Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 126

Pier Renie Zezi kot Kaif

Pier Renie Zezi kot Kaif

Kan bann dimounn inn vinn aret Zezi dan zardin Zetsemani, bann zapot inn gagn per ek zot inn abandonn li. Selman, de parmi zot inn aret sove. Sa de zapot-la se Pier “ek enn lot disip,” sirman lapot Zan. (Zan 18:15; 19:35; 21:24) Kitfwa zot inn swiv Zezi kan bann dimounn ti pe amenn li kot Ann. Kan Ann fer amenn Zezi kot Gran Pret Kaif, Pier ek Zan swiv zot delwin. Kitfwa zot gagn per pou zot lavi, me anmemtan zot trakase pou kone ki pou ariv zot Met.

Gran pret konn Zan, alor li gagn permision pou rant dan lakour ki trouv dan lakaz Kaif. Selman, Pier res deor ziska ki Zan retourne ek koz ar servant ki ti pe vey laport. Lerla, Pier reisi rantre.

Sa lanwit-la fer bien fre, alor bann dimounn ki dan lakour inn alim enn dife. Pier vinn asiz avek zot pou sof limem, pandan ki li pe gete kouma zizman Zezi “pou fini.” (Matie 26:58) Asterla, dan lalimier dife, servant ki pe vey laport lantre la, trouv Pier pli bien ek li dir: “Eski twa osi to pa enn disip sa [zom] la?” (Zan 18:17.) Lezot dimounn osi rekonet Pier, ek zot dir li ki li ti ansam avek Zezi.​—Matie 26:69, 71-73; Mark 14:70.

Me Pier pa kontan ditou. Li al lwin, ziska kot laport lantre, ek li fer an sort ki dimounn pa remark li. Alor, Pier pa rekonet ki li ti avek Zezi. Enn moman, li mem dir: “Mo pa konn li ek mo pa konpran seki ou pe dir.” (Mark 14:67, 68NW.) Li osi fer “serman” ek li dir ki li dakor pou gagn malediksion si li pe koz manti.​—Matie 26:74.

Antretan, zizman Zezi pe kontigne, kitfwa dan enn parti lakaz Kaif ki trouv lor letaz. Depi lakour, Pier ek bann lezot dimounn kapav trouv bann temwin pe ale-vini pou donn zot temwaniaz.

Pier ena laksan bann dimounn ki res dan Galile. Akoz sa, bann dimounn kone ki li pe koz manti. Anplis, enn parmi bann dimounn ki la, li enn fami ar Malkus, zom ki Pier ti koup so zorey la. Li dir Pier: “Eski mo pa finn trouv twa dan zardin avek li?” Kan Pier renie Zezi enn trwaziem fwa, enn kok sante, parey kouma Zezi ti predir.​—Zan 13:38; 18:26, 27.

Dan sa ler-la, Zezi sirman lor enn balkon ek li kapav trouv seki pe pase dan lakour. Lesegner vire ek get Pier fran dan so figir. Sirman sa bizin kas leker Pier. Li rapel seki Zezi ti dir li de-trwa ler-d-tan avan, dan lasal kot zot ti selebre Pak. Mazine ki Pier resanti kan li rann li kont seki li’nn fer! Pier sorti deor ek li kas enn gro plore.​—Lik 22:61, 62.

Kouma enn kitsoz koumsa inn kapav arive? Kouma eski Pier, ki ti sir ki li enn zom fidel ek spiritiel, inn kapav renie so Met? Dan sa moman-la, Sanedrin ti pe deform bann parol Zezi, ek zot ti pe tret li kouma enn kriminel. Pier ti kapav defann enn zom inosan, me li’nn tourn so ledo ar sa Kikenn ki ena bann “parol lavi eternel” la.​—Zan 6:68.

Seki finn ariv Pier montre ki mem enn dimounn ki ena lafwa ek ki kontan Bondie kapav tonbe si li pa finn bien prepar li pou fer fas ar bann leprev ouswa bann tantasion. Seki finn ariv Pier bizin enn lavertisman pou tou bann serviter Bondie!