Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 106

De Lexanp lor Karo Rezin

De Lexanp lor Karo Rezin

MATIE 21:28-46 MARK 12:1-12 LIK 20:9-19

  • LEXANP LOR DE GARSON

  • LEXANP LOR BANN TRAVAYER ENN KARO REZIN

Zezi dan tanp ek li fek kestionn bann sef pret ek bann ansien parmi lepep. Zot ti anvi kone kotsa Zezi inn gagn lotorite pou fer bann kitsoz ki li pe fer. Me ler Zezi reponn zot, zot pa kapav dir nanye. Lerla, Zezi servi enn lexanp ki montre ki kalite dimounn zot ete vremem.

Zezi dir: “Enn papa ena de garson. Li al get premie la, li dir li, ‘Mo garson, al travay dan mo lavign zordi.’ Li reponn, ‘Mo pa pou ale.’ Me plitar li sanz lide [“regrete,” NW] li ale. Papa la vinn ar deziem la e li dir li mem zafer; e li reponn ‘Wi papa,’ me li pa ale. Kisannla ant sa de garson la finn fer volonte so papa?” (Matie 21:28-31) Repons-la li kler: se premie garson la ki alafin inn fer volonte so papa.

Alor, Zezi dir so bann opozan: “Laverite, mo dir zot, bann ramaser tax ek bann prostitie pou ariv dan Rwayom Bondie avan zot tou.” O-koumansman, bann dimounn ki ramas tax ek bann prostitie pa ti servi Bondie. Selman, parey kouma premie garson-la, zot finn repanti ek asterla, zot pe servi Bondie. Parkont, bann sef relizie zot kouma deziem garson-la, zot dir ki zot servi Bondie me an realite zot pa fer li. Zezi dir: “Zan Batis finn vinn kot zot pou montre zot sime lazistis zot pa finn krwar dan li, me bann ramaser tax ek bann prostitie finn krwar dan li. Me zot, mem apre zot finn trouv sa, zot pa finn sanze [“regrete,” NW] pou krwar dan li.”​—Matie 21:31, 32.

Zezi servi enn lot lexanp. Sa fwa-la, Zezi montre ki bann sef relizie pa zis negliz ladorasion Bondie, me ki an realite, zot move. Zezi dir: “Ti ena enn dimoun ki ti plant enn karo rezin; li ranz enn baraz pou antour so karo, li fouy enn trou pou instal so preswar, li ranz enn miray [“latour,” NW]; apre li lwe so karo avek bann meteye [“kiltivater,” NW] e li parti, li ale. Letan sezon rekolt arive, li avoy enn serviter al get bann meteye pou rod so par dan karo rezin. Bannla trap serviter la, bat li e fer li retourn lame vid. Li avoy ankor enn lot serviter; sannla osi, zot kas-kas so latet ar bate e zot zour [“imilie,” NW] li. Li avoy enn lot serviter ankor; sannala, zot touy li. Apre zot kontign fer parey avek enn kantite lezot serviter. Ena finn gagn bate, ena finn gagn lamor.”​—Mark 12:1-5.

Eski bann dimounn ki pe ekout Zezi pou konpran sa lexanp-la? Kitfwa bannla rapel bann parol ki Izai ti dir: “Karo rezin Zeova, Sef bann larme, se pep Izrael; bann zom Zida zot so plantasion ki Li ti bien kontan. Li ti kontign espere ki ena lazistis, me gete, ti ena linzistis.” (Izai 5:7) Dan lexanp Zezi, proprieter karo rezin se Zeova, ek karo rezin se nasion Izrael. Zeova ti met enn baraz otour so karo, setadir ki Li ti protez sa nasion-la gras-a So Lalwa. Li ti avoy bann profet pou ansegn so pep ek ed zot raport bann bon frwi.

Selman, “bann kiltivater” inn maltret ek inn touy bann “serviter” ki proprieter-la inn avoye. Zezi kontigne: “Ti res zis so garson ki li [proprieter karo] ti bien kontan; andernie li desid avoy li parski li ti pe dir, ‘Bannla pou respekte mo garson.’ Bann meteye la fer enn konplo, zot dir, ‘Limem eritie, anou touy li, lerla leritaz pou vinn pou nou.’ Zot trap garson la, zot touy li.”​—Mark 12:6-8.

Asterla, Zezi demande: “Ki propriyeter karo rezin pou fer?” (Mark 12:9) Bann sef relizie reponn: “Li pou masakre sa bann kriminel la e lwe so karo ar enn lot bann travayer ki pou donn li so par apre rekolt.”​—Matie 21:41.

San ki zot kone, bann sef relizie pronons enn  zizman kont zotmem, parski zot parmi bann “meteye” ouswa kiltivater ki dan “karo” Zeova, setadir nasion Izrael. Zeova ti atann ki zot donn Li so “par dan karo rezin,” setadir ki zot ena lafwa dan so Garson, Lemesi. Zezi get bann sef relizie la fran dan zot blan lizie ek li dir zot: “Zot pa finn lir dan Lekritir, ‘Ros ki bann mason finn rezete, samem finn vinn ros [“ros pli inportan,” NW] ki tini tou ros. Sa travay Bondie [“Zeova,” NW] sa, li enn gran mervey pou nou lizie?” (Mark 12:10, 11) Lerla, Zezi dir zot: “Ala, mo dir zot, pou ras Rwayom Bondie ar zot e pou donn sa enn pep ki pou prodwir vre fri.”​—Matie 21:43.

Bann skrib ek bann sef pret konpran ki Zezi inn “rakont sa parabol la kont zot.” (Lik 20:19) Asterla plis ki avan, zot avan touy vre “eritie,” setadir Zezi. Me zot gagn per lafoul ki konsider Zezi kouma enn profet. Alor, zot pa rod touy li deswit.