Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 107

Enn Lerwa Invit Bann Dimounn pou enn Resepsion Maryaz

Enn Lerwa Invit Bann Dimounn pou enn Resepsion Maryaz

MATIE 22:1-14

  • LEXANP RESEPSION MARYAZ

Minister Zezi pre pou fini ek li pe kontign servi bann lexanp pou montre ki kalite dimounn bann skrib ek bann sef pret zot ete. Se pou sa rezon-la ki zot anvi touy li. (Lik 20:19) Me Zezi pankor fini ar zot. Li donn enn lot lexanp:

“Rwayom lesiel parey kouma enn lerwa ki organiz enn lanos [“resepsion,” NW] pou maryaz so garson. Li avoy so bann serviter pou apel bann invite, me zot refiz vini.” (Matie 22:2, 3) Dan koumansman so lexanp, Zezi koz lor “Rwayom lesiel.” Alor, li lozik ki ‘lerwa-la’ se Zeova. Me kisannla garson lerwa ek bann invite resepsion maryaz-la? Ankor enn fwa, li pa difisil pou konpran ki garson lerwa reprezant Garson Zeova, setadir Zezi. Nou konpran osi ki bann invite se bann ki pou ansam ar Garson dan Rwayom ki dan lesiel.

Kisannla bann premie ki ti invite? Ar kisannla Zezi ek so bann zapot inn pres lor Rwayom? Ar bann Zwif. (Matie 10:6, 7; 15:24) An 1513 Avan Nou Lepok, sa pep-la ti aksepte lalians Lalwa. Alor, zot bann premie ki ti gagn posibilite pou vinn “enn rwayom bann pret.” (Exod 19:5-8) Me kan eski zot inn gagn linvitasion pou ‘resepsion maryaz’? Lane 29 Nou Lepok, kan Zezi inn koumans pres lor Rwayom ki dan lesiel.

Me kouma eski laplipar Izraelit ti konsider sa linvitasion-la? Zezi dir ki zot ti “refiz vini.” Mazorite bann sef relizie ek bann dimounn dan lepep pa ti aksepte Zezi kouma Lemesi ek Lerwa ki Bondie inn swazir.

Me kanmem sa, Zezi dir ki bann Zwif ti pou gagn enn lot lokazion. Li dir: “Li [lerwa] avoy lot serviter ankor e li donn zot sa mesaz la: ‘Dir mo bann invite, “Ala mo repa finn pare, mo finn fini touy mo bann toro ek mo bann zanimo bien gra, tou finn pare. Vinn dan lanos.”’ Me bann invite pa interese, ena al dan zot karo, ena al okip zot komers, ena mem ki tom lor bann serviter,  maltret zot e touy zot.” (Matie 22:4-6) Se seki ti arive apre ki kongregasion Kretien ti etabli. Sa lepok-la, bann Zwif ti ankor ena posibilite pou rant dan Rwayom, me mazorite parmi zot ti refiz sa linvitasion-la. Zot ti mem maltret ‘bann serviter lerwa.’​—Zistwar Bann Apot 4:13-18; 7:54, 58.

Ki ti ariv sa pep-la? Zezi dir: “Lerwa bien ankoler; li avoy so bann solda al touy sa bann asasin la e bril zot lavil.” (Matie 22:7) Se seki ti ariv bann Zwif lane 70 Nou Lepok kan bann Romin ti detrir “zot lavil,” Zerizalem.

Zot ti refiz linvitasion lerwa, me eski savedir ki personn pa ti pou invite? Non. Zezi kontign so lexanp: “Apre sa, li [lerwa] dir so bann serviter, ‘Lanos finn pare, me mo bann invite pa dign. Al dan bann . . . sime [“sime ki al andeor lavil,” NW] e tou dimoun ki zot trouve invit zot dan lanos.’ Bann serviter sorti, al lor lari e rasanble tou seki zot trouve, bon kouma pa bon; e lasal ranpli ar invite.”​—Matie 22:8-10.

Sa bann parol-la ti realize kan lapot Pier ti ed bann non-Zwif pou vinn bann vre Kretien. Lane 36 Nou Lepok, Korney, enn ofisie larme Romin, ek so fami ti gagn lespri Bondie. Zot ti gagn posibilite pou form parti dan Rwayom ki dan lesiel ki Zezi ti mansione.​—Zistwar Bann Apot 10:1, 34-48.

Zezi explike ki pa tou dimounn ki vinn dan resepsion ki pou gagn faver “lerwa.” Li dir: “Me kan lerwa vini pou get bann invite, li remark kikenn ki pa ti ena kostim maryaz, e li dir li, ‘Kamarad, kouma to finn rant la san enn kostim maryaz?’ Boug la perdi laparol. Lerla lerwa dir so bann serviter, ‘Atas so lame ek so lipie, zet li deor dan teneb, la kot pou ena boukou plore, kriye ek grinsman ledan.’ Parski boukou pou apele [“invite,” NW], me tigit pou eli [“swazir,” NW].”​—Matie 22:11-14.

Bann sef relizie ki pe ekout Zezi kitfwa pa konpran seki li pe dir ek osi seki sa inplike. Me kanmem sa, zot bien ankoler ek zot plis determine pou touy Zezi parski li pe tro anbaras zot.