Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 105

Zezi Servi enn Pie Fig Pou Ansegn enn Leson lor Lafwa

Zezi Servi enn Pie Fig Pou Ansegn enn Leson lor Lafwa

MATIE 21:19-27 MARK 11:19-33 LIK 20:1-8

  • ENN LESON LOR LAFWA GRAS-A ENN PIE FIG KI’NN SEK

  • DIMOUNN MET AN DOUT LOTORITE ZEZI

Lindi tanto, Zezi kit Zerizalem ek retourn Betani, ki trouv lor lapant kote les mont des Oliviers. Kitfwa li pas lanwit kot so bann kamarad Lazar, Mari, ek Mart.

Asterla, inn ariv gramatin le 11 Nizan. Zezi ek so bann disip lor semin, zot pe retourn Zerizalem. Se dernie fwa ki Zezi pou dan tanp. Se osi dernie zour so minister avan ki li fet Pak, etabli Memoryal so lamor, pas an zizman, ek mor.

Zezi ek so bann disip lor mont des Oliviers ek zot pe al Zerizalem. Lor semin, Pier trouv pie fig ki Zezi ti donn malediksion lavey. Li dir: “Rabi, get pie fig ki to finn modi la; ala li finn sek.”​—Mark 11:21.

Me kifer eski Zezi inn fer sa pie-la sek? Dan so repons, Zezi explike kifer: “Laverite, mo dir zot, si zot ena lafwa e zot pa doute, pa zis seki mo finn fer avek pie fig ki zot pou kapav fer; me si zot dir sa montagn la, ‘leve al zet twa dan lamer,’ sa pou arive. Tou seki zot dimande dan [“lapriyer ek avek,” NW] lafwa, zot pou resevwar.” (Matie 21:21, 22) Ankor enn fwa, Zezi repet enn lide ki li ti deza dir avan, lor lafwa ki kapav bouz bann montagn.​—Matie 17:20.

Alor, kan li’nn fer sa pie-la sek, Zezi inn montre linportans pou ena lafwa dan Bondie. Li explike: “Tou saki zot dimande dan lapriyer, krwar [“ena lafwa,” NW] ki zot finn fini gagn li, e zot pou gagn li.” (Mark 11:24) Ala enn leson bien inportan pou tou bann disip Zezi! Li sirtou inportan pou bann zapot parski biento zot pou bizin fer fas ar boukou difikilte. Me ena enn lot leson ki kapav tire lor pie fig ki’nn sek ek lafwa.

Nasion Izrael parey kouma sa pie fig la. Bann dimounn dan sa nasion-la inn fer enn lalians ar Bondie, ek kitfwa zot donn linpresion ki zot pe swiv Lalwa. Selman, mazorite bann dimounn dan sa nasion-la inn montre ki zot pena ase lafwa ek ki zot pa pe raport bann bon frwi. Zot inn mem rezet Garson Bondie! Alor, kan Zezi inn fer sa pie fig ki pa ti ena okenn frwi la sek, li’nn montre seki pou ariv nasion Izrael, enn nasion ki pena lafwa ek ki pa pe raport okenn frwi.

Zezi ek so bann disip ariv dan Zerizalem. Parey kouma li abitie fer, Zezi al dan tanp ek li koumans ansegne. Bann sef pret ek bann ansien parmi lepep ankor rapel seki Zezi ti fer lavey, ar bann dimounn ki sanz larzan. Alor, zot kestionn li: “Saki to pe fer la, par ki lotorite to pe fer sa? Kisannla finn donn twa lotorite pou fer tousala?”​—Mark 11:28.

Zezi reponn zot: “Mo pou poz zot enn sel kestion, reponn mwa, lerla mo pou dir zot kisannla finn donn mwa pouvwar pou fer tousala. Eski batem Zan sorti depi dan lesiel ou swa dimoun ki finn invant sa? Reponn mwa.” Asterla, se Zezi ki kestionn so bann opozan. Bann pret ek bann ansien pe deside ant zot ki repons zot pou done: “Si nou reponn ‘Depi dan lesiel,’ li pou dir, ‘Be ki fer alors zot pa finn krwar dan li?’ Me eski nou kapav reponn, ‘Dimoun’?” An realite, zot gagn per lafoul parski “tou dimoun ti konsider Zan kouma enn profet.”​—Mark 11:29-32.

Bann opozan Zezi pa pe trouv enn bon repons pou done, alor zot reponn: “Nou pa kone.” Lerla, Zezi dir zot: “Mo osi mo pa pou dir zot kot mo pouvwar sorti.”​—Mark 11:33.