Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 103

Zezi Pirifie Tanp Ankor enn Fwa

Zezi Pirifie Tanp Ankor enn Fwa

MATIE 21:12, 13, 18, 19 MARK 11:12-18 LIK 19:45-48 ZAN 12:20-27

  • ZEZI DONN MALEDIKSION ENN PIE FIG EK LI PIRIFIE TANP

  • ZEZI BIZIN MOR POU KI BOUKOU GAGN LAVI

Depi ki zot inn kit Zeriko, Zezi ek so bann disip inn fini fer trwa nwit dan Betani. Asterla, boner Lindi gramatin le 10 Nizan, Zezi ek so bann disip pe al Zerizalem. Zezi pe gagn fin. Alor, kan li trouv enn pie fig, li al gete si ena frwi lor la.

Nou ver lafin mwa Mars, ek sezon fig pa avan mwa Zin. Me kanmem sa, ena bann fey lor pie-la, zot inn sorti an-avans. Alor, Zezi panse ki kitfwa ena bann fig osi ki’nn sorti an-avans lor pie-la. Kan li ariv kot pie-la, pena okenn frwi. Bann fey-la inn met dimounn dan lerer. Alor, Zezi dir: “Zame ankor personn pou manz to fri!” (Mark 11:14) Deswit, pie-la koumans sek. Me se landemin matin ki bann disip pou konpran sinifikasion malediksion ki Zezi inn donn sa pie-la.

Inpe letan apre, Zezi ek so bann disip ariv Zerizalem. Zezi al dan tanp. Yer apremidi, li ti inspekte tanp, me zordi li pa zis inspekte. Li fer parey kouma li ti fer trwa-z-an avan, pou Pak lane 30 Nou Lepok. (Zan 2:14-16) Sa fwa-la, Zezi met deor ‘bann marsan ek bann kliyan ki pe fer komers dan tanp.’ Li osi “devir latab bann sanzer-kas anbalao e li ranvers sez bann marsan pizon [“kolonb,” NW].” (Mark 11:15) Ek li mem anpes bann dimounn, ki pe sarye bann marsandiz pou al lot kote lavil, pou servi lakour tanp kouma enn sime koupe.

Kifer eski Zezi azir dan enn fason ferm koumsa ar bann dimounn ki pe sanz kas ek vann bann zanimo dan tanp? Li dir: “Eski pa finn ekrir ki pou apel mo lakaz, lakaz lapriyer pou tou bann nasion? Me zot, zot finn fer li vinn enn kavern voler.” (Mark 11:17) Zezi apel sa bann zom-la bann voler parski zot vann bien ser bann zanimo ki servi pou fer sakrifis. Pou Zezi, zot pe manday ouswa kokin dimounn.

Biensir, bann sef pret, bann skrib, ek bann dimounn inportan parmi lepep al aprann seki Zezi inn fer. Ek zot fer pli boukou zefor pou rod enn fason pou touy li. Selman, zot pa kone kouma pou touy li parski boukou dimounn pe vinn ekout li.

Pa zis bann Zwif ki’nn vinn fet Pak, me bann prozelit osi, setadir bann dimounn ki’nn konverti dan larelizion Zwif. Parmi zot, ena bann Grek ki’nn vinn ador Bondie pandan fet. Zot vinn get Filip, kitfwa parski li ena enn nom Grek, ek zot dir li ki zot anvi zwenn ar Zezi. Filip pa tro kone si li bon ki bannla zwenn ar Zezi, alor li al get Andre. Toulede al get Zezi, ki kitfwa ankor dan tanp, ek zot explik li sitiasion-la.

Zezi kone ki li pou mor dan de-trwa zour, alor pa’nn ariv ler pou fer plezir bann kirye ouswa pou rod vinn popiler. Li reponn so de zapot par enn lexanp. Li dir: “Ler inn arive pou ki Garson limanite glorifie. Vremem, laverite mo dir zot, tanki enn lagrin dible pa tom dan later ek mor, li pou res zis enn sel lagrin. Me si li mor, lerla ki li pou raport boukou frwi.”​—Zan 12:23, 24NW.

Kitfwa enn lagrin dible paret pena boukou valer. Selman, si met li dan later ek li “mor,” li pou zerme ek avek letan, li pou vinn enn zepi ki ena boukou lagrin. Dan mem fason, Zezi, li enn sel zom parfe. Me kan li’nn res fidel ar Bondie ziska lamor, boukou dimounn ki ena mem lespri sakrifis ki li inn gagn posibilite pou gagn lavi pou touletan gras-a li. Alor, Zezi dir: “Seki kontan so lavi pou perdi li, seki pa atase [“ena laenn,” NW] ar so lavi dan lemonn kot nou pe viv, pou gard li pou toultan.”​—Zan 12:25.

Zezi azoute: “Si kikenn anvi servi mwa, fodre li swiv mwa; la kot mo ete, mo serviter osi pou la; si kikenn servi mwa, mo Papa pou onor li.”  (Zan 12:26) Enn zoli rekonpans, pa vre? Bann dimounn ki Zezi so Papa pou donn loner, zot pou diriz ansam ar Lekris dan Rwayom.

Zezi mazinn soufrans ek lamor ki pe atann li, ek li dir: “Aster mo santi mwa boulverse; me ki mo pou dir, ‘Papa sap mwa ladan?’” Me Zezi pa pe rod evit fer volonte Bondie. Okontrer, li dir: “Me akoz samem mo finn vini.” (Zan 12:27) Zezi dakor avek tou seki konsern volonte Bondie, mem pou sakrifie so lavi.