MATIE 27:31, 32 MARK 15:20, 21 LIK 23:24-31 ZAN 19:6-17

  • PILAT ESEY LIBER ZEZI

  • ZEZI KONDANE AMOR

Mem si Zezi inn bien gagn bate ek maltrete, bann zefor ki Pilat fer pou liber li, dan vid. Pou bann sef pret ek zot bann konplis, nanye pa pou anpes zot fer touy Zezi. Zot kontign kriye: “Koulout li lor poto! Koulout li lor poto!” Pilat reponn: “Pran li ek touy li zotmem, parski mo pa trouv okenn rezon pou kondann li.”​—Zan 19:6NW.

Bann Zwif pa’nn reisi konvink Pilat ki li bizin touy Zezi parski swadizan Zezi opoz li ar lotorite Rom. Me eski zot kapav fer touy Zezi akoz enn rezon relizie? Zot revinn lor sarz blasfem ki zot ti akiz Zezi pandan so zizman devan Sanedrin. Zot dir: “Nou ena enn lalwa e dapre sa lalwa la, li bizin mor parski li deklar li Garson Bondie.” (Zan 19:7) Sa lakizasion-la nouvo pou Pilat.

Pilat retourn dan so pale. Li rod enn fason pou liber sa zom ki’nn andir tou sa soufrans-la ek ki ti dan rev so madam la. (Matie 27:19) Me ki ete sa nouvo lakizasion ki bann Zwif pe met lor Zezi la: li “Garson Bondie.” Pilat anvi konpran. Li kone ki Zezi enn Galileen. (Lik 23:5-7) Me kanmem sa, li demann Zezi: “Kot to sorti?” (Zan 19:9) Eski kitfwa Pilat panse ki Zezi inn viv dan lesiel avan, ek ki li enn bondie?

Pilat ti tande kan Zezi ti dir ki li enn lerwa ek ki so Rwayom pa fer parti sa lemond-la. Alor, Zezi pa bizin donn plis detay lor seki li ti dir, ek li res trankil. Pilat ankoler parski Zezi pa dir nanye, ek li dir: “To pale reponn mwa? To pa kone mo ena pouvwar pou larg twa ek pouvwar pou . . . [“touy,” NW] twa?”​—Zan 19:10.

Zezi dir li: “To pa ti pou ena okenn pouvwar lor mwa si Bondie pa ti donn twa sa. Se pou sa rezon-la ki sa zom ki’nn livre mwa ar twa la, so pese pli gran.” (Zan 19:11NW.) Kitfwa Zezi pa pe pans enn sel dimounn kan li dir sa. An realite, li pe rod dir ki Kaif ek so bann konplis, ek Zida Iskaryot, ena enn pli gran responsabilite ki Pilat.

Pilat inpresione par bann parol ek konportman Zezi. Li per osi tansion Zezi enn bondie. Alor, ankor enn fwa, li esey liber Zezi. Selman, bann Zwif zwe lor enn lot laper ki Pilat ena. Zot menas li: “Si to larg li, to pa kamarad lanperer [“Sezar,” NW]; dimoun ki deklar li lerwa pe kont lanperer.”​—Zan 19:12.

Gouverner Pilat amenn Zezi deor ankor enn fwa, li asiz lor so sez, ek li dir lepep: “Ala zot lerwa.” Me bann Zwif kriye pli for: “Touy li! Touy li! Koulout li lor poto!” Pilate demann zot: “Eski mo bizin touy zot lerwa?” Bann Zwif pa dakor ditou ki bann Romin diriz zot. Pourtan, bann sef pret kriye: “Nou pena okenn lerwa apart Sezar.”​—Zan 19:14, 15NW.

Bann Zwif inn telman met presion lor Pilat ki li sede. Lerla, Pilat livre zot Zezi, pou ki met li amor. Bann solda tir linz mov ki lor Zezi ek zot remet so linz lor li. Kan Zezi pe al landrwa kot pou touy li, limem bizin sarye so poto soufrans.

Nou Vandredi le 14 Nizan, ek pre pou ariv midi. Depi ki Zezi inn leve Zedi gramatin, li pankor dormi ditou, ek li’nn bien soufer akoz bann move tortir ki li’nn gagne enn deryer lot. Mem si li fer boukou zefor pou sarye sa poto bien lour la, li nepli ena lafors. Alor, bann solda obliz enn dimounn ki ti pe pase, Simon, ki sorti Sirenn dan l’Afrique, pou sarye poto Zezi ziska landrwa kot pou touy li. Boukou dimounn pe swiv Zezi. Sertin parmi zot pe tap zot lestoma ar sagrin ek zot pe plengne akoz seki pe arive.

 Zezi dir bann fam ki pe plore: “Tifi Zerizalem, pa plor pou mwa. Plor plito pou zotmem e pou zot bann zanfan. Parski zour pou vini kot zot pou dir, ‘. . . Erez bann fam ki pa kapav gagn zanfan, bann seki zame finn akouse, bann ki zame finn donn bwar.’ Alor dimoun pou dir bann montagn, Tom lor nou, ek kolinn, Kasiet nou, Parski si zot fer koumsa ar dibwa ver, ki zot pou fer ar dibwa sek?”​—Lik 23:28-31.

Zezi pe koz lor nasion Zwif. Sa nasion-la resanble enn pie ki pre pou mor me ki ankor inpe ver, parski Zezi ek bann Zwif ki krwar an li ankor lamem. Me kan Zezi pou mor ek ki so bann disip pou form parti dan enn nouvo nasion spiritiel, nasion Zwif pou sek lor plan spiritiel, parey kouma enn pie ki’nn mor. Lerla, boukou pou plore kan bann larme Romin pou akonpli zizman Bondie kont nasion Zwif!