Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 120

Bann Disip Bizin Raport Bann Frwi

Bann Disip Bizin Raport Bann Frwi

ZAN 15:1-27

  • VRE PIE REZIN EK BANN BRANS

  • KOUMA POU RES DAN LAMOUR ZEZI

Zezi inn gagn enn bon konversasion avek so bann zapot fidel, ek li’nn bien ankouraz zot. Asterla, inn bien tar, kitfwa minwi pase. Zezi donn so bann zapot enn lexanp bien ankourazan.

Li dir: “Momem vre pie rezin, ek mo Papa, Li planter.” (Zan 15:1NW.) Sa lexanp-la resanble seki ti dir konsernan lepep Izrael, plizir santenn lane avan. Zeova ti apel sa pep-la so karo rezin. (Zeremi 2:21; Oze 10:1, 2) Selman, Zeova pe rezet sa nasion-la. (Matie 23:37, 38) Alor, Zezi pe ansegn enn nouvo kitsoz. Depi ki lespri sin inn vinn lor li, an lan 29 Nou Lepok, Zezi inn vinn pie rezin ki so Papa inn kiltive. Me Zezi explike ki sa pie rezin la, se pa zis li tousel. Li dir:

“[Mo Papa] tir tou brans ki an mwa ki pa raport frwi, ek tou brans ki raport frwi, Li netway li, pou ki li kapav raport pli boukou frwi. . . . Parey kouma enn brans pa kapav raport frwi par limem, amwin ki li lor pie rezin-la, zot osi zot pa kapav raport frwi amwin ki zot res ini avek mwa. Momem pie rezin ek zot, zot bann brans.”​—Zan 15:2-5NW.

Zezi inn promet so bann disip fidel ki, apre so depar, li pou avoy enn asistan, setadir lespri sin. Dan 51 zour, kan bann zapot ek lezot dimounn pou gagn lespri sin, zot pou vinn bann brans sa pie rezin la. Ek tou bann “brans” pou bizin res ini avek Zezi. Pou ki rezon?

Zezi explike: “Dimoun ki res [“ini,” NW] ar mwa e mwa ar zot, zot pou raport enn kantite fri, parski san mwa, zot pa kapav fer nanye.” Sa bann brans-la, setadir bann disip fidel Zezi, pou raport boukou frwi. Par exanp, zot pou imit bann kalite Zezi, zot pou pres avek zel lor Rwayom Bondie, ek zot pou fer boukou disip. Ki pou arive si enn kikenn pa res ini avek Zezi ek pa raport okenn frwi? Zezi explike: “Si kikenn pa res [“ini,” NW] ar mwa, pou zet li deor.” Me Zezi dir osi: “Si zot res ar mwa e mo parol res ar zot, tou seki zot demande zot pou gagne.”​—Zan 15:5-7.

Asterla, Zezi rekoz lor enn kitsoz ki li’nn deza koz de fwa: gard so bann komannman. (Zan 14:15, 21) Li explike dan ki fason so bann disip pou kapav montre ki zot gard so bann komannman. Li dir: “Si zot gard mo bann komannman, zot pou res dan mo lamour parey kouma mwa, mo gard komannman mo Papa e mo res dan so lamour.” Selman, li pa ase ki nou zis kontan Zeova ek so Garson. Zezi dir: “Ala mo komannman, kontan zot prosin, parey kouma mwa mo kontan zot. Pena pli gran lamour ki existe ler kikenn donn so lavi pou so bann kamarad. Zot mo bann kamarad si zot fer tou seki mo komann zot.”​—Zan 15:10-14NW.

Dan de-trwa ler-d-tan, Zezi pou montre so lamour kan li pou donn so lavi pou tou bann dimounn ki ena lafwa an li. So lexanp bizin ankouraz so bann disip pou ena mem lamour pou lezot, enn lamour ki pous zot pou fer bann sakrifis pou lezot. Gras-a sa lamour-la, bann dimounn pou kone kisannla zot ete, parey kouma Zezi dir: “Si zot ena lamour pou zot kamarad, tou dimoun pou kone ki zot mo disip.”​—Zan 13:35.

Bann zapot inn remarke ki Zezi inn apel zot “kamarad.” Zezi explike kifer li’nn apel zot koumsa. Li dir: “Mo apel zot kamarad, parski tou seki mo finn tande kot mo Papa, mo finn fer zot kone.” Se vremem enn gran privilez pou vinn enn bon kamarad ar Zezi, ek pou konn seki so Papa inn ansegn li! Me pou zot reisi gard sa lamitie-la, zot bizin kontign “raport fri.” Ek si  zot fer sa, Zezi dir: “Tou seki zot demann mo Papa lor mo nom, li pou donn zot.”​—Zan 15:15, 16.

Lamour ant bann “brans,” setadir bann disip Zezi, pou ed zot andir bann leprev ki pou arive biento. Zezi averti zot ki lemond pou ena laenn pou zot. Me kanmem sa, li dir zot sa parol rekonfortan la: “Si lemond ena laenn pou zot, zot kone ki li ti ena laenn pou mwa avan ki li ena laenn pou zot. Si zot ti fer parti dan lemond, lemond ti pou kontan seki pou li. Me parski zot pa fer parti dan lemond, . . . akoz sa lemond ena laenn pou zot.”​—Zan 15:18, 19NW.

Zezi kontign explike kifer lemond pou ena laenn pou so bann disip. Li dir: “Zot pou fer tou sa bann kitsoz-la kont zot akoz mo nom, parski zot pa konn sa Kikenn ki finn avoy mwa la.” Zezi explike ki, dan enn sertenn fason, so bann mirak kondann bann dimounn ki ena laenn pou li. Li dir: “Si mo pa ti fer parmi zot, bann aksion ki personn pa finn fer, zot pa ti pou ena pese; me asterla, zot finn trouv mwa ek zot finn osi ena laenn pou mwa ek pou mo Papa.” An realite, zot laenn realiz enn profesi.​—Zan 15:21, 24, 25NW; Psom 35:19; 69:4.

Ankor enn fwa, Zezi promet pou avoy lasistan, setadir lespri sin. Tou bann disip Zezi kapav gagn sa lafors pwisan la ek sa kapav ed zot pou raport bann frwi, setadir pou ‘donn temwagnaz.’​—Zan 15:27.