Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 131

Enn Lerwa Inosan Soufer lor enn Poto

Enn Lerwa Inosan Soufer lor enn Poto

MATIE 27:33-44 MARK 15:22-32 LIK 23:32-43 ZAN 19:17-24

  • ZOT KOULOUT ZEZI LOR ENN POTO

  • ZOT BOUFONN ZEZI AKOZ PANO KI LOR SO POTO

  • ZEZI DONN LESPWAR POU VIV DAN PARADI LOR LATER

Zezi ariv enn landrwa ki pa tro lwin ar lavil. Se la kot pou met li ek de voler amor. Sa plas-la apel Golgota, ouswa Landrwa Krann, ek li bien vizib “delwin.”​—Mark 15:40.

Bann dimounn tir linz ki lor sa trwa kondane la. Apre sa, zot donn bannla divin ki melanze ar lamir (enn ladrog) ek enn kitsoz ki amer. Se kitfwa bann fam Zerizalem ki’nn prepar sa posion-la, ek bann Romin permet ki donn sa posion-la bann kondane pou diminie zot douler. Me apre ki Zezi gout posion-la, li refiz bwar li. Kifer? Parski li pa anvi dan soulezon pandan ki li pe pas dan sa gran leprev-la. Zezi anvi res konsian ek res fidel ziska lamor.

Zot alonz Zezi lor enn poto. (Mark 15:25) Bann solda koulout so de lame ek so de lipie lor sa poto-la. Bann koulou-la transpers laser ek bann ligaman Zezi, ek sa fer li gagn enn douler terib. Kan zot lev poto-la, douler-la vinn pli pir ankor, parski pwa lekor Zezi desir laser ki otour bann koulou-la. Malgre sa, Zezi pa ankoler ek kriy ar bann solda. Okontrer, li priye pou zot: “Papa pardonn zot parski zot pa kone ki zot pe fer.”​—Lik 23:34.

Bann Romin abitie ekrir lor bann pano krim ki bann kondane inn fer. Ek sa fwa-la, Pilat inn fer ekrir lor pano ki pou lor poto Zezi: “Zezi Nazaret, Lerwa bann Zwif.” Finn ekrir sa an Ebre, an Latin, ek an Grek, pou ki mazorite dimounn kapav lir li. Pilat inn fer sa parski li mepriz bann Zwif, zot ki’nn insiste pou touy Zezi. Bann sef pret pa kontan ditou, ek zot dir: “Pa ekrir, ‘Lerwa bann Zwif,’ me li finn dir: ‘Mo Lerwa bann Zwif.’” Selman, Pilat pa anvi kouma enn pion dan zot lame ankor enn fwa, alor li dir zot: “Seki mo finn ekrir, mo finn ekrir.”​—Zan 19:19-22NW.

Bann pret bien ankoler ek zot repet seki bann fos temwin ti dir pandan zizman devan Sanedrin. Alor, li pa etonan ki bann dimounn ki pe pase sakouy zot latet ek zot maltret Zezi. Zot dir: “Hein! Twa ki ti pou kraz tanp ek re-aranz li dan trwa zour, sap to prop lavi, desann depi sa poto soufrans la.” Bann sef pret ek bann skrib fer parey, ek zot dir ant zot: “Ki Lekris, Lerwa Izrael, desann lor sa poto soufrans la asterla. Si nou trouv sa, lerla nou pou krwar.” (Mark 15:29-32NW.) Mem bann voler ki dan kote drwat ek kote gos Zezi, zot maltret li, alor ki li tousel ki inosan parmi zot.

Ena kat solda Romin osi ki pran plezir ar Zezi. Kitfwa zot ti pe bwar divin. Alor, zot fer koumadir zot donn Zezi inpe divin, mem si zot kone ki Zezi pa pou kapav pran li ek bwar li. Bann Romin boufonn Zezi akoz seki’nn ekrir lor pano ki lor so poto. Zot dir: “Si to Lerwa bann Zwif, sov twa tomem.” (Lik 23:36, 37NW.) Ou rann ou kont! Bann dimounn pe boufonn ek maltret  zom ki finn prouve ki limem semin, laverite, ek lavi, alor ki li pa merit sa! Selman, Zezi andir tou sa soufrans-la, san fer okenn repros bann Zwif ki pe get li, ni bann solda Romin ki pe boufonn li, ni sa de kondane ki lor poto akote ar li la.

Sa kat solda-la pran manto Zezi ek zot desir li an kat. Apre sa, zot fer tirazosor pou kone ki bout sakenn pou gagne. Me linz ki Zezi ti mete andan, enn linz bon kalite, “enn sel bout latwal, san okenn koutir.” Alor, zot deside ant zot pou pa desir li, ek zot dir: “Anou fer enn tiraz osor, seki gagne, pran li.” An realite, zot akonpli pasaz Lekritir ki dir: “Zot ti partaz mo bann linz ant zot, ek zot ti fer tirazosor pou mo bann linz.”​—Zan 19:23, 24; Psom 22:18NW.

Apre inpe letan, enn parmi sa de voler-la realize ki Zezi vremem enn lerwa. Li fer sa repros-la lot voler-la: “To pa gagn per Bondie ditou, twa ki finn kondane parey kouma li? Nou, nou pe gagn seki nou merite parski nou pe pey pou seki nou finn fer, me li, li pa finn fer nanye de mal.” Apre sa, li sipliy Zezi: “Pa bliye mwa kan to rant dan to Rwayom.”​—Lik 23:40-42NW.

Zezi reponn li: “Vremem mo dir twa zordi, to pou avek mwa,” pa dan Rwayom, me “dan Paradi.” (Lik 23:43NW.) Sa promes-la bien diferan ar promes ki Zezi ti fer ar so bann zapot, setadir, ki zot pou asiz lor bann tronn ansam avek li dan so Rwayom. (Matie 19:28; Lik 22:29, 30) Selman, sa voler-la li enn Zwif, ek kitfwa li’nn deza tann koz lor Paradi ki Zeova ti fer lor later pou ki Adan, Ev, ek zot bann desandan viv ladan. Asterla, sa voler-la kapav mor. Li ena sa lesperans-la ki pe atann li.