Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 108

Bann Sef Relizie Esey Piez Zezi

Bann Sef Relizie Esey Piez Zezi

MATIE 22:15-40 MARK 12:13-34 LIK 20:20-40

  • RANN SEZAR BANN KITSOZ KI POU SEZAR

  • ESKI DIMOUNN POU MARYE APRE REZIREKSION?

  • BANN PLI GRAN KOMANNMAN

Bann lennmi Zezi bien ankoler. Li fek servi bann lexanp ki montre ki kantite zot move. Asterla, bann Farizien fer konplo pou piez li. Zot sey fer li dir kitsoz ki zot pou kapav servi kont li, pou livre li ar gouverner Romin. Alor, zot pey sertin parmi zot bann prop disip pou piez li.​—Lik 6:7.

Sa bann disip-la dir: “Met, nou kone ki to parol e to lansegnman zot bien drwat; to pa get dapre figir dimoun, me to ansegn sime Bondie dapre laverite. Dapre lalwa, eski nou bizin pey tax Sezar ou non?” (Lik 20:21, 22) Mem si zot flat Zezi, li pa bet ek li pa rant dan zot zwe. Li kone ki zot rize ek ipokrit. Si li dir, ‘Non, li pa bon ki zot pey tax,’ bannla kapav akiz li ki li pe rebel kont lotorite Rom. Me si li dir, ‘Wi, pey tax,’ lepep, ki bien ankoler parski zot bizin soumet ar Rom, kitfwa kapav mal konpran li ek vir kont li. Alor, kouma eski li pou reponn?

Zezi dir zot: “Bann ipokrit, kifer zot anvi met mwa dan lak? Montre mwa enn pies avek ki zot pey tax.” Zot donn li enn denier. Lerla, li demann zot: “Ki figir ena lor la e ki finn ekrir?” Zot reponn, “Sezar.” Alor, Zezi donn sa prinsip inportan la: “Rann Sezar bann kitsoz ki pou Sezar, me rann Bondie bann kitsoz ki pou Bondie.”​—Matie 22:18-20; 22: 21NW.

Bann dimounn inpresione par bann parol Zezi. Apre enn repons ranpli ar sazes koumsa,  zot nepli kapav dir nanye. Alor, zot ale. Me lazourne pankor fini ek zot pou sey piez Zezi ankor. Mem si bann Farizien pa’nn reisi piez Zezi, bann sef enn lot group relizie vinn get li.

Bann Sadisein, ki pa krwar dan rezireksion, poz Zezi enn kestion lor rezireksion ek maryaz leviratik. * Zot demande: “Met, Moiz ti dir, ‘Si enn zom mor san zanfan, so frer bizin marye ar so fam (fam frer ki’nn mor la) pou donn li enn desandan.’ Enn fwa ti ena set frer ki ti viv isi. Premie la marye e mor san zanfan e li kit vev la ar so frer. Deziem la fer parey, e mem zafer ariv trwaziem la ek tou lezot. Apre sa, fam la osi mor. Zour rezireksion, kisannla pou vinn so mari, parski li finn pran touleset kouma mari?”​—Matie 22:24-28.

Bann Sadisein aksepte bann lansegnman Moiz ek Zezi servi sa pou reponn zot. Li dir: “Akoz samem zot dan lerer, zot pa konn ni Lekritir, ni pwisans Bondie. Kan bann dimoun pou resisite parmi bann mor, zom pa pou marye e pa pou bizin donn tifi an maryaz, zot pou kouma bann anz dan lesiel. Lor . . . rezireksion bann mor la, zot pa finn lir saki finn ekrir dan liv Moiz? Zot pa finn tande kouma Bondie ti koz ar Moiz dan zistwar bwison ardan? Bondie limem pa ti dir, ‘Momem Bondie Abraam, momem Bondie Izaak, momem Bondie Zakob’? Li pa Bondie bann mor me bann vivan, zot dan gran erer.” (Mark 12:24-27; Exod 3:1-6) Lafoul inpresione par sa repons-la.

Bann Farizien ek bann Sadisein res trankil, zot pa kapav dir nanye. Alor asterla, zot marye-pike ansam pou teste Zezi ankor. Enn skrib demann Zezi: “Met, ki pli gran komannman dan lalwa?”​—Matie 22:36.

Zezi reponn: “Premie-la se, ‘Ekoute, O Izrael, Zeova nou Bondie, Li enn sel Zeova, ek to bizin kontan Zeova to Bondie avek tou to leker, avek tou to nam, avek tou to lespri, ek avek tou to lafors.’ Deziem-la se, ‘To bizin kontan to prosin kouma tomem.’ Pena okenn komannman ki pli gran ki sa de-la.”​—Mark 12:29-31NW.

Kan li tann sa repons-la, skrib-la dir: “Sa enn zoli koze Met, samem laverite, ena enn sel Bondie, pena lot. Kontan li avek tou to leker, tou to lintelizans, tou to lafors ek kontan to prosin kouma to kontan tomem, samem pli inportan ki tou bann ofrand ek bann sakrifis.” Zezi trouve ki sa skrib-la inn donn enn bon repons, alor li dir li: “To pa lwin ar Rwayom Bondie.”​—Mark 12:32-34.

Sa fer trwa zour (9, 10, ek 11 Nizan) ki Zezi pe ansegne dan tanp. Sertin dimounn, kouma sa skrib-la, inn bien kontan tann Zezi ansegne. Parkont, bann sef relizie pa’nn kontan ditou. Me asterla, zot nepli “oze poz li kestion.”

^ par. 1 Maryaz leviratik ti enn koutim dan lepok Biblik. Enn zom ti pou marye ar fam so frer, ki’nn mor ek ki pena zanfan, pou donn li enn desandans pou ki so nom pa disparet.