Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 133

Prepar Lekor Zezi pou Met Li dan Tonbo

Prepar Lekor Zezi pou Met Li dan Tonbo

MATIE 27:57–28:2 MARK 15:42–16:4 LIK 23:50–24:3 ZAN 19:31–20:1

  • DESANN LEKOR ZEZI DEPI LOR POTO

  • PREPAR SO LEKOR POU MET DAN TONBO

  • BANN FAM TROUV ENN TONBO VID

Nou Vandredi tanto, le 14 Nizan. Kan soley pou kouse, Saba le 15 Nizan pou koumanse. Zezi inn fini mor, me sa de voler ki akote li la, ankor touzour vivan. Dapre Lalwa, bann kadav bizin pa “pas lanwit lor poto,” me bizin anter zot “mem zour.”​—Deteronom 21:22, 23.

Anplis, bann Zwif apel Vandredi zour Preparasion parski sa zour-la, zot prepar manze ek zot fer bann lezot travay ki prese, ki pa kapav atann apre Saba. Kan soley pou kouse, enn ‘gran’ Saba pou koumanse. (Zan 19:31) Le 15 Nizan pou premie zour Fet Dipin San Levin, enn fet ki dire pandan set zour. Sa dat-la touletan enn Saba, ninport ki zour lasemenn li tonbe. (Levitik 23:5, 6) Sa fwa-la, le 15 Nizan pou tom enn Samdi, zour ki gard Saba dan lasemenn. Alor, parski sa de Saba-la tom mem zour, apel sa enn ‘gran’ Saba.

Alor, bann Zwif demann Pilat pou fer Zezi ek sa de voler ki akote li la mor pli vit. Kouma? Kan kas zot lazam. San zot lazam, zot pa pou kapav redres zot lekor pou respire. Bann solda kas lazam sa de voler-la. Me Zezi paret inn fini mor, alor zot pa kas so lazam. Seki finn ekrir dan Psom 34:20 akonpli: “Li vey lor tou lezo dimoun la, pa enn sel pou brize.”

 Pou fer sir ki Zezi inn mor, enn solda pran enn lans ek pik sa dan kot Zezi, pre kot so leker. “Lerla disan ek dilo koule.” (Zan 19:34) Enn lot profesi akonpli: “Zot pou get sa kikenn ki zot finn transperse la.”​—Zakari 12:10.

Zozef, “enn zom ris” ki sorti lavil Arimati ek ki enn manb bien respekte dan Sanedrin, ti asiste lamor Zezi. (Matie 27:57) Labib dekrir li kouma enn dimounn ki “bon ek bien drwat,” ki “ti pe atann Rwayom Bondie.” An realite, Zozef ti enn disip Zezi “me san ki personn kone, parski li ti gagn per bann Zwif,” ek li pa ti dakor ar desizion ki lakour ti pran konsernan Zezi. (Lik 23:50; Mark 15:43; Zan 19:38) Avek kouraz, Zozef demann Pilat lekor Zezi. Pilat fer apel ofisie larme ki responsab bann kondane pou konfirme ki Zezi inn mor. Apre sa, Pilat donn Zozef permision pou pran lekor Zezi.

Zozef aste enn latwal lin ki prop ek rafine, ek li desann lekor Zezi depi lor poto. Li prepar lekor Zezi, ek li anvlop li dan sa latwal lin la. Nikodem, “ki ti vinn zwenn Zezi dan nwar premie fwa ki li ti vinn get li,” donn Zozef enn koudme pou prepar lekor Zezi. (Zan 19:39) Li’nn amenn enn melanz lamir ek lalwes, anviron 33 kilo. Zot anvlop lekor Zezi dan latwal lin la, ansam avek sa melanz zepis-la, parey kouma abitie fer pou bann lanterman Zwif.

Pa tro lwin, Zozef ena enn tonbo ki’nn fouye dan ros ek ki zame inn servi. Zot amenn lekor Zezi laba ek zot poz li ladan. Apre sa, zot roul enn gro ros devan tonbo-la pou ferm so lantre. Tousala inn fer bien-bien vit, avan ki Saba koumanse. Mari ki sorti Magdala ek Mari, mama ti-Zak, kitfwa inn donn enn koudme pou prepar lekor Zezi. Asterla, zot degaze retourn kot zot pou prepar bann zepis, “bann delwil ek bann parfin” ki zot pou servi apre Saba pou kontign tret lekor Zezi.​—Lik 23:56.

Landemin, zour Saba, bann sef pret ek bann Farizien al get Pilat, ek zot dir li: “Nou rapel ki sa fos profet la ti pe dir kan li ti ankor vivan ki li pou resisite lor trwaziem zour. Nou dimann ou . . . [“donn lord,” NW] ki met gard devan sa tonbo la ziska trwaziem zour; parski kapav arive ki so bann disip vinn kokin so lekor pou fer lepep krwar, ‘Li finn resisite parmi bann mor.’ Sa mansonz la pou pli pir ki premie la.” Lerla, Pilat donn zot bann gard ek li dir zot: “Al vey tonbo la kouma zot anvi.”​—Matie 27:63-65.

Dimans gramatin boner, Mari ki sorti Magdala, Mari mama Zak, ek bann lezot fam vinn kot tonbo Zezi. Zot inn amenn bann zepis avek zot pou tret lekor Zezi. Zot dir ant zotmem: “Kisannla pou roul sa ros ki devan lantre tom la?” (Mark 16:3) Me finn ena enn tranbleman-de-ter. Anplis, enn anz Bondie inn roul ros-la, bann gard-la inn ale, ek tom-la paret vid!