Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 122

Zezi Fer enn Dernie Lapriyer dan Lasal ki lor Letaz

Zezi Fer enn Dernie Lapriyer dan Lasal ki lor Letaz

ZAN 17:1-26

  • BANN BIENFE KI GAGNE KAN APRANN KONN BONDIE EK SO GARSON

  • LINITE KI ENA ANT ZEOVA, ZEZI, EK BANN DISIP

Zezi ena boukou lamour pou so bann zapot. Se pou sa rezon-la ki li’nn prepar zot pou so depar. Asterla, li lev so lizie ver lesiel ek li priye so Papa. Li dir: “Glorifie to garson pou ki to garson kapav glorifie twa, parey kouma to’nn donn li lotorite lor tou dimounn, pou ki li kapav donn lavi eternel tou bann ki to’nn donn li.”​—Zan 17:1, 2NW.

Li kler ki, donn laglwar Bondie, se kitsoz pli inportan pou Zezi. Me Zezi koz osi lor posibilite ki bann imin ena pou gagn lavi pou touletan! Bondie inn donn Zezi “lotorite lor tou dimounn,” alor li kapav donn bann imin bann bienfe so sakrifis. Selman, zis enn tigit dimounn mem ki pou gagn sa bann bienfe-la. Kifer? Parski Zezi pou beni zis bann dimounn ki azir an-akor avek seki li dir asterla: “Samem ki vedir lavi eternel, ki zot aprann konn twa, sel vre Bondie, ek sa kikenn ki to finn avoye la, Zezi Kris.”​—Zan 17:3NW.

Nou bizin aprann konn Bondie ek so Garson an profonder, ek ena enn relasion bien pros avek zot. Lor tou kitsoz, nou bizin ena mem fason panse ki zot. Dan nou relasion avek lezot, nou bizin fer bann gro zefor pou imit zot bann kalite. Ek nou bizin konpran ki, donn laglwar Bondie, se kitsoz pli inportan, ek ki posibilite pou gagn lavi pou touletan vinn apre. Zezi revinn lor sa size-la ek li dir:

“Mo finn glorifie twa lor later . . . mo finn terminn louvraz ki to ti donn mwa pou fer. Papa, glorifie mwa aster; donn mwa laglwar ki mo ti ena kot twa depi komansman, avan ki later ti kre.” (Zan 17:4, 5) Wi, Zezi demann Bondie pou redonn li laglwar ki li ti ena kan li ti dan lesiel, ek sa pou arive kan li pou resisite.

Selman, Zezi pa’nn bliye seki li’nn fer pandan so minister. Dan so lapriyer, li dir: “Mo finn fer tou dimoun ki to finn donn mwa lor later, konn to nom; zot ti pou twa, to finn donn mwa zot tou e zot finn gard to parol.” (Zan 17:6) Dan so minister, Zezi pa finn zis fer konn nom Bondie, setadir Zeova. Li finn ed so bann zapot pou konn Zeova, konn fason ki Li azir avek bann imin, ek bann kalite ki Li ena, par exanp, so lamour ek so bonte.

Bann zapot inn aprann konn Zeova, rol ki so Garson ena, ek bann lansegnman Zezi. Avek limilite, Zezi dir: “Mo finn donn zot parol ki to finn konfie mwa, e zot finn resevwar li. Zot finn rekonet ki vremem mo finn sorti kot twa [“mo’nn vinn kouma to reprezantan,” NW], e zot krwar ki to finn avoy mwa.”​—Zan 17:8.

Apre sa, Zezi montre diferans ki ena ant so bann disip ek lezot dimounn dan lemond. Li dir: “Mo priye, pa pou bann dimounn ki dan lemond, me pou bann dimounn ki to’nn donn mwa, parski zot pou twa . . . Papa ki sin, vey lor zot akoz to nom, ki to finn donn mwa, pou ki zot kapav vinn enn sel parey kouma nou, nou enn sel. . . . Mo finn protez zot, ek pa enn parmi zot finn detrir, apart garson destriksion,” setadir Zida Iskaryot, ki pe al trayir Zezi.​—Zan 17:9-12NW.

Zezi azoute: “Lemond finn ena laenn pou zot. . . . Mo pa pe demann twa pou tir zot dan lemond, me pou vey lor zot akoz sa kikenn ki move la. Zot pa fer parti dan lemond, parey kouma mwa mo pa fer parti dan lemond.” (Zan 17:14-16NW.) Bann zapot ek bann lezot disip, zot dan lemond, setadir lemond ki dirize par Satan. Me zot bizin res separe ar sa lemond-la ek lemal ki ena dan sa lemond-la. Kouma?

Zot bizin res sin, res separe ar lemond pou servi Bondie. Zot fer sa kan zot met an pratik bann verite ki ena dan bann Lekritir Ebre ek  bann verite ki Zezi inn ansegn zot. Dan so lapriyer, Zezi dir: “Sanktifie zot dan [“par,” NW] laverite parski to parol laverite.” (Zan 17:17) Plitar, gras-a lespri sin Bondie, sertin parmi bann zapot pou ekrir bann liv. Sa bann liv-la osi pou form parti “laverite” ki kapav ed enn dimounn pou vinn sin.

Avek letan, pou ena lezot osi ki pou aksepte “laverite.” Alor, Zezi priye “pa zis pou sa bannla [so 11 zapot] me osi pou bann ki ena lafwa an [li] par zot parol.” Ki Zezi demande pou zot? Li dir: “Ki zot tou kapav vinn enn sel, parey kouma twa, Papa, to ini avek mwa ek mwa mo ini avek twa, pou ki zot osi zot ini avek nou.” (Zan 17:20, 21NW.) Zezi ek so Papa, zot pa enn sel dan enn fason literal. Zot enn, setadir zot ini, parski zot dakor lor tou kitsoz. Zezi priye pou ki so bann disip konn sa mem linite-la.

Inpe avan, Zezi ti dir Pier ek bann lezot zapot ki li pe ale pou prepar enn plas pou zot dan lesiel. (Zan 14:2, 3) Asterla, dan so lapriyer, Zezi revinn lor sa size-la. Li dir: “Papa, seki to finn konfie mwa, mo anvi ki la kot mo ete zot avek mwa; koumsa zot kontanp laglwar ki to finn donn mwa . . . [“parski,” NW] to kontan mwa depi avan komansman kreasion.” (Zan 17:24) Sa bann parol-la montre ki, avan ki Adan ek Ev gagn bann zanfan, Bondie ti deza ena lamour pou so sel Garson. Samem Garson ki plitar inn vinn Zezi Kris.

Pou terminn so lapriyer, Zezi remet laksan lor nom so Papa, ek lor lamour ki Bondie ena pou bann zapot ek pou bann lezot dimounn ki pou aksepte “laverite.” Li dir: “Mo finn fer zot konn to nom e mo [“pou,” NW] fer li ankor pouki lamour ki to ena pou mwa res dan zot, kouma mwa mo dan [“ini avek,” NW] zot.”​—Zan 17:26.