Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 136

Lor Bor Lamer Galile

Lor Bor Lamer Galile

ZAN 21:1-25

  • ZEZI APARET KOT LAMER GALILE

  • PIER EK LEZOT BIZIN NOURI BANN MOUTON ZEZI

Pandan dernie sware ki Zezi ti pase avek so bann zapot, li ti dir zot: “Kan mo pou resisite, mo pou atann zot Galile.” (Matie 26:32; 28:7, 10) Asterla, boukou parmi so bann disip inn vinn Galile, me ki zot pou fer laba?

Ariv enn moman, Pier dir sis lezot zapot: “Mo pe al lapes.” Lerla, toule sis reponn: “Nou osi, nou vinn ar twa.” (Zan 21:3) Pandan tout lanwit, zot pa’nn gagn okenn pwason. Asterla, lizour pe leve ek Zezi aparet lor bor lamer, me bann zapot pa rekonet li. Zezi kriye: “Mo bann zanfan, pena pwason?” Zot reponn: “Non, pena.” Lerla, Zezi dir zot: “Zet zot file kote drwat zot pou trouve.” (Zan 21:5, 6) Zot gagn telman boukou pwason ki zot mem pa kapav ramas file-la dan zot bato.

Zan dir Pier: “Lesegner sa.” (Zan 21:7) Deswit, Pier remet so linz lor li ek li zet dan delo. Li naz anviron 90 met ziska bor lamer. Bann lezot, dan bato, pe swiv dousman par deryer, parski zot pe trenn sa file plin ar pwason la.

Kan zot ariv kot bor lamer, zot trouv “enn ti dife; lor dife la pwason ti pe griye e ti ena dipin osi.” Zezi dir: “Amenn inpe pwason ki zot finn lapes.” Pier ris file-la ater, ena 153 gro pwason ladan! Zezi dir zot: “Vinn manze.” Me personn pena kouraz pou demande, ‘Kisannla to ete?’ parski zot kone ki Zezi sa. (Zan 21:9-12) Se trwaziem fwa ki Zezi aparet avek enn group disip.

Zezi donn zot inpe dipin ek pwason pou manze. Apre sa, sirman pandan ki li pe get bann pwason ki zot inn lapes, li demande: “Simon, garson Zan, eski to kontan mwa plis ki sa?” Eski Pier plis kontan so biznes lapes ki travay ki Zezi anvi li fer? Pier reponn: “Wi, Segner, to kone ki mo ena lafeksion pou twa.” Alor Zezi dir li: “Nouri mo bann ti mouton.”​—Zan 21:15NW.

Ankor enn fwa, Zezi demande: “Simon, garson Zan, eski to kontan mwa?” Pier pa konpran kifer Zezi pe demann li sa, ek li reponn dan enn fason pli serye: “Wi, Segner, to kone ki mo ena lafeksion pou twa.” Zezi redir li mem zafer: “Pran swin mo bann ti mouton.”​—Zan 21:16NW.

Enn trwaziem fwa, Zezi demande: “Simon, garson Zan, eski to ena lafeksion pou mwa?” Asterla, kitfwa Pier pe demann limem si Zezi ena bann dout lor so fidelite. Alor, direk-direk Pier dir li: “Segner, to konn tou kitsoz; to kone ki mo ena lafeksion pou twa.” Ankor enn fwa, Zezi dir Pier seki li bizin fer: “Nouri mo bann ti mouton.” (Zan 21:17NW.) Wi, bann ki pran latet dan kongregasion bizin pran swin bann dimounn ki vinn dan troupo Bondie.

Bann dimounn inn atas ek inn touy Zezi parski li’nn fer travay ki Bondie inn donn li. Asterla, Zezi dir Pier ki li osi li pou gagn sa bann leprev-la. Li dir: “Kan to ti zenn, to ti met to sang [“linz,” NW] par tomem e to ti al kot to kontan; me kan to pou vinn vie, to pou lev to lame lao e enn lot ki pou atas to sang [“met to linz lor twa,” NW] e pou amenn twa kot to pa anvi ale.” Me kanmem sa, Zezi ankouraz Pier pou ‘kontign swiv li.’​—Zan 21:18, 19.

Apre sa, Pier get lapot Zan, ek li demande: “E li, Segner, ki pou ariv li?” Pier anvi konn lavenir sa zapot ki Zezi bien kontan la. Zezi reponn: “Si mo le ki li res ziska mo revini, eski to problem sa?” (Zan 21:21-23) Pier bizin swiv Zezi san gagn traka seki lezot fer. Me bann parol Zezi montre ki Zan pou viv pli lontan ki bann lezot zapot, ek ki li pou gagn enn vizion kot li pou trouv Zezi vini dan Rwayom antan ki Lerwa.

Biensir, ena boukou kitsoz ankor ki Zezi inn fer, me mem enn kantite roulo pa pou ase pou ekrir tousala.