Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 109

Zezi Kondann Bann Sef Relizie Ki Opoz ar Li

Zezi Kondann Bann Sef Relizie Ki Opoz ar Li

MATIE 22:41–23:24 MARK 12:35-40 LIK 20:41-47

  • LEKRIS: GARSON KISANNLA LI ETE?

  • ZEZI DENONS LIPOKRIZI SO BANN OPOZAN

Bann sef relizie ki opoz ar Zezi pa finn reisi fer li perdi pwin ouswa piez li pou livre li ar bann Romin. (Lik 20:20) Nou le 11 Nizan ek Zezi touzour dan tanp. Asterla, Zezi so tour pou kestionn zot ek revel zot so vre lidantite. Li demann zot: “Ki zot panse lor Lekris? Garson kisannla li ete?” (Matie 22:42, NW.) Tou dimounn kone ki Lekris, ouswa Lemesi, li enn desandan David. Ek samem repons ki zot done.​—Matie 9:27; 12:23; Zan 7:42.

Zezi demann zot: “Alor, kouma li posib ki David, ki ti ena lespri sin Bondie lor li, finn apel li Segner kan li’nn dir, ‘Zeova ti dir mo Segner: “Asiz dan mo kote drwat ziska ki mo met to bann lennmi anba to lipie”’? Alor, si David apel li Segner, kouma li kapav so garson?”​—Matie 22:43-45NW.

Bann Farizien res trankil parski zot ti pe atann ki enn desandan David, enn imin, liber zot ar dominasion bann Romin. Me Zezi servi bann parol ki David inn dir dan Psom 110:1, 2 pou montre ki Lemesi, li plis ki enn dirizan imin. Li David so Segner, ek apre ki li pou asiz dan kote drwat Bondie, li pou koumans dirize. Kan zot tann sa, bann opozan Zezi pa kapav dir nanye.

Bann disip ek boukou lezot dimounn ti pe ekoute. Asterla, Zezi koz ar zot. Li met zot an gard kont bann skrib ek bann Farizien, ki “finn pran plas Moiz” kan zot ansegn Lalwa Bondie. Zezi donn lord bann dimounn ki pe ekout li: “Tou seki bannla dir zot, fer li ek swiv li, me pa azir parey kouma zot, parski zot dir, me zot pa fer seki zot dir.”​—Matie 23:2, 3NW.

Apre sa, Zezi donn bann lexanp pou montre ki bann sef relizie zot bann ipokrit. Li dir: “Zot grandi bann bwat kot met bann porsion bann Lekritir ek zot sarye sa ar zot kouma bann port-boner.” Sertin Zwif ti met bann ti bwat ki ena bann porsion Lalwa ladan lor zot fron ouswa lor zot lebra. Me bann Farizien zot, zot ti grandi zot bann bwat pou fer lezot krwar ki zot swiv Lalwa afon. Zot ti osi “fer franz zot bann linz pli long.” Bann Izraelit ti bizin met bann franz lor zot bann linz, me bann Farizien ti fer sir ki zot bann franz pli long. (Nonb 15:38-40) Zot ti fer tousala “pou ki dimounn remark zot.”​—Matie 23:5NW.

Mem bann disip Zezi ti kapav devlop sa dezir pou rod grander la. Alor, Zezi donn zot sa konsey-la: “Pa les personn apel zot Rabi, parski zot ena enn sel Ansegnan, ek zot tou zot frer. Anplis, pa apel personn lor later papa, parski zot ena enn sel Papa, sa Kikenn ki dan lesiel la. Pa les personn apel zot sef, parski zot ena enn sel Sef, Lekris.” Alor, ki lopinion bann disip bizin ena lor zotmem ek kouma zot bizin azir? Zezi dir zot: “Seki pli gran parmi zot bizin vinn zot serviter. Enn kikenn ki rod grander, li pou abese, ek enn kikenn ki abes li, pou donn li grander.”​—Matie 23:8-12NW.

Apre sa, Zezi donn plizir malediksion bann skrib ek bann Farizien ki ipokrit. Li dir: “Maler lor zot, skrib ek Farizien, ipokrit! parski zot ferm laport Rwayom ki dan lesiel devan bann dimounn; zotmem zot pa pe rantre, ek bann ki anvi rantre, zot anpes zot.”​—Matie 23:13NW.

Zezi kondann bann Farizien parski zot etabli bann reg ki montre ki zot pa respekte seki pli inportan pou Zeova. Par exanp, zot dir: “Si enn kikenn fer serman par tanp, sa pena valer, me si enn kikenn fer serman par lor ki dan tanp, la li bizin tini so promes.” Sa bann parol-la montre ki zot aveg lor plan moral parski zot donn plis linportans lor ki dan tanp, ki tanp limem,  landrwa kot ador Zeova ek ki ena valer lor plan spiritiel. Zot osi “negliz bann kitsoz pli inportan dan Lalwa, kouma lazistis, mizerikord ek fidelite.”​—Matie 23:16, 23NW; Lik 11:42.

Zezi apel bann Farizien, “bann gid aveg” parski “zot pas zot bwar dan paste pou tir enn moustik, me zot aval enn samo.” (Matie 23:24) Zot paste zot divin pou pa aval bann moustik parski dapre Lalwa sa insekt-la li inpir. Selman, fason ki zot negliz bann kitsoz pli inportan dan Lalwa se koumadir zot pe aval enn samo, ki osi enn zanimo inpir, me ki boukou pli gro.​—Levitik 11:4, 21-24.