Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 132

“Vremem, sa Dimoun la Ti Garson Bondie”

“Vremem, sa Dimoun la Ti Garson Bondie”

MATIE 27:45-56 MARK 15:33-41 LIK 23:44-49 ZAN 19:25-30

  • ZEZI MOR LOR POTO

  • BANN KITSOZ EXTRAORDINER ARIVE KAN ZEZI MOR

Inn “ariv midi,” ek pourtan, “ziska trwa-zer tanto” fer bien-bien som dan pei. (Mark 15:33) Eski ena enn leklips soley? Non. Bann leklips soley arive kan ena nouvel linn. Me la, nou dan lepok Pak, savedir ki ena plenn linn. Ek enn leklips dire zis pandan de-trwa minit, pa sa kantite letan-la. Alor, li kler ki se Bondie ki’nn fer sa!

Mazine ki lefe sa ena lor bann dimounn ki pe boufonn Zezi. Dan sa nwarte-la, kat fam koste pli pre ar poto soufrans. Sa kat fam-la se mama Zezi, Salome, Mari ki sorti Magdala, ek Mari, mama ti-Zak, ki enn parmi bann zapot.

Mama Zezi bien abat. Li “pre kot poto soufrans,” ansam avek lapot Zan. Mari pe get so garson pe soufer lor enn poto. Samem garson ki ti dan so vant ek ki li’nn bien pran swin la. Pou Mari, se koumadir inn transpers li avek enn long “lepe.” (Zan 19:25; Lik 2:35) Mem si li pe extra soufer, Zezi mazinn lavenir so mama. Li fer enn gran zefor, li fer enn sign de-tet ar Zan, ek li dir so mama: “Fam, ala to garson.” Apre sa, li fer enn sign de-tet ar Mari, ek li dir Zan: “Ala to mama.”​—Zan 19:26, 27.

Zezi donn sa zapot ki li bien kontan la responsabilite pou pran swin so mama, ki deza enn vev asterla. Zezi kone ki so bann demi-frer, bann lezot garson Mari, pankor ena lafwa an li. Alor, li pe fer sir ki enn kikenn pran swin so mama lor plan fizik ek lor plan spiritiel. Enn bon lexanp pou nou, pa vre?

Ver trwa-z-er tanto, Zezi dir: “Mo swaf.” Kan li dir sa bann parol-la, enn lot profesi Lekritir akonpli. (Zan 19:28; Psom 22:15) Dan enn sertenn fason, Zezi santi ki so Papa inn tir So proteksion lor li, pou ki so fidelite vremem teste. Li kriye bien for dan langaz Arameen ki bann abitan Galile koze: « Éli, Éli, lama sabaqthani ? » ki vedir, “Bondie, Bondie, kifer to finn abandonn mwa?” Sertin dimounn ki ti pe deboute inn mal konpran seki li’nn dir, ek zot dir: “Tande! Li pe apel Eli.” Enn parmi zot galoupe, met enn leponz ki li’nn tranp dan divin lor enn baton, ek li donn sa Zezi pou bwar. Me lezot dir: “Atann, anou gete si Eli pou vini, pou fer li desann.”​—Mark 15:34-36.

Lerla, Zezi kriye bien for: “Sa finn akonpli!” (Zan 19:30NW.) Wi, li’nn akonpli tou seki so Papa inn avoy li fer lor later. Dernie ler, Zezi dir: “Papa, mo met mo lespri dan to lame.” (Lik 23:46) Zezi ena san poursan konfians ki Zeova pou resisit li. Alor, kan li fini dir sa bann parol-la, Zezi bes so latet ek li mor.

Dan sa moman-la, enn gran tranbleman-de-ter arive, ek bann ros fann. Sa tranbleman-de-ter-la telman violan ki bann tom ki andeor Zerizalem ouver ek bann kadav ki ladan voltize. Bann pasan ki’nn trouv sa bann kadav-la  rant dan “lavil sint” ek rakont seki zot fek trouve.​—Matie 12:11; 27:51-53.

Kan Zezi inn mor, gran rido bien lour ki ena ant pies ki Sin ek pies ki Pli Sin dan tanp Bondie desir an de, depi lao ziska anba. Sa montre ki Bondie ankoler ar bann dimounn ki finn touy so Garson. Ek sa vedir osi ki, asterla, bann dimounn pou kapav rant dan landrwa Pli Sin, setadir lesiel.​—Ebre 9:2, 3; 10:19, 20.

Biensir, tou dimounn koumans gagn extra per! Ofisie ki responsab bann kondane-la dir: “Vremem, sa dimoun la ti Garson Bondie.” (Mark 15:39) Kitfwa li ti la pandan zizman Zezi devan Pilat, kan ti demann Zezi si li Garson Bondie. Me asterla, li sir ki Zezi ti inosan ek ki li vremem Garson Bondie.

Inpresione par tou seki finn arive, bann lezot dimounn retourn kot zot, ek zot tap zot lestoma telman zot sagrin ek onte. (Lik 23:48) Parmi bann dimounn ki pe gete delwin, ena bann fam ki parfwa finn vwayaz avek Zezi. Tou seki’nn arive, finn bien tous zot, zot osi.