Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 121

“Gard Kouraz, Mo Finn Sorti Vinker lor Lemonn”

“Gard Kouraz, Mo Finn Sorti Vinker lor Lemonn”

ZAN 16:1-33

  • BIENTO BANN ZAPOT POU NEPLI TROUV ZEZI

  • SAGRIN BANN ZAPOT POU SANZ AN LAZWA

Zezi ek so bann zapot inn pare pou kit lasal kot zot inn manz repa Pak. Zezi inn donn zot boukou konsey, ek asterla, li dir zot: “Mo finn dir zot tousala pouki zot pa abandonn zot lafwa [“tonbe,” NW].” Kifer sa lavertisman-la vinn dan bon moman? Zezi dir zot: “Bannla pou met zot deor dan sinagog. Me ler pe vini kot dimoun, ki pou touy zot, pou krwar ki zot pe servi Bondie kan zot pe fer sa.”​—Zan 16:1, 2.

Kan zot tann sa, kitfwa bann zapot koumans trakase. Mem si, inpe avan, Zezi inn dir zot ki lemond ti pou ena laenn pou zot, li pa ti dir zot fran-fran ki zot ti pou perdi lavi. Kifer? Li explike: “Mo pa finn dir zot tousala depi komansman parski mo ti avek zot.” (Zan 16:4) Me asterla, li pe prepar zot pou fer fas ar seki pou arive kan li pou ale. Koumsa, sa kapav ed zot pou pa perdi lafwa ek tonbe apre.

Zezi explike: “Mo pe al kot Sa-Enn [“sa Kikenn,” NW] ki finn avoy mwa la e personn pa demann mwa, ‘Kot to pe ale?’” Pli boner dan lasware, bann zapot ti demann Zezi kotsa li pe ale. (Zan 13:36; 14:5; 16:5) Me asterla, zot trakase ek angwase parski Zezi inn dir zot ki zot pou gagn persekision. Alor, zot pa pans pou pran plis ransegnman ar Zezi lor laglwar ki li pou gagne, ouswa lor seki sa pou inplike pou bann vre serviter Bondie. Zezi fer sa remark-la: “Zot leker fer mal [“sagrin,” NW] parski mo finn dir zot sa.”​—Zan 16:6.

Apre sa, Zezi explik zot: “Li dan zot lavantaz ki mo ale; parski si mo pa ale, Sa-Enn [“asistan-la,” NW] . . . pa pou vinn ar zot; me si mo ale, mo pou avoy li.” (Zan 16:7) Fode Zezi mor ek al dan lesiel pou ki bann disip gagn lespri sin. Li pou avoy lespri sin, kouma enn asistan, pou ed so pep ninport kotsa zot ete lor later.

Lespri sin “pou donn lemond bann prev ki pou konvink zot konsernan pese, lazistis, ek zizman.” (Zan 16:8NW.) Wi, li pou kler ki lemond pa finn ena lafwa dan Garson Bondie. Kan Zezi pou al dan lesiel, sa pou enn prev ki li finn azir ar lazistis, ek sa pou montre kifer Satan, “Sef lemonn,” bizin kondane.​—Zan 16:11.

Zezi dir so bann zapot: “Mo ena ankor boukou kiksoz pou dir zot me li tro lour pou zot, asterla.” Kan li pou avoy lespri sin, sa lespri-la pou ed zot konpran tou seki konsern “laverite.” Lerla, zot pou kapav viv an-akor ar laverite.​—Zan 16:12, 13.

Bann zapot pa konpran seki Zezi dir apre: “Dan enn tigit letan zot nepli pou trouv mwa e dan enn tigit letan ankor, zot pou retrouv mwa.” Zot demann zot kamarad seki li pe rod dir. Me Zezi konpran ki zot anvi poz li bann kestion lor seki li’nn fek dir. Alor, li explik zot: “Vremem, laverite mo dir zot: zot pou plore, zot pou kriye me lemonn pou dan lazwa. Zot pou dan lapenn, me zot lapenn pou vinn lazwa.” (Zan 16:16, 20) Demin tanto, kan Zezi pou mor, bann sef relizie pou dan lazwa, ek bann disip pou dan lapenn. Me zot lapenn pou sanz an lazwa kan Zezi pou resisite! Ek zot lazwa pou kontigne kan li pou avoy lespri sin Bondie lor zot.

Zezi konpar sitiasion so bann zapot ar douler ki enn madam gagne kan li akouse. Li dir: “Kan enn fam . . . akouse, li dan lasoufrans parski so ler inn vini; me kan zanfan la ne, li nepli pans so douler me li dan lazwa parski so zanfan inn vinn dan lemonn.” Lerla, Zezi ankouraz so bann zapot kan li dir: “Asterla zot dan lapenn me kan mo pou retrouv zot ankor, zot leker pou dan lazwa e personn pa pou kapav retir sa lazwa la ar zot.”​—Zan 16:21, 22.

 Ziska ler, bann zapot zame pa’nn demann nanye o-nom Zezi. Me Zezi dir zot asterla: “Sa zour la, zot pou demann kiksoz mo Papa lor mo nom.” Kifer zot pou fer sa? Se pa parski Bondie pa anvi reponn zot. Non. An realite, Zezi dir: “Mo Papa bien kontan zot parski zot finn kontan mwa e zot finn krwar ki mo sorti kot Bondie.”​—Zan 16:26, 27.

Sa bann parol-la finn bien ankouraz bann zapot. Kitfwa akoz samem zot dir: “Akoz samem nou krwar to sorti kot Bondie.” Me biento, zot lafwa pou teste. Zezi explik zot seki pou arive biento kan li dir: “Gete, ler pe vini, ler inn fini vini, kot zot pou disperse e kot sakenn pou retourn kot li. Zot pou les mwa tousel.” Selman, li donn zot sa lasirans-la: “Mo finn dir zot tousala pou zot gagn lape an [“gras-a,” NW] mwa. Lemonn pou fer zot soufer; me gard kouraz, mo finn sorti vinker lor lemonn.” (Zan 16:30-33) Non, Zezi pa pe abandonn zot. Li sir ki, parey kouma li, zot osi zot kapav sorti vinker lor lemond. Kouma? Kan zot fer volonte Bondie avek fidelite, malgre bann zefor ki Satan ek so lemond fer pou kas zot relasion avek Bondie.