Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 112

Lexanp Dis Vierz: Linportans pou Kontign Veye

Lexanp Dis Vierz: Linportans pou Kontign Veye

MATIE 25:1-13

  • ZEZI DONN LEXANP DIS VIERZ

Bann zapot fek poz Zezi kestion lor sign ki pou montre so prezans ek lafin sa sistem-la, ek Zezi inn reponn zot. Asterla, Zezi servi enn lot lexanp pou averti zot. Ek bann dimounn ki pou viv dan lepok prezans Zezi pou trouv so lakonplisman.

Zezi koumans so lexanp: “Rwayom lesiel pou parey kouma . . . dis zennfi [“vierz,” NW] ki pran zot lalanp pou al zwenn nouvo marye. Sink ladan ti insousian [“bet,” NW], e sink ti bien saz.”​—Matie 25:1, 2.

Zezi pa pe rod dir ki lamwatie so bann disip ki pou rant dan Rwayom ki dan lesiel, zot bet, ek ki lot lamwatie-la, zot saz. Non. Li pe montre ki sak disip kapav deside pou, swa res lor zot gard, swa les zot distrer. Me Zezi pena dout ki tou so bann serviter kapav res fidel ek gagn benediksion so Papa.

Dan sa lexanp-la, toule dis vierz sorti pou akeyir lemarye, ek pou al dan resepsion maryaz. Kan lemarye arive, bann vierz-la pou ekler sime avek zot lalanp. Se enn loner ki zot fer lemarye pandan ki li pou amenn so lamarye dan lakaz ki’nn prepare pou li. Me, ki arive?

Zezi explike: “Ler bann insousian la pran zot lalanp, zot pa pran ase delwil avek zot; me bann saz la ti pran plizir flakon delwil anplis pou zot lalanp. Nouvo marye tarde pou arive;  bann zennfi la koumans kaskou e zot gagn somey.” (Matie 25:3-5) Lemarye pa vinn dan ler ki zot ti pe atann li. Bann vierz-la sirman inn atann lontan parski zot inn gagn somey. Bann zapot kitfwa rapel seki Zezi ti rakonte lor enn zom ki sorti dan enn gran fami, ki ti ale ek ki ‘apre sa ti retourne antan ki lerwa.’​—Lik 19:11-15.

Dan lexanp lor dis vierz, Zezi explike seki arive kan lemarye retourne: “Ler minwi sone [“Omilie lanwit,” NW], kikenn kriye: ‘Gete! Ala nouvo marye! Sorti pou al zwenn li!’” (Matie 25:6) Eski bann vierz-la inn pare ek zot pe veye?

Zezi kontign rakonte: “Alor, bann fidoner [“vierz,” NW] leve e koumans prepar zot lalanp. Bann insousian la dimann bann seki bien saz la: ‘Fer nou gagn inpe delwil ar zot, parski nou lalanp pe tegn.’ Bann saz la reponn: ‘Non, li pa posib, parski pa pou ena ase pou nou e pou zot. Pli fasil zot al laboutik e aste inpe delwil pou zotmem.’”​—Matie 25:7-9.

Alor, bann vierz ki bet la pa finn veye, ek zot pa’nn pare pou akeyir lemarye. Zot pena ase delwil pou zot lalanp, ek zot bien bizin trouv inpe delwil. Zezi rakonte: “Bann insousian la al aste delwil; zis dan sa lerla, nouvo marye arive. Sa sink zennfi ki ti pare la rant ansam avek nouvo marye dan lasal e bann la met lakle dan laport. Plitar, sa sink insousian la arive, e zot kriye: ‘Misie, misie, ouver laport!’ Me li reponn zot: ‘Laverite, mo dir zot, mo pa konn zot.’” (Matie 25:10-12) Akoz zot pa finn prepar zot ek zot pa finn kontign veye, get seki’nn ariv sa sink vierz la. Bien tris!

Bann zapot konpran ki lemarye dan lexanp-la se Zezi limem. Inpe avan, Zezi ti konpar limem ar enn lemarye. (Lik 5:34, 35) Kisannla ki reprezant bann vierz ki saz? Kan Zezi ti koz lor “ti troupo” ki ti pou rant dan Rwayom, li ti servi sa bann mo-la: “Pare e gard zot lalanp alime.” (Lik 12:32, 35) Alor, bann zapot konpran ki Zezi pe koz lor zot ek osi lor lezot disip ki form parti dan ti troupo. Ki mesaz Zezi pe rod fer konpran par sa lexanp-la?

Lafin so lexanp, Zezi dir dan enn fason bien kler: “Pran kont [“kontign veye,” NW] parski zot pa konn ni zour, ni ler.”​—Matie 25:13.

Konsernan so prezans, li kler ki Zezi pe averti so bann disip fidel ki zot pou bizin “kontign veye.” Kan li pou vini, zot pou bizin inn fini pare ek lor zot gard, parey kouma sa sink vierz saz la. Koumsa, zot lizie pou fixe lor zot lesperans ek zot pou gagn zot rekonpans.