Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 115

Zezi Prepar Li pou Selebre So Dernie Pak

Zezi Prepar Li pou Selebre So Dernie Pak

MATIE 26:1-5, 14-19 MARK 14:1, 2, 10-16 LIK 22:1-13

  • ZIDA ISKARYOT TRAYIR ZEZI POU LARZAN

  • DE ZAPOT PREPAR FET PAK

Zezi inn fini ansegn so kat zapot lor mont des Oliviers. Li finn reponn zot kestion konsernan so prezans ek lafin sa sistem-la.

Le 11 Nizan ti enn lazourne bien sarze! Se kitfwa kan zot pe retourn Betani, pou pas lanwit, ki Zezi dir so bann zapot: “Zot kone ki fet Pak pe vini dan de zour e bann la pou livre Garson Limanite e pou koulout li lor enn [“poto,” NW].”​—Matie 26:2.

Landemin, Merkredi, li posib ki Zezi pas sa lazourne-la trankil avek so bann zapot. Mardi, Zezi ti koriz bann sef relizie ek ti dir an piblik ki kalite dimounn zot ete. Alor, zot pe rod li pou touy li. Se pou sa rezon-la ki Zezi pa al an piblik le 12 Nizan. Koumsa, nanye pa pou kapav anpes li fet Pak avek so bann zapot landemin tanto, apre kouse soley, kan 14 Nizan koumanse.

Parkont, avan fet Pak, bann sef pret ek bann ansien parmi lepep pa pe res trankil. Zot inn rasanble kot gran pret, Kaif. Kifer? Zot ankoler parski Zezi inn montre ki kalite dimounn zot ete vremem. Asterla, zot pe fer bann manigans ansam pou “touy li.” Kouma ek kan zot pou fer sa? Zot dir: “Fodre pa ki nou aret li letan fet pe deroule parski dimoun pou kapav revolte.” (Matie 26:4, 5) Zot gagn per parski boukou dimounn kontan Zezi.

Dan sa ler-la, enn dimounn vinn get bann sef relizie. Zot etone kan zot trouv Zida Iskaryot, enn parmi bann zapot Zezi. Satan inn donn li lide pou trayir so Met! Zida demann zot: “Ki zot pou donn mwa si mo livre zot Zezi?” (Matie 26:15) Bann sef relizie extra kontan, ek zot “tom dakor pou donn li bann pies an-arzan.”  (Lik 22:5NW.) Komie? Zot dakor pou donn li 30 pies an-arzan, kitfwa 30 sicle, pri enn esklav. (Exod 21:32) Sa som larzan la montre ki kantite bann sef relizie mepriz Zezi. Pou zot, li pena boukou valer. Asterla, Zida koumans “rod enn bon lokazion pou livre zot Zezi,” kan pena enn lafoul dimounn otour li.​—Lik 22:6.

Le 13 Nizan koumanse Merkredi apre kouse soley. Se siziem ek dernie lanwit ki Zezi pase dan Betani. Landemin, bann disip pou bizin fer bann preparasion pou fet Pak. Kotsa zot pou selebre sa fet-la, ek kisannla pou touy ek roti lagno ki zot bizin pou selebre Pak, avan ki le 14 Nizan koumanse? Zezi pankor donn sa bann detay-la. Alor, Zida pa kapav donn sa bann linformasion-la bann sef pret.

Zedi, kitfwa boner dan lapremidi, Zezi dir Pier ek Zan: “Al prepar nou repa Pak pouki nou kapav manze.” Zot reponn: “Kot to ti anvi nou al prepar sa?” Zezi dir zot: “Kan zot pou rant dan lavil, enn [zom] ki pe sarye enn damzann (enn resipian) dilo pou vinn zwenn zot. Swiv li ziska kot li pou rantre. Dir propriyeter lakaz la, ‘Nou Met dir twa, kot lasal kot mo pou kapav manz repa Pak avek mo bann disip?’ Li pou montre zot lor letaz enn gran lasal ki finn fini meble. Fer bann preparasion laba.”​—Lik 22:8-12.

Proprieter lakaz-la sirman enn disip Zezi. Kitfwa li ti pe atann ki Zezi demann li pou servi so lakaz pou fet Pak. Kan de zapot-la ariv Zerizalem, tou kitsoz pas kouma Zezi inn dir. Alor, zot fer an sort ki lagno ek tou lezot kitsoz pare, pou ki Zezi ek so 12 zapot manz repa Pak ansam.