Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 138

Lekris dan Kote Drwat Bondie

Lekris dan Kote Drwat Bondie

ZISTWAR BANN APOT 7:56

  • ZEZI ASIZ DAN KOTE DRWAT BONDIE

  • SOL VINN ENN DISIP

  • NOU ENA BANN REZON POU ZWAYE

Dis zour apre ki Zezi inn mont dan lesiel, bann disip inn gagn lespri sin zour Lapantkot. Se enn prev ki Zezi vremem dan lesiel. Me zot ti pou gagn enn lot prev ankor. Disip Etienn ti enn predikater bien fidel. Akoz sa, bann dimounn ti lapid li (touy li kout ros). Zis avan so lamor, li ti dir: “Gete! Mo trouv lesiel ouver ek Garson limanite pe debout dan kote drwat Bondie.”​—Zistwar Bann Apot 7:56NW.

Pandan ki li avek so Papa dan lesiel, Zezi pou atann enn lord bien presi ki ti fini predir dan Parol Bondie. Par lespri sin Bondie, David ti ekrir: “Zeova ti dir mo Segner [Zezi]: ‘Asiz dan mo kote drwat ziska ki mo met to bann lennmi kouma enn ti ban pou to lipie.’” Kan sa letan kot li bizin atann la pou fini, Zezi pou “al omilie so bann lennmi ek fer zot soumet.” (Psom 110:1, 2NW.) Me ki Zezi ti pou fer depi lesiel pandan ki li pe atann pou soumet so bann lennmi?

Kongregasion Kretien inn existe apartir Lapantkot lane 33 Nou Lepok. Depi lesiel, Zezi ti koumans regne lor so bann disip ki’nn gagn lespri sin. (Kolosien 1:13) Li ti gid zot dan travay predikasion, ek li ti prepar zot pou responsabilite ki zot ti pou gagne dan lavenir. Ki sa responsabilite-la? Bann disip ki ti pou res fidel ziska lamor, pou resisite ek regn ansam avek Zezi antan ki lerwa dan Rwayom.

Enn kikenn ki ti pou vinn lerwa dan lavenir se Sol, ouswa Pol, dapre so nom Romin. So lexanp extraordiner! Sol ti enn Zwif ki bien kontan Lalwa Bondie. Me li ti telman inflianse par bann sef relizie Zwif, ki li ti mem dakor ar lamor Etienn. Apre sa, Sol, ki ti “ankor pe fer enn ta menas pou touy bann disip,” ti al Damas. Gran Pret Kaif ti donn li lotorizasion pou aret bann disip Zezi ek pou amenn zot Zerizalem. (Zistwar Bann Apot 7:58; 9:1) Selman, kan Sol lor larout, enn lalimier bien for eklere otour li, ek li tom anba.

Lerla, enn lavwa depi lesiel dir li: “Sol, Sol, kifer to persekit mwa?” Sol demande: “Kisannla to ete, Segner?” Lavwa-la dir li: “Mwa, momem Zezi ki to pe persekite.”​—Zistwar Bann Apot 9:4, 5.

 Zezi dir Sol rant dan Damas ek atann bann lezot instriksion. Me Sol bizin ki enn kikenn ed li pou al Damas, parski li’nn vinn aveg akoz sa lalimier-la. Dan enn lot vizion, Zezi aparet ar Ananias, enn disip ki res Damas. Zezi donn Ananias enn ladres, ek li dir li al rod Sol. Ananias koumans gagn traka, me Zezi rasir li: “Ale, parski limem sa instriman ki mo finn swazir pou amenn Bonn Nouvel kot bann payin [“nasion,” NW] e zot lerwa, e osi kot lepep Izrael.” Ler Sol retrouv kler, li koumans pres lor Zezi dan Damas, ek li dir ki Zezi limem “Garson Bondie.”​—Zistwar Bann Apot 9:15, 20.

Avek led Zezi, Pol ek bann lezot predikater ti kontign travay predikasion ki Zezi ti koumanse. Bondie ti beni zot, ek zot ti gagn bann bon rezilta. Apepre 25 an apre ki Zezi ti aparet ar Pol lor semin Damas, Pol ti ekrir ki bonn nouvel ti “proklame ar tou kreatir anba lesiel.”​—Kolosien 1:23.

Plizir lane apre, Zezi ti donn lapot Zan plizir vizion ki trouv dan liv Labib ki apel Revelasion. Dan enn sertenn fason, gras-a sa bann vizion-la, Zan ti viv lepok kot Zezi revini antan ki Lerwa. (Zan 21:22) ‘Gras-a lespri sin, Zan finn retrouv li pandan zour Lesegner.’ (Revelasion 1:10NW.) Kan eski sa zour-la ti pou arive?

Dapre bann profesi Labib, “zour Lesegner” inn koumanse an 1914. Sa lane-la, Premie Lager Mondial ti koumanse. Ek bann lane ki’nn vini apre, finn ena pli boukou lager, lepidemi, lafaminn, tranbleman-de-ter, ek lezot kitsoz ankor. Tousala montre ki “sign” ki Zezi ti donn so bann zapot konsernan ‘so prezans’ ek “lafin,” pe akonpli dan lemond antie. (Matie 24:3, 7, 8, 14) Predikasion bon nouvel lor Rwayom, pa pe fer zis dan teritwar Lanpir Romin asterla, me lor later antie.

Gras-a lespri sin Bondie, Zan inn explik sinifikasion sa bann kitsoz-la: “Asterla moman delivrans, pwisans regn Bondie, ek lotorite so Mesi [“Kris,” NW] finn arive.” (Revelasion 12:10) Wi, Rwayom Bondie ki dan lesiel, ki Zezi inn prese partou, li enn kitsoz bien reel!

Sa se bann bon nouvel pou tou bann disip fidel Zezi. Avek tou zot leker, zot kapav dir sa bann parol ki Zan ti mansione la: “Akoz sa, lesiel ek bann ki res dan lesiel, zot bizin dan lazwa! Maler pou later ek pou lamer, parski Lediab finn desann ver zot; li ena enn gran koler parski li kone ki li ena zis enn tigit letan mem.”​—Revelasion 12:12NW.

Alor, Zezi nepli pe asiz dan kote drwat so Papa ek pe atann. Li’nn fini koumans regne antan ki Lerwa, ek biento li pou detrir tou so bann lennmi. (Ebre 10:12, 13) Ki kitsoz extraordiner ankor pe atann nou?