MATIE 26:20 MARK 14:17 LIK 22:14-18 ZAN 13:1-17

  • ZEZI MANZ DERNIE REPA PAK AVEK SO BANN ZAPOT

  • LI ANSEGN BANN ZAPOT ENN LESON KAN LI LAV ZOT LIPIE

Pier ek Zan inn fer seki Zezi inn demann zot. Zot inn al Zerizalem pou prepar fet Pak. Plitar, Zezi ek leres dis zapot pou al laba zot osi. Nou dan lapremidi, ek tigit-tigit soley pe desann dan lesiel. Zezi ek so bann zapot pe desann mont des Oliviers. Se dernie fwa, avan so rezireksion, ki Zezi trouv lavil an plin lizour depi mont des Oliviers.

Zezi ek so bann zapot ariv dan lavil, ek zot pran direksion lakaz kot zot pou manz repa Pak. Zot mont leskalie pou rant dan lasal kot tou finn fini pare pou zot selebre Pak an prive. Sa fer lontan ki Zezi ti pe atann sa moman-la arive. Li dir zot: “Mo finn vremem souete manz sa repa Pak la avek zot avan mo al konn lasoufrans.”​—Lik 22:15.

Plizir lane avan, bann partisipan repa Pak ti koumans pas bann koup divin ant zot, ek avek letan, sa finn vinn enn koutim. Asterla, apre ki li’nn aksepte enn koup divin, Zezi fer enn lapriyer ek dir: “Pran sa e partaz [“pas li,” NW] ant zot. Mo pe dir zot depi asterlamem, mo pa pou bwar ankor fri karo rezin ziska ki Rwayom Bondie vini.” (Lik 22:17, 18) Li kler ki lamor Zezi pe koste.

Pandan repa Pak, enn kitsoz bizar arive. Zezi leve, li tir so manto ek li poz li enn kote, ek li pran enn serviet. Apre sa, li pran enn kivet ek met delo ladan. Normalman, kan enn dimounn invit lezot, se li ki pran bann dispozision pou fer lav lipie so bann invite. Ek kitfwa se enn serviter ki pou fer sa travay-la. (Lik 7:44) Me pou sa lokazion-la, personn pa finn invit zot. Alor, Zezi desid pou fer sa travay-la limem. Parmi bann zapot, ninport kisannla ti kapav fer sa. Me personn pa’nn fer li. Eski se akoz enn lespri konpetision ki ena ant zot? Antouka, zot gagn zene asterla, parski Zezi pe lav zot lipie.

Kan Zezi ariv kot Pier, Pier proteste ek dir: “Pena sime to lav mo lipie.” Zezi reponn: “Si mo pa lav to lipie to pa pou partaz mo lavi [“to pena okenn par avek mwa,” NW].” Lerla, Pier reponn li: “Segner, si koumsa, pa lav zis mo lipie me mo lame ek mo latet osi.” Sirman Pier etone kan Zezi dir apre: “Seki finn fini begne, pa neseser li begne ankor parski so lekor prop; li bizin lav zis so lipie. Zot, zot prop me pa zot tou selman.”​—Zan 13:8-10.

Zezi lav lipie so 12 zapot, mem lipie Zida Iskaryot. Apre sa, li remet so manto, li alonze devan latab, ek li demann zot: “Eski zot konpran  ki mo finn fer ar zot? Zot abitie apel mwa ‘Met ek Segner.’ E zot ena rezon. Momem Met ek Segner. Si mwa ki Met ek Segner, mo finn lav zot lipie, asterla, zot osi zot bizin lav lipie zot kamarad. Mo finn donn zot sa lexanp la pouki zot fer parey kouma mo finn fer ar zot. Vremem, laverite mo dir zot, enn serviter pa pli gran ki so met e enn dimoun ki finn avoye pa pli gran ki dimoun ki finn avoy li la. Si aster zot inn konn tousala, zot pou . . . ere si zot met sa anpratik.”​—Zan 13:12-17.

Enn zoli leson ki ankouraz nou pou servi lezot avek limilite, pa vre? Fode pa ki bann disip Zezi rod premie plas, ouswa zot panse ki zot inportan ek ki bizin servi zot. Okontrer, zot bizin swiv lexanp Zezi. Sa pa vedir ki zot bizin swiv koutim pou lav lipie lezot, me zot bizin pa get figir ek servi lezot avek limilite.