Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 18

Zezi Vinn Pli Gran, Zan Vinn Pli Tipti

Zezi Vinn Pli Gran, Zan Vinn Pli Tipti

MATIE 4:12 MARK 6:17-20 LIK 3:19, 20 ZAN 3:22–4:3

  • BANN DISIP ZEZI BATIZ LEZOT

  • ZAN BATIS AL DAN PRIZON

Apre ki zot fini selebre fet Pak lane 30 Nou Lepok, Zezi ek so bann disip kit Zerizalem. Selman, zot pa retourn direk kot zot dan Galile. Zot res dan Zide ek zot batiz boukou dimounn. Zan Batis osi inn batiz boukou dimounn pandan apepre enn an, ek sertin so bann disip ankor avek li, kitfwa dan vale Larivier Zourdin.

Zezi limem pa batiz personn. Me li donn bann instriksion so bann disip ek se zot ki batize. Pandan sa peryod-la dan so minister, Zezi ek Zan toulede pe ansegn bann Zwif ki pe pran batem pou montre ki zot repanti pou bann pese ki zot inn fer kont lalians Lalwa Bondie.​—Zistwar Bann Apot 19:4.

Me bann disip Zan zalou, ek zot plengne: “Dimoun lor ki to finn temwagne-la [Zezi] e ki ti avek twa . . . pe batize e tou dimoun pe al ar li.” (Zan 3:26) Parkont, Zan li pa zalou. Li kontan akoz bann bon rezilta ki Zezi pe gagne ek li anvi ki so bann disip kontan zot osi. Zan fer zot rapel seki li ti dir: “Zot temwin ki mo finn dir ki mo pa Lekris, me . . . finn avoy mwa avan li.” Li servi enn lexanp pou ki tou dimounn konpran: “Nouvo marye, limem ki ena lamarye; kamarad nouvo marye nek zis debout pre ar li e ekout li; kamarad la dan lazwa letan li tann lavwa nouvo marye. Akoz samem aster, mo lazwa li bien-bien gran [“inn vinn konple,” NW].”​—Zan 3:28, 29.

Zan, parey kouma kamarad nouvo marye, ti bien kontan pou prezant Zezi so bann disip de-trwa mwa avan. Lerla, sertin parmi zot ti swiv Zezi ek avek letan, zot ti pou gagn lespri sin. Asterla, Zan anvi ki bann disip ki avek li, zot osi zot swiv Zezi. An realite, responsabilite Zan se pou prepar sime pou ki Lekris akonpli so minister. Zan explike: “Li bizin vinn pli gran e mwa, mo bizin vinn pli tipti.”​—Zan 3:30.

Enn parmi bann disip Zezi, ki apel Zan li osi, ti pou ekrir plitar lor landrwa kot Zezi sorti ek rol inportan ki li ena dan delivrans bann imin: “Seki vinn depi lao, limem pli gran ki tou. . . . Papa la kontan so Garson e li finn met tou dan so lame. Dimoun ki krwar [“ena lafwa,” NW] dan so Garson pou gagn lavi eternel, seki pa ekout so Garson, pa pou trouv lavi me lakoler Bondie pou res lor li.” (Zan 3:31, 35, 36) Tou dimounn bizin konn sa verite bien inportan la!

Inpe letan apre ki Zan finn explike ki so responsabilite ek so travay bizin diminie, Lerwa Erod fer aret li. Erod ti marye ar Erodiad, fam so demi-frer ki apel Filip. Kan Zan inn denons an piblik sa maryaz adilter la, Erod inn fer ferm li dan prizon. Kan li aprann ki Zan dan prizon, Zezi ek so bann disip kit Zide ek al “dan Galile.”​—Matie 4:12; Mark 1:14.