Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 13

Aprann ar Fason ki Zezi Inn Fer Fas ar Bann Tantasion

Aprann ar Fason ki Zezi Inn Fer Fas ar Bann Tantasion

Zis apre ki Zan batiz Zezi, lespri Bondie gid Zezi dan dezer Zide. Zezi ena pou reflesi lor boukou kitsoz. Kan li’nn pran batem, “lesiel ti ouver.” (Matie 3:16, NW.) Lerla, li’nn rapel bann kitsoz ki li’nn aprann, ek seki li’nn fer dan lesiel. Vremem, li ena pou medit lor boukou kitsoz!

Zezi pas 40 zour ek 40 lanwit dan dezer. Pandan tou sa letan-la, li pa’nn manz nanye. Apre sa, kan Zezi koumans gagn extra fin, Satan Lediab vinn ar li pou tant li. Li dir Zezi: “Si tomem Garson Bondie, donn lord sa bann ros la vinn dipin.” (Matie 4:3) Zezi kone ki li pa bon ki li servi so pouvwar pou satisfer so prop dezir, alor li rezet tantasion Satan.

Me Lediab persiste. Li sey enn lot taktik. Li defie Zezi pou zet so lekor depi plas ki pli ot dan batiman tanp. Me Zezi refiz fer enn kitsoz koumsa pou montre so pouvwar. Zezi servi bann Lekritir ek explike ki li pa bon teste Bondie dan sa fason-la.

Apre sa, Lediab tant Zezi enn trwaziem fwa. Li fer enn fason pou montre Zezi “tou bann rwayom lor later” ek li dir li: “Mo pou donn twa tousala, si to tom azenou pou ador mwa.” Ankor enn fwa, Zezi rezet tantasion Satan san ezite ek dir li: “Sorti la ale Satan!” (Matie 4:8-10) Zezi pa sede ek pa les sa tantasion-la fer li fer seki pa bon. Li kone ki se zis ar Zeova tousel ki li bizin donn enn servis sakre. Wi, Zezi swazir pou res fidel ar Bondie.

Nou kapav tir bann leson ar sa bann tantasion-la ek ar fason ki Zezi inn reazir. Sa bann tantasion-la ti vre, ek sa montre ki Lediab li pa zis enn lide ki lemal existe, parey kouma sertin dimounn panse. Lediab li enn kikenn ki reel, mem si li invizib. Seki’nn arive montre osi ki bann gouvernman dan sa lemond-la zot pou Lediab, ek se limem ki kontrol zot. Si tousala pa ti pou li, kouma li ti pou kapav tant Zezi ar sa?

Anplis, Lediab ti mem dispoze pou rekonpans Zezi si li ti azenou devan li pou ador li. Lediab ti pou donn Zezi tou bann rwayom lor later. Lediab kapav tant nou osi dan sa fason-la. Li kapav fer sa kan li met devan nou bann sitiasion ki bien atiran kot nou kapav gagn pli boukou kas, pouvwar, ouswa enn pozision dan sa lemond-la. Nou pou vremem montre ki nou saz kan nou swiv lexanp Zezi ek res fidel ar Bondie malgre ninport ki tantasion Satan met devan nou! Me pa bliye ki Lediab ti kit Zezi “ziska enn prosenn lokazion.” (Lik 4:13) Li kapav fer parey ar nou osi, alor nou bizin touletan res lor nou gard.