ZAN 1:29-51

  • BANN PREMIE DISIP ZEZI

Zezi fini pas 40 zour dan dezer. Avan ki li retourn Galile, Zezi re-al get Zan, ki ti batiz li. Kouma Zan trouv Zezi pe vini, li montre Zezi ar so lame ek dir bann dimounn ki avek li: “Get Annyo Bondie ki tir pese lemonn; Pou limem mo ti pe dir, ‘Apre mwa kikenn pe vini, li ti la avan parski li ti existe anpremie.’” (Zan 1:29, 30) Mem si Zan inpe pli vie ki Zezi, li kone ki Zezi ti existe avan li kouma enn lespri dan lesiel.

Inpe semenn avan sa, kan Zezi ti vinn pran batem, Zan pa ti sir ki Zezi ti Lemesi. Zan rekonet: “Momem mo pa ti konn li.” Me apre li dir: “Mo finn vinn batiz dan dilo pou fer Izrael konn li.”​—Zan 1:31.

Zan rakont bann dimounn ki pe ekout li seki ti arive kan li ti batiz Zezi: “Mo finn trouv Lespri desann kouma enn kolonb ki sorti dan lesiel e res lao lor so latet. Mwa, mo pa ti konn li, me seki finn avoy mwa batiz dan dilo, finn dir mwa, ‘dimoun lor ki to pou trouv Lespri desann e res lao lor so latet, limem pou batiz ar Lespri Sin.’ Mwa mo finn trouve ar mo lizie e mo pe rann temwagnaz, limem Garson Bondie.”​—Zan 1:32-34.

Zan ti avek de so bann disip kan Zezi vinn get li landemin. Letan li trouv Zezi, li dir: “Get Annyo Bondie!” (Zan 1:36) Kan zot tann sa, sa de disip Zan Batis la swiv Zezi. Enn parmi sa de disip-la apel Andre. Ek kitfwa lot disip-la se limem ki finn ekrir sa bann levennman-la. Li osi li apel Zan. Li enn parmi bann garson Zebede ek Salome. Li posib ki Salome ek Mari ti de ser, alor kitfwa Zan ti tom kouzin ar Zezi.

Ler Zezi vire, li trouv Andre ek Zan pe swiv li. Li demann zot: “Ki zot pe rode?”

Zot dir: “Rabi, (seki vedir Met), kot to reste?”

Zezi reponn: “Vini zot va trouve.”​—Zan 1:37-39.

Inn ariv apepre kat-r-er tanto. Andre ek Zan pas leres lapremidi ar Zezi. Andre telman kontan ki li al get so frer Simon, ki apel osi Pier, ek li dir li: “Nou finn trouv Lemesi.” (Zan 1:41) Andre fer Pier zwenn ar Zezi. Dapre seki arive plitar, li paret ki Zan osi amenn so frer Zak ar Zezi; selman Zan pa’nn koz lor sa detay personel la kan li’nn ekrir so Levanzil.

Landemin, Zezi trouv Filip, enn abitan Betsaid. Se enn lavil ki trouv dan lenor Lamer Galile, ek se laba ki Andre ek Pier inn grandi. Zezi invit Filip ek dir li: “Swiv mwa.”​—Zan 1:43.

Apre sa, Filip al get Natanael, ki apel osi Bartelemi, ek dir li: “Nou finn trouv li, lor limem  ki Moiz finn ekrir dan liv lalwa ek bann profet. Li apel Zezi, li garson Zozef e li sorti Nazaret.” Natanael ena bann dout ek li dir Filip: “Eski kiksoz de bon kapav sorti Nazaret?”

Lerla, Filip dir li: “Vinn gete.” Ler Zezi trouv Natanael pe vini, li dir: “Sa enn vre Izraelit, sa. Pena defo [“ipokrizi,” NW] dan li.”

Natanael demande: “Be kouma to konn mwa?”

Zezi reponn: “Avan mem ki Filip ti apel twa anba pie fig, mo ti finn fini trouv twa.”

Natanael etone ek reponn: “Met, tomem Garson Bondie, Lerwa Izrael.”

Zezi dir li: “Parski mo finn dir twa ki mo finn trouv twa anba pie fig ki to krwar dan mwa? Abe to pou trouv kiksoz ankor pli gran.” Lerla Zezi promet zot ki ‘zot pou trouv lesiel ouver ek bann anz Bondie monte desann ver Garson Limanite.’​—Zan 1:45-51.

Inpe apre sa, Zezi avek so bann nouvo disip kit Vale Zourdin pou al Galile.