Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 12

Zezi Pran Batem

Zezi Pran Batem

MATIE 3:13-17 MARK 1:9-11 LIK 3:21, 22 ZAN 1:32-34

  • ZEZI PRAN BATEM EK BONDIE SWAZIR LI

  • ZEOVA FER KONE KI ZEZI SE SO GARSON

Sa fer sis mwa depi ki Zan Batis inn koumans prese. Zezi, ki ena apepre 30 an asterla, vinn get Zan kot Larivier Zourdin. Kifer? Li pa’nn vinn rann li enn ti vizit amikal, ni vinn gete kotsa li’nn arive dan so minister. Non, Zezi inn vinn pran batem, akoz sa li’nn vinn get Zan.

Zan pa dakor ek dir: “Twa, to pe vinn ver mwa, alor ki mwa ki ti bizin vinn ver twa pou to batiz mwa?” (Matie 3:14, NW.) Zan kone ki Zezi se Garson Bondie. Eski ou rapel ki ti arive kan Mari, ki ti ansint Zezi, ti vinn get Elizabet kan li ti ansint Zan? Zan ti bouze avek lazwa dan vant so mama. Sirman Elizabet ti rakont sa Zan. Ek kitfwa Zan kone osi kouma enn anz ti anons nesans Zezi ar Mari, ek kouma bann anz ti aparet ar bann berze lanwit ki Zezi inn ne.

Zan kone ki li batiz bann dimounn ki’nn repanti ar zot bann pese. Me Zezi enn zom parfe, pena okenn pese dan li. Mem si Zan pa dakor, Zezi insiste: “Fer li, sa fwa-la, parski koumsa mem ki nou pou akonpli tou seki zis.”​—Matie 3:15NW.

Kifer eski Zezi pran batem? Zezi pa pe pran batem pou montre ki li’nn repanti. Par so batem, li montre ki li pe prezant li devan so Papa pou fer So volonte. (Ebre 10:5-7) Ziska ler, Zezi ti enn sarpantie, me asterla inn ariv ler pou li koumans so minister. Se akoz sa ki so Papa dan lesiel inn avoy li lor later. Dapre ou, eski Zan pe atann ki enn kitsoz extraordiner arive kan li batiz Zezi?

Plitar, Zan pou dir: “Sa Kikenn ki finn avoy mwa batiz dan delo la finn dir mwa: ‘Lor ninport kisannla ki to trouv lespri desann ek res lor li, se limem ki batiz dan lespri sin.’” (Zan 1:33, NW.) Alor, Zan ti pe atann ki lespri Bondie desann lor enn kikenn ki li ti pou batize. Ek zisteman, kouma Zezi sorti dan delo, Zan pa etone kan li trouv “Lespri Sin parey kouma enn kolonb desann lor [Zezi].”​—Matie 3:16.

Me enn lot kitsoz ankor arive. Bann Lekritir dir ki “Lesiel ti ouver” pou Zezi. Ki sa reprezante? Li posib ki, kan li’nn pran batem, Zezi inn rapel lavi ki li ti ena dan lesiel avan ki li vinn lor  later. Alor, li rapel lavi ki li ti ena kouma enn garson spiritiel Zeova, ek osi tou bann verite ki Bondie ti ansegn li dan lesiel avan ki li vinn lor later.

Anplis, kan Zezi pran batem, enn lavwa depi dan lesiel dir: “Limem mo Garson ki mo bien kontan ek ki mo finn aprouve.” (Matie 3:17, NW.) Kisannla so lavwa sa? Pa kapav lavwa Zezi parski li zis akote ar Zan. Se lavwa Bondie. Alor, li kler ki Zezi li Garson Bondie, me li pa Bondie.

Kan Zezi ti lor later, li ti enn garson imin Bondie, parey kouma premie zom, Adan, osi ti ete. Apre ki disip Lik ti dekrir batem Zezi, li ti ekrir: “Letan Zezi ti koumans so minister li ti ena ape pre trant-an. Dapre bann dimoun, li garson Zozef, ki ti garson Eli, . . . garson David, . . . garson Abraam, . . . garson Noe, . . . garson Adam, garson Bondie.”​—Lik 3:23-38.

Parey kouma Adan ti enn “garson Bondie,” Zezi osi enn garson Bondie. Apre so batem, Zezi devlop enn nouvo relasion avek Bondie. Li konpran ki li Garson Bondie ek ki li pou vinn enn lespri dan lesiel. Asterla, Zezi kapav ansegn bann verite ki so Papa inn ansegn li ek montre bann dimounn semin lavi. Apartir sa moman-la, Zezi donn so lavi enn direksion ki plitar pou amenn li pou donn so lavi an sakrifis pou bann dimounn ki fer pese.