Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 19

Zezi Ansegn enn Samaritenn

Zezi Ansegn enn Samaritenn

ZAN 4:3-43

  • ZEZI ANSEGN ENN SAMARITENN EK LEZOT SAMARITIN

  • LADORASION KI BONDIE AKSEPTE

Pou al dan Galile depi Zide, Zezi ek so bann disip pran direksion lenor ek zot pas dan distrik Samari. Sa vwayaz-la bien fatig zot. Kan inn ariv anviron midi, zot aret kot enn pwi pre ar lavil Sishar. Plizir santenn lane avan, se kitfwa Zakob limem ki ti fouy sa pwi-la, ouswa ki ti fer fouy li. Azordi zour, nou kapav trouv sa pwi-la pre ar lavil Naplouse.

Pandan ki Zezi pe repoze kot sa pwi-la, so bann disip al aste manze dan enn lavil ki pa tro lwin. Apre zot depar, enn Samaritenn arive pou tir delo dan pwi. Zezi dir li: “Donn mwa inpe dilo pou bwar.”​—Zan 4:7.

An zeneral, bann Zwif ek bann Samaritin pa gagn zafer ar zot kamarad akoz bann prezize ki existe depi bien lontan. Se pou sa rezon-la ki sa fam-la etone ek li demann Zezi: “Kouma twa, enn Zwif, to dimann mwa, enn Samaritenn, inpe dilo pou bwar?” Zezi reponn: “Si to ti konn kado Bondie e si to ti kone kisannla pe demann twa, donn mwa inpe dilo pou bwar, tomem to ti pou demann li, e li ti pou donn twa enn dilo lasours [“lavi,” NW].” Fam-la reponn: “Misie, ou pena nanye pou tir dilo, e sa pwi la bien fon, kot ou pou al gagn dilo lasours [“lavi,” NW]? Eski ou pli gran ki nou anset Zakob? Pa limem ki finn donn nou sa pwi la? Pa limem ki finn bwar ladan ansam avek so bann garson ek so bann zanimo?”​—Zan 4:9-12.

Zezi reponn: “Tou dimounn ki bwar sa delo-la pou gagn swaf ankor. Ninport kisannla ki bwar delo ki mo pou donn li, zame pa pou swaf ankor, me delo ki mo pou donn li pou vinn enn lasours delo ki kontign koule dan li, pou donn lavi pou touletan.” (Zan 4:13, 14NW.) Mem si Zezi fatige, li dispoze pou partaz bann parol laverite ki donn lavi ar sa Samaritenn-la.

Fam-la dir: “Misie, donn mwa sa dilo la, pouki mo nepli gagn swaf e ki mo nepli bizin vinn la pou sers dilo.” Zezi sanz konversasion ek dir li: “Al apel to mari apre revini.” Lerla, fam-la reponn: “Mo pena mari.” Fam-la gagn sok kan Zezi reponn li, parski Zezi konn so sitiasion: “To ena rezon kan to dir to pena mari. To finn ena sink mari e dimoun ki pe viv ar twa azordi, li osi, li pa to mari.”​—Zan 4:15-18.

Kan li tann sa parol-la, fam-la etone ek li konpran ki Zezi pa enn dimounn ordiner. Li dir: “Misie, mo gagn linpresion to enn profet.” Apre sa, li montre ki li interese ar bann kitsoz spiritiel, ek li dir: “Nou bann gran dimoun [bann Samaritin] ti pe ador Bondie lor sa montagn la [Montagn Garizim, ki pa tro lwin]; me dapre zot [bann Zwif], bizin ador Bondie zis dan Zerizalem.”​—Zan 4:19, 20.

Lerla, Zezi explik li ki landrwa kot ador Bondie pa inportan. Li dir: “Ler pe arive kot nepli pou bizin mont lor sa montagn-la, ni al Zerizalem pou ador nou Papa.” Apre Zezi dir li: “Ler pe vini, ler finn arive, kot bann vre adorater pou ador nou Papa avek lespri ek laverite, parski nou Papa pe rod sa bann  kalite dimounn lamem pou ador Li.”​—Zan 4:21, 23, 24NW.

Seki nou Papa gete kot bann vre adorater, se pa kotsa nou ador Li me kouma nou ador Li. Samaritenn-la inpresione. Li dir: “Mo kone Lemesi pe vini, limem ki apel Kris. Kan li vini, li pou explik nou tou kiksoz.”​—Zan 4:25.

Lerla, Zezi dir li enn verite bien inportan: “Mwa ki pe koz avek twa, momem sa kikenn-la.” (Zan 4:26NW.) Reflesi lor la! Omilie lazourne, sa fam-la vinn tir delo kot enn pwi, ek Zezi onor li dan enn fason extraordiner. Zezi dir li enn kitsoz ki kitfwa li pa ti ankor dir personn dan enn fason kler, setadir ki limem Lemesi.

BOUKOU SAMARITIN KOUMANS ENA LAFWA

Kan bann disip Zezi retourn depi lavil Sishar avek manze, zot trouv Zezi kot pwi Zakob, la kot zot ti kit li. Me li pe koz avek enn Samaritenn. Kan zot arive, fam-la kit so resipian delo lamem ek li retourn dan lavil.

Kan li ariv Sishar, fam-la rakont bann abitan lavil seki Zezi inn dir li. Avek boukou lasirans, li dir zot: “Vini, vinn gete; enn zom finn dir mwa tou seki mo finn fer.” Ek kitfwa pou fer zot anvi konn plis, li azoute: “Pa limem Lekris?” (Zan 4:29) Sa kestion-la enn kestion bien inportan. Depi lepok Moiz, boukou dimounn ti anvi konn plis lor la. (Deteronom 18:18) Sa motiv bann abitan lavil pou al get Zezi zotmem.

Antretan, bann disip pe obliz Zezi pou manz kitsoz. Me li dir zot: “Manze ki mo bizin manze, zot pa kone.” Kan zot tann sa, bann disip demann sakenn so kamarad: “Eski kikenn finn amenn manze pou li?” Bann parol ki Zezi dir asterla bien inportan pou tou so bann disip. Li dir zot: “Mo manze, se fer volonte ek fini travay Sa-Enn [“sa kikenn,” NW] ki finn avoy mwa la.”​—Zan 4:32-34.

Travay ki Zezi pe dir, se pa rekolt bann lagrin ki pou fer dan apepre kat mwa. Zezi pe  koz lor enn rekolt spiritiel. Li dir so bann disip: “Lev zot lizie, gete kouma bann karo finn deza anfler, zot finn pare pou lakoup. Kouper la pe deza tous so lapey e li pe ramas so rekolt pou lavi eternel; lerla, toulede, planter ek kouper pou fet lakoup ansam [“dan lazwa,” NW].”​—Zan 4:35, 36.

Kitfwa Zezi pe deza trouv rezilta ki so konversasion avek sa Samaritenn-la finn ena. Boukou dimounn dan lavil Sishar pe koumans ena lafwa an Zezi, parski sa fam-la pe rakont zot seki’nn arive, ek li pe dir zot: “Li finn dir mwa tou seki mo finn fer.” (Zan 4:39) Se pou sa rezon-la ki, kan zot vinn get Zezi, zot demann li pou reste pou ki li donn zot plis lexplikasion. Zezi aksepte zot linvitasion ek res de zour dan Samari.

Amezir ki bann Samaritin ekout Zezi, pli boukou koumans ena lafwa an li. Zot dir fam-la: “Nou nepli krwar [“zis,” NW] akoz to parol, me nou osi, nou finn tann li e nou kone ki limem vre Sover lemonn.” (Zan 4:42) Sa Samaritenn-la montre nou enn bon lexanp lor fason ki nou kapav pres lor Zezi Kris, se kan nou dir bann kitsoz ki pou fer enn dimounn anvi konn plis.

Kouma nou finn trouve, ena ankor kat mwa avan rekolt, sirman rekolt lorz. Dan sa rezion-la, se dan printan ki rekolte lorz. Alor, kitfwa asterla nou dan mwa Novam ouswa Desam. Savedir ki apre Pak lane 30 Nou Lepok, Zezi ek so bann disip inn res apepre wit mwa dan Zide, pou ansegn ek batiz bann dimounn. Asterla, zot pran direksion lenor pou retourn kot zot dan Galile. Ki pe atann zot laba?