Skip to content

Skip to table of contents

Index Bann Lexanp (Parabol)

Index Bann Lexanp (Parabol)

Bann sif montre bann sapit.

administrater fidel 78

administrater malonet 87

bann kiltivater touy garson proprieter 106

bann serviter ki atann retour zot met 78

bann travayer dan karo rezin 97

bann travayer kriminel 106

Bon Berze 80

bon samaritin 73

de dimounn ki dwa kas 40

de garson ek karo rezin 106

demon retourne 42

denier ki donn bann travayer 97

dible ek move lerb 43

dimounn ris ki ranz bann grenie 77

disel pou lemond 35

dis vierz 112

drachme ki’nn retrouve 85

enn trezor ki finn kasiet dan karo 43

esklav fidel ek saz 111

file lapes 43

fondasion enn lakaz 35

garson ki ti perdi retourne 86

garson prodig 86

invit bann pov enn fet 83

kamarad ki insiste 74

labour later ek get par deryer 65

lagrin dible mor, pou ki li raporte 103

lagrin lor diferan later 43

lagrin moutard, lafwa 89

lagrin moutard, Rwayom 43

lakaz ki’nn konstrir lor ros 35

lapay dan lizie to prosin 35

lapes bann dimounn 22

laport sere 35

lerwa reflesi bien avan li al lager 84

lerwa rey tou det 64

levin bann Farizien 58

levin melanze avek lafarinn 43

mine 100

mouton ek kabri 114

mouton ki’nn perdi 63

nouvo divin, vie boutey ki’nn fer ar lapo 28

papa ki dispoze pou done 35

paste enn moustik, aval enn samo 109

perl ar koson 35

perl ki ena boukou valer 43

pie fig 79

pies larzan ki’nn perdi 85

planter 43

planter ki pe dormi 43

poul rasanble so bann ti-pousin 110

rakomod enn vie linz avek enn tisi nef 28

ramaser tax ek Farizien 94

ranz enn latour 84

refiz linvitasion enn repa 83

resepsion maryaz garson lerwa 107

samo pas par trou zegwi 96

serviter ki refiz pardone 64

serviter ki sorti karo 89

swazir pli bon plas 83

talan 113

trou zegwi 96

vev ek ziz 94

vre pie rezin 120

zanfan ki dan bazar 39

zom ris ek Lazar 88

zwazo ek fler lis 35

INDEX BANN LANKADRE

‘Ariv Ler pou Pirifie Zotmem’ 6

Bann Moman Zwaye 10

Kisannla Bann Samaritin Ti Ete? 19

Posede par Bann Demon 23

Bann Lexanp lor Karem 28

Repetision: Enn Metod Lansegnman 35

Transpirasion Zezi Vinn Kouma Disan 123

Later Disan 127

Bann Fwet Romin 129

“Lor enn Poto” 132