Skip to content

Skip to table of contents

Pou Imit Zezi, Anou . . .

Pou Imit Zezi, Anou . . .

ENA KONPASION

Zezi ti enn zom parfe. Akoz sa, li pa finn konn sertin parmi bann soufrans ek bann traka ki bann dimounn gagne. Me sa pa finn anpes li pou ena bann santiman bien profon pou bann dimounn. Li ti dispoze pou fer boukou zefor pou zot, ek mem fer plis ki seki ti bizin. Konpasion ki li ti ena, ti motiv li pou ed lezot. Reflesi lor so lexanp dan Sapit 32, 37, 57, 99.

VINN BANN DIMOUNN ABORDAB

Bann dimounn, zenn ouswa vie, ti santi ki zot kapav vinn ver Zezi. Zezi pa ti met dan zar, ek li pa ti donn lezot linpresion ki li tro okipe ouswa tro inportan. Bann dimounn ti santi ki Zezi ti vremem interese ar zot, ek zot ti alez avek li. Reflesi lor so lexanp dan Sapit 25, 27, 95.

VINN BANN DIMOUNN KI PRIYE REGILIERMAN

Zezi ti ena labitid priye so Papa avek enn leker sinser, ki li an prive ouswa avek so bann disip. Li ti priye dan boukou lokazion, pa zis avan manze. Li ti priye pou remersie so Papa, pou donn li louanz, ek pou rod so direksion avan ki li pran bann desizion inportan. Get bann lexanp ki trouv dan Sapit 24, 34, 91, 122, 123.

VINN BANN DIMOUNN ZENERE

Dan sertin lokazion, Zezi ti bien bizin repoze ek rilax inpe. Me li ti prefer fer bann lintere lezot pas avan so prop lintere. Li pa ti pans zis li tousel. Dan sa domenn-la osi, li enn lexanp pou nou. Etidie lor so lexanp dan Sapit 19, 41, 52.

PARDONE

Zezi pa finn zis ansegn lezot linportans pou pardone. Dan so relasion avek so bann disip ek lezot dimounn, limem li’nn montre ki li ti pre pou pardone. Medit lor bann lexanp ki trouv dan Sapit 26, 40, 64, 85, 131.

VINN BANN DIMOUNN KI ZELE

Ti fini predir ki laplipar Zwif pa ti pou aksepte Lemesi ek ki so bann lennmi ti pou touy li. Alor, Zezi ti bien kapav fer mwins zefor posib pou ed bann dimounn. Okontrer, avek zel, li’nn ed bann dimounn pou konn vre ladorasion. Li’nn les enn bon lexanp pou so bann disip lor fason ki zot bizin reazir kan bann dimounn pa montre lintere pou vre ladorasion, ouswa kan zot fer fas ar lopozision. Get Sapit 16, 72, 103.

ENA LIMILITE

Dan boukou domenn, Zezi ti pli siperyer ki bann dimounn inparfe, sirtou konsernan konesans ek sazes ki li ti ena. Antan ki enn zom parfe, li ti ena bann kapasite fizik ek mantal ki ti pli siperyer ki ninport kisannla. Kanmem sa, li’nn servi lezot avek limilite. Ou pou trouv bann leson lor limilite Zezi dan Sapit 10, 62, 66, 94, 116.

ENA PASIANS

Zezi ti touletan ena pasians avek so bann zapot ek avek lezot dimounn, mem kan zot pa finn kapav imit so lexanp ouswa met an pratik seki li ti dir. Avek pasians, li ti kontign ansegn zot pou ki zot kapav vinn pli pros ar Zeova. Reflesi lor lexanp Zezi dan Sapit 74, 98, 118, 135.