Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

Sa liv-la dekrir sak levennman lavi Zezi ki Labib mansione.

INTRODIKSION

Semin, Laverite, ek Lavi

Bann lansegnman ek bann aksion Zezi, ki mansione dan bann Levanzil, kapav sanz ou lavi.

SAPIT 1

De Mesaz Bondie

Anz Gabriel ti anons bann mesaz ki ti difisil pou krwar.

SAPIT 2

Zezi Gagn Loner Avan So Nesans

Kouma eski Elizabet ek so tibaba ki pankor ne donn Zezi loner?

SAPIT 3

Nesans Sa Kikenn Ki Pou Prepar Sime La

Deswit kouma Zakari rekoumans koze gras-a enn mirak, li predir enn kitsoz bien inportan.

SAPIT 4

Mari: Ansint Me Pankor Marye

Kan Mari explik Zozef ki li pa’nn tom ansint par enn lot zom me par lespri sin, eski Zozef krwar li?

SAPIT 5

Zezi Ne: Kotsa ek Kan?

Kouma nou kone ki Zezi pa’nn ne le 25 Desam?

SAPIT 6

Zanfan Ki Bondie Ti Promet

Kan Zozef ek Mari al dan tanp, zot amenn Zezi, zot tibaba. De vie Izraelit profetiz lor Zezi so lavenir.

SAPIT 7

Bann Astrolog Vinn Get Zezi

Kifer eski zetwal ki zot ti trouve pa ti gid zot kot Zezi avan, me kot Lerwa Erod ki ti enn kriminel?

SAPIT 8

Zot Sove Akoz enn Move Lerwa

Trwa profesi Labib konsernan Lemesi realize dan Zezi so lanfans.

SAPIT 9

Zezi Grandi dan Nazaret

Komie frer ek ser Zezi ti ena?

SAPIT 10

Zezi ek So Fami Al Zerizalem

Zozef ek Mari panike kan zot pa trouv Zezi, alor ki li, li etone ki zot pa ti kone kotsa li ete.

SAPIT 11

Zan Batis Prepar Sime

Kan sertin Farizien ek Sadisein vinn get Zan, li kondann zot. Kifer?

SAPIT 12

Zezi Pran Batem

Kifer Zezi pran batem mem si zame li’nn fer pese?

SAPIT 13

Aprann ar Fason ki Zezi Inn Fer Fas ar Bann Tantasion

Bann tantasion ki Zezi inn fer fas montre de kitsoz inportan lor Lediab.

SAPIT 14

Zezi Koumans Fer Bann Disip

Ki kitsoz finn konvink sis premie disip Zezi ki zot finn trouv Lemesi?

SAPIT 15

Premie Mirak Zezi

Zezi montre so mama ki li nepli swiv so bann linstriksion asterla, me bann linstriksion so Papa ki dan lesiel.

SAPIT 16

Zezi Montre So Zel pou Vre Ladorasion

Lalwa Bondie ti permet bann dimounn aste bann zanimo dan Zerizalem pou fer bann sakrifis. Alor, kifer eski Zezi ankoler kan li trouv bann marsan dan lakour tanp?

SAPIT 17

Zezi Ansegn Nikodem Aswar

Ki savedir “repran nesans”?

SAPIT 18

Zezi Vinn Pli Gran, Zan Vinn Pli Tipti

Mem si Zan Batis pa zalou, so bann disip zalou.

SAPIT 19

Zezi Ansegn enn Samaritenn

Zezi dir li enn kitsoz ki kitfwa li pankor dir personn.

SAPIT 20

Deziem Mirak Zezi dan Kana

Zezi geri garson enn fonksioner. Ant Zezi ek sa garson-la ti ena enn distans apepre 26 kilomet.

SAPIT 21

Dan Sinagog Nazaret

Ki Zezi dir pou ki bann dimounn dan so landrwa rod touy li?

SAPIT 22

Kat Disip Pou Lapes Bann Dimounn

Li invit zot pou kit enn kalite lapes ek pou koumans enn lot kalite lapes.

SAPIT 23

Zezi Fer Bann Mirak dan Kafarnaom

Kan Zezi expilse bann demon, li anpes zot dir bann dimounn ki limem Garson Bondie. Kifer?

SAPIT 24

Zezi Pres Partou dan Galile

Bann dimounn vinn ar Zezi pou gagn zot gerizon, me Zezi explike ki so laktivite ena enn pli gran lobzektif.

SAPIT 25

Avek Konpasion, Zezi Geri enn Zom Ki Ena Lalep

Par enn zes bien sinp me bien pwisan, Zezi montre ki li vremem interese ar bann dimounn ki li geri.

SAPIT 26

“To Bann Pese Finn Pardone”

Kouma Zezi montre ki ena enn lien ant pese ek bann maladi?

SAPIT 27

Zezi Invit Matie pou Swiv Li

Kifer Zezi manz ansam ar bann dimounn ki ena move repitasion?

SAPIT 28

Kifer Bann Disip Zezi Pa Gard Karem?

Zezi servi enn lexanp lor bann boutey an lapo pou reponn zot.

SAPIT 29

Eski Kapav Fer Bann Bon Aksion Zour Saba?

Bann Zwif persekit Zezi parski li’nn geri enn zom ki malad depi 38 an. Kifer zot fer sa?

SAPIT 30

Relasion ki Zezi Ena Avek So Papa

Bann Zwif panse ki Zezi pe fer li vinn egal ar Bondie, me Zezi dir dan enn fason bien kler ki Bondie pli gran ki li.

SAPIT 31

Kas Bann Zepi Sereal Zour Saba

Kifer eski Zezi apel limem “Segner Saba”?

SAPIT 32

Ki Kitsoz Gagn Drwa Fer Zour Saba?

Bann Sadisein ek bann Farizien, ki an prinsip pa kapav santi zot kamarad, finn trouv enn rezon pou korper ansam.

SAPIT 33

Zezi Akonpli enn Profesi Izai

Kifer Zezi donn lord bann dimounn ki li geri pou pa dir kisannla li ete ek seki li’nn fer?

SAPIT 34

Zezi Swazir Douz Zapot

Ki diferans ena ant enn zapot ek enn disip?

SAPIT 35

Sermon lor Montagn: Pli Gran Sermon ki Finn Ena

Gagn enn explikasion lor bann pwin inportan ki ena dan sermon Zezi.

SAPIT 36

Enn Ofisie Romin Montre enn Gran Lafwa

Kouma sa ofisie-la inn inpresionn Zezi?

SAPIT 37

Zezi Resisit Garson enn Vev

Bann dimounn ki’nn trouv sa mirak-la konpran so vre sinifikasion.

SAPIT 38

Zan Anvi Konn Plis lor Zezi

Kifer Zan Batis demande si Zezi limem Lemesi? Eski Zan ena bann dout?

SAPIT 39

Maler lor enn Zenerasion Insansib

Konsernan lavil Kafarnaom, lavil kot Zezi inn reste pandan enn tan, Zezi explike ki Zour Zizman pou pli dir pou bann abitan sa lavil-la ki pou bann abitan Sodom.

SAPIT 40

Enn Leson lor Pardon

Zezi dir enn fam, ki kitfwa enn prostitie, ki so bann pese inn pardone. Eski Zezi ti pe rod dir ki li pa grav pou dezobeir Lalwa Bondie?

SAPIT 41

Par ki Pwisans Zezi Fer Bann Mirak?

Bann frer Zezi krwar ki li’nn perdi latet.

SAPIT 42

Zezi Koriz Bann Farizien

Ki ete “sign profet Zonas”?

SAPIT 43

Bann Lexanp lor Rwayom

Zezi donn wit lexanp pou explik bann diferan kitsoz konsernan Rwayom ki dan lesiel.

SAPIT 44

Zezi Kalme enn Tanpet lor Lamer

Kan Zezi inn kalme divan ek lamer, li’nn montre enn leson inportan. Li’nn montre kouma lavi pou ete pandan so regn.

SAPIT 45

Zezi Ena Pouvwar lor Bann Demon

Eski enn dimounn kapav posede par plizir demon?

SAPIT 46

Li Geri kan Li Tous Linz Zezi

Zezi montre so pouvwar ek so konpasion dan sa sitiasion bien tousan la.

SAPIT 47

Enn Tifi Resisite!

Bann dimounn riy Zezi kan li dir ki tifi-la pe dormi. Eski Zezi konn kitsoz ki sa bann dimounn-la pa kone?

SAPIT 48

Bann Abitan Nazaret Rezet Zezi, Malgre So Bann Mirak

Bann abitan Nazaret pa rezet Zezi akoz so lansegnman ouswa so bann mirak, me akoz enn lot rezon.

SAPIT 49

Predikasion dan Galile ek Formasion Bann Zapot

Ki savedir ‘Rwayom Bondie pe aprose’?

SAPIT 50

Zezi Prepar Zot pou Prese Malgre Persekision

Kifer Zezi dir so bann zapot sove kan zot pou gagn persekision, si zot bizin pa per lamor?

SAPIT 51

Krim dan enn Laniverser

Danse Salome telman inpresionn Erod ki li promet pou donn li tou seki li demande. Ki move kitsoz li demande?

SAPIT 52

Zezi Nouri Bann Milye Dimounn Avek De-Trwa Dipin ek Pwason

Sa mirak ki Zezi inn fer la telman extraordiner ki toule kat Levanzil koz lor la.

SAPIT 53

Enn Dirizan Ki Kapav Kontrol Lanatir

Ki leson bann disip aprann kan Zezi mars lor delo ek kalme divan?

SAPIT 54

Zezi​—“Dipin ki Donn Lavi”

Kifer Zezi repros bann dimounn mem si zot inn fer bann gro zefor pou vinn get li?

SAPIT 55

Bann Parol Zezi Sok Boukou Dimounn

Zezi ansegn enn kitsoz ki telman sokan ki boukou parmi so bann disip abandonn li.

SAPIT 56

Ki Kitsoz Fer enn Dimounn Inpir?

Eski se kitsoz ki rant dan labous, ouswa seki sorti dan labous?

SAPIT 57

Zezi Geri enn Tifi ek enn Zom Ki Sourd

Kifer enn fam pa ofanse kan Zezi konpar so pep ar bann tilisien?

SAPIT 58

Zezi Miltipliye Bann Dipin ek Donn enn Lavertisman Lor Levin

Anfin Zezi so bann disip konpran lor ki levin li pe koze.

SAPIT 59

Kisannla Garson Limanite?

Ki bann lakle Rwayom ete? Kisannla servi zot, ek kouma?

SAPIT 60

Transfigirasion: Enn Vizion Zezi Kris dan So Laglwar

Ki ete transfigirasion? Ki so sinifikasion?

SAPIT 61

Zezi Geri enn Garson Ki Posede

Zezi dir ki pa finn kapav fer gerizon akoz ti mank lafwa. Me kisannla ti mank lafwa, garson-la, so papa, ouswa bann disip Zezi?

SAPIT 62

Enn Leson Inportan lor Limilite

Bann zom aprann enn leson inportan avek enn zanfan.

SAPIT 63

Zezi Donn So Bann Zapot Bann Lezot Konsey Inportan

Zezi donn trwa letap ki bizin swiv kan ena pou regle bann gro problem ki bann frer kapav gagne ant zot.

SAPIT 64

Linportans pou Pardone

Par so lexanp lor enn esklav ki san pitie, Zezi montre ki pou Bondie, li bien inportan ki nou ena volonte pou pardonn lezot.

SAPIT 65

Zezi Ansegne lor Sime ki Al Zerizalem

Dan trwa ti konversasion, Zezi montre ki kalite latitid kapav anpes enn dimounn pou swiv li.

SAPIT 66

Dan Zerizalem pou Fet Bann Tabernak

Kifer bann dimounn ki ti ekout Zezi kitfwa ti krwar ki li ti ena enn demon?

SAPIT 67

“Zame Personn Pa Finn Koz Koumsa”

Mazorite bann manb lakour siprem Zwif kont Zezi, me enn manb pran par Zezi avek kouraz.

SAPIT 68

Garson Bondie Li “Lalimier dan Lemonn”

Zezi inn dir ki “laverite pou rann zot lib.” Me libere ar ki kitsoz?

SAPIT 69

Kisannla Zot Papa: Abraam Ouswa Lediab?

Zezi explike kouma kapav rekonet bann zanfan Abraam, ek osi kisannla so Papa ete.

SAPIT 70

Zezi Geri enn Zom Ki Aveg Depi So Nesans

Bann disip demann Zezi kifer enn zom inn ne aveg. Eski li’nn fer pese? Eski so bann paran inn fer pese? Bann dimounn reazir dan diferan fason kan Zezi geri sa zom-la.

SAPIT 71

Bann Farizien Kestionn Sa Zom Ki Ti Aveg La

Rezonnman lozik sa zom ki ti aveg la fer bann Farizien ankoler. So bann paran per pangar bann Farizien met li deor dan sinagog, ek se samem ki arive.

SAPIT 72

Zezi Avoy 70 Disip Prese

Dan Zide, Zezi avoy 70 disip prese de par de ek li dir zot pres lor Rwayom. Kotsa bann disip bizin zwenn bann dimounn​—dan bann sinagog ouswa dan zot lakaz?

SAPIT 73

Enn Samaritin Azir Kouma enn Vre “Prosin”

Kouma eski Zezi servi parabol bon Samaritin pou ansegn enn leson bien for?

SAPIT 74

Bann Leson lor Lospitalite ek Lapriyer

Zezi vizit Mari ek Mart kot zot. Ki li ansegn zot lor lospitalite? Ek plitar, kouma li ansegn so bann disip kouma pou priye?

SAPIT 75

Zezi Explike Kouma Kapav Vremem Ere

Zezi koz ar so bann opozan lor ‘ledwa Bondie’ ek osi kouma Rwayom Bondie finn vinn kot zot. Li explik osi kouma enn kikenn kapav vremem ere.

SAPIT 76

Zezi Manz kot enn Farizien

Zezi montre kouma bann Farizien ek bann skrib zot bann ipokrit. Ki fardo bien lour zot fer bann dimounn sarye?

SAPIT 77

Zezi Donn Bann Konsey lor Larises

Zezi donn lexanp enn zom ris ki ti ranz bann grenie pli gran. Ki konsey Zezi redone lor bann danze ki ena kan rod larises?

SAPIT 78

Pare, Administrater Fidel!

Zezi montre ki li interese ar lasante spiritiel so bann disip. Ki responsabilite administrater-la ena? Kifer li inportan ki nou “pare”?

SAPIT 79

Kifer Destriksion Bien Pre?

Zezi dir ki bann dimounn ki li pe sey ede riske detrir si zot pa repanti. Eski zot pou konpran leson inportan ki Zezi pe sey ansegn zot lor zot relasion ar Bondie?

SAPIT 80

Bon Berze ek Bann Lanklo

Relasion ki enn berze ena ar so bann mouton, se enn bon lexanp ki montre santiman ki Zezi ena pou so bann disip. Eski zot pou rekonet so bann lansegnman ek swiv li?

SAPIT 81

Dan ki Fason Zezi ek So Papa Zot Enn Sel?

Sertin dimounn ki opoz ar Zezi akiz li, ki li pe fer li vinn egal ar Bondie. Kouma Zezi montre dan enn fason bien kler ki zot lakizasion fos?

SAPIT 82

Minister Zezi dan Pere

Zezi explik bann dimounn ki pe ekout li seki zot bizin fer pou sove. Sa lepok-la, so konsey ti bien inportan. Eski li ankor touzour inportan azordi?

SAPIT 83

Bann Linvitasion pou enn Repa

Pandan ki li pe dine kot enn Farizien, Zezi donn enn lexanp lor enn gran dine. Li ena enn leson inportan pou tou bann serviter Bondie. Ki leson sa?

SAPIT 84

Responsabilite enn Disip Kris

Vinn enn disip Kris se enn responsabilite bien serye. Zezi explik dan enn fason bien kler seki sa inplike, ek sertin gagn sok kan zot tann sa.

SAPIT 85

Zwaye Parski enn Peser Inn Repanti

Bann Farizien ek bann skrib kritik Zezi parski li frekant bann ti-dimounn. Pou reponn zot, Zezi servi de lexanp pou montre kouma Zeova konsider bann peser.

SAPIT 86

Garson Ki Ti Perdi Retourne

Ki bann leson nou aprann ar lexanp Zezi lor garson prodig?

SAPIT 87

Mazinn Lavenir, Se Azir Avek Sazes

Zezi servi lexanp enn administrater ki malin ek malonet pou ansegn enn verite inportan.

SAPIT 88

Zom Ris ek Lazar

Pou konpran parabol Zezi, li inportan kone ki sa de personaz prinsipal la reprezante.

SAPIT 89

Zezi Ansegn dan Pere kan Li Pe Al Zide

Zezi montre linportans enn kalite ki kapav ed nou pou pardonn mem bann dimounn ki pes kont nou plizir fwa.

SAPIT 90

Rezireksion ek Lavi

Ki Zezi ti pe rod dir kan li’nn dir ki bann ki ena lafwa an li ‘pa pou mor zame’?

SAPIT 91

Lazar Inn Resisite

Ena de laspe inportan dan seki’nn arive ki fer ki tou dimounn, mem bann opozan Zezi, rekonet ki sa mirak-la inn vremem arive.

SAPIT 92

Zezi Geri Dis Dimounn Ki Ena Lalep, Enn Sel Ena Rekonesans

Sa zom ki’nn geri la montre rekonesans pa zis pou Zezi, me pou enn lot kikenn osi.

SAPIT 93

Kan Garson Limanite Pou Manifeste

Kifer prezans Lekris pou kouma zekler?

SAPIT 94

Linportans Lapriyer ek Limilite

Dan lexanp enn move ziz ek enn vev, Zezi pe montre linportans enn kalite an partikilie.

SAPIT 95

Bann Leson lor Divors ek lor Lamour pou Bann Zanfan

Seki Zezi panse lor bann zanfan bien diferan ar seki so bann disip panse. Kifer?

SAPIT 96

Zezi Reponn enn Zenn Sef Ki Ris

Kifer eski Zezi dir ki li pli fasil ki enn samo pas par trou enn zegwi ki enn dimounn ris rant dan Rwayom Bondie?

SAPIT 97

Lexanp Bann Travayer dan Karo Rezin

Kouma eski bann premie vinn dernie ek bann dernie vinn premie?

SAPIT 98

Bann Zapot Rod Grander Ankor enn Fwa

Zak ek Zan rod enn plas spesial dan Rwayom, me pa zis zot ki rod sa.

SAPIT 99

Zezi Geri Bann Aveg ek Li Ed Zashe

Ena dimounn ki panse ki ena bann kontradiksion dan zistwar Biblik kot Zezi geri enn zom aveg pre ar Zeriko. Kouma kapav montre ki pena kontradiksion?

SAPIT 100

Lexanp Dis Mine

Ki Zezi pe fer konpran kan li dir ki ‘seki ena pou gagn plis ankor, me seki pena, pou pran ar li tigit ki li ena’?

SAPIT 101

Enn Repa kot Simon, dan Betani

Mari, ser Lazar, fer enn kitsoz ki kree enn diskision, me Zezi pran so par.

SAPIT 102

Lerwa Rant dan Zerizalem lor enn Bourik

Zezi akonpli enn profesi ki’nn anonse depi sink-san-z-an.

SAPIT 103

Zezi Pirifie Tanp Ankor enn Fwa

Bann marsan dan tanp paret pe fer enn biznes ki onet. Alor kifer eski Zezi apel zot bann voler?

SAPIT 104

Bann Zwif Tann Lavwa Bondie: Eski Zot Pou Ena Lafwa?

Eski ena enn diferans ant ena lafwa an Zezi ek azir avek lafwa?

SAPIT 105

Zezi Servi enn Pie Fig Pou Ansegn enn Leson lor Lafwa

Zezi ansegn so bann disip lor pouvwar ki lafwa ena ek explik zot kifer Bondie pe rezet nasion Izrael.

SAPIT 106

De Lexanp lor Karo Rezin

Dekouver sinifikasion parabol enn zom ki demann so de garson pou travay dan so karo rezin ek parabol enn zom ki lwe so karo rezin ar bann move kiltivater.

SAPIT 107

Enn Lerwa Invit Bann Dimounn pou enn Resepsion Maryaz

An realite, sa parabol Zezi la se enn profesi.

SAPIT 108

Bann Sef Relizie Esey Piez Zezi

An premie, Zezi fer bann Farizien res trankil, apre bann Sadisein, ek an dernie enn lasosiasion bann dimounn ki opoz ar li.

SAPIT 109

Zezi Kondann Bann Sef Relizie Ki Opoz ar Li

Kifer eski Zezi pa toler bann diferans ki ena lor bann lansegnman relizie?

SAPIT 110

Dernie Zour Zezi dan Tanp

Zezi servi lexanp enn vev ki mizer pou ansegn enn leson bien inportan.

SAPIT 111

Bann Zapot Demann enn Sign

Profesi Zezi ena enn premie lakonplisman dan premie siek. Eski li pou ena enn pli gran lakonplisman plitar?

SAPIT 112

Lexanp Dis Vierz: Linportans pou Kontign Veye

Eski Zezi inn ansegne ki lamwatie so bann disip pou bet ek lot lamwatie-la pou saz?

SAPIT 113

Lexanp Bann Talan: Linportans pou Travay Dir

Dan parabol bann talan, Zezi explik sa leson-la: “Tou dimounn ki ena, pou donn li plis ankor.”

SAPIT 114

Lerwa Zezi Kris Ziz Bann Mouton ek Bann Kabri

Zezi servi enn parabol bien for pou explike lor ki kitsoz so zizman pou baze.

SAPIT 115

Zezi Prepar Li pou Selebre So Dernie Pak

Bann sef relizie dakor pou donn Zida 30 pies an-arzan pou trayir Zezi. Kifer sa detay-la interesan?

SAPIT 116

Enn Leson lor Limilite Pandan Dernie Pak

Zezi etonn so bann zapot kan li fer travay enn esklav.

SAPIT 117

Repa Lesegner

Zezi etabli enn memoryal ki so bann disip bizin selebre toule lane, le 14 Nizan.

SAPIT 118

Bann Zapot Diskite pou Kone Kisannla Ki Pli Gran

Bann zapot inn fini bliye leson ki Zezi inn ansegn zot inpe letan avan.

SAPIT 119

Zezi Limem Semin, Laverite, ek Lavi

Zezi ansegn enn verite bien inportan lor kouma kapav apros ar Bondie.

SAPIT 120

Bann Disip Bizin Raport Bann Frwi

Dan ki fason eski bann disip Zezi zot “raport frwi”?

SAPIT 121

“Gard Kouraz, Mo Finn Sorti Vinker lor Lemonn”

Kouma eski Zezi inn sorti vinker lor lemond si lemond inn touy li?

SAPIT 122

Zezi Fer enn Dernie Lapriyer dan Lasal ki lor Letaz

Zezi montre ki seki li’nn fer, pli inportan ki sov bann imin.

SAPIT 123

Dan enn Gran Tristes, Zezi Priye

Dan so lapriyer, kifer Zezi dir: “Tir sa koup la devan mwa”? Eski Zezi nepli anvi donn so lavi an ranson?

SAPIT 124

Zida Livre Lekris ar Bann Lennmi

Mem omilie lanwit, Zida reisi trouv Zezi.

SAPIT 125

Zot Amenn Zezi kot Ann, Apre kot Kaif

Zizman Zezi enn linzistis extraordiner.

SAPIT 126

Pier Renie Zezi kot Kaif

Kouma eski Pier, enn zom fidel ek spiritiel, inn kapav renie Zezi?

SAPIT 127

Zizman Devan Sanedrin, Apre kot Pilat

Bann sef relizie Zwif montre seki zot ena dan zot leker.

SAPIT 128

Pilat ek Erod Trouve ki Zezi Inosan

Kifer Pilat avoy Zezi kot Erod pou ki li ziz Zezi? Eski Pilat pena lotorite pou ziz Zezi?

SAPIT 129

Pilat Kriye: “Ala Zom La!”

Mem Pilat inn rekonet bann kalite extraordiner ki Zezi ena.

SAPIT 130

Livre Zezi ar Bann Zwif ek Amenn Li Landrwa kot Pou Touy Li

Kifer Zezi dir bann fam ki pe plore akoz li pou plor pou zotmem ek pou zot bann zanfan?

SAPIT 131

Enn Lerwa Inosan Soufer lor enn Poto

Zezi fer enn promes extraordiner enn parmi bann voler ki akote li.

SAPIT 132

“Vremem, sa Dimoun la Ti Garson Bondie”

Fer bien som an plin lizour, enn gran tranbleman-de-ter, ek rido tanp ki desir an de: Tousala vedir enn sel kitsoz.

SAPIT 133

Prepar Lekor Zezi pou Met Li dan Tonbo

Kifer li irzan ki met Zezi dan tonbo avan ki soley kouse?

SAPIT 134

Tonbo Vid Parski Zezi Vivan!

Apre so rezireksion, Zezi aparet ar bann fam avan, plito ki so bann zapot.

SAPIT 135

Zezi Inn Resisite ek Li Aparet ar Boukou Dimounn

Ki prev Zezi donn so bann disip ki li’nn resisite?

SAPIT 136

Lor Bor Lamer Galile

Trwa fwa, Zezi rapel Pier kouma li kapav montre lamour ki li ena pou li.

SAPIT 137

Zezi Aparet ar Bann Santenn Disip Avan Lapantkot

Depi ki Zezi inn resisite ziska ki li mont dan lesiel, plizir fwa Zezi inn dir so bann disip seki zot ti pou gagne ek kouma zot ti pou bizin servi li.

SAPIT 138

Lekris dan Kote Drwat Bondie

Pandan ki Zezi ti pe atann pou soumet so bann lennmi, ki li ti pe fer?

SAPIT 139

Zezi Fer Later Vinn enn Paradi ek Li Terminn So Travay

Zezi ena ankor boukou kitsoz pou fer avan ki li retourn Rwayom so Papa ek so Bondie.

Pou Imit Zezi, Anou . . .

Toutlong so lavi, Zezi inn manifeste wit kalite.

Index Bann Verse

Sa index-la pou ed ou kone ki bann verse Labib ki mansione dan sak sapit.

Index Bann Lexanp (Parabol)

Trouv bann sapit ki koz lor sak lexanp ki Zezi inn mansione.

Sertin Profesi Konsernan Lemesi

Bann levennman dan lavi Zezi ki’nn realiz bann profesi Biblik, ek ki montre ki li vremem Lemesi. Dekouver ki sapit sa liv-la rakont sa bann levennman-la.

Bann Landrwa kot Zezi Inn Reste ek Ansegne

Sa map-la montre kotsa Zezi ti akonpli so minister.