“Imit bann dimounn ki erit bann promes, gras-a lafwa ek pasians.”​—HÉBREUX 6:12.

1, 2. Kifer li inportan nou devlop lafwa asterla mem? Donn enn lexanp.

LAFWA. Ala enn zoli mo-la! An realite, se enn kalite bien atiran. Me kan nou tom lor sa mo-la, li bon nou pans de lot mo: “Pa tarde!” Kifer? Se parski, si nou pena lafwa, nou bizin pa tarde pou devlop li. Ek si nou deza ena lafwa, nou bizin protez li ek nouri li, san tarde. Pou ki rezon?

2 Mazine to pe travers enn gran dezer. To pe mor-de-swaf. Anfin, to reisi trouv inpe delo. Me, si to pa gard li bien, li riske evapore avek sa saler-la. Anplis, avek sa long larout ki to ena pou fer la, to bizin trouv enn mwayin pou reranpli to boutey. Zordi, nou tou nou pe viv dan enn lemond ki resanble enn dezer lor plan spiritiel. Vre lafwa inn vinn enn kitsoz bien rar ek li ena tandans pou evapore bien vit parey kouma delo, amwin ki nou prezerv li ek nou nouri li regilierman. Nou bien bizin delo parski san sa nou pou mor. San lafwa osi nou pou mor lor plan spiritiel.​—Rom. 1:17.

3. Ki Jéhovah finn donn nou pou fortifie nou lafwa, ek ki de kitsoz nou bizin rapel?

3 Jéhovah kone kifer nou bien bizin ena lafwa zordi. Li kone osi kouma li difisil pou devlop ek gard nou lafwa. Pena dout ki se akoz samem ki Li’nn donn nou bann lexanp pou nou imite. Li ti inspir lapot Paul pou ekrir: “Imit bann dimounn ki erit bann promes, gras-a lafwa ek pasians.” (Héb. 6:12) Ala kifer lorganizasion Jéhovah ankouraz nou pou imit lexanp bann zom ek bann fam fidel, parey kouma nou finn examine dan sa liv-la. Ki nou bizin fer asterla? Anou rapel de kitsoz: (1) Nou bizin fortifie nou lafwa; (2) nou bizin fer an-sort ki nou lesperans li bien kler dan nou lespri.

4. Ki Satan, pli gran lennmi lafwa, finn fer ek kifer fode pa nou dekouraze?

4 Kontign fortifie to lafwa. Satan limem pli gran lennmi nou lafwa ek li boukou pli for ki nou. Sef sa lemond-la inn fer sa sistem-la vinn koumadir enn dezer lor plan spiritiel, enn plas kot li difisil pou gard nou lafwa. Eski nou bizin dekouraze ek panse ki nou pa pou kapav devlop lafwa ek fer li vinn pli for? Zame! Jéhovah, bon Kamarad ar tou bann ki anvi devlop vre lafwa. Li donn nou lasirans ki si Li avek nou, nou pou kapav reziste kont Satan ek nou pou kapav mem fer li sove ale! (Jacq. 4:7) Nou reziste kont Satan kan toulezour nou pran letan pou fer nou lafwa vinn pli for. Kouma nou fer sa?

5. Kouma bann zom ek bann fam fidel ki mansione dan Labib finn gagn lafwa? Explike.

 5 Kouma nou’nn trouve, sa fidel serviter ki mansione dan Labib la, zot pa’nn ne avek lafwa. Zot finn bizin devlop sa kalite-la. Zot lexanp montre dan enn fason bien kler ki se lespri sin Jéhovah ki prodir lafwa. (Gal. 5:22, 23) Zot ti priye pou gagn led, an-retour Jéhovah ti fer zot lafwa vinn pli solid. Anou fer parey. Fode zame nou bliye ki Jéhovah Li touzour pre pou donn so lespri tou bann ki demann Li ek ki azir an-akor avek zot lapriyer. (Luc 11:13) Eski nou kapav fer plis ki sa?

6. Kouma nou kapav tir full profi ar lexanp bann personaz Biblik?

6 Dan sa liv-la, nou finn examinn zis de-trwa lexanp bann serviter Jéhovah ki finn manifeste enn lafwa extraordiner. Me, ena boukou ankor! (Lir Hébreux 11:32.) Sak lexanp donn nou lokazion pou etidie ek medite an profonder. Si nou lir zot zis lao-lao, nou pa pou kapav fer nou lafwa vinn pli for. Pou nou tir full profi, li bon ki nou pran letan pou fouye. Nou kapav fer plis resers lor kontext ek lanvironnman kot sa bann zistwar-la finn deroule. Sa bann serviter Jéhovah la zot ti inparfe ek zot ti ena “bann santiman parey kouma nou.” Si touletan nou gard sa bien dan nou lespri, zot pou vinn reel pou nou. (Jacq. 5:17) Anou met nou dan zot plas, ek mazine ki zot finn resanti kan zot inn bizin fer fas ar bann difikilte ek bann problem ki nou’si nou pe gagne zordi.

7-9. (a) Ki sertin fidel serviter Jéhovah dan lepase ti pou resanti si zot ti ador Jéhovah zordi? (b) Kifer nou bizin fer nou lafwa vinn pli solid par bann aksion?

7 Enn lot fason ki nou fer nou lafwa vinn pli for, se par nou bann aksion. Apre tou, ‘lafwa san bann aksion li mor.’ (Jacq. 2:26) Esey mazine kouma sa bann serviter Jéhovah ki mansione dan sa liv-la ti pou kontan si zot ti ena pou fer travay ki Jéhovah pe demann nou fer zordi!

8 Par exanp, Abraham ti bizin fer bann lotel an ros ki bien sinp dan dezer pou ador Jéhovah. Me ki li ti pou resanti si ti demann li pou ador Jéhovah ansam avek enn lafoul adorater bien organize, dan enn zoli Lasal ek lasanble, kot li ti pou kapav gagn bann explikasion bien detaye lor bann promes ki li’nn trouve “delwin”? (Lir Hébreux 11:13.) Éliya li, li ti bizin servi Jéhovah pandan regn enn move lerwa ki ti enn aposta. Ki li ti pou resanti, si olie Jéhovah demann li al touy bann profet Baal, Li dir li al devan laport bann dimounn ek donn zot enn mesaz lespwar ki rekonfort zot? An realite, eski sa bann serviter Jéhovah la pa ti pou sot lor sa lokazion-la pou servi Jéhovah kouma nou pe fer zordi?

9 Alor, anou kontign fer nou lafwa vinn pli solid par bann aksion. Amezir nou fer sa, nou pou montre ki, dan enn fason pratik, nou pe  imit lexanp bann fidel serviter Bondie ki trouv dan Parol Bondie, ki inspire. Kouma nou finn mansione dan Lintrodiksion, lerla zot pou vinn ankor pli pros ar nou, koumadir bann bon kamarad. Me, sa kalite lamitie-la kapav vinn enn realite biento.

10. Ki lazwa nou pou gagne dan Paradi?

10 Fer an-sort ki to lesperans li bien kler dan to lespri. Bann fidel serviter Jéhovah finn touletan gagn lafors gras-a zot lesperans. Twa osi parey? Par exanp, mazinn lazwa ki to pou resanti kan to pou zwenn bann fidel serviter Bondie ki pou regagn lavi pandan “rezireksion bann dimounn ki zis.” (Lir Actes 24:15.) Ki kestion to ti pou kontan poz zot?

11, 12. Dan lemond nouvo, ki kestion to ti pou kontan poz (a) Abel? (b) Noé? (c) Abraham? (d) Ruth? (e) Abigaïl? (f) Esther?

11 Kan to zwenn Abel, eski to pa pou anvi demann li kouma so bann paran ti ete? Ouswa to kapav demann li: “Eski to’nn deza koz avek bann Seribin ki ti debout devan lantre zardin Éden? Eski zot finn koz ar twa?” Kan to zwenn Noé, kitfwa to kapav demann li: “Eski to ti per bann Néphillim? Kouma to’nn reisi okip tou sa bann zanimo ki ti dan lars la, pandan enn an?” Si to zwenn Abraham, kitfwa to kapav demann li: “Eski to ti zwenn Sem? Kisannla ki’nn fer twa konn Jéhovah? Eski li ti difisil pou kit Our?”

12 Li parey osi pou bann fam fidel ki pou resisite. Kitfwa to kapav poz zot sa bann kestion-la: “Ruth, ki’nn pous twa pou vinn enn adorater Jéhovah?” “Abigaïl, eski to ti per pou al dir Nabal ki to ti ed David?” “Esther, apre sa bann levennman ki Labib rakonte la, ki twa ek Mordekaï finn fer?”

13. (a) Ki kestion bann ki pou resisite sirman pou poz twa? (b) Ki to resanti kan to mazine ki to pou kapav zwenn bann zom ek bann fam fidel ki mansione dan Labib?

13 Sa bann zom ek fam fidel la zot osi sirman zot pou ena boukou kestion pou poz nou. Nou pou bien kontan pou rakont zot seki finn pase pandan bann dernie zour ek kouma Jéhovah finn beni so pep dan bann moman difisil. Pena okenn dout ki zot pou bien touse kan zot pou aprann kouma Jéhovah finn realiz tou so bann promes. Dan lemond nouvo, to pou nepli bizin mazine kouma bann serviter Jéhovah dan lepase ti ete. Zot pou la avek twa, dan Paradi! Alor, asterla mem kontign fer tou pou fer sa bann dimounn-la vinn reel pou twa. Kontign imit zot lafwa. Nou swete ki to kontign servi Jéhovah ansam avek zot kouma to bann bon kamarad, pou touletan!