Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT TREZ

Li’nn Aprann ar So Bann Erer

Li’nn Aprann ar So Bann Erer

1, 2. (a) Dan ki sitiasion Yona ek tou bann ki lor bato finn retrouv zot? (b) Kouma zistwar Yona kapav ed nou?

YONA nepli kapav tann tou sa tapaz-la. Li tann bann lakord ki pe tini bann lavwal sifle for-for sak fwa ki divan pas ant zot. Li tann sak plans grinse, sak fwa ki laroul kraz lor de kote sa bato-la. Me pli pir ankor, Yona tann bann marin, kapitenn bato ek tou so lekipaz pe irle amezir ki zot pe lite pou anpes sa bato-la koule. Li sir ki sa bann zom-la pre pou mor​—tousala zis akoz li!

Me kouma Yona inn retrouv li dan enn sitiasion dezespere koumsa? Li’nn fer enn grav erer kont so Bondie Jéhovah. Ki sa erer-la sa? Eski savedir zame li pa pou kapav repar seki li’nn fer? Nou kapav aprann boukou gras-a repons sa bann kestion-la. Par exanp, zistwar Yona ed nou konpran enn kitsoz: Mem bann ki ena enn lafwa sinser kapav fer erer, me zot kapav osi koriz zot erer.

Enn Profet Ki Sorti Galilée

3-5. (a) Lor ki kitsoz nou aret nou bien souvan kan nou pans Yona? (b) Ki nou kone lor Yona? (Get not osi.) (c) Kifer servis Yona antan ki enn profet, pa ti fasil?

3 Kan nou pans Yona, souvan nou konsantre lor so bann defo: Li ti dezobeir Jéhovah ek li ti ena latet dir. Me, pena zis sa. Li ti ena osi bann zoli kalite. Rapel ki Jéhovah ti swazir li pou servi kouma enn profet. Alor, li normal ki Jéhovah zame pa ti pou swazir enn dimounn infidel ouswa inzis pou asim enn gran responsabilite koumsa.

Mem si Yona ti ena boukou defo, li ti ena osi boukou zoli kalite

4 Labib donn nou zis enn-de ti detay lor Yona. (Lir 2 Rois 14:25.) Li sorti Gath-Hépher. Zis kat kilomet pli lwin ena lavil  Nazareth, lavil kot Jésus ti pou grandi preske 800 an plitar. * Yona ti servi antan ki profet kan Lerwa Yarobam II ti regne lor dis tribi Israël. Inpe letan inn pase depi ki Éliya inn mor. Ek Élisha, so ranplasan, li, li’nn mor pandan regn papa Yarobam. Jéhovah ti servi sa de profet-la pou eliminn ladorasion Baal, me ankor enn fwa, volonterman, bann Izraelit pe koumans devie. Israël pe dirize par enn lerwa ki “pe kontign fer seki move devan lizie Jéhovah.” (2 Rois 14:24) Alor li kler ki li pa ti fasil pou Yona asim so responsabilite kouma bizin dan bann kondision koumsa. Pourtan, li’nn fer sa avek fidelite.

Me enn zour, lavi sa profet-la sanze net. Jéhovah donn li enn mision, me li, li trouv sa mision-la extra difisil. Ki Jéhovah pe demann li fer?

“Leve, Al Ninive”

6. Ki mision Jéhovah inn donn Yona, ek kifer Yona ti per kan li’nn gagn sa mision-la?

6 Jéhovah dir Yona: “Leve, al Ninive, sa gran lavil-la, ek fer li kone ki mo’nn trouv tou bann move kitsoz ki li pe fer.” (Yona 1:2) Li pa difisil pou konpran kifer Yona inn per kan li’nn gagn sa mision-la. Ninive trouv apepre 800 kilomet dan les. Pou li ariv laba, Yona pou bizin marse pandan omwin enn mwa. Me pou Yona, sa lamars-la li nanye konpare ar seki pe atann li dan sa lavil-la. Dan Ninive, Yona pou bizin fer bann Asirien konn zizman Jéhovah. Tou dimounn konn repitasion bann Asirien; zot bann dimounn violan ki pena okenn pitie. Anplis plitar, sa lavil-la finn gagn nom “lavil ki vers disan.” Parmi lepep Bondie mem, bien tigit inn ekout li, asterla kouma li kapav atann ki sa bann payin-la pou ekoute? Ki sa serviter Jéhovah-la pou kapav fer, li tousel, dan sa gran lavil Ninive la?​—Nah. 3:1, 7.

7, 8. (a) Kouma nou kone ki Yona ti bien deside pou al pli lwin posib ar mision ki Jéhovah ti donn li? (b) Kifer fode pa nou prese pou dir ki Yona ti enn kapon?

7 Nou pa kone si tou sa bann kestion-la finn vire-tourne dan latet Yona. Me seki nou kone se ki li’nn sove. Jéhovah ti donn li lord pou al dan les; li, li al dan lwes, pli lwin ki kapav! Li desann ver lakot, dan Joppé, enn lavil kot ena enn lepor. La, li trouv enn bato pe al Tarsis. Sertin biblis dir ki Tarsis trouv dan l’Espagne.  Si sa vre, alor Yona ti pe al dan enn landrwa ki bien-bien lwin ar Ninive: 3,500 kilomet distans. Sa lepok-la, enn vwayaz koumsa, pou al ziska lot bout lamer Méditerranée, ti pran apepre enn an! Sa montre ki Yona ti bien deside pou al pli lwin posib ar mision ki Jéhovah ti donn li!​—Lir Yona 1:3.

8 Eski savedir ki Yona ti enn kapon? Fode pa nou prese pou ziz li. Plitar, nou pou trouve kouma li pou montre enn gran kouraz. Me, parey kouma nou tou, Yona ti enn imin inparfe ki ti pe bizin lite kont boukou defo. (Ps. 51:5) Kisannla parmi nou zame inn gagn per?

9. (a) Ki linpresion nou kapav ena detanzantan? (b) Ki verite fode pa nou bliye?

9 Detanzantan, nou kapav ena linpresion ki Bondie demann nou fer bann kitsoz ki paret bien-bien difisil, kitfwa mem inposib. Par exanp, nou kone Bondie demann bann Kretien pou pres bon nouvel lor so Rwayom. Me kitfwa nou extra per pou fer sa. (Mat. 24:14) Fode pa nou bliye enn verite bien profon ki Jésus finn dir: “Tou kitsoz posib pou Bondie.” (Marc 10:27) Si defwa, li arive nou bliye sa, alor kitfwa nou pou kapav konpran seki Yona finn resanti. Me, lefe ki Yona inn sove, ki konsekans sa finn ena?

Jéhovah Disiplinn So Profet

10, 11. (a) Ki Yona sirman pe dir limem amezir ki bato-la pe kit lepor? (b) Dan ki sitiasion bato-la ti ete?

10 Mazinn Yona pe mont lor bato, sirman enn bato marsandiz Fenisien. Ler depar inn arive! Li trouv kapitenn ek sak manb lekipaz pe okipe dan zot travay. Zot pe met bato-la anmars. Enn sel kout, Yona santi bato-la koumans bouze, ek dousman-dousman zot kit lepor. Tigit par tigit lakot disparet devan so lizie. Sirman dan so leker Yona pe dir ki anfin li’nn reisi sap dan sa danze ki li ti pe redoute la. Me enn sel kout, letan gate.

11 Enn gro divan koumans soufle; li lev enn bel tanpet dan lamer. Devan sa bann gro-gro vag ki pe kraze la, mem bann gran navir modern paret koumadir bann lakok pistas. Komie letan ankor sa bato dibwa-la, ki koumadir enn ti bwat zalimet ki pe monte-desann devan sa bann gran miray delo la, pou kapav tini? Eski Yona kone la, dan sa moman-la, ki se ‘Jéhovah Limem ki’nn avoy sa gran divan-la lor lamer,’ parey kouma li’nn ekrir plitar? Difisil pou dir. Antouka seki li kone, se ki ninport ki kantite kriye sa bann marin-la pou kriy zot bondie, okenn sa bann bondie-la pa pou kapav ed zot. (Lév. 19:4) Labib dir: “Bato-la ti pre pou savire.” (Yona 1:4) Me kouma Yona pou kapav priy so Bondie alor ki li pe sov Li?

12. (a) Yona ti al dormi pandan tanpet, kifer fode pa nou ziz li pou sa? (Get not osi.) (b) Kouma Jéhovah inn fer bann marin kone akoz kisannla tousala inn arive?

 12 Yona pa kone ki pou fer. Alor li al dan lakal ek rod enn plas pou alonze. Kouma li poz latet, li tom dan enn gran somey! * Kapitenn bato trouv Yona pe dormi. Li lev li ek li sipliy li pou priye so bondie, parey kouma zot tou pe fer. Bann marin realize ki ena enn kitsoz ki pa normal avek sa tanpet-la; li pa kouma tou tanpet. Lerla, zot deside pou fer enn tiraz osor pou kone akoz kisannla tousala pe arive. Mazinn Yona. So leker pe bat for amezir ki bann marin pe eliminn enn par enn. Bien vit, laverite eklate! Se Jéhovah ki pe diriz sa tanpet-la ek se Limem ki’nn fer sir ki sa tiraz osor-la tom lor enn sel zom​—Yona!​—Lir Yona 1:5-7.

13. (a) Ki Yona finn dir bann marin? (b) Ki Yona inn sipliy bann marin-la pou fer, ek kifer?

13 Yona rakont bann marin-la tou. Li enn serviter Jéhovah, Bondie Tou-Pwisan. Li pe sov so Bondie parski li’nn ofans Li, ek se koumsa ki li’nn met zot tou zot lavi an danze. Bann zom-la res kwak! Yona trouve ki kantite per zot per. Zot demann li ki zot bizin fer pou sap zot lavi ek zot bato. Ki Yona dir zot? Sirman li pe fer vizion li pe nwaye dan sa gran lamer glase-la. Li tranble kan li pans sa! Me kouma li pou kapav les tou sa bann zom-la mor, alor ki li bien kone li kapav sap zot lavi? Alor li sipliy zot: “Pran mwa, zet mwa dan lamer, ek lamer pou kalme pou zot. Parski mo kone ki se akoz mwa ki sa gran tanpet-la inn vinn lor zot.”​—Yona 1:12.

14, 15. (a) Kouma nou kapav imit lafwa Yona? (b) Ki bann marin inn fer apre ki Yona inn koz ar zot?

14 Eski enn kapon kapav dir enn kitsoz koumsa? Nou sir ki Jéhovah finn bien kontan kan Li’nn trouv kouraz ek lespri sakrifis ki Yona finn montre dan sa moman bien kritik la. La, dan sa moman-la, nou trouv lafwa solid ki Yona ena. Nou kapav imit li zordi, kan nou fer lintere lezot pas avan nou prop lintere. (Jean 13:34, 35) Kan nou trouv enn kikenn dan difikilte, ki li lor plan materyel, emosionel, ouswa spiritiel, eski nou dispoze pou fer tou pou ed li? Mazine kouma Jéhovah kontan kan Li trouv nou fer sa!

15 Sirman bann marin-la osi inn bien touse par seki Yona inn dir! Kifer nou dir sa? Parski premie kout, zot pa’nn ekout li. Okontrer, zot rod tou mwayin pou sorti dan sa tanpet-la​—me nanye pa marse. Tanpet-la vinn pli for. Finalman, zot rann zot kont ki zot pena  lot swa. Zot kriye, zot sipliy Jéhovah, Bondie Yona, pou ena pitie pou zot. Apre sa, zot lev Yona, zot zet li dan lamer.​—Yona 1:13-15.

Parey kouma Yona ti sipliy zot, bann marin-la ti lev li, ti zet li dan lamer

Jéhovah Pardonn Yona ek Sap Li

16, 17. Explike ki ti ariv Yona kan ti zet li dan lamer. (Get osi bann zimaz.)

16 Dan sa lamer demonte-la, Yona pe lite kont bann gro vag ki pe balans li dekote. Li pe gagn difikilte pou gard so latet andeor delo. Zis devan li, li trouv tras blan ki bato-la lese amezir ki li pe elwagne vit-vit dan sa gran losean-la. Me malerezman bann gro-gro vag kraz lor Yona ek kouver li net. Amezir li pe koule, li ena santiman ki tou so lespwar pe tom dan delo, pe disparet.

17 Plitar Yona explike ki li’nn resanti sa ler-la. Enn deryer lot bann zimaz koumans travers so lespri. Li sagrin ki zame li pa pou retrouv zoli tanp Jéhovah dan Jérusalem. Li ena linpresion ki li pe koule, li pe desann dan fon lamer net, pre kot bann montagn pran rasinn, ek bann gro-gro gomon anvlop li net. La, dan sa ler-la, kitfwa li panse ki se samem so tom.​—Lir Yona 2:2-6.

18, 19. (a) Ki’nn ariv Yona dan profonder lamer, ek kisannla ki deryer tousala? (b) Ki kalite pwason ti aval Yona? (Get osi not.)

18 Me atann! Ena enn kitsoz pe bouz-bouze pre kot li​—enn  gro lonbraz nwar. Li pe koste, li pe vinn direk lor Yona. Enn sel kout, enn gran labous ouver, ek aval Yona net!

Jéhovah “ti fer enn gro pwason aval Yona”

19 Sirman Yona panse ki so kont inn fini aster. Me, li resanti enn kitsoz bien drol. Li ankor vivan! Li ankor intak: Sa gro pwason-la pa’nn kraz li ni inn dizer li. Li ankor pe respire, li pa santi li toufe dan vant sa pwason-la, mem si li dan enn plas ki ti kapav vinn so tom. Tigit-tigit, enn gran ladmirasion koumans anvayir li. Pena okenn dout ki se so Bondie Jéhovah, ki’nn “fer enn gro pwason aval” li. *​—Yona 1:17.

20. Ki nou kapav aprann lor Yona atraver lapriyer ki li ti fer dan vant sa gro pwason-la?

20 Letan koumadir inn arete. Yona nepli kone komie minit, komie lertan inn pase. La, dan sa plas kot pena mem enn ti lalimier la, Yona koumans reflesi. Li met enn lord dan so lespri ek li priye so Bondie, Jéhovah. Nou kapav lir tou seki li’nn dir dan sa lapriyer-la dan Yona sapit de. Sa lapriyer-la aprann nou boukou. Li montre nou ki Yona ti ena enn gran konesans lor bann Lekritir parski souvan li ti fer referans ar bann Psaumes. So lapriyer montre osi enn zoli kalite ki li’nn manifeste: Rekonesans. Li ti dir: “Mwa, mo pou exprim mo rekonesans, mo pou ofer bann sakrifis pou twa. Promes ki mo’nn fer, mo pou tini li. Se Jéhovah ki amenn delivrans.”​—Yona 2:9.

21. Ki Yona inn realize lor Jéhovah kan li ti dan vant sa gro pwason-la, ek ki nou bizin touletan rapel?

21 La, “dan vant sa pwason-la”​—plas kot zame personn pa ti pou mazine, Yona al realiz enn kitsoz bien inportan: Jéhovah kapav sap lavi ninport ki dimounn, ninport kotsa li ete, ek ninport ki ler. Mem la, Jéhovah ti trouv so serviter ki ti dan enn gran detres, ek Li’nn sap so lavi. (Yona 1:17) Zis Jéhovah tousel kapav gard enn dimounn vivan pandan trwa zour ek trwa nwit dan vant enn gro pwason. Zordi nou’si nou bizin touletan rapel ki se Jéhovah “ki ena  [nou] souf lavi dan so lame.” (Dan. 5:23) Sak respirasion ki nou pran, ek mem nou lavi, nou dwa sa Jéhovah. Eski nou ena rekonesans pou sa? Alor, eski nou pa bizin obeir Jéhovah?

22, 23. (a) Kouma, bien vit, rekonesans Yona inn pas par enn test? (b) Kouma nou kapav imit Yona kan nou fer bann erer?

22 Me Yona li, eski li’nn aprann ki se atraver so lobeisans ki li pou kapav montre so rekonesans anver Jéhovah? Wi. Apre trwa zour ek trwa nwit, pwason-la amenn li dan bor lamer ek “vomi Yona lor later sek.” (Yona 2:10) Mazinn enn kout: Apre tou seki inn arive, Yona pa’nn mem bizin naze pou li ariv dan bor lamer. Sa osi Jéhovah inn fer pou li. Biensir, la kot li ete, li bizin rod so semin pou kone kotsa li bizin ale. Me, bien vit, so rekonesans inn pas par enn test. Dan Yona 3:1, 2, li dir: “Ek Yona ti tann parol Jéhovah enn deziem fwa. Parol-la dir: ‘Leve, al Ninive, sa gran lavil-la, ek fer li konn seki mo’nn dir twa.’” Ki Yona pou fer asterla?

23 Sann fwa-la, Yona pa ezite. Labib dir: “Lerla Yona leve ek li al Ninive, dapre parol Jéhovah.” (Yona 3:3) Wi, li’nn obeir. Li kler ki li’nn aprann ar so bann erer. Dan sa domenn-la osi nou bizin imit lafwa Yona. Nou tou nou fer pese; nou tou nou fer erer. (Rom. 3:23) Me eski nou abandone, ouswa nou aprann ar nou bann erer ek nou kontign obeir Bondie?

24, 25. (a) Ki rekonpans Yona inn fini gagne? (b) Ki rekonpans Yona pou gagne dan lavenir?

24 Eski Jéhovah ti rekonpans Yona pou so lobeisans? Biensir! Enn rekonpans ki li’nn gagne se ki li’nn aprann plitar ki bann marin ki ti lor bato ar li, inn sape. Deswit kouma bann marin-la ti zet Yona dan lamer, sa gro tanpet-la ti kalme net. Zot “inn koumans ena enn gran laper pou Jéhovah,” ek se pou Li ki zot inn ofer bann sakrifis, pa pou zot bann fos bondie.​—Yona 1:15, 16.

25 Enn pli gran rekonpans inn vini plitar. Jésus ti servi sa kantite letan ki Yona ti pase dan vant sa gro pwason-la kouma enn zimaz profetik pou montre komie letan limem li ti pou pase dan tom, ouswa Shéol. (Lir Matthieu 12:38-40.) Se sir ki Yona pou bien kontan pou konn sa kan li pou resisite dan Paradi lor later. (Jean 5:28, 29) Jéhovah anvi beni twa. Eski twa osi to pou aprann ar to bann erer parey kouma Yona? Eski to pou obeir ek fer lintere lezot pas an premie dan to lavi?

^ par. 4 Li interesan pou note ki Yona sorti dan lavil Galilée. Kifer? Parski kan bann Farizien ti koz lor Jésus, avek boukou larogans zot ti dir: “Rode, gete, okenn profet zame pa pou sorti dan Galilée.” (Jean 7:52) Boukou tradikter ek biblis panse ki bann Farizien ti pe zis dir an zeneral ki okenn profet pa’nn sorti, ni zame pa pou sorti dan ti lavil Galilée. Si samem ki zot ti pe rod dir, alor zot pa konn seki’nn arive avan ni bann profesi.​—Is. 9:1, 2.

^ par. 12 Somey Yona ti telman profon ki la Septante mem dir ki li ti pe ronfle. Me, fode pa nou tir konklizion ki Yona ti al dormi parski li pa ti kas latet avek seki ti pe pase. Fode pa nou bliye ki parfwa enn kikenn telman santi li abat, ki enn somey pran li ek li pa kapav tini. Dan zardin Gethsémané, zis avan Jésus so lamor, Pierre, Jacques, ek Jean zot osi “zot [ti] pe dormi telman zot sagrin.”​—Luc 22:45.

^ par. 19 Kan inn tradir mo Ebre “pwason” an Grek, zot inn servi mo “mons marin,” ouswa “gro pwason.” Mem si pena okenn mwayin pou kone exakteman ki kalite pwason ti aval Yona, dapre bann resers, bann dimounn inn trouv bann gro-gro rekin dan lamer Méditerranée ki kapav mem aval enn dimounn an antie. Dan bann lezot landrwa; ena bann rekin ki boukou pli gro ankor. Par exanp, enn rekin labalenn kapav mezir anviron 15 met longer ouswa mem plis!