Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT ONZ

Li’nn Obzerve, ek Li’nn Atann

Li’nn Obzerve, ek Li’nn Atann

1, 2. (a) Ki travay pe atann Éliya? (b) Ki diferans ena ant Éliya ek Ahab?

ÉLIYA bien anvi pas enn ti moman tousel avek Jéhovah, so Papa ki dan lesiel. Me bann lafoul pa’le kit li. Zot inn fek trouv dife sorti dan lesiel deswit apre ki Éliya inn kriye so Bondie ek asterla boukou pe fer tou pou gagn so faver. Me avan ki Éliya al lor Mont Carmel pou retrouv li tousel avek Jéhovah, li bizin fer enn travay ki pa tro fer li plezir. Li bizin al koz avek Lerwa Ahab.

2 Sa de zom la zot bien diferan. Ahab, abiye kouma enn lerwa depi latet ziska lipie, li enn kikenn ki touletan anvi gagn plis. Li enn aposta ki les li inflianse bien-bien vit. Me, Éliya li, li’nn met linz ofisiel bann profet​—enn rob ini, bien sinp, ki’nn fer kitfwa avek lapo bann zanimo, ouswa avek pwal bann samo ouswa kabri. Li ena enn kouraz, enn lintegrite, ek enn lafwa extraordiner. Seki finn arive pandan sa zour ki pre pou al fini la, inn montre bien diferans ki ena ant sa de zom la.

3, 4. (a) Kifer sa ti enn bien move zour pou Ahab ek bann lezot adorater Baal? (b) Ki kestion nou pou examine?

3 Sa ti enn move zour pou Ahab ek bann lezot adorater Baal. Relizion payin ki Ahab ek so madam, Larenn Jézabel, pe soutenir dan rwayom dis tribi Israël, finn gagn enn bon kou. Zot tou finn trouve ki Baal li enn fos bondie. Mem ki kantite sipliye sa 450 profet-la finn sipliye, finn danse, ek finn mem koup-koup zot, ek vers zot disan, Baal pa’nn kapav alim mem enn ti dife. Li pa’nn kapav protez zot kont sa exekision ki zot ti bien merite la. Me ena enn lot kitsoz ankor ki sa fos bondie-la pa’nn reisi fer, ek biento zot tou pou trouve ki Baal vremem pa kapav fer nanye. Pandan plis ki trwa-z-an, bann profet Baal finn sipliy zot bondie pou aret lasesres dan zot pei. Me Baal pa’nn kapav fer nanye. Dan enn tipe letan ankor, Jéhovah pou fer lapli tonbe, koumsa Li pou montre ki pena personn ki pli gran ki Li.​—1 Rois 16:30–17:1; 18:1-40.

 Me, kan eski Jéhovah pou azir? Antretan, ki Éliya pou fer? Ki nou kapav aprann ar lexanp sa zom ki ti ena lafwa la? Se seki nou pou al dekouver.​—Lir 1 Rois 18:41-46.

Li Ti Kontign Priye

5. (a) Ki Éliya inn dir Ahab fer? (b) Eski Ahab inn tir leson ar tou sa bann levennman ki’nn arive la?

5 Éliya koste ar Ahab ek dir li: “Monte, al manze ek al bwar, parski ena enn gran tapaz, tapaz enn gro lapli.” Eski sa move lerwa-la finn tir leson ar tou seki finn pase sa zour-la? Kan nou lir Labib, okenn par nou pa trouve ki Ahab inn repanti, ouswa ki li’nn dir Éliya ed li pou demann Jéhovah pardon. Labib zis dir ki Ahab inn ‘monte pou al manze ek pou al bwar.’ (1 Rois 18:41, 42) Me ki Éliya inn fer, li?

6, 7. Pou ki kitsoz Éliya ti priye, ek kifer?

6 “Éliya li, li ti mont lao net lor Mont Carmel, li ti prosterne ater ek li ti met so figir ant so de zenou.” Pandan ki Ahab inn al ranpli so vant, Éliya gagn lokazion pou priye so Papa ki dan lesiel. Remark pozision ki li pran​—li prosterne, li telman vers so latet anba ki so figir pre pou tous so zenou. Ki Éliya pe  fer dan sa pozision ki montre so limilite la? Labib dir nou dan Jacques 5:18, ki Éliya ti priye pou ki lasesres arete. Sirman se sa lapriyer lamem ki li ti pe fer lao lor Mont Carmel.

Par so lapriyer, Éliya finn montre ki li ti anvi trouv Bondie realiz so volonte

7 Enn tipe avan, Jéhovah ti dir: “Mo bien deside pou amenn lapli lor later.” (1 Rois 18:1) Alor, Éliya priye pou ki volonte Jéhovah realize, parey kouma Jésus inn ansegn so bann disip pou fer preske mil an plitar.​—Mat. 6:9, 10.

8. Ki lexanp Éliya aprann nou lor lapriyer?

8 Lexanp Éliya aprann nou boukou lor lapriyer. Seki ti pli trakas li se, ki volonte Bondie akonpli. Kan nou priye, li bon nou rapel ki “ninport ki kitsoz nou demande an-akor avek volonte [Bondie], Li ekout nou.” (1 Jean 5:14) Alor li kler ki nou bizin konn volonte Bondie, si nou anvi Li ekout nou lapriyer. Eski to pa panse ki sa li enn bon rezon pou etidie Labib toulezour? Pou ki rezon ankor Éliya ti anvi ki lasesres arete? Sirman parski so pep ti pe tro soufer. Apre ki li’nn trouv mirak ki Jéhovah inn fer sa zour-la, pena dout ki so leker ti ranpli ar rekonesans. Nou osi parey, sirman dan nou bann lapriyer nou anvi montre ki kantite rekonesans nou ena anver Jéhovah ek ki kantite nou trakase pou lezot.​—Lir 2 Corinthiens 1:11; Philippiens 4:6.

Li Ti Ena Konfians ek Li Ti Veye

9. Ki lord Éliya donn so serviter, ek ki de kitsoz Éliya inn fer?

9 Éliya sir ki Jéhovah pou aret lasesres, me li pa kone exakteman kan Li pou fer sa. Alor, ki li fer antretan? Remarke ki Labib dir: “Li ti dir so serviter: ‘Monte, silteple. Get dan direksion lamer.’ Lerla serviter-la ti monte, gete ek ti dir: ‘Pena nanye.’ Set fwa Éliya ti dir li: ‘Retourne.’” (1 Rois 18:43) Ena de kitsoz ki Éliya inn fer: Premierman, li’nn ena konfians ek deziemman, li’nn veye. Anou gete ki leson nou kapav aprann ar so lexanp.

Éliya ti rod tou bann ti sign ki montre ki Jéhovah pre pou azir

10, 11. (a) Kouma Éliya inn montre so konfians dan promes Jéhovah? (b) Kifer nou osi nou kapav ena mem konfians?

10 Éliya ena konfians dan promes Jéhovah. Akoz sa, li rod tou bann ti sign ki montre ki Jéhovah pre pou azir. Li avoy so serviter dan enn oter pou al examinn lorizon ek gete si li trouv kit sign ki montre ki lapli pe vini. Kan li retourne, serviter-la  donn li enn nouvel inpe tris: “Pena nanye.” Pena nanye dan lorizon, lesiel kler net, sirman pena mem enn niaz. Pourtan, ena enn kitsoz ki inpe drol. To rapel ki Éliya inn fek dir Lerwa Ahab? Li ti dir li: “Ena enn gran tapaz, tapaz enn gro lapli.” Kouma Éliya kapav dir enn kitsoz koumsa, alor ki pena mem enn sel niaz dan lesiel?

11 Antan ki profet ek reprezantan Jéhovah, Éliya konn bien promes Jéhovah, ek li sir ki so Bondie pou realiz So parol. Li ena telman konfians an so Bondie ki, koumadir, li’nn fini tann enn gro lapli pe tonbe. Sirman sa fer nou pans seki Labib dir lor Moïse: “Li ti tini ferm, koumadir li ti pe trouv Bondie ki invizib.” Eski Bondie Li reel koumsa pou twa? Li’nn donn nou ase rezon pou ena enn lafwa koumsa an Li ek dan so bann promes.​—Héb. 11:1, 27.

12. (a) Kouma Éliya inn montre ki li’nn kontign veye? (b) Kouma li’nn reazir kan li’nn tann dir ki ena zis enn ti niaz dan lesiel?

12 Eski to remarke kouma Éliya finn kontign veye? Li’nn fer so serviter retourne pa zis enn fwa ouswa de fwa, me set fwa! Mazine ki kantite fatige sa serviter-la inn fatige ar tou sa ale-vini-la. Me Éliya li, li ena telman enn gran dezir pou trouv enn sign, ki li pa dekouraze. Finalman, setiem fwa, serviter-la dir: “Gete! Ena enn ti niaz groser pla lame enn dimounn ki pe sorti lor lamer pe monte.” Eski to kapav mazinn sa serviter-la pe avoy so lame pou mezir sa ti niaz ki pe monte ver lorizon Lamer Méditerranée la? Kitfwa sa serviter-la pa ti inpresione ar sa ti niaz-la, me pou Éliya, sa ti niaz-la ti ena enn gran linportans. Deswit li dir so serviter: “Monte, al dir Ahab: ‘Pran to seval ek desann, pou ki to pa bloke dan sa gro lapli-la!’”​—1 Rois 18:44.

13, 14. (a) Kouma nou kapav kontign veye parey kouma Éliya? (b) Ki bann rezon nou ena pou azir asterla mem?

13 La osi Éliya les nou enn gran lexanp. Nou osi nou pe viv enn lepok kot biento Bondie pou realiz so volonte. Éliya ti pe atann kan lasesres pou fini; zordi bann serviter Bondie pe atann kan sa move lemond-la pou fini. (1 Jean 2:17) Ziska ki Jéhovah azir, nou osi nou bizin kontign veye parey kouma Éliya. Jésus, garson Bondie ti dir so bann disip: “Alor, kontign veye parski zot pa kone ki zour zot Segner pe vini.” (Mat. 24:42) Me eski Jésus ti pe rod dir ki so bann disip pa ti pou konn nanye an rapor avek lafin? Non, parski li’nn bien explike kouma bann kondision pou ete dan bann dernie zour, zis avan ki lafin arive. Li ti koz lor sign ki pou montre “konklizion sa sistem-la.”  Azordi, nou tou nou kapav obzerv realizasion sa sign bien detaye la.​—Lir Matthieu 24:3-7.

Enn sel ti niaz ti ase pou konvink Éliya ki Jéhovah pre pou azir. Eski sign bann dernie zour li ase pou pous nou azir asterla mem?

14 Sak parti sa sign-la donn nou bann prev pwisan ki konvink nou. Eski sa bann prev-la ase pou pous nou pou azir asterla mem? Wi, pena okenn dout. Enn sel ti niaz ki pe monte dan lorizon, ti ase pou konvink Éliya ki Jéhovah pre pou azir. Me eski Jéhovah inn tini so promes?

Jéhovah Amenn Soulazman ek Benediksion

15, 16. (a) Ki bann levennman inn arive enn deryer lot? (b) Ki Éliya ti panse Ahab pou fer?

15 Zistwar-la kontigne: “Get seki’nn arive antretan: Letan inn koumans vinn bien som, lesiel inn ranpli avek bann gro niaz, divan inn koumans tape ek enn gro lapli inn koumans tonbe. Ek Ahab, ki ti lor so kales, ti pran semin ki al Yizréel.” (1 Rois 18:45) Dan enn vites extraordiner, bann levennman finn arive enn deryer lot. Pandan ki sa serviter-la pe transmet Ahab mesaz Éliya, koumans fer som, bann gro niaz ranpli lesiel net. Enn gro divan koumans soufle. Apre trwa-z-an-edmi lasesres, anfin, lapli koumans tonbe lor Israël! Sa later extra sek la pe bwar sak ti gout lapli. Amezir ki gro-gro gout lapli pe tonbe, delo dan larivier Qishôn koumans monte. Sirman tou sa presion delo-la lav disan sa bann profet Baal ki’nn mor la. Bann Izraelit rebel zot osi zot gagn lokazion pou pirifie zot pei ek tir tou tras ladorasion Baal.

“Enn gro lapli inn koumans tonbe”

16 Se seki sirman Éliya ti pe atann zot pou fer! Kitfwa li pe demann limem kouma Ahab pou reazir amezir ki li pe trouv tou sa bann levennman-la arive. Eski Ahab pou repanti? Eski li pou tourn ledo ar ladorasion Baal? Antouka, avek tou seki finn pase pandan lazourne, li ti ena bann rezon solid pou li fer sa. Me biensir, nou pa kone ki ti pe pase dan latet Ahab sa ler-la. Labib zis dir ki Ahab “ti lor so kales, [li] ti pran semin ki al Yizréel.” Eski li’nn tir leson? Eski li’nn deside pou sanze? Bann levennman ki’nn arive plitar montre ki repons sa de kestion-la se non. Me, ni pou Ahab ni pou Éliya, lazourne pankor fini.

17, 18. (a) Ki’nn ariv Éliya kan li ti lor semin pou al Yizréel? (b) Kifer fason ki Éliya inn galoupe depi Carmel ziska Yizréel li extraordiner? (Get not osi.)

 17 Profet Jéhovah osi inn pran mem semin ki Ahab. Anba sa lesiel bien gri la ek dan sa gro lapli ki pe tonbe la, li ena enn long distans pou marse. Me enn kitsoz extraordiner arive.

18 “Lame Jéhovah ti lor Éliya, akoz sa li’nn ser so lerin, li’nn koumans galoupe ek li’nn depas Ahab lor semin ki al Yizréel.” (1 Rois 18:46) Vremem, “lame Jéhovah” ti pe azir lor Éliya dan enn fason extraordiner. Yizréel ti bien lwin, preske 30 kilomet, anplis Éliya ti nepli zenn. * Mazinn sa profet-la pe lev so long linz, pe atas sa lor so lerin pou ki nanye pa zenn li, ek pe galoupe lor sa semin ranpli ar delo la. Li galoup telman vit ki li ariv kot kales Ahab, li depas li, li ale!

19. (a) Ki profesi sa fer nou rapel kan nou get seki finn ariv Éliya? (b) Amezir ki Éliya pe galoupe pou al Yizréel, ki kitsoz sirman li ti kone?

19 Sa ti enn gran benediksion pou Éliya, pa vre? Li’nn fer enn gran lexperyans zordi: Zame dan so lavi, li’nn resanti tou sa lafors-la, tou sa lenerzi-la. Mem dan so zenes li pa ti ena sa kantite lenerzi-la. Sa fer nou rapel bann profesi ki donn nou garanti ki nou tou nou pou ena enn lasante parfe ek tou nou lafors dan Paradi ki biento pou ena lor later. (Lir Isaïe 35:6; Luc 23:43) Amezir ki Éliya pe galoup lor sa semin-la, sirman li kone ki li ena faver so Papa, sel vre Bondie Jéhovah!

20. Kouma nou kapav gagn benediksion Jéhovah?

20 Jéhovah anvi beni nou. Alor, anou fer tou pou gagn so benediksion; sa vremem vo lapenn. Parey kouma Éliya, anou kontign veye. Anou examinn osi avek boukou latansion bann sign ki montre ki Jéhovah pre pou azir dan sa bann lepok danzere ek kritik kot nou pe viv la. Kouma li, nou osi nou ena bann bon rezon pou ena enn konfians total dan bann promes Jéhovah, “Bondie laverite.”​—Ps. 31:5.

^ par. 18 Li paret ki sa lepok-la, Éliya ti dan laz. Kifer nou dir sa? Se parski enn tipe apre, Jéhovah ti demann Éliya form Élisha pou ki li vinn so serviter. Se koumsa ki plitar, boukou finn konn Élisha kouma sa kikenn “ki ti vers delo lor lame Éliya” la. (2 Rois 3:11) Sirman li ti bien ed Éliya.