Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT DOUZ

Li’nn Gagn Konsolasion Avek So Bondie

Li’nn Gagn Konsolasion Avek So Bondie

1, 2. Ki’nn arive pandan sa zour pli mouvmante ki Éliya finn kone la?

ÉLIYA pe galoup dan sa gro lapli-la alor ki pe fer deplizanpli som. Li ena enn bon bout semin pou fer avan ki li ariv Yizréel, anplis li nepli zenn. Pourtan, li kontign galoupe, san fatige, parski “lame Jéhovah” lor li. Li santi enn lenerzi pe travers tou so lekor. Zame dan so lavi li’nn resanti sa. Li ena telman lenerzi ki li’nn mem depas bann seval ki pe ris kales lerwa Ahab!​—Lir 1 Rois 18:46.

2 Asterla larout zis pou li tousel. Mazinn Éliya pe bat-bat so lizie parski lapli pe fwet lor so figir. Amezir li pe galoupe, li pe pans tou seki finn pase pandan sa lazourne bien mouvmante la. Pena dout ki azordi, so Bondie Jéhovah, ek vre ladorasion finn gagn enn gran viktwar. Lwin deryer li, perdi dan sa tanpet bien nwar la, ena Mont Carmel. Se lor sa montagn lamem ki, gras-a enn mirak, Jéhovah inn donn ladorasion Baal enn bon kou. Zot tou finn trouve ki sa 450 profet Baal la ti pe anbet dimounn, ek zot inn trouv lamor parski zot ti bien merit sa. Apre sa, Éliya inn priye pou ki Jéhovah aret lasesres ki’nn dire pandan trwa-z-an-edmi lor pei Israël. Lerla lapli koumans tonbe!​—1 Rois 18:18-45.

3, 4. (a) Kifer sirman Éliya ti ena boukou lespwar kan li ti pe al Yizréel? (b) Ki kestion nou pou examine?

3 Dan sa gro lapli-la, Éliya bizin galoup 30 kilomet pou li ariv Yizréel. Me so leker ranpli ar lespwar. Sirman li ena linpresion ki asterla tou kitsoz pou rant dan lord. Ahab bizin sanze! Apre tou seki li’nn trouve avek so de lizie, li pena lot swa apart kit ladorasion Baal; kontrol inpe plis so madam, larenn Jézabel; ek aret persekit bann serviter Jéhovah.

“Éliya . . . koumans galoupe ek li’nn depas Ahab lor semin ki al Yizréel.”

4 Kan tou kitsoz mars kouma nou, nou anvi, li normal ki sa donn nou lespwar. Nou panse ki asterla, tou pou korek, nou lavi pou kontign ameliore. Nou kapav mem panse ki anfin nou bann pli pir problem inn anvole, inn disparet. Nou pa etone ki Éliya inn pans koumsa. Apre tou, Labib dir ki li “ti enn zom ki ti ena bann santiman parey kouma nou.” (Jacq. 5:17) Me, malerezman,  bann problem Éliya pankor fini. An realite, dan enn tipe letan ankor, li pou gagn telman per, li pou santi li telman demoralize ki li pou anvi mor. Ki pou arive, ek kouma Jéhovah pou fortifie so lafwa ek redonn so profet kouraz?

Enn Sel Kou Tou Devir Anba-Lao

5. Eski Ahab inn devlop respe pou Jéhovah, kouma nou konn sa?

5 Kan Ahab ariv dan so pale dan Yizréel, eski li montre ki li’nn sanze? Labib dir: “Ahab ti rakont Jézabel tou seki Éliya inn fer, ek li ti explik li an detay kouma li’nn touy tou bann profet avek lepe.” (1 Rois 19:1) Eski to remarke kouma Ahab rakont seki finn pase? Mem pa enn sel fwa li sit nom Jéhovah, Bondie Éliya. Mem si li’nn trouv mirak ki Jéhovah ti fer, Ahab pa ti get sa sitiasion-la avek enn lizie spiritiel, akoz sa li’nn dir: “Seki Éliya inn fer.” Li kler ki li pa’nn devlop okenn respe pou Jéhovah. Me kouma so madam reazir?

6. Ki mesaz Jézabel avoy Éliya, ek ki sa mesaz-la vedir?

6 Jézabel so disan bwi! Dan so koler, li avoy sa mesaz-la Éliya: “Ki bann bondie fer kouma mo’nn dir ek ki zot azoute ankor, si demin sa ler lamem, mo pa’nn touy twa parey kouma to’nn touy sakenn parmi zot!” (1 Rois 19:2) Jézabel pa ti pe badine, Éliya so lavi ti vremem an danze. An realite, Jézabel ti pe dir: ‘Mo fer serman, mem si mo bizin mor pou sa, ki dan 24 er mo pou touy Éliya pou pous vanzans pou mo bann profet Baal.’ Mazinn Éliya dan gran somey, dan so ti lakaz dan Yizréel. Deor, loraz pe donn bal. Enn sel kou, laport tape. Enn mesaze dir li sa bann parol Jézabel la. Ki li resanti?

Li Resanti enn Dekourazman ek enn Lafreyer

7. Ki lefe menas Jézabel ti ena lor Éliya, ek ki Éliya fer?

7 Si Éliya ti pe espere ki biento lager kont ladorasion Baal ti pou fini, enn sel kou tou so lespwar inn tom dan delo. Jézabel pa’le zet zarm. Li’nn fer touy enn bon kantite fidel profet, bann konpagnon Éliya, ek asterla koumadir Éliya mem prosin lor lalis. Ki lefe sa menas-la ena lor Éliya? Labib dir nou ki li’nn koumans per. Eski Éliya pe pans sa lamor terib ki Jézabel inn rezerve pou li la? Si li’nn kontign pans lor la, nou pa etone ki sa finn fer li perdi tou so kouraz. Antouka, Éliya “ale pou so nam”​—li sove pou sap so lavi.​—1 Rois 18:4; 19:3.

Si nou anvi gard nou kouraz, fode pa nou fixe nou lespri lor bann danze ki kapav fer nou per

8. (a) Ki problem Pierre ti ena parey kouma Éliya? (b) Ki leson nou kapav aprann ar Éliya ek Pierre?

8 Apart Éliya, ti ena lezot serviter Bondie ki ti les laper  dominn zot. Boukou lane apre, lapot Pierre inn fer fas ar mem kalite problem. Nou rapel enn fwa Jésus ti donn Pierre permision pou mars lor delo. Letan Pierre “al remark lafors divan,” li perdi kouraz ek li koumans koule. (Lir Matthieu 14:30.) Lexanp Pierre ek Éliya aprann nou enn leson bien inportan: Si nou anvi gard nou kouraz, fode pa nou fixe nou lespri lor bann danze ki kapav fer nou per. Nou bizin fixe nou lespri lor Jéhovah, nou Bondie, ki donn nou lespwar ek lafors.

“Mo Nepli Kapav, Ase!”

9. Kouma vwayaz Éliya ti ete kan li’nn sove, ek ki li’nn resanti?

9 Telman li per, Éliya sove ek li pran direksion sid-wes. Li bizin mars 150 kilomet pou li ariv Béer-Shéba, enn lavil ki trouv pre ar frontier Juda, dan lesid. Laba li kit so serviter ek li al dan dezer li tousel. Labib dir nou ki li’nn “bizin marse pandan enn zourne.” Nou kapav mazinn li pe koumans marse boner gramatin kouma soley leve. Li ale lame vid, dezespere. Li telman per ki li pa arete, li kontign avanse avek boukou difikilte dan sa gran dezer-la ek anba sa soley dife la. Amezir ki lesiel pe vinn rouz, ek soley pe disparet dan lorizon, Éliya nepli ena lafors. Li telman fatige ki li asiz anba enn pie, sel landrwa kot li kapav repoz enn tipe dan sa gran dezer-la.​—1 Rois 19:4.

10, 11. (a) Explike ki Éliya ti pe rod dir dan so lapriyer. (b) Servi bann verse ki’nn site pou dekrir santiman negatif bann lezot serviter Jéhovah.

10 Éliya inn perdi tou lespwar. Alor li priye pou demann lamor. Li dir: “Mo pa vo plis ki mo bann anset.” Kifer li dir sa? Li kone ki so bann anset pa kapav fer nanye pou personn parski dan tom kot zot ete, res zis lapousier ek lezo. (Eccl. 9:10) Éliya santi li initil parey kouma zot. Akoz samem li kriye: “Mo nepli kapav, ase!” Kifer li bizin kontign viv?

11 Eski sa sok nou ki enn serviter Bondie kapav demoralize sa kantite-la? Non, pa neseserman. Labib koz lor enn kantite zom ek fam fidel ki ti santi zot telman tris ki zot ti demann lamor​—parmi ena Rébecca, Jacob, Moïse, ek Job.​—Gen. 25:22; 37:35; Nomb. 11:13-15; Job 14:13.

12. Si zame to santi twa demoralize, kouma to kapav imit Éliya?

12 Zordi, nou pe viv “bann lepok kritik ki difisil pou siporte.” Alor, sa pa etonn nou ki boukou dimounn, mem bann fidel serviter  Bondie santi zot bien demoralize parfwa. (2 Tim. 3:1) Si zame to santi twa koumsa, swiv lexanp Éliya: Devid to leker ar Bondie. Apre tou, Jéhovah Limem “Bondie ki donn tou konsolasion.” (Lir 2 Corinthiens 1:3, 4.) Eski Li’nn rekonfort Éliya?

Jéhovah Donn So Profet Lafors

13, 14. (a) Ki Jéhovah finn fer pou montre ki Li kontan ek Li trakase pou so profet? (b) Kifer sa rekonfort nou kan nou kone ki Jéhovah konn tou lor nou, mem nou bann limit?

13 Dapre twa, ki Jéhovah finn resanti kan Li’nn trouv so profet pe alonze anba enn pie dan dezer ek pe sipliy Li pou pran so lavi? Nou pa bizin mont lor montagn pou konn sa repons-la. Apre ki Éliya inn gagn somey, Jéhovah avoy enn anz. Anz-la bouz Éliya dousman ek dir li: “Leve, manze.” Anz-la inn amenn enn ti repa bien sinp pou li: dipin so-so ek delo. Eski Éliya remersie anz-la? Labib zis dir ki li’nn manze, li’nn bwar, ek li’nn redormi. Eski li telman abat ki li pena lafors pou koze? Sa nou pa kone, me seki nou kone se ki anz-la revinn lev li ankor enn fwa, kitfwa boner gramatin. Li redir Éliya: “Leve, manze.” Apre sa, anz-la dir li sa bann parol-la: “Parski larout-la tro long pou twa.”​—1 Rois 19:5-7.

14 Gras-a disernman Jéhovah, anz-la ti kone kotsa Éliya pe ale. Li ti kone osi ki sa vwayaz-la ti pou tro difisil pou Éliya fer sa avek so prop lafors. Sa extra rekonfort nou kan nou kone ki nou pe servi enn Bondie ki konn nou bann limit ek nou bann lobzektif, plis ki nou! (Lir Psaume 103:13, 14.) Kouma sa repa-la finn ed Éliya?

15, 16. (a) Gras-a repa ki Jéhovah inn donn li, ki sa inn permet Éliya fer? (b) Kouma Jéhovah donn nou lafors zordi ek ki bienfe nou gagne?

15 Labib dir: “Li ti leve, li ti manze ek li ti bwar, ek pandan karant zour ek karant nwit li ti kontign ale gras-a lafors ki li’nn gagne ar sa manze-la, ziska ki li ti ariv kot montagn vre Bondie, setadir Horeb.” (1 Rois 19:8) Éliya ti gard karem pandan karant zour ek karant nwit, parey kouma Moïse ti fer preske 600 an avan li, ek parey kouma Jésus ti pou fer preske mil an apre li. (Ex. 34:28; Luc 4:1, 2) Sa repa-la pa’nn fer tou so bann problem disparet. Me gras-a sa mirak-la, li’nn gagn lafors pou kontigne. Mazinn sa vie profet-la pe rod so semin avek boukou difikilte dan sa gran dezer-la, zour apre zour, semenn apre semenn, pandan preske enn mwa edmi!

16 Azordi, Jéhovah pa fer mirak pou nouri nou lor plan fizik parey kouma Li ti fer pou Éliya. Me pou nou gagn lafors, Li donn  nou enn kitsoz ki pli inportan ankor: Li nouri nou lor plan spiritiel. (Mat. 4:4) Kan nou aprann konn Bondie atraver so Parol ek bann piblikasion Biblik, sa nouri nou lor plan spiritiel ek donn nou lafors pou kontign servi Li. An realite, sa nouritir spiritiel-la, pa pou fer nou bann problem disparet, me li kapav ed nou andir bann sitiasion ki san sa, zame nou pa ti pou kapav andire. Anplis, li kapav fer nou gagn “lavi eternel.”​—Jean 17:3.

17. Kotsa Éliya ale, ek kifer sa plas-la ena enn gran linportans?

17 Apre enn lamars 320 kilomet, Éliya finalman ariv kot Montagn Horeb (Mont Sinaï). Se enn landrwa bien inportan parski se laba mem ki bien lontan Jéhovah, atraver enn anz, ti aparet ar Moïse dan enn ti pie ki ti pe pran dife. Se laba mem ki Jéhovah ti fer Lalians Lalwa avek Israël. La, dan sa landrwa-la, Éliya reisi trouv enn ti plas dan enn kavern.

Kouma Jéhovah Rekonfort ek Fortifie So Profet?

18, 19. (a) Ki kestion anz Jéhovah poz Éliya, ek ki Éliya inn reponn? (b) Kifer Éliya ti demoralize?

18 Lor montagn Horeb, Jéhovah servi enn anz pou transmet Éliya so “parol.” Parol-la dir: “Ki to’nn vinn fer isi, Éliya?” Anz-la poz li sa kestion-la avek boukou douser, parski Éliya trouv sa kouma enn lokazion pou devid so leker. San ezite, li dir: “Mo ti vremem zalou pou Jéhovah, sef bann larme; parski bann garson Israël finn abandonn to lalians, zot finn kraz to bann lotel ek zot finn touy to bann profet par lepe. Asterla res zis mo tousel ek zot pe rod mwa pou touye.” (1 Rois 19:9, 10) Éliya mansionn omwin trwa rezon kifer li demoralize.

19 Premierman, Éliya ena linpresion ki tou seki li’nn fer, dan vid. Pandan boukou lane li’nn montre li “vremem zalou” dan so servis pou Jéhovah, kan li’nn met nom Bondie ek so ladorasion an premie dan so lavi. Me malgre sa, li rann li kont ki sitiasion pe vinn deplizanpli pir. Lepep ankor touzour rebel, zot pena lafwa an Jéhovah, ek fos ladorasion inn vinn koumadir enn lepidemi ki pe fane partou. Deziemman, Éliya santi li tousel. Li ti dir: “Asterla res zis mo tousel,” koumadir limem dernie dimounn dan sa nasion-la ki pe ankor servi Jéhovah. Trwaziemman, Éliya gagn per. Boukou lezot profet inn fini mor, ek Éliya sir ki limem prosin lor lalis. Sirman li pa fasil pou Éliya admet seki li resanti, me li pa les lorgey ni laont anpes li exprim so bann santiman. Li ouver so leker avek so Bondie dan lapriyer ek koumsa li’nn les enn zoli lexanp pou tou bann fidel serviter Bondie zordi.​—Ps. 62:8.

20, 21. (a) Ki Éliya finn trouve kan li ti pe debout kot lantre enn kavern? (b) Ki Jéhovah ansegn Éliya atraver so pwisans?

 20 Ki Jéhovah fer pou tir laper ek traka Éliya? Anz-la dir Éliya debout kot lantre kavern. Li obeir, san mem kone ki pe atann li. Enn gran divan koumans soufle! Sirman sa divan-la kas zorey parski li telman for ki li fann bann montagn ek bann ros an de. Mazinn Éliya pe kasiet so figir ek pe tini so long linz bien lour pou ki li pa anvole dan sa gran divan-la. Zis apre, mazinn li pe bizin lite pou gard so lekilib parski later pe koumans bouze; enn tranbleman-de-ter pe sakouy sa plas-la net. Li pa mem gagn letan pran so lesouf ki enn gro dife paret. Li oblize retourn dan kavern pou al kasiet tansion li brile ar sa gro saler-la.​—1 Rois 19:11, 12.

Jéhovah finn servi so gran pwisans pou rekonfort ek ankouraz Éliya

21 Labib presize ki Jéhovah pa ti ni dan sa divan-la, ni dan sa tranbleman-de-ter-la, ek ni dan sa dife-la​—bann fenomenn extraordiner ki montre pwisans lanatir. Éliya kone ki Jéhovah Li pa enn bondie lanatir parey kouma Baal, “ki diriz bann niaz” ek ki swadizan kapav amenn lapli. Se Jéhovah Limem ki vre Lasours tou bann lafors extraordiner ki ena dan lanatir. Me Li osi boukou pli pwisan ki tou seki Li’nn kree Limem. Mem lesiel pa ase gran pou ki Li kapav res ladan! (1 Rois 8:27) Kouma tousala finn ed Éliya? To rapel li ti per? Avek enn Bondie kouma Jéhovah akote li, enn Bondie ki ena enn extra gran pwisans, kifer Éliya bizin per Ahab ek Jézabel?​—Lir Psaume 118:6.

22. (a) Kouma Jéhovah rasir Éliya? (b) Kisannla ki’nn koze avek enn “lavwa kalm, trankil”? (Get not.)

22 Dife-la disparet, apre sa ena enn gran silans. Lerla Éliya tann “enn lavwa kalm, trankil” ki invit li pou ouver so leker ankor enn fwa, ek se seki li fer. * Kitfwa sa soulaz li plis ankor. Me, seki sa “lavwa kalm, trankil” la dir li apre, se sa ki pli rekonfort li. Jéhovah donn Éliya lasirans ki li ena boukou valer. Kouma Li fer sa? Jéhovah explik Éliya seki Li anvi fer pou eliminn ladorasion Baal dan Israël. Li kler ki tou seki Éliya inn fer, li pa dan vid parski, pena bare, volonte Jéhovah pou realize. Anplis, Éliya ankor ena enn rol pou  zwe dan sa proze-la, parski Jéhovah fer li retourne pou akonpli so travay antan ki profet, me sa fwa-la avek bann instriksion bien presi.​—1 Rois 19:12-17.

23. Ki de kitsoz Jéhovah inn fer pou ki Éliya nepli santi li tousel?

23 Ki Jéhovah inn fer pou ki Éliya nepli santi li tousel? Li’nn fer de kitsoz. Premierman, Li dir Éliya vers delwil lor latet Élisha ek etabli li kouma enn profet; se limem ki pou ranplas li plitar. Élisha, ki pli zenn, ti pou vinn konpagnon ek asistan Éliya pandan plizir lane. Jéhovah inn rekonfort li dan enn fason bien pratik, pa vre? Apre, Jéhovah anons li enn bon nouvel: “Mo finn les set mil zom dan Israël, tou bann ki pa’nn pliy zot zenou devan Baal, ek tou bann ki pa’nn anbras li avek zot labous.” (1 Rois 19:18) Éliya pa tousel! Kitfwa li resanti enn gran lazwa kan li tande ki ena plizir milye Izraelit ki’nn refiz ador Baal. Lepep bien bizin li. Alor Éliya bizin res fidel dan so servis pou Jéhovah ek kontign donn enn bon lexanp fidelite dan sa bann moman difisil la. Kitfwa sa tous Éliya boukou kan li tann “lavwa kalm, trankil” so Bondie ki pe dir li sa bann parol-la par mwayin enn anz.

Labib kapav vinn kouma sa “lavwa kalm, trankil” la, si nou les li gid nou zordi

24, 25. (a) Kouma nou kapav ekout “lavwa kalm, trankil” Jéhovah zordi? (b) Kouma nou kone ki Éliya finn aksepte rekonfor Jéhovah?

24 Parey kouma Éliya, kitfwa nou osi nou inpresione par bann lafors extraordiner ki existe dan lanatir. Nou ena bann bon rezon pou sa parski kreasion revel, dan enn fason bien kler, gran pwisans nou Kreater. (Rom. 1:20) Jéhovah ankor touzour kontan servi so gran pouvwar ki depas nou limazinasion pou ed so bann serviter fidel. (2 Chron. 16:9) Me, se atraver bann paz so Parol Labib ki Bondie koz ar nou ek fer nou konn Li pli bien. (Lir Isaïe 30:21.) Dan enn sertin sans, Labib kapav vinn kouma sa “lavwa kalm, trankil” la, si nou les li gid nou zordi. Atraver Labib, Jéhovah koriz nou, ankouraz nou, ek rasir nou ki Li bien kontan nou.

25 Eski Éliya inn aksepte rekonfor ki Jéhovah ti donn li lor montagn Horeb? Nou pena okenn dout! Bien vit, Éliya repran so servis; li revinn kouma li ti ete, setadir enn profet fidel ki debout kont fos ladorasion. Si nou osi nou pran kont parol Bondie, nou pou gagn ‘konsolasion ki sorti dan bann Lekritir,’ lerla nou pou kapav imit lafwa Éliya.​—Rom. 15:4.

^ par. 22 Sa “lavwa kalm, trankil” la, sirman se lavwa sa mem anz ki ti donn Éliya “parol Jéhovah” ki mansione dan 1 Rois 19:9. Dan verse 15, Labib apel sa anz-la par nom “Jéhovah.” Kitfwa sa fer nou pans sa anz ki Jéhovah ti servi pou gid Israël dan dezer la. Nou rapel ki Bondie ti dir: “Mo nom an li.” (Ex. 23:21). Nou pa kapav dir sir-sir ki se Jésus. Me li interesan pou remarke ki avan li vinn lor later, ti apel li “Laparol.” Li ti Portparol ant Jéhovah ek So bann serviter.​—Jean 1:1.