Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT VINT-E-ENN

Li’nn Lite Kont Laper ek Bann Dout

Li’nn Lite Kont Laper ek Bann Dout

1-3. (a) Ki bann levennman Pierre finn viv lavey? (b) Ki kalite lanwit Pierre finn pase lor bato?

PIERRE pe rame avek tou so lafors. Li trouv enn ti klarte ver les. Eski pre pou fer lizour? So ledo ek so zepol pe brile parski sa fer inpe letan ki li pe rame. Enn gro divan pe tap lor so figir ek pe lev bann vag Lamer Galilée. Sak fwa ki bann gro-gro laroul pe kraz lor so bato lapes, sa delo glase la pe fwet lor li. Li’nn tranpe net, me li kontign rame.

2 Laba, lor bor lamer, Pierre ek lezot disip inn kit Jésus tousel. Lavey, zot finn trouv Jésus nouri enn gran lafoul ki ti pe mor-de-fin, avek zis de-trwa dipin ek de-trwa pwason. Lepep telman inpresione ki zot anvi fer li vinn zot lerwa. Me Jésus pa anvi mel li dan bann zafer politik ek li pa anvi ki so bann disip osi fer parey. Alor, li demann zot pou pran bato pou al lot kote lamer. Antretan li fer lafoul ale, apre sa li tousel, li al lor enn montagn pou priye.​—Marc 6:35-45; Lir Jean 6:14-17.

3 Ti ena plenn-linn sa swar-la. Letan bann disip ti mont dan bato, lalinn ti net lao lor zot latet. Asterla, dousman-dousman, li pe koumans desann ver lwes. Pourtan, zot pa pe avanse ditou, zot inn fer zis de-trwa kilomet. Zot fatige. Anplis, avek gro divan ki pe tape ek bann vag ki pe fer tapaz, zot pa pe arive koz ar zot kamarad. Pierre pe rame trankil, so lespri inn ariv bien lwin.

Dan de-z-an, Pierre inn aprann boukou avek Jésus, me li ena ankor boukou pou aprann

4. Kifer Pierre enn bon lexanp pou nou?

4 Enn kantite souvenir pe travers so lespri! Inn gagn apepre de-z-an depi ki li’nn zwenn Jésus, ki sorti Nazareth. Li’nn aprann  boukou avek li, me li ena ankor boukou pou aprann. An realite se samem ki li anvi​—aprann pou lite kont so bann febles kouma par exanp laper ek dout. Dan sa domenn-la, li enn bon lexanp pou nou zordi. Anou gete kifer.

“Nou Finn Trouv Lemesi”!

5, 6. Ki kalite lavi Pierre ti amene?

5 Zame Pierre pa pou kapav bliye zour ki li ti zwenn Jésus. Tou finn koumanse kan so frer André ti anons li sa nouvel extraordiner la: “Nou finn trouv Lemesi.” Sa zour-la, Pierre so lavi koumans sanze, ek zame li pa pou retourn kouma avan.​—Jean 1:41.

Pierre res Capernaüm ki trouv lor lakot nor Lamer Galilée ki enn lak delo dous. Li ek so frer André, ansam avek Jacques ek Jean​—bann garson Zébédée​—zot ena enn biznes lapes. Pierre res avek so madam, so belmer, ek so frer André. Sirman li enn kikenn ki bien konn so travay ek li donn boukou depenn pou li kapav swagn so fami avek sa metie peser la. Parfwa toule kat peser pas plizir lanwit lor lamer. Zot zis lapes. Zot zet zot file dan delo ant de bato, apre sa zot bizin ris file la ek lev li pou ramas bann pwason ki zot inn gagne. Me pa fini, lizour zot bizin triy sa bann pwason-la ek al vann zot. Plitar, zot bizin osi repar ek netway zot file.

7. Ki Pierre aprann lor Jésus, ek kifer sa ti enn nouvel extraordiner?

7 Labib dir nou ki André ti enn disip Jean Baptiste. Sirman li rakont so frer tou seki Jean inn dir, ek Pierre li, li ekout sa mesaz-la avek boukou latansion. Enn zour, André trouv Jean pe pwint ledwa lor Jésus ek dir: “Gete, Lagno Bondie!” Deswit André vinn enn disip Jésus ek avek enn gran lantouziast li al anons so frer sa nouvel extraordiner la: Lemesi finn vini! (Jean 1:35-40) Apre rebelion Adam ek Ève, setadir kat mil an avan, Jéhovah ti promet ki Li ti pou avoy enn sover ki ti pou donn limanite enn vre lespwar. (Gen. 3:15) André finn zwenn sa dimounn-la​—Lemesi limem! Pierre degaze galoupe pou al zwenn Jésus.

8. Ki sinifikasion “Céphas,” ek ki sertin panse lor sa nom-la?

8 An realite, Pierre ti apel Simon ouswa Syméôn. Me Jésus get li ek dir li: “‘To apel Simon, garson Jean; me pou apel twa Céphas’ (ki vedir Pierre).” (Jean 1:42) “Céphas” se enn nom ki boukou dimounn ti servi ek li vedir “ros.” Li kler ki bann parol Jésus ena enn sans profetik. Li kone ki Pierre pou vinn kouma enn ros setadir enn kikenn ki bien stab, solid ek ki pou ena enn bon linflians lor bann lezot disip. Me eski se koumsa ki Pierre ti  trouv limem? Pa tro sir. Mem bann ki lir bann Levanzil zordi, gagn difikilte pou trouv li kouma Jésus trouv li, setadir kouma enn ros. Sertin konsider li kouma enn kikenn ki pa stab, ek ki sanze pou enn wi pou enn non.

9. (a) Kan Jéhovah ek Jésus get bann dimounn, lor ki kitsoz zot pa aret zot? (b) Kifer nou bizin fer zot konfians?

9 Biensir, Pierre ena bann defo, ek Jésus konn bien sa bann defo-la. Me Jésus, parey kouma Jéhovah, pa aret li lor defo bann dimounn; li get bann kalite. Jésus inn trouve ki Pierre enn bon eleman ki ena boukou potansiel, ek Li anvi ed li pou devlop so bann kalite. Zordi osi Jéhovah ek so Garson get nou bann kalite. Kitfwa nou ena bann dout; nou panse ki Jéhovah ek Jésus pa pou trouv nanye de-bon an nou. Me, parey kouma Pierre, nou bizin fer zot konfians ek montre ki nou dispoze pou les nou forme par zot.​—Lir 1 Jean 3:19, 20.

“Aret Gagn Per”

10. Ki Pierre ti trouv Jésus fer, me ki li’nn fer apre?

10 Li posib ki Pierre finn akonpagn Jésus pandan inpe letan dan so minister. Sirman li’nn trouv Jésus fer so premie mirak kot li ti fer delo vinn divin pandan enn maryaz dan Cana. Me seki pli inportan, se ki li ti tann Jésus so mesaz extraordiner ki ranpli ar lespwar lor Rwayom Bondie. Malgre sa, li pa’nn kontign so traze avek Jésus, li’nn retourn dan so biznes lapes. Me de-trwa mwa plitar, Pierre retrouv li fas-a-fas ar Jésus, ek sann fwa-la Jésus invit Pierre pou kit so travay ek swiv li aplintan.

11, 12. (a) Kouma Pierre ti pas so lanwit kan li ti al lapes? (b) Kan Pierre ti pe ekout Jésus, lor ki kitsoz sirman li ti pe panse?

11 Pierre bien dekouraze! Enn lanwit li’nn lapes, me li pa’nn gagn mem enn ti pwason. Pa kapav konte komie fwa, li ek so bann kamarad inn zet zot file, me sak fwa ki zot remont file la, li vid. Pierre finn servi tou so lexperyans, tou bann trik ki kapav ena, li’nn mem al dan diferan plas dan sa lak-la pou rode kot pwason pe manze. Si selman li kapav trouv atraver sa bann delo bien som la pou kone kotsa ena bann ban pwason! Si selman li kapav pous zot pou fer zot rant dan so file! Li agase kan li pans tousala. Lapes se pa so pastan; okontrer, li ek so fami depann lor la pou gagn zot ti bouse-manze. Finalman, li retourn ater lame vid. Me pa fini, asterla li ena pou netway bann file. Se letan li pe fer samem ki Jésus vinn get li.

Zame Pierre ti fatige tann Jésus koz lor Rwayom Bondie, tem prinsipal so predikasion

12 Jésus antoure avek enn lafoul dimounn ki pe ekout sak mo ki li pe dir avek boukou latansion. Telman li santi li kwinse  parmi tou sa bann dimounn-la, ki li mont dan bato Pierre ek demann li pou elwagn li inpe ar later. La, li kontign ansegn lafoul. Zot kapav tann li bien parski delo sa lak-la pe sarye so lavwa ver zot. Pierre pe ekout Jésus avek boukou latansion, parey kouma sa lafoul dimounn la. Zame Pierre ti fatige tann Jésus koz lor Rwayom Bondie, tem prinsipal so predikasion. Kouma li ti pou kontan si li ti gagn privilez pou ed Jésus propaz so mesaz partou dan sa pei-la! Me kisannla ti pou nouri so fami? Kitfwa Pierre pe ankor pans sa long lanwit ki li’nn lapes san ki li’nn mem gagn enn ti pwason la.​—Luc 5:1-3.

13, 14. Ki mirak Jésus fer pou Pierre, ek kouma Pierre reazir?

13 Kan Jésus fini koze, li dir Pierre: “Al kot delo pli fon, ek zet zot file.” Me Pierre ena bann dout. Li dir: “Ansegnan, nou finn rinte enn lanwit, ek nou pa’nn gagn nanye, me, si to dir zet file, mo pou zete.” Pierre fek fini netway so file. Sirman, dernie kitsoz ki li anvi fer, se zet so file ankor enn fwa, sirtou dan enn ler kot pwason pa pou vinn manze! Malgre sa, Pierre fer seki Jésus dir li ek kitfwa mem li signal so bann kamarad pou swiv li dan enn lot bato.​—Luc 5:4, 5.

14 Amezir Pierre ris so file, li santi koumadir file la pa’le monte. Li ris inpe pli for, ek avan mem ki li fini ris file la net, li trouv enn kantite pwason pe sot-sote! Telman li kontan, li pa kone ki pou fer. Li signal so bann kamarad ki dan lot bato la pou vinn ed li. Kan zot vini, zot trouve ki zis enn sel bato pa pou ase pou tou sa pwason-la. Alor, zot ranpli toulede bato. Me telman ena boukou pwason ki toulede bato koumans koule. Pierre pa pe krwar seki li pe trouve avek so de lizie. Li’nn deza trouv pwisans Jésus avan, me la se premie fwa ki Jésus pe fer enn kitsoz pou li personelman. Eski to kapav mazinn sa? La, zis devan li, ena enn zom ki kapav mem fer bann pwason rant dan file! Enn laper koumans anvayir Pierre. Li tom dan lipie Jésus ek li dir: “Pa res pre ar mwa, Segner, parski mo enn dimounn ki fer pese.” Pierre pa santi li dign pou travay ansam avek sa Kikenn ki’nn gagn tou sa pwisans-la avek Bondie.​—Lir Luc 5:6-9.

‘Segner, mo enn dimounn ki fer pese’

15. Ki Jésus ti dir Pierre pou rasir li?

15 Pou rasir Pierre, Jésus dir li: “Aret gagn per. Apartir zordi, se bann dimounn ki to pou lapes vivan.” (Luc 5:10, 11) Pa ler pou li doute ouswa gagn per. Pierre pa ti ena okenn rezon pou  per akoz so bann fot ek so bann febles ni mem pou trakase pou so biznes lapes. Jésus ti ena enn gran travay pou fer, enn travay predikasion ki ti pou sanz lavi tou dimounn. Anplis, Bondie “so pardon bien gran.” (Is. 55:7) Alor, li pa ti bizin per ouswa doute parski Jéhovah ti pou ed li pran swin so fami ek anons bon nouvel lor So Rwayom.​—Mat. 6:33.

16. (a) Kouma Pierre, Jacques, ek Jean inn reazir kan Jésus inn invit zot pou swiv li? (b) Kifer sa meyer desizion ki zot inn kapav pran?

16 Pierre reazir deswit parey kouma Jacques ek Jean. “Apre ki zot finn amenn zot bato ater, zot finn abandonn tou seki zot ti ena ek zot finn swiv li.” (Luc 5:11) Pierre inn montre ki li ena lafwa an Jésus ek an sa Bondie ki ti avoy Jésus la. Se meyer desizion ki li kapav pran. Azordi bann Kretien imit lafwa Pierre kan  zot sirmont zot dout ek zot laper pou servi Jéhovah. Zame zot pou regrete ki zot inn met zot konfians an Li.​—Ps. 22:4, 5.

“Kifer To’nn Doute?”

17. Lor ki kitsoz Pierre pe panse kan li pe rame lor lamer Galilée?

17 De-z-an apre ki li’nn zwenn Jésus, Pierre retrouv li dan sitiasion ki nou ti mansione dan koumansman sa sapit-la. Pierre pe rame-rame-rame. Pe fer nwar, divan pe soufle lor lamer Galilée. Ki li pe panse sa ler-la? Nou pa kone ki bann souvenir inn travers so lespri! Ena telman! Jésus ti geri so belmer. Li ti pronons Sermon lor Montagn. Plizir fwa, li’nn montre par so lansegnman ek so bann mirak ki limem Lemesi, Sa Kikenn ki Jéhovah inn Swazir la. Depi plizir mwa, Pierre pe lite kont so bann defo ek tigit par tigit li pe reisi kontrol so laper ek so bann dout. Jésus inn mem swazir li pou fer parti so 12 zapot! Me, kouma nou pou trouve dan enn ti moman, li ankor touzour ena tandans pou gagn per ek doute.

18, 19. (a) Dekrir seki Pierre inn trouve lor Lamer Galilée. (b) Ki Pierre reisi fer gras-a Jésus?

18 Pandan “katriem peryod lanwit”, setadir ant trwa-z-er di-matin ek zis avan soley leve, Pierre aret rame enn sel kout. Li asize an pik. Dan enn distans, li trouv enn kitsoz pe bouze lor delo. Eski se enn ti reyon lalinn ki pe reflekte dan lekim bann vag? Non, pa kapav, li tro stab, li tro drwat. Me, se koumadir enn zom! Wi, enn zom pe marse lor lamer! Li pe koste, li pe vinn direk lor zot! Bann disip abriti, zot panike; zot panse ki se enn lespri! Me, enn sel kout zot tann lavwa sa zom-la: “Pran kouraz, mwa sa; pa bizin zot per.” Jésus sa. Zot soulaze!​—Mat. 14:25-28.

19 Pierre reponn: “Segner, si twa sa, donn mwa lord pou mo vinn ar twa lor delo.” Enn bel kouraz sa! Samem so premie reaksion kan li trouv Jésus. Pierre extra inpresione par sa mirak ki zame inn arive avan la. Pou fer so lafwa vinn pli for, li pa zis anvi gete, me li anvi seye li osi. Jésus dir li vinn zwenn li. Pierre met enn lipie andeor bato, apre sa li avoy lot lipie lor sa lamer ki pe danse la. Li resanti enn sansasion extraordiner, li santi so lipie pe tini lor enn kitsoz ki solid. Inkrwayab sa, li pe debout lor delo, li pe mars ver Jésus! Me, enn sel kout, enn lot emosion anvayir li.​Lir Matthieu 14:29.

“Letan li al remark lafors divan, li gagn per”

20. (a) Kouma eski Pierre inn les li distrer, ek ki konsekans sa finn ena? (b) Kouma Jésus finn fer Pierre reflesi?

20 Pierre ti bizin fixe so lizie lor Jésus. Kifer? Parski se Jésus,  gras-a pwisans Jéhovah, ki ti pe fer li debout lor delo. Se pou rekonpans li pou so lafwa ki Jésus inn fer sa mirak-la. Me Pierre inn les lezot kitsoz distrer li. Nou lir: “Letan li al remark lafors divan, li gagn per.” So lizie al tap lor sa bann gro vag ki pe kraze lor sa bato-la, ek ki divan pe sarye la. Li koumans panike, li fer vizion li pe nwaye, li pe koule dan sa lak-la. Amezir ki laper koumans monte dan so leker, so lafwa koumans koule. Pa tro lontan, Jésus ti donn li nom Céphas parski li ti kone li kapav vinn enn kikenn ki bien stab kouma enn ros. Me, asterla get li enn kout, li pe koule kouma enn gro ros parski li’nn doute. Pierre enn bon nazer, pourtan la, dan sa ler-la, li pa kont lor so kapasite. Li kriye: “Segner, sov mwa!” Jésus trap so lame ek ris li. Apre sa, alor ki zot toulede ankor lor delo, li fer Pierre reflesi: “Twa ki ena tigit lafwa, kifer to’nn doute?”​—Mat. 14:30, 31.

21. Kifer bann dout zot bien danzere, ek kouma nou kapav lite kont zot?

21 “Kifer to’nn doute?” Enn bon kestion, pa vre? Bann dout ena enn gran pouvwar. Si nou les zot kontrol nou, tigit-tigit zot pou ronz nou lafwa ek fer nou koule lor plan spiritiel. Nou bizin fer boukou zefor pou lite kont zot. Kouma? Se kan nou konsantre lor bann kitsoz pozitif. Si nou res konsantre lor bann kitsoz ki fer nou per, ki dekouraz nou, ouswa ki elwagn nou ar Jéhovah ek so Garson, nou bann dout pou ogmante. Me si nou konsantre lor Jéhovah ek so Garson, lor seki zot finn fer, seki zot pe fer, ek seki zot pou fer pou bann ki kontan zot, nou pou kapav met enn baraz, ek anpes bann dout rant dan nou leker ek ena enn kontrol lor nou.

22. Kifer li vo lapenn imit lafwa Pierre?

22 Amezir ki Pierre pe mont dan bato avek Jésus, li trouv tanpet la arete enn sel kout. Lamer Galilée retrouv so kalm. Ansam avek bann lezot disip, Pierre dir: “To vremem Garson Bondie.” (Mat. 14:33) Alor ki lizour pe koumans leve, sirman Pierre so leker deborde ar rekonesans. Li’nn reisi fer fas ar so bann dout ek so laper. Li vre ki li ena enn long semin ankor pou fer avan ki li reisi vinn sa ros, sa zom stab ki Jésus inn trouve li kapav vini la. Me li bien anvi kontign sa lalit-la, li anvi progrese. Eski twa osi to ena mem determinasion? To pou trouve ki li vo lapenn to imit lafwa Pierre.