Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT VIN

“Mo’nn Krwar”

“Mo’nn Krwar”

1. Ki’nn ariv Marthe?

MARTHE pa kapav bliye sa zimaz-la. Vire-tourne, enn sel kitsoz dan so lespri: tom so frer, enn kavern ki’nn sele avek enn gro ros dan lantre. Sa tristes li resanti dan so leker la li lour parey kouma sa gro ros-la. Li pa’le krwar ki Lazare, so frer ki li bien kontan, inn fini ale. Sa fer kat zour depi ki Lazare inn ferm so lizie. Me pou zot se koumadir enn leternite. Pandan sa kat zour-la, zot finn zis plore. Bann viziter finn ale-vini avek zot bann mesaz kondoleans.

2, 3. (a) Ki Marthe resanti kan li trouv Jésus? (b) Ki nou aprann lor Marthe kan nou examinn bann parol ki li’nn dir?

2 Asterla, devan Marthe, enn zom pe deboute. Se Jésus, meyer kamarad Lazare. Kan Marthe trouv li, li santi enn kou dan so leker. Enn tristes pran li; se sel dimounn dan lemond ki kapav sap so frer. Malgre sa, prezans Jésus, dan sa ti lavil Béthanie ki trouv dan oter la, fer li dibien. Sa tigit letan li pase avek Jésus la, rekonfort li. So bann parol ranpli avek bonte ek konpasion ankouraz li, kouma touzour. Jésus poz li bann kestion pou ed li gard so lespri fixe lor so lafwa ek so krwayans dan rezireksion. Pandan sa konversasion-la, Marthe pronons bann parol pli inportan dan so lavi: “Mo’nn krwar ki tomem Christ, Garson Bondie, sa Kikenn ki’nn vinn dan lemond la.”​—Jean 11:27.

3 Kouma sa bann parol-la montre, Marthe ti ena enn gran lafwa. Sa de-trwa detay ki Labib done lor li la, li ase pou ed nou tir bann leson bien inportan ki kapav fortifie nou prop lafwa. Anou examinn premie levennman ki Labib mansione lor Marthe.

“To Pe Trakase ek To Pe Fatig Twa”

4. (a) Dekrir fami Marthe. (b) Kouma zot ti konsider Jésus?

4 Anou retourn plizir mwa avan dan Béthanie. Lazare ankor vivan ek li ena enn bon lasante. Li ena de ser, Marthe ek Marie;  zot toule trwa res ansam dan mem lakaz. Zot pe prepar zot pou akeyir viziter pli inportan ki kapav ena, Jésus Christ. Sertin biblis panse ki se Marthe ki pli gran, parski se limem ki touletan pe okip bann invite, ek parfwa Labib mansionn li an premie. (Jean 11:5) Labib pa dir si enn parmi zot ti deza marye. Me seki nou kone, se ki zot ti bann bon kamarad Jésus. Pandan so minister dan Judée, Jésus ti kontan res kot zot. Nou kapav mazine kouma li ti apresie soutien so bann kamarad ek saler zot ti lakaz, kan li ti gagn enn gran lopozision dan sa rezion-la.

5, 6. (a) Kifer Marthe bien okipe koumsa? (b) Ki Marie fer kan Jésus koumans ansegne?

5 Marthe bien kontan akeyir bann dimounn kot li ek met zot alez. Li enn kikenn bien debriyar, bien aktif, ki zame kapav res anplas. Zisteman, se koumsa mem ki li fer kan Jésus vinn kot li. Pou li ek pou so bann konpagnon ki pe vwayaz avek li, Marthe prepar enn gran repa; li prepar enn kantite zafer. Sa lepok-la, lospitalite ti enn kitsoz bien inportan. Pou akeyir enn invite, zot ti anbras li, tir so sandalet, lav so lipie, ek met delwil parfime pou rafresi so latet. (Lir Luc 7:44-47.) Zot ti okip li bien; zot ti donn li enn bon plas pou li reste ek bann bon repa.

6 Marthe ek Marie ena boukou travay pou fer. Li paret ki se Marie ki pli interese ar bann kitsoz spiritiel ki so ser. Me malgre sa, li ed so ser. Me deswit kouma Jésus met lipie kot zot, tou sanze. Jésus konsider sa kouma enn lokazion pou ansegne, ek se seki li fer! Li ena enn gran respe pou bann madam, li pa kouma bann sef relizie sa lepok-la. Alor, li pa ezite pou ansegn zot lor Rwayom Bondie, tem so minister. Marie extra kontan. Li asiz dan lipie Jésus, ek li kapte sak parol ki Jésus dir.

7, 8. (a) Kifer Marthe agase koumsa? (b) Kouma li reisi dir seki pe agas li?

7 Esey mazinn reaksion Marthe. Li koumans agase. Li ena enn kantite pla pou prepare; li ena enn kantite kitsoz pou fer pou so bann invite; li pe trakase, li nepli kone ki pou trape avan. Alor ki li pe ale-vini, so ser li, res asize, li pa bouz enn pous. Eski Marthe so figir koumans sanz kouler, li vinn rouz, li soufle, li get so ser gro lizie? Nou pa etone ki li’nn reazir koumsa. Kouma li pou kapav fer tousala zis li tousel?

8 Finalman, Marthe nepli kapav tini. Li aret Jésus, ek li dir: “Segner, eski sa pa fer twa nanye ki mo ser inn les mwa tousel pou fer tou sa travay-la? Dir li vinn ed mwa.” (Luc 10:40) Marthe servi bann parol bien for. Boukou tradiksion Labib tradir  sa kestion-la koumsa: “Segner to pa kas latet . . . ?” Apre sa li demann Jésus pou koriz Marie ek donn li lord pou vinn ed li.

9, 10. (a) Ki Jésus inn reponn Marthe? (b) Eski Jésus pa ti apresie bann zefor ki Marthe ti fer pou prepar enn repa, kouma nou konn sa?

9 Repons Jésus sirman etonn Marthe parey kouma li finn touzour etonn boukou lekter Labib. Avek boukou douser li dir: “Marthe, Marthe, kifer to pe trakase ek to pe fatig twa ar boukou kitsoz. Pourtan, pa bizin boukou kitsoz; enn mem ase. Marie li, li’nn swazir pli bon porsion, ek personn pa pou kapav anlev sa ar li.” (Luc 10:41, 42) Ki Jésus pe rod dir? Eski li pe rod dir ki Marthe pli kontan bann kitsoz materyel ki Bondie? Eski Jésus pa pe apresie tou bann zefor ki Marthe pe fer pou prepar enn bon repa?

Mem si Marthe ti ‘trakase ek ti pe fatig li ar boukou kitsoz,’ avek limilite li’nn aksepte disiplinn Jésus

10 Non. Jésus kone ki Marthe ena bann bon lintansion; li anvi montre so lamour. Anplis, li pa’nn kondann Marthe so gran lospitalite deswit, ni li’nn panse ki li ti pe fer enn kitsoz ki pa bon. Inpe letan avan, li ti mem asiste “enn gran resepsion” ki Matthieu ti fer pou li. (Luc 5:29) La, se pa repa ki Marthe inn prepare ki’nn poz enn problem, me se so bann priorite. Li pe telman konsantre lor so repa bien konplike, ki li’nn bliye seki pli inportan. Ki sa kitsoz inportan la sa?

Jésus ti apresie lospitalite Marthe, ek li ti kone ki li ena bann bon mobil, bann mobil ranpli ar lamour

11, 12. Kouma Jésus inn koriz Marthe?

11 Jésus, sel Garson ki Jéhovah inn kree direk, ti la, dan lakaz Marthe, pou ansegn laverite. Pena nanye pli inportan ki sa, pa mem sa zoli repa ki li’nn fer la, ek tou so bann preparasion. Pena dout ki Jésus ti sagrin ki Marthe pe rat enn zoli lokazion pou fortifie so lafwa. Pourtan, Jésus inn les li fer so swa. * Li pa’nn dir li nanye lor la. Me Marthe inn al inpe tro lwin kan li’nn demann Jésus obliz Marie sanz so priorite.

12 Jésus koriz Marthe. Lor enn ton bien dous li repet so nom pou kalme so ner. Li rasir li ki li pa neseser ‘trakase ek fatig li ar boukou kitsoz.’ Enn repa sinp avek zis enn ouswa de pla ase, sirtou kan ena enn banke spiritiel ki pe atann li. Antouka, li pa  pou kapav anlev “bon porsion” ki Marie inn swazir, setadir aprann avek Jésus!

13. Ki leson nou kapav aprann ar sa ti zistwar-la?

13 Nou kapav aprann boukou leson ar sa ti zistwar-la. Nou bizin pa les nanye anpes nou nouri nou lor plan spiritiel. (Mat. 5:3) Li vre ki kan nou pe manifeste lospitalite, nou anvi imit Marthe ki ti zenere ek debriyar. Me, kan nou trakase ek fatig nou avek bann kitsoz ki pa tro neseser, nou rat seki pli inportan. Kan nou retrouv nou avek nou bann frer ek ser, se pa manze ki pe servi ki inportan. Seki inportan se ki nou ankouraz ek nou fortifie lafwa nou kamarad. (Lir Romains 1:11, 12.) Nou kapav fer sa avek mem repa pli sinp ki kapav ena.

 “To Frer Pou Resisite”

14. Kifer nou kapav sir ki Marthe inn aksepte disiplinn Jésus?

14 Eski Marthe inn aksepte disiplinn Jésus? Eski li’nn tir leson? Labib ed nou pou kone. Kan li pe koumans ekrir lor sa levennman konsernan Lazare la, lapot Jean donn enn presizion: “Jésus ti kontan Marthe ek so ser ek Lazare.” (Jean 11:5) Plizir mwa inn pase depi ki Marthe ti fer sa repa ki nou’nn koze lao la. Li kler ki Marthe pa’nn boude ouswa gard rankinn kont Jésus zis parski li ti donn li enn konsey ranpli ar lamour. Li’nn pran sa konsey-la aker. Dan sa domenn-la osi, li’nn kit enn bon lexanp konsernan lafwa. An realite, kisannla parmi nou zame pa finn bizin enn ti disiplinn detanzantan?

15, 16. (a) Ki Marthe finn fer pou so frer ki malad? (b) Kifer lespwar Marthe ek Marie finn tom dan delo?

15 Lazare tom malad. Pena dout ki Marthe pran li bien swin. Li fer tou seki li kapav pou soulaz so douler ek ed li pou geri. Malgre sa, so lasante deteryore. So bann ser res akote li, zot pa kit li mem pou enn minit. Komie fwa sirman Marthe finn obzerv figir so frer ki bien flanke, ki’nn sek akoz maladi. Li pe pans tou sa bann lane ki zot finn pase ansam la, tou sa bann bon moman, ek bann lapenn ki zot finn partaze la!

16 Kan Marthe ek Marie realize ki Lazare pre pou mor ek ki zot nepli kapav fer nanye pou li, zot desid pou avoy Jésus enn mesaz. Li pe prese dan enn lavil ki trouv bien lwin, apepre de zour lamars. Zot mesaz bien sinp: “Segner, gete! Sa kikenn ki to bien kontan la, li malad.” (Jean 11:1, 3) Zot kone ki Jésus bien kontan zot frer, ek ki li pou fer tou seki li kapav pou ed so kamarad. Eski tou sa letan-la, zot inn gard lespwar ki Jésus pou vinn zis atan? Si wi, tou zot lespwar inn tom dan delo kan Lazare inn mor.

17. Kifer Marthe strese koumsa, ek ki li fer kan li tande ki Jésus pa tro lwin ar lavil kot zot reste?

17 Marthe ek Marie toulede an-dey, zot pe plor zot frer. Ansam, zot okip so lanterman ek zot akeyir tou bann viziter ki sorti Béthanie ek dan lezanviron. Me, ziska ler, zot pa gagn okenn nouvel Jésus. Sak minit ki pase, Marthe so stres ogmante. Enn kantite kestion pe vire-tourne dan so lespri. Finalman, kat zour apre lamor Lazare, Marthe tann dir ki Jésus pa tro lwin ar lavil kot zot reste. Mem si li an-dey, parey kouma li abitie, li leve, ek san dir Marie nanye, li galoupe li al zwenn Jésus.​—Lir Jean 11:18-20.

18, 19. Ki lespwar Marthe ti ena, ek kifer vremem li ti ena enn gran lafwa?

 18 Kan Marthe zwenn so Met li dir li seki finn tourmant li ek so ser, pandan tou sa zour-la. Marthe dir: “Segner, si to ti la, mo frer pa ti pou mor.” Mem si so frer inn mor, so lespwar ek so lafwa ankor bien vivan. Li azoute: “Pourtan aster mo kone ki ninport ki kantite kitsoz ki to pou demann Bondie, Bondie pou donn twa.” Deswit, Jésus dir enn kitsoz ki pou fortifie so lafwa: “To frer pou resisite.”​—Jean 11:21-23.

19 Marthe panse ki Jésus pe koz lor rezireksion ki pou ena dan lavenir, alor li dir: “Mo kone ki li pou resisite kan pou ena rezireksion dan dernie zour.” (Jean 11:24) Li ti ena vremem enn gran lafwa dan sa lansegnman-la. Sertin sef relizie Zwif, ki ti apel bann Sadiseen, pa ti krwar dan rezireksion, mem si bann Lekritir ti bien kler lor sa lansegnman-la. (Dan. 12:13; Marc 12:18) Me, Marthe li, li kone ki Jésus ti dir pou ena enn rezireksion.  Li kone osi ki Jésus ti mem resisit bann dimounn ki’nn mor. Me okenn sa bann dimounn-la pa’nn res dan tom pandan kat zour parey kouma Lazare. Alor, Marthe pa kone ki pou arive.

20. Explik sinifikasion Jean 11:25-27.

20 Lerla Jésus dir enn kitsoz ki zame personn pa pou bliye: “Momem rezireksion ek lavi.” Avredir, Jéhovah inn donn so Garson lotorite pou resisit boukou plis dimounn dan lavenir lor later antie. Jésus demann Marthe: “Eski to krwar sa?” Repons ki Marthe donn Jésus se samem tit sa sapit-la. Li ena lafwa ki Jésus limem Christ, ouswa Mesi, Garson Jéhovah. Li kone ki se limem ki bann profet ti anonse, se limem sa kikenn ki pou vinn dan lemond la.​—Jean 5:28, 29; lir Jean 11:25-27.

21, 22. (a) Kouma Jésus ti montre so santiman pou bann ki ti an-dey? (b) Dekrir rezireksion Lazare.

21 Eski Jéhovah ek Jésus apresie enn lafwa koumsa? Seki Marthe trouve avek so de lizie zis apre, donn nou repons sa kestion-la. Li degaze li al rod so ser. Li trouv Jésus, figir bien tris, pe koz avek Marie ek tou bann ki’nn vinn rekonfort zot. Li trouv larm pe roule dan lizie Jésus. Jésus pa kapav tini, telman li sagrin kan li get tristes sa bann dimounn ki dan dey la, ki li osi li plore ansam ar zot. Marthe tann Jésus donn lord pou anlev sa ros ki devan tom Lazare la.​—Jean 11:28-39.

22 Marthe, ki touzour bien realist, fer enn remark: Asterla ki kat zour inn pase, lekor la bizin santi pi. Jésus dir Marthe: “Eski mo pa’nn dir twa ki si to krwar, to pou trouv laglwar Bondie?” Vremem li krwar ek vremem li trouv laglwar Jéhovah. Deswit, anplas-anplas, Jéhovah donn so Garson pouvwar pou resisit Lazare! Seki pase zis apre res grave dan memwar Marthe; zame li pa pou kapav bliye sa. Avek enn lavwa for, Jésus kriye: “Lazare, sorti deor.” Zot tann enn tapaz dan kavern: Lazare pe leve, so lame-lipie anvlope avek latwal, ek avek boukou difikilte li pe tras so semin ziska lantre kavern. Jésus donn lord pou tir sa latwal-la lor li, ek les li ale. Marthe ek Marie pa donn letan; zot galoupe zot may zot frer bien-bien for. (Lir Jean 11:40-44.) Sa sagrin ki Marthe ti ena la, ki ti lour kouma sa gro ros-la, inn disparet enn sel kout!

Marthe inn gagn enn rekonpans pou so lafwa: so frer finn resisite

23. Ki Jéhovah ek Jésus anvi fer pou twa, ek ki to bizin fer?

23 Sa zistwar-la prouve ki rezireksion bann mor li pa enn sinp rev, me se enn lansegnman Biblik ki tous nou leker ek se enn realite. (Job 14:14, 15) Jéhovah ek so Garson kontan pou rekonpans bann ki ena lafwa, parey kouma zot inn fer pou  Marthe, Marie, ek Lazare. Zot pou rekonpans twa osi, si to fer to lafwa vinn pli for.

“Marthe Ti Pe Servi”

24. Ki dernie kitsoz Labib dir lor Marthe?

24 Labib mansionn Marthe zis ankor enn fwa, enn semenn avan lamor Jésus. Jésus kone ki soufrans pe atann li devan, alor, ankor enn fwa li desid pou al dan Béthanie, kot so bann kamarad. Depi Béthanie, li pou bizin mars trwa kilomet pou al Jérusalem. Alor ki Jésus ek Lazare ti pe manze dan lakaz Simon, enn lepre, Labib dir ki “Marthe ti pe servi.” Samem dernie fwa ki Labib koz lor li.​—Jean 12:2.

25. Kifer eski bann ser kouma Marthe zot enn vre benediksion pou bann kongregasion?

25 Sa pa etonn nou, parski nou kone ki Marthe enn kikenn ki bien debriyar, ki fer tou pou pran swin bann ki otour li! Kan premie fwa Labib koz lor li, li ti pe travay, ek dernie fwa Labib mansionn li, li ankor touzour pe travay. Dan bann kongregasion zordi, ena bann ser parey kouma Marthe ki bien debriyar, bien zenere, ek ki touletan montre zot lafwa kan zot travay dir pou Jéhovah ek pou lezot. Sa bann ser-la zot enn vre benediksion. Eski Marthe inn kontign travay dir? Ena enn gran posibilite. Si vremem li’nn fer sa, li’nn azir avek sazes, parski ti ena boukou difikilte ki ti pe atann li.

26. Ki lafwa Marthe inn ed li pou fer?

26 De-trwa zour plitar, Marthe pou bizin siport enn levennman ki pou desir so leker: lamor terib so Met ki li bien kontan. Anplis, sa bann kriminel ipokrit ki’nn touy Jésus la, bien deside pou touy Lazare osi. Kifer? Parski so rezireksion inn pous boukou pou ena lafwa an Jésus. (Lir Jean 12:9-11.) Bien sir, finalman, lamor finn separ Marthe avek so frer ek so ser ki li bien kontan. Nou pa kone kan ek kouma sa inn arive, me nou sir ki lafwa solid ki Marthe ti ena finn ed li pou andire ziska lafin. Ala kifer li bon ki bann Kretien imit lafwa Marthe.

^ par. 11 Dan premie siek, an zeneral, bann Zwiv pa ti partisip dan okenn aktivite akademik. Zot ti aprann fer zis louvraz lakaz. Alor Marthe sirman inn trouv sa bien drol ki enn tifi pe asiz dan lipie enn ansegnan pou ekout li.