Skip to content

Skip to table of contents

Let Komite Santral

Let Komite Santral

Nou Bann Frer ek Ser Ki Nou Bien Kontan:

Dan Latour Degard 1Zanvie 2008, edision piblik an Franse, ti ena enn nouvo lartik bien interesan. So tem ti: “ Imitez leur foi. ” Depi sa, pou nou gran plezir, sak trwa mwa, enn lartik dan sa seri-la finn paret!

Kouma nou bann lekter finn reazir? Get seki enn lekter finn ekrir apre ki li’nn lir lartik ki ti baze lor Marthe: “Mo’nn riye kan mo’nn lir sa lartik-la parski mo parey kouma li. Kan mo ena bann invite, mo touletan bien okipe ek mo fer tou pou servi zot bien. Me parfwa mo bliye ki mo bizin arete ek pran letan pou profit zot konpagni.” Get konklizion ki enn adolesan finn tire apre ki li’nn lir zistwar Esther: “Personelman mo finn remarke ki nou kapav obsede par bann linz ek bann dernie lamod. Nou bizin abiy nou bien; me, fode pa nou tom dan enn lot extrem.” Li azoute: “Pou Jéhovah, seki nou ete andan, sa ki pli inportan.” Enn ser li, li ti bien-bien antouziast kan li ti lir lartik ki ti koz lor lapot Pierre. Li dir: “Mo’nn rant net dan sa zistwar-la, koumadir mo ti laba! Mo’nn santi, mo’nn trouve, mo’nn tann bann kitsoz ki ti zis mansione dan bann pasaz.”

Sa bann lekter-la ek enn kantite lezot ankor finn ekrir pou dir ki kantite zot finn apresie sa seri lartik-la. Sa konfirm seki lapot Paul ti ekrir bien lontan: “Tou bann kitsoz ki finn ekrir lontan finn ekrir pou nou linstriksion.” (Rom. 15:4) Avredir, Jéhovah finn fer ekrir sa bann zistwar-la dan Labib pou ansegn nou bann leson bien inportan. Ki nou lontan dan laverite ouswa nou nouvo, nou tou nou kapav aprann kitsoz dan sa bann zistwar-la.

Avek tou nou leker nou ankouraz twa pou lir sa liv-la pli vit posib. Examinn li pandan to Ladorasion an Fami, to bann zanfan pou extra kontan! Kan pou etidie sa liv-la dan Letid Biblik Kongregasion, pa rat okenn renion! Pa bizin to prese pou lir li, pran tou to letan. Servi to limazinasion; esey mazine ki sa bann personaz Biblik la ti resanti, ek sey trouv seki zot ti trouve. Gete kouma zot finn reazir dan enn sertin sitiasion, ek reflesi kouma twa, to ti pou reazir.

Se avek enn gran plezir ki nou fer twa gagn sa piblikasion-la. Nou swete ki sa liv-la fer twa ek to fami gagn boukou benediksion. Nou transmet twa tou nou lamour ek nou lafeksion,

Komite Santral Bann Temwin Jéhovah