Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT KINZ

Li’nn Riske So Lavi pou Pep Bondie

Li’nn Riske So Lavi pou Pep Bondie

1-3. (a) Ki Esther sirman finn resanti amezir ki li pe al get so mari ek kifer? (b) Ki bann kestion nou pou examine lor Esther?

ESTHER pe esey gard so kalm amezir ki li pe koste ar lakour pale Suse. Sa pale-la limem ek tou seki ena ladan li inpresionan! Li trouv lor enn terin plat dan bor larivier Choaspès, kot bann delo bien kler traverse, ek pre ar Montagn Zagros, avek so some bien blan ki kouver avek lanez. So bann miray bien kolore ranpli ar bann brik kot, an relief, ena skilptir bann toro avek bann lezel, bann saser ki pe tir fles, ek bann lion. Ena osi bann gran kolonn an ros ek bann gran stati. Tousala finn fer avek enn sel lintansion: Pou rapel sak viziter ki sa dimounn ki res isi la, li ena enn extra gran pouvwar. An realite li apel limem enn “gran lerwa.” Se limem ki Esther inn vinn gete ek se so misie.

2 Assuérus, so misie? * Antouka, se pa sa kalite mari-la ki ninport ki Zwiv fidel ti atann pou gagne! Li pa kouma Abraham ki ti aksepte avek limilite direksion ki Jéhovah ti donn li pou ekout Sara, so madam. (Gen. 21:12) Lerwa Assuérus pa konn preske nanye lor Jéhovah, Bondie Esther, ni lor So bann Lalwa. Parkont, li konn bann lalwa Perse ek parmi ena enn ki dir, ki si enn dimounn vinn devan lerwa san okenn linvitasion, sa dimounn-la riske perdi lavi. Zisteman samem ki Esther pe al fer. Esther pa’nn gagn okenn linvitasion, me malgre sa li bien deside pou al get lerwa. Amezir ki li pe rant dan lakour ki trouv andan, kot lerwa kapav trouv li depi lor so tronn, Esther ena linpresion ki zordi se so dernie zour.​—Lir Esther 4:11; 5:1.

Me kifer Esther inn pran enn risk koumsa? Ki nou kapav aprann ar lafwa sa fam extraordiner la? Dabor, anou al gete kouma Esther finn vinn larenn Perse.

 Esther So Lanfans

4. Ki nou kapav dir lor Esther, ek kifer li’nn bizin al res kot so kouzin Mordekaï?

4 Esther enn orfelinn. Nou pa konn gran zafer lor so bann paran, apart ki zot ti apel li Hadassa, enn mo Ebre ki vedir “mirt” (myrte). Pie mirt se enn zoli ti pie ki donn bann fler blan bien parfime. Kan Esther inn perdi so bann paran, so kouzin Mordekaï finn amenn li kot li pou okip li. Mordekaï boukou pli aze ki Esther ek se enn bon dimounn. Li elve Esther kouma so prop tifi.​—Est. 2:5-7, 15.

Mordekaï ti ena bann bon rezon pou li fier ki li ena enn tifi adoptif kouma Esther

5, 6. (a) Ki Mordekaï inn ansegn Esther? (b) Ki kalite lavi Esther ek Mordekaï ti ena dan Suse?

5 Mordekaï ek Esther zot bann exile Zwif ki res dan kapital Perse. Bann dimounn dan sa landrwa-la sirman mepriz zot akoz zot relizion ek Lalwa ki zot esey swiv, setadir Lalwa Moïse. Me sirman Esther bien kontan kan li tann so kouzin koz lor Jéhovah, Bondie mizerikord, ki plizir fwa finn sap so pep dan lepase, ek ki pou kontign fer sa dan lavenir. (Lév. 26:44, 45) Li kler ki avek letan Esther ek Mordekaï devlop lamour ek fidelite pou zot kamarad ek zot vinn bien pros.

6 Li paret ki Mordekaï travay kouma enn fonksioner dan pale Suse, parski bien souvan li ti asiz dan laport lerwa ansam avek lezot serviter. (Est. 2:19, 21; 3:3) Amezir ki Esther grandi, kouma li pas so letan? Labib pa dir nanye lor la. Me, nou kapav mazinn Esther pe pran swin so kouzin ek pe okip so lakaz, ki trouv dan enn rezion kot bann pov reste, lot kote larivier anfas pale lerwa. Sirman li bien kontan al bazar Suse, la kot bann bizoutie ki travay lor-larzan ek bann lezot marsan vinn expoz zot bann marsandiz. Sirman Esther zame inn panse ki dan inpe letan ankor, so lavi pou sanze net ek ki tou sa bann kitsoz ki ena valer la pou form parti so lavi toulezour.

Li Ti Bien Zoli

7. Kifer Vashti inn perdi so plas antan ki larenn, ek ki’nn arive apre?

7 Enn zour, enn koze inn koumans fane partou dan Suse; enn bel problem  inn leve dan lakaz lerwa. Assuérus inn organiz enn gran fet pou bann dimounn bien inportan ki travay pou li, kot li’nn servi zot bann bon manze ek bann bon divin. Pou sa fet-la, li desid pou apel so zoli larenn, Vashti, ki pe fete enn lot plas avek bann madam. Me Vashti refiz pou vini. Lerwa santi li abese. Dan so koler, li demann so bann konseye ki pinision bizin donn Vashti. Rezilta? Vashti perdi so plas antan ki larenn. Bann serviter lerwa koumans al rod bann zoli tifi vierz partou dan pei parski lerwa pou swazir enn nouvo larenn parmi zot.​—Est. 1:1–2:4.

8. (a) Kifer Mordekaï ti trakase pou Esther? (b) Kouma Labib ed nou pou ena enn lopinion ekilibre lor bote fizik? (Get osi Proverbes 31:30.)

8 Mazinn Mordekaï detanzantan pe lev lizie pou get Esther avek boukou lafeksion. Li resanti enn sertenn fierte, me anmemtan li trakase pou so ti kouzinn ki’nn vinn enn zoli zennfi. Labib dir: “Zennfi-la ti ena enn zoli lekor ek enn zoli tre.” (Est. 2:7) Labib montre lopinion ekilibre ki nou bizin ena lor bote fizik. Enn kikenn kapav bien zoli, me li bizin ena osi sazes ek limilite, sinon li riske devlop larogans, lorgey, ek bann lezot vilin defo. (Lir Proverbes 11:22.) Eski to’nn deza remark sa? Dan ka Esther, eski so bote pou ed li ouswa pou piez li? Anou gete.

9. (a) Ki bann serviter lerwa fer kan zot trouv Esther, ek kifer sa separasion-la bien difisil? (b) Kifer Mordekaï inn les Esther marye avek enn kikenn ki pa servi Jéhovah? (Get lankadre “Bann Kestion lor Esther.”)

9 Letan zot pe rod bann tifi vierz, bann serviter lerwa al remark Esther. Zot amenn li dan pale ki trouv lot kote larivier. (Est. 2:8) Sirman sa separasion-la bien difisil pou Esther ek Mordekaï, parski zot koumadir papa-tifi. Zame Mordekaï ti pou anvi ki so tifi adoptif marye avek enn kikenn ki pa servi Jéhovah, mem si li enn lerwa. Malerezman, li pena okenn kontrol lor bann levennman. * Nou kapav mazinn Esther pe ekout avek boukou latansion tou bann konsey ki Mordekaï pe donn li avan li ale! Amezir ki bannla pe amenn li dan pale Suse, enn kantite kestion pe travers so lespri. Ki kalite lavi pe atann li laba?

Tou Dimounn Ki Ti Trouv Li Ti Kontan Li

10, 11. (a) Ki lefe so nouvo lanvironnman ti kapav ena lor Esther? (b) Kouma nou kone ki Mordekaï trakase pou Esther?

10 Enn sel kout Esther retrouv li dan enn lanvironnman kot  tou nouvo, tou paret bien drol pou li. Li fer parti “enn kantite tifi” ki sorti dan kat kwin lanpir Perse. Sirman zot ena diferan koutim, diferan fason azir, ek zot koz diferan lang. Se Hégaï, enn fonksioner, ki’nn gagn responsabilite pou okip zot. Pandan enn an, zot pou gagn bann swin bote spesial ek parmi ena osi bann masaz avek delwil parfime. (Est. 2:8, 12) Dan enn lanvironnman ek avek enn lavi koumsa, li ti bien fasil pou sertin tifi devlop enn obsesion pou zot laparans fizik, lorgey, ek enn lespri konpetision. Me ki lefe tousala ena lor Esther?

11 Pena personn lor later ki ti pli trakase pou Esther, ki Mordekaï. Nou lir ki zour apre zour, li pas pli pre ki li kapav ar lakaz bann madam pou li kone si Esther bien. (Est. 2:11) Mordekaï sirman bien fier sak fwa ki enn kikenn, kitfwa enn serviter ki travay dan pale, donn li nouvel Esther. Kifer?

12, 13. (a) Kouma lezot ti konsider Esther? (b) Kifer sirman Mordekaï inn kontan kan li’nn aprann ki Esther pa’nn dir personn ki li enn Zwiv?

 12 Hégaï telman inpresione par Esther ki li tret li avek bonte. Li donn li set servant ek pli bon plas pou reste dan lakaz bann madam. Labib azoute: “Pandan tou sa letan-la, Esther ti kontign gagn faver tou bann ki ti trouv li.” (Est. 2:9, 15) Eski zis labote tousel kapav inpresionn ek tous leker tou dimounn sa kantite-la? Non, Esther pena zis bote.

Esther ti kone ki bann kalite kouma limilite ek sazes zot boukou pli inportan ki bote fizik

13 Par exanp, nou lir: “Esther pa ti dir nanye lor so pep ni lor so fami, parski Mordekaï limem ti’nn donn li lord pou pa dir nanye.” (Est. 2:10) Mordekaï ti dir Esther pa dir personn ki li enn Zwiv. Kifer? Sirman li ti remarke ki boukou dimounn ki travay dan pale lerwa ti mepriz so pep. Mordekaï bien kontan kan li aprann ki asterla, mem si Esther lwin avek  li, li’nn res touzour sa Esther ki kontan obeir ek ki ena sazes la!

14. Kouma bann zenn kapav imit lexanp Esther?

14 Azordi osi, bann zenn kapav fer leker zot bann paran ouswa bann ki elve zot, kontan. Mem kan zot bann paran pa trouv zot, ek mem si zot antoure avek bann dimounn ki volaz, ki ena enn lavi imoral, ek violan, zot kapav reziste kont bann move linflians ek res atase ar bann prinsip ki drwat. Kan zot fer sa, parey kouma Esther, zot fer leker zot Papa ki dan lesiel kontan.​—Lir Proverbes 27:11.

15, 16. (a) Kouma Esther inn gagn leker lerwa? (b) Kifer tou sa bann sanzman-la sirman ti difisil pou Esther?

15 Asterla inn ariv ler pou Esther prezant li devan lerwa. Esther ena drwa swazir ninport ki akseswar li panse li pou bizin, kitfwa pou fer li paret ankor pli zoli. Li montre so modesti kan li pa demann plis ki seki Hégaï propoz li. (Est. 2:15) Sirman li’nn realize ki bote tousel pa ase pou gagn leker lerwa. Li’nn konpran ki li bizin ena limilite ek modesti parski se bann kalite ki bien rar dan pale. Eski li ena rezon?

16 Labib reponn nou: “Lerwa ti kontan Esther plis ki tou lezot zennfi, li ti telman apresie li ki Esther ti gagn so faver ek so lamour fidel plis ki tou lezot vierz. Alor lerwa ti met so kouronn rwayal lor so latet ek ti fer li vinn larenn dan plas Vashti.” (Est. 2:17) Devet pa ti fasil pou sa Zwiv bien inb la adapte li ar tou sa bann sanzman-la. Asterla, limem nouvo larenn, limem madam pli gran dirizan ki ti ena lor later sa lepok-la! Eski sa laglwar-la finn mont dan so latet, ek inn fer li vinn fier? Non!

17. (a) Kifer nou kapav dir ki Esther ti kontign obeir so papa adoptif? (b) Kifer lexanp Esther li bien inportan pou nou zordi?

17 Esther inn kontign obeir Mordekaï, so papa adoptif. Li pa’nn les personn kone ki li enn Zwiv. Anplis, kan Mordekaï inn dekouver ki sertin ti pe fer enn konplo pou touy lerwa Assuérus, Esther ti aksepte pou transmet lerwa sa lavertisman-la, ek se koumsa ki bann ki ti fer sa konplo-la finn demaske. (Est. 2:20-23) Ankor enn fwa, li’nn montre so lafwa an so Bondie kan li’nn montre li inb ek li’nn obeir. Li bon nou swiv lexanp Esther parski laplipar dimounn nepli konsider lobeisans kouma enn kalite. Okontrer, se dezobeisans ek rebelion ki lamod zordi! Me bann ki ena vre lafwa, konsider lobeisans kouma enn trezor, parey kouma Esther.

 Lafwa Esther Pas par enn Leprev

18. (a) Kifer Mordekaï refiz pou prosterne devan Hamân? (Get osi not.) (b) Kouma bann zom ek bann fam ki ena lafwa zordi imit lexanp Mordekaï?

18 Enn misie ki apel Hamân inn gagn enn gran pozision dan pale lerwa Assuérus. Li’nn vinn premie minis setadir konseye prinsipal lerwa ek deziem dimounn pli inportan dan pale. Lerwa ti mem donn lord ki tou dimounn ki krwaz Hamân bizin prosterne devan li. (Est. 3:1-4) Me sa lalwa-la poz enn problem pou Mordekaï. Li dispoze pou obeir lerwa tanki sa pa fer li mank respe pou so Bondie. Hamân, enn Agagit, savedir ki li enn desandan Agag, lerwa bann Amalekit ki profet Samuel ti exekite lor lord Jéhovah. (1 Sam. 15:33) Bann Amalekit ti telman move ki zot ti mem vinn lennmi Jéhovah, Bondie Israël. Bondie ti kondann zot antan ki enn pep. * (Deut. 25:19) Kouma enn Zwif fidel kapav prostern devan enn Amalekit? Mordekaï pa kapav fer sa. Alor, dan enn fason bien ferm, li refiz pou prostern devan Hamân. Azordi osi, bann zom ek bann fam ki ena lafwa riske zot lavi pou zot kapav respekte sa prinsip-la: “Nou bizin obeir Bondie kouma enn sef plito ki bann zom.”​—Actes 5:29.

19. Ki Hamân anvi fer, ek kouma li konvink lerwa?

19 Hamân pe bwi ar koler. Li pa zis anvi touy Mordekaï, me li anvi osi touy lepep Mordekaï an antie, lerla so leker pou kler! Hamân invant tou sort kalite zistwar pou fer bann Zwif pas an mal devan lerwa. Li pa mansionn zot nom pou fer lerwa krwar ki se enn pep ki pena linportans, enn pep ki “eparpiye partou-partou ek ki res separe ar tou bann lezot dimounn.” Pli pir ankor, li dir ki bann Zwif pa obeir bann lord lerwa; zot bann rebel ki bien danzere. Li mem propoz pou donn lerwa enn gro som larzan pou finans destriksion tou bann Zwif dan lanpir Perse. * Assuérus donn Hamân so bag rwayal pou ki li kapav valid tou bann lord ki li ena lintansion fer pase.​—Est. 3:5-10.

20, 21. (a) Kouma bann Zwif ek Mordekaï reazir kan zot tann lord ki Hamân inn done? (b) Ki Mordekaï sipliy Esther pou fer?

20 Bien vit, dan sak ti kwin sa lanpir-la, bann dimounn kapav trouv bann mesaze lor zot seval pe anons enn santans lamor kont bann Zwif. Mazine ki lefe sa mesaz-la finn ena kan  li’nn ariv dan zorey bann Zwif dan Jérusalem. Zot fek sorti an exil dan Babylone ek zot pe lite pou rekonstrir enn lavil kot pena mem enn miray pou protez zot. Kan Mordekaï tann sa move nouvel-la, kitfwa deswit li pans sa bann Zwif-la, me li pans osi so bann kamarad ek so bann fami ki res dan Suse. Dezespere, li desir so linz, li met enn linz ki’nn fer ar goni, li met lasann lor so latet, ek li koumans kriye for-for omilie lavil. Me Hamân li, li pe bwar ansam avek lerwa, koumadir nanye pa’nn arive. Sa tristes ki pe sakouy leker bann Zwif ek zot bann kamarad dan Suse la, pa fer li nanye.​—Lir Esther 3:12–4:1.

21 Mordekaï kone ki li pa kapav res lebra krwaze. Me ki li pou fer? Esther aprann ki li dan enn gran lapenn ek li avoy linz pou li. Me Mordekaï refiz pou gagn konsolasion. Kitfwa sa fer inpe letan ki li pe demann limem kifer so Bondie Jéhovah finn permet ki sa lerwa payin-la pran so Esther ale, ek fer li vinn larenn. Aster li koumans trouv enn lizour! Mordekaï avoy enn mesaz larenn Esther ek sipliy li pou al konvink lerwa pou defann “so prop pep.”​—Est. 4:4-8.

22. Kifer Esther ti per pou al kot lerwa Assuérus, so mari? (Get not osi.)

22 Sirman, kan li tann sa mesaz-la, Esther so leker kas an  de. Zame so lafwa finn pas par enn leprev difisil koumsa. Repons ki li avoy Mordekaï montre bien ki li pe gagn extra per. Li rapel Mordekaï ki si li al devan lerwa san okenn linvitasion se koumadir li pe apel lamor lor limem amwin ki lerwa prezant so baton rwayal. Eski Esther kapav atann ki lerwa pou montre li bon anver li ek pa touy li? Li bien kone ki’nn arive kan Vashti ti refiz obeir lord lerwa. Esther dir Mordekaï ki sa fer deza 30 zour depi ki lerwa pa’nn invit li kot li! Li koumans poz limem boukou kestion. Eski li ankor ena faver sa lerwa bien kaprisie la? Eski lerwa ankor touzour kontan li? *​—Est. 4:9-11.

23. (a) Ki Mordekaï dir Esther pou ranforsi so lafwa? (b) Kifer Mordekaï enn lexanp pou nou?

23 Mordekaï reponn Esther dan enn fason bien ferm pou ranforsi so lafwa. Li dir Esther: ‘Mem si to res trankil, mwa mo sir ki delivrans bann Zwif pou sorti dan enn lot plas.’ Me, kouma zot pou kapav gagn delivrans, enn fwa ki zot pou anplin dan sa persekision-la? Isi, nou trouve ki Mordekaï ti ena enn lafwa profon an Jéhovah, Bondie ki zame pa pou les So pep detrir net, Bondie ki tini tou so promes. (Jos. 23:14) Apre, Mordekaï dir Esther: “Ki kone ki se pa pou enn moman koumsa ki to’nn vinn larenn?” (Est. 4:12-14) Mordekaï ti ena enn konfians total an Jéhovah. Se enn bon lexanp pou nou, pa vre?​—Prov. 3:5, 6.

Enn Lafwa Pli For ki Laper pou Mor

24. Kouma Esther inn montre lafwa ek kouraz?

24 Pou Esther, ler pou pran enn desizion inn arive. Li dir  Mordekaï al dir tou bann Zwif dan Suse gard karem pandan trwa zour ek li fini so mesaz par enn parol ki montre so lafwa ek so kouraz: “Si mo bizin mor mo ava mor.” (Est. 4:15-17) Sa bann mo bien sinp la ankor tous nou ziska zordi. Pandan sa trwa zour-la, sirman li finn fer bann lapriyer bien sinser ek bien profon. Zame dan so lavi, li finn bizin priye koumsa. Anfin, ler inn arive pou li al kot lerwa. Li met so pli zoli linz; li fer tou seki li kapav pou fer lerwa plezir. Apre sa, li ale.

Esther ti riske so lavi pou protez pep Bondie

25. Dekrir seki’nn arive avan ki Esther vinn devan so misie?

25 Kouma nou ti gete dan koumansman sa sapit-la, Esther fer so lantre dan lakour lerwa. Sey mazinn langwas ki Esther pe resanti ek bann lapriyer ki li pe fer dan pli profon so leker. Amezir li rant dan lakour, li kapav trouv lerwa Assuérus lor so tronn. Esther pe obzerv so figir ki antoure avek so seve bien boukle, bien taye, ek so labarb bien kare-kare. Li pe esey lir tou ti lexpresion lor so figir. Eski li bizin atann? Si wi, sirman li ena linpresion ki sak minit ki pase se koumadir enn leternite. Anfin, so misie trouv li. Li etone, enn sel kout so figir sanze, enn lazwa aparet lor so figir. Li lev so baton rwayal!​—Est. 5:1, 2.

26. (a) Kifer bann vre Kretien bizin ena kouraz parey kouma Esther? (b) Kifer nou kapav dir ki so travay pa ti ankor fini?

26 Lerwa donn Esther drwa pou koze, ek li dispoze pou ekout li. Esther finn riske so lavi pou so Bondie ek pou so pep. Li finn montre so lafwa ek koumsa li finn les enn zoli lexanp pou tou bann serviter Bondie. So lexanp ena boukou valer pou bann vre Kretien zordi. Jésus ti dir ki nou pou kapav rekonet so bann vre disip par lamour ki zot ena, enn lamour ki pous zot pou sakrifie zotmem pou lezot. (Lir Jean 13:34, 35.) Pou montre sa kalite lamour-la, souvan sa demann nou pou ena enn kouraz parey kouma Esther. Mem si sa zour-la Esther ti riske so lavi pou pep Bondie, so travay pa ti ankor fini. Sa ti zis enn koumansman. Kouma li pou kapav konvink lerwa ki Hamân, so konseye prefere, pe prepar enn vilin konplo? Kouma li pou kapav sap so pep? Nou pou examinn sa bann kestion-la dan prosin sapit.

^ par. 2 Boukou panse ki Assuérus limem Xerxès Ie, ki’nn diriz Lanpir Perse koumansman sinkiem siek A.N.L.

^ par. 9 Get osi lankadre “Bann Kestion lor Esther,” dan Sapit 16.

^ par. 18 Hamân kitfwa ti fer parti bann dernie desandan Amalekit, parski dan lepok Hizqiya, tou bann desandan ki ti reste ti fini detrir.​—1 Chron. 4:43.

^ par. 19 Hamân ti ofer 10,000 talan larzan ki vo plizir milyon dolar zordi. Si Assuérus limem Xerxès Ie, sa som larzan ki Hamân pe propoze la ti paret bien interesan. Kifer? Se parski Xerxès ti bizin boukou kas pou lager kont bann Grek, enn lager ki li ti anvi fer depi bien lontan ek ki finalman ti fini vilin.

^ par. 22 Xerxès Ie ti enn lerwa bien kaprisie, ki sofe vit-vit, ek zot tou ti konn li koumsa. Listorien Grek, Hérodote, rakont sertin levennman ki’nn pase pandan lager ki Xerxès ti fer kont la Grèce. Lerwa ti donn lord pou konstrir enn pon ki flote lor delo ek ki travers kanal Hellespont. Enn zour enn siklonn ti andomaz sa pon-la. Alor, Xerxès ti donn lord pou koup latet bann inzenier. Li’nn mem demann so bann zom pou fwet delo lamer pandan ki enn kikenn ti pe lir for-for enn anons pou insilte Hellespont, tousala pou “pini” li. Pandan sa mem lager-la, enn misie bien ris ti sipliy li pou ki so garson pa pran par dan lager. Xerxès ti fer koup garson-la an de ek ti expoz so lekor pou ki sa servi kouma enn lavertisman.