Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT SEZ

Li Ti Ena Sazes, Kouraz, ek enn Lespri Sakrifis

Li Ti Ena Sazes, Kouraz, ek enn Lespri Sakrifis

1-3. (a) Ki Esther resanti amezir ki li pe apros ar tronn so mari? (b) Kouma lerwa akeyir Esther?

ESTHER so leker pe bat for amezir ki li pe koste ar tronn lerwa. Enn sel kout ena enn silans total dan lasal, pa tann mem enn mous bouze. Tou telman trankil, ki Esther kapav mem tann so bann pa bien leze ek son ki so linz rwayal pe fer amezir li marse. Pa ler pou li admir bote extraordiner lakour lerwa, ni so bann zoli kolonn, ouswa so plafon bien skilpte ki’nn fer ar dibwa cèdre, ki sorti Liban. Tou so latansion fixe zis lor sa misie ki pe asize lor sa tronn-la; so lavi dan so lame.

Lerwa so regar fixe lor Esther; li lev so baton rwayal ver li. Sa sinp aksion-la ase pou sap lavi Esther, parski sa montre ki lerwa inn exkiz li pou ofans ki li’nn fek komet, setadir vinn devan lerwa san okenn linvitasion. Kouma Esther ariv devan tronn lerwa, li avoy so lame, ek avek boukou rekonesans, li tous so baton rwayal.​—Est. 5:1, 2.

Avek limilite, Esther rekonet ki lerwa inn exkiz li

3 Tou seki Lerwa Assuérus ena lor li reflet so gran rises, so gran pouvwar. Li posib ki linz ki bann lerwa Perse ti mete sa lepok-la, ti kout plizir santenn milyon dolar. Pourtan, Esther kapav resanti lafeksion ki so mari ena pou li, li kapav mem trouv sa dan so lizie. Lerwa kontan li, me dan so fason. Li dir: “Ki’nn arive, O Esther mo larenn, ki to pe demande? Ziska lamwatie mo rwayom, mo pre pou donn twa!”​—Esther 5:3.

4. Ki pe atann Esther?

4 Esther inn manifeste enn gran lafwa ek enn gran kouraz kan li’nn vinn devan lerwa pou sov so pep. Nou rapel ki Hamân ti fer enn konplo pou exterminn tou bann Zwif. Ziska ler, tou seki Esther inn fer inn reisi. Me seki pli difisil pe atann li devan. Li bizin konvink sa lerwa bien arogan la ki so konseye ki li fer plis konfians, finn anbet li. San ki lerwa realize, so konseye finn fer li kondann pep Esther amor. Kouma Esther pou reisi konvink lerwa, ek ki nou kapav aprann ar so lafwa?

 Avek Sazes, Li Swazir Bon Moman pou Koze

5, 6. (a) Kouma Esther inn aplik prinsip ki trouv dan Ecclésiaste 3:1, 7? (b) Kifer nou kapav dir ki Esther inn azir avek sazes?

5 Eski la, dan lakour, devan zot tou, Esther pou rakont lerwa tou seki’nn arive? Si li fer sa, lerwa riske santi li abese, ek Hamân pou gagn lokazion konteste seki li pe dir. Ki Esther pou fer alor? Plizir siek avan, Lerwa Salomon ti inspire pou ekrir sa bann parol-la: “Pou tou kitsoz ena enn letan fixe, . . . enn letan pou res trankil ek enn letan pou koze.” (Eccl. 3:1, 7) Mordekaï, sirman finn bien ansegn so tifi adoptif sa bann prinsip ranpli ar sazes la. Pena dout ki Esther inn bien konpran linportans pou swazir bon moman pou koze.

6 Esther dir: “Si sa paret bon devan lerwa, ki lerwa ansam avek Hamân, vinn dan enn banke ki mo’nn prepare pou zot, zordi.” (Est. 5:4) Lerwa aksepte so linvitasion ek donn lord pou dir Hamân vini. Eski to remarke kouma Esther finn koz avek sazes? Li’nn prezerv dignite so mari. Li’nn mem swazir landrwa ek moman ki pli apropriye pou dir lerwa seki pe trakas li.​—Lir Proverbes 10:19.

7, 8. (a) Dekrir premie banke Esther. (b) Kifer Esther inn atann avan li koz avek lerwa?

 7 Nou kapav sir ki Esther inn bien prepar sa banke-la. Sirman li veye ki ena tou seki so mari kontan. Li fer an-sort ki ena osi bann bon divin pou detann latmosfer, pou ki zot tou dan enn bon mood. (Ps. 104:15) Assuérus pe pas enn bon moman. So leker telman zwaye, ki li redir Esther: “Ki to pe demande?” Eski inn ariv ler pou Esther koze?

8 Dapre Esther, non! Okontrer, li invit lerwa ek Hamân pou enn deziem banke, landemin. (Esther 5:7, 8) Ki Esther pe atann koumsa? Pa bliye, ki akoz enn lord lerwa, lepep Esther an antie riske trouv lamor. Pa enn ti zafer sa. Esther bizin fer sir ki li pou swazir bon moman pou koze, sinon boukou dimounn riske perdi lavi. Alor, li atann. Antretan, li kree enn lot lokazion pou montre so mari ki kantite li respekte li.

9. (a) Kifer pasians se enn kalite ki ena boukou valer? (b) Kouma nou kapav imit pasians Esther?

9 Pasians se enn kalite bien rar ki ena boukou valer. Mem si  Esther so latet fatige, ek li bien anvi koze, avek pasians, li atann bon moman pou fer sa. Nou kapav aprann boukou ar so lexanp. Nou tou nou’nn deza trouv bann move kitsoz pase devan nou lizie, bann kitsoz ki bizin korize. Si nou pe bizin al konvink enn kikenn ki ena lotorite pou ki li regle enn problem, kitfwa nou kapav imit Esther ek ena pasians. Proverbes 25:15 dir: “Avek pasians, kapav konvink enn komandan ek bann parol dous kapav mem kas enn lezo.” Si avek pasians, nou atann bon moman, ek nou koze avek douser parey kouma Esther inn fer, mem enn lopozision ki dir kouma enn lezo, kapav kase. Eski Jéhovah, Bondie Esther, inn beni so pasians ek so sazes?

Pasians Ouver Semin pou Lazistis

10, 11. (a) Kifer Hamân so mood inn gate kouma li’nn kit premie banke larenn? (b) Ki so madam ek so bann kamarad ankouraz li pou fer?

10 Pasians Esther ouver enn semin pou ki enn seri levennman arive enn deryer lot. Hamân kit banke larenn “bien zwaye, leker kontan.” Li panse ki li’nn gagn faver lerwa ek larenn plis ki lezot.  Alor ki li pe travers laport pale lerwa, so lizie al tap lor Mordekaï, sa Zwif ki pa’le tom dan so lipie pou donn li loner la. Kouma nou ti trouve dan sapit avan, se pa parski li pena respe pou Hamân ki Mordekaï pa’le fer sa, me se plito akoz so konsians ek so relasion avek so Bondie Jéhovah. Pourtan, “deswit Hamân so disan koumans bwi.”​—Est. 5:9.

11 Kan so madam ek so bann kamarad aprann sa, zot ankouraz li pou fer enn poto 22 met oter, ek zot dir li al demann lerwa permision pou pandi Mordekaï lor la. Hamân bien kontan kan li tann sa; deswit li avoy kikenn pou fer sa poto-la.​—Est. 5:12-14.

12. Kifer lerwa inn demann enn kikenn pou lir rezis ofisiel so Rwayom, ek ki li aprann?

12 Sa mem swar-la, lerwa so lizie pa’le ferme ditou. Labib dir: ‘Li pa pe gagn somey.’ Alor, li demann enn kikenn lir for-for rezis ofisiel so Rwayom. Sa lektir-la koz osi lor konplo ki ti fer pou touy li. Lerwa rapel bien seki ti pase; zot ti reisi may sa bann dimounn-la ek exekit zot. Enn sel kout lerwa al mazinn enn kitsoz. Li demann so bann serviter ki zot finn fer pou rekonpans sa kikenn ki’nn devwal sa konplo-la. Ki’nn fer pou Mordekaï? Repons? Pa’nn fer nanye pou li.​—Lir Esther 6:1-3.

13, 14. (a) Kouma bann kitsoz inn koumans gate pou Hamân? (b) Ki Hamân so madam ek so bann kamarad inn dir li?

13 Lerwa agase. Li demande, ki fonksioner lakour lerwa ki la, ek ki kapav ed li pou koriz seki finn pase. Parmi tou bann dimounn ki ena dan lakour lerwa, mazinn enn kout kisannla ki la, boner gramatin! Hamân biensir. Li’nn vini depi boner mem, parski li pe mor pou gagn permision lerwa pou exekit Mordekaï. Me avan mem ki Hamân ouver so labous, lerwa demann li ki meyer fason pou donn loner enn kikenn ki’nn gagn faver lerwa. Dan so leker, Hamân pe dir ki sirman limem sa. Alor li fer lerwa bann gran-gran propozision: Met enn linz rwayal lor li, fer li mont lor lerwa so prop seval. Anplis, enn fonksioner ki ena enn gran pozision bizin fer li defile dan Suse, ek loue li devan zot tou. Mazinn figir Hamân kouma ramase enn sel kout kan li tande ki sa dimounn ki bizin donn loner la, se Mordekaï! Ek kisannla lerwa swazir pou loue Mordekaï devan zot tou? Hamân!​—Est. 6:4-10.

14 Hamân pena swa, li oblize obeir, me pou li se enn martir. Kouma li fini li degaze al kot li, telman li boulverse. So madam ek so bann kamarad dir li ki zafer bien sal; pena bare, li pa pou kapav lager kont Mordekaï.​—Est. 6:12, 13.

15. (a) Kouma Jéhovah inn rekonpans pasians Esther? (b) Kifer li bon nou “kontign atann”?

15 Esther ena pasians, li atann ankor enn zour avan ki li fer lerwa  so demann. Gras-a so pasians, Hamân inn gagn letan fouy so prop trou. Ki kone ki se Jéhovah Limem ki’nn fer lerwa pa gagn somey? (Prov. 21:1) Nou pa etone ki Parol Bondie ankouraz nou pou “kontign atann”! (Lir Mika 7:7.) Kan nou fer Jéhovah konfians ek nou atann Li azir, nou pou trouve ki so bann solision boukou pli bon ki ninport ki solision ki nou, nou kapav mazine.

Li Koz Avek Kouraz

16, 17. (a) Kan ler pou Esther “koze,” inn arive? (b) Kouma Esther li diferan avek Vashti?

16 Esther pa anvi teste pasians lerwa ankor plis. Dan so deziem banke, li bizin dir lerwa tou. Me kouma li pou fer sa? Zisteman, pandan ki zot pe fete, lokazion prezante: Lerwa redemann li: “Ki to pe demande, O Esther mo larenn”? (Est. 7:2) Inn ariv ler pou Esther “koze.”

17 Nou kapav mazinn Esther pe fer enn ti lapriyer dan so leker avan ki li koumans koze ek dir: “Si mo finn trouv faver devan ou lizie, O mo lerwa, ek si vremem sa paret bon devan lerwa, ki ou akord mwa mo nam ek lavi mo pep, samem mo pe demande.” (Est. 7:3) So bann parol montre ki li pou respekte ninport ki desizion so mari pou pran ek ki sa ena valer pou li. Get sa bel diferans ki ena ant Esther ek Vashti la, ki par expre, ti abes lerwa! (Est. 1:10-12) Anplis, mem si Esther kone ki lerwa inn fer enn betiz kan li’nn fer konfians Hamân, li pa kritik li. Okontrer, li sipliy lerwa pou protez so lavi kont enn danze.

18. Kouma eski Esther fer lerwa kone ki problem ena?

18 Lerwa so leker touse kan li tann sa, me anmemtan li gagn  sok. Kisannla ki’nn oze atak so larenn? Esther kontigne: “Finn vann nou, mwa ek mo pep, pou ki nou detrir net, pou ki nou mor. Si ti vann nou kouma bann esklav mal ek kouma bann servant, mo ti pou res trankil. Me, li pa bon ki mo res trankil si sa destriksion-la kapav fer lerwa boukou ditor.” (Est. 7:4) Remarke ki Esther dir lerwa fran-fran ki problem ena. Li azoute ki, si ti vann zot zis kouma bann esklav, li ti pou res trankil. Me, parski sa inplik destriksion enn pep an antie, ek ki sa ti pou enn gran lapert pou lerwa limem, li pa kapav res trankil.

19. Ki nou kapav aprann ar fason ki Esther ti koze?

19 Lexanp Esther aprann nou boukou lor kapasite pou konvink lezot. Si to ena pou koz lor enn problem grav avek enn kikenn ki to bien kontan ouswa enn kikenn ki ena enn sertenn lotorite, imit Esther. Koz fran-fran, anmemtan ena pasians ek respe. Sa trwa kalite-la ansam kapav ed twa boukou.​—Prov. 16:21, 23.

20, 21. (a) Kouma Esther inn demaske Hamân, ek kouma lerwa reazir? (b) Dekrir reaksion Hamân.

20 Assuérus demande: “Kisannla sa, ek kotsa li ete, sa kikenn ki’nn oze fer enn kitsoz koumsa la?” Mazinn Esther pe pwint so ledwa ek pe dir anmemtan: “Sa zom-la, sa lennmi-la, se sa move Hamân-la sa.” Zot tou gagn sok, ena enn sispans dan ler! Enn lafreyer pran Hamân! Enn sel kout lerwa so figir sanze, li vinn rouz sitan li ankoler. Li realize ki so konseye ki li fer plis konfians inn trayir li. Li’nn reisi anbet li ek fer li sign enn lord ki kapav amenn lamor so prop madam ki li bien kontan! Li leve avek enn gran koler ek li al dan zardin pou li regagn so kalm.​—Est. 7:5-7.

Avek kouraz, Esther inn devwal konplo Hamân

 21 Hamân inn demaske! Tou sa konplo li’nn fer la, asterla, kouma enn kapon li pe bizin abes limem. Li tom dan lipie larenn. Kan lerwa retourne, li trouve ki Hamân inn mont lor sofa Esther ek pe sipliy li pou ena pitie pou li. Avek enn koler, lerwa akiz Hamân ki li pe sey viol larenn dan so prop pale. Apre ki lerwa inn kondann Hamân amor, bann ofisie kouver so latet, ek pran li ale. Zis apre sa, enn parmi zot dir lerwa ki Hamân ti ena lintansion pou pandi Mordekaï lor enn gran poto. Deswit, Assuérus donn lord pou pandi Hamân limem lor sa poto-la.​—Est. 7:8-10.

22. Ki leson, lexanp Esther ansegn nou?

22 Dan sa lemond inzis kot nou pe viv la, li fasil pou panse ki zame nou pa pou gagn zistis. Eski to’nn deza resanti sa? Esther li, zame li’nn bes lebra, zame li’nn perdi lespwar, ek zame li’nn perdi lafwa. Kan ler inn arive, avek kouraz li’nn koze, li’nn pran pozision pou seki drwat, ek li’nn les Jéhovah fer leres. Anou fer parey kouma li! Depi lepok Esther, Jéhovah pa’nn sanze. Jéhovah ankor touzour ena kapasite pou fer ninport kisannla ki konplote pou fer lemal, tom dan so prop file, parey kouma Li’nn fer avek Hamân.​—Lir Psaume 7:11-16.

Li Ti Dispoze pou Sakrifie Limem

23. (a) Kouma lerwa rekonpans Mordekaï ek Esther? (b) Kouma eski enn profesi Jacob konsernan Benjamin inn realize? (Get lankadre “ Enn Profesi Inn Realize.”)

23 Anfin, lerwa al kone kisannla Mordekaï ete​—li pa zis enn fidel fonksioner ki’nn sap so lavi kan sertin ti fer enn konplo pou touy li, me li osi papa adoptif Esther. Assuérus donn Mordekaï pozision ki Hamân ti ena; li fer li vinn premie minis. Li donn Esther gran lakaz Hamân ek tou so dibien, ek Esther fer Mordekaï ansarz sa lakaz-la.​—Est. 8:1, 2.

24, 25. (a) Kifer Esther pa ti kapav dormi trankil, lor so de zorey? (b) Kouma Esther inn riske so lavi ankor enn fwa?

24 Asterla ki Esther ek Mordekaï zot an sekirite, eski larenn kapav dormi trankil, lor so de zorey? Amwin ki li enn dimounn egois. Lord ki Hamân inn done pou touy tou bann Zwif, pe fane  partou dan lanpir Perse. Hamân ti zet Pour, setadir enn Sor. Li ti fer sorselri, pou kone ki pli bon moman li bizin fer sa latak-la. (Est. 9:24-26) Ena ankor plizir mwa avan ki sa arive, me zour-la pe koste bien-bien vit. Eski ankor kapav fer kitsoz pou evit sa gran katastrof-la?

25 Ankor enn fwa, Esther riske so lavi. Li al devan lerwa san okenn linvitasion. Sa fwa-la, li mem plore pou so pep. Li sipliy so mari pou kennsel sa lord terib-la. Me dan lanpir Perse, personn pa ti gagn drwa kennsel enn lalwa ki ti pase o-nom lerwa. (Dan. 6:12, 15) Alor, Assuérus donn Esther ek Mordekaï pouvwar pou etabli enn nouvo lalwa, ki donn bann Zwif drwa pou defann zot. Bien vit, bann mesaze lor zot seval pe al anons sa bon nouvel-la partou dan rwayom. Bann Zwif regagn lespwar. (Est. 8:3-16) Nou kapav mazinn tou bann Zwif dan kat kwin sa gran lanpir-la pe prepar zot pou lager; sakenn ena so zarm avek li. Si pa ti ena sa nouvo lalwa-la, zame zot ti pou kapav defann zot. Me pli inportan ankor, eski “Jéhovah, sef bann larme” pou avek so pep?​—1 Sam. 17:45.

Esther ek Mordekaï ti avoy bann Zwif dan Lanpir Perse, bann nouvo lalwa

26, 27. (a) Ki kalite viktwar Jéhovah donn so pep? (b) Ki profesi inn realize kan finn exekit bann garson Hamân?

26 Kan finalman, zour-la inn arive, lepep Bondie ti pare pou defann li. Asterla, mem bann fonksioner Perse dan zot kote. Kifer?  Parski sa nouvel-la inn fini fane partou dan pei: Mordekaï, enn Zwif, inn vinn premie minis. Jéhovah protez so pep kan Li donn li enn gran viktwar. Li’nn fer sir ki so bann lennmi konn enn gran defet pou ki zot pa rod pous vanzans kont so pep. *​—Est. 9:1-6.

27 Anplis, Mordekaï bizin ansarz lakaz Hamân. Me, tanki dis garson sa move zom-la ankor vivan, li pa pou santi li an sekirite. Bizin exekit zot osi. (Est. 9:7-10) Kan zot inn fer sa, zot inn realiz enn profesi Labib. Bondie ti predir destriksion konplet tou bann Amalekit, bann lennmi so pep. (Deut. 25:17-19) Li posib ki bann garson Hamân ti parmi bann dernie desandan sa nasion ki’nn kondane la.

28, 29. (a) Kifer Jéhovah ti anvi ki Esther ek so pep defann zot? (b) Kifer Esther li enn bon lexanp pou nou zordi?

28 Mem si li ti ankor zenn, Esther ti bizin sarye bann gran responsabilite lor so zepol, kouma par exanp prepar bann lord konsernan lager ek bann exekision. Sa pa ti enn kitsoz fasil. Me Jéhovah so volonte ti bizin fer, so pep ti bizin gagn proteksion. Kifer? Mesi ki ti promet, sel lespwar limanite, ti pou sorti dan nasion Israël! (Gen. 22:18) Bann serviter Bondie zordi bien kontan pou kone ki letan Jésus, Lemesi, inn vinn lor later, li’nn defann so bann disip pou servi bann zarm.​—Mat. 26:52.

29 Mem si nou pa partisip dan bann lager fizik, nou pe amenn enn lager spiritiel kont Satan, ki pli determine ankor pou fer nou perdi nou lafwa an Jéhovah. (Lir 2 Corinthiens 10:3, 4.) Esther inn les nou enn bon lexanp! Anou imit so lafwa. Parey kouma li, anou ena pasians, anou azir avek sazes ek kouraz, ek anou dispoze pou sakrifie noumem pou nou bann frer ek ser.

^ par. 26 Lerwa ti donn bann Zwif enn deziem zour pou konplet zot viktwar kont zot bann lennmi. (Est. 9:12-14) Ziska zordi, bann Zwif ankor selebre sa viktwar-la sak lane, mwa Adar, ki tom lafin Fevriye ek koumansman mwa Mars. Sa fet-la apel Pourim. Dan lang orizinal, sa mo Pourim la li enn mo pliryel ki vedir zet enn sor (Pour), parey kouma Hamân ti fer kan li ti esey detrir Israël.