Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT VENNDE

Li’nn Res Fidel Devan Bann Leprev

Li’nn Res Fidel Devan Bann Leprev

1, 2. Pandan ki Jésus ti pe ansegne dan Capernaüm, ki Pierre ti swete, me ki’nn arive?

PIERRE pe get toutotour; li pe obzerv figir bann Zwif ki’nn vinn ekout Jésus dan sinagog Capernaüm, ki trouv lor lakot nor Lamer Galilée. Se lamem ki Pierre reste. La, dan sa lavil-la, li ena so biznes lapes, li ena osi boukou kamarad, fami, bann konesans ki fer biznes avek li. Sirman so sel swe se ki parey kouma li, bann abitan dan so lavil rekonet ki Jésus limem Lemesi. Li anvi ki zot osi zot pran plezir pou aprann lor Rwayom Bondie ar pli Gran Ansegnan ki finn existe. Malerezman, pa sa ki’nn arive sa zour-la.

2 Boukou aret ekout Jésus. Sertin pe mem kritik so mesaz for-for. Me seki pli trouble Pierre se reaksion sertin disip Jésus. Sa lazwa ki zot ti resanti kan zot ti fek dekouver ek konpran laverite la, inn disparet net lor zot figir. Zot paret pa kontan ditou; zot paret ankoler. Sertin pa per pou proteste; zot dir ki diskour Jésus finn sok zot. Rezilta: Zot pa’le kontign ekoute, zot kit sinagog ek zot mem aret swiv Jésus.​—Lir Jean 6:60, 66.

3. Kouma lafwa Pierre finn ed li plizir fwa?

3 Se enn moman bien difisil pou Pierre ek bann lezot zapot. Li vre ki san okenn explikasion, sa bann parol ki Jésus inn prononse la kapav paret bien sokan, ek difisil pou konpran. Me ki Pierre pou fer? Se pa premie fwa ki so fidelite anver so Met pe pas par enn leprev; ni dernie fwa. Anou gete kouma lafwa Pierre finn ed li sirmont sa bann difikilte-la ek res fidel.

Fidel Mem Kan Lezot Inn Vinn Infidel

4, 5. Kouma Jésus inn etonn bann dimounn plizir fwa?

4 Bien souvan Jésus finn fer bann kitsoz ki’nn etonn Pierre. Plizir fwa, so Met finn dir ouswa fer bann kitsoz ki lekontrer  avek seki bann dimounn ti pe atann. Lavey, atraver enn mirak, Jésus ti nouri plizir milye dimounn. An-retour, zot inn esey fer li vinn zot lerwa. Me Jésus inn refize, seki finn etonn boukou. Apre sa, li’nn donn lord so bann disip pou pran bato ek al ver Capernaüm. Dan lanwit, alor ki bann disip ti pe rame lor enn lamer bien demonte, Jésus inn etonn zot ankor enn fwa. Li’nn mars lor delo ek koumsa li’nn donn Pierre enn leson bien inportan lor lafwa.

5 Landemin gramatin, bann disip rann zot kont ki sa lafoul-la inn swiv zot. Li kler ki sa bann dimounn-la ti pe zis anvi ki Jésus nouri zot parey kouma li ti fer lavey atraver enn mirak. Se pa avek so lansegnman ki zot ti interese. Jésus repran zot parski zot pe pans zis bann kitsoz materyel. (Jean 6:25-27) Sa diskision-la kontigne ziska dan sinagog Capernaüm. La, ankor enn fwa, olie ki Jésus fer seki zot, zot ti pe atann, li ansegn zot enn verite inportan ki difisil pou konpran.

6. Ki lexanp Jésus servi, ek kouma bann ki pe ekout li reazir?

6 Jésus pa anvi ki bann dimounn trouv li zis kouma enn kikenn ki fourni zot manze. Li anvi zot trouv li kouma enn kikenn ki Bondie inn avoye. So lavi ek so lamor antan ki enn zom, pou permet sa bann dimounn-la gagn lavi pou touletan. Pou ed zot, li servi enn lexanp kot li konpar limem ar lamann, dipin ki ti sorti dan lesiel dan lepok Moïse. Kan bann dimounn koumans kritik li, li explik zot ki zot bizin manz so laser ek bwar so disan pou gagn lavi. Se lerla mem ki lafoul koumans revolte. Sertin dir: “Sa langaz-la sokan. Kisannla kapav ekout enn koze koumsa?” Boukou parmi so bann disip desid pou kit li. *​—Jean 6:48-60, 66.

7, 8. (a) Ki kitsoz Pierre pankor konpran lor Jésus? (b) Ki repons Pierre donn Jésus?

Me ki Pierre pou fer? Li osi sirman li bien trouble par seki Jésus finn dir. Li pankor konpran ki Jésus bizin mor pou li akonpli volonte Bondie. Eski li anvi swiv sa bann disip ki’nn abandonn zot Met sa zour-la? Non. Pierre ena enn kitsoz ki rann li diferan ar sa bann zom-la. Ki ete sa?

8 Jésus tourn ver so bann disip ek demann zot: “Eski zot anvi ale zot osi?” (Jean 6:67) Li pe koz ar toule 12 zapot, me kouma bien souvan arive, se Pierre ki reponn. Li posib ki limem pli gran parmi zot tou. Antouka, sirman limem ki pli fran  ek zame li ezite pou dir seki ena lor so leker. La, dan sa ler-la, li exprim seki li pe panse atraver enn zoli deklarasion bien memorab: “Segner, ver kisannla nou pou ale? Se twa ki ena bann parol lavi eternel.”​—Jean 6:68.

9. Kouma Pierre inn montre so fidelite anver Jésus?

9 Sa bann parol-la tous leker, pa vre? Lafwa ki Pierre ti ena an Jésus inn ed li pou devlop fidelite, enn kalite ki ena enn gran valer. Pierre inn konpran ki Jésus limem sel Sover ki Jéhovah inn avoye ek ki li kapav sov zot gras-a so bann parol, setadir so bann lansegnman lor Rwayom Bondie. Mem si ena sertin kitsoz ki etonn li, li kone ki li pa kapav al enn lot plas, si li anvi gagn faver Bondie ek lavi eternel.

Nou bizin res fidel ar bann lansegnman Jésus, mem si parfwa zot al kont seki nou ti pe atann ouswa kont nou bann preferans personel

10. Kouma nou kapav imit fidelite Pierre?

10 Eski twa osi to pans parey? Malerezman, boukou zordi dir zot kontan Jésus me selman zot pa fidel anver li. Pou montre ki nou vremem fidel anver Christ, nou bizin kontan so bann lansegnman parey kouma Pierre. Nou bizin etidie zot, esey konn zot sinifikasion, ek aplik zot dan nou lavi, mem si parfwa zot sok nou, ouswa zot al kont seki nou ti pe atann ouswa kont nou bann preferans personel. Jésus anvi ki nou gagn lavi eternel. Alor, pou nou gagn sa, li bien inportan ki nou res fidel.​Lir  Psaume 97:10.

Li’nn Res Fidel Mem kan Li’nn Gagn Disiplinn

11. Ki vwayaz Jésus fer ansam avek so bann disip? (Get osi not.)

11 Enn tipe apre sa ti levennman bien mouvmante la, Jésus fer enn long lamars ver lenor ansam avek so bann zapot ek sertin disip. Zot swiv larout ki monte ki al ver bann vilaz pre ar Césarée de Philippe. * Amezir ki zot pe monte, Montagn Hermôn, ki trouv dan nor Later Promiz paret deplizanpli ot. Si enn dimounn lor lamer Galilée, li kapav trouv some Montagn Hermôn ki kouver ar lanez. Lao, ver lesid zot kapav trouv Later Promiz. Se devan sa zoli peizaz-la ki Jésus poz so bann disip enn kestion bien inportan.

12, 13. (a) Kifer Jésus ti anvi kone ki lafoul ti panse lor li? (b) Par bann parol ki Pierre inn dir Jésus, kouma li’nn montre ki li ena enn vre lafwa?

12 Jésus demann zot: “Ki bann lafoul dir mo ete?” Mazinn Pierre so regar krwaz regar so Met. Dan so lizie, li kapav trouv  so gran bonte ek so gran lintelizans. Jésus anvi kone ki konklizion bann ki’nn trouv li ek inn ekout li, finn tire. Bann disip repet li sertin fos lide ki pe sirkile lor li, lor so lidantite. Me Jésus anvi konn plis. Eski so bann disip, ki bien pros avek li, zot osi zot pans parey? Eski zot osi zot pe fer mem erer? Li demann zot: “Me zot, ki zot dir mo ete?”​—Luc 9:18-22.

13 Ankor enn fwa, Pierre pa perdi letan. Li reponn deswit. Avek bann mo bien kler ek bien pwisan li dir seki laplipar ki la, pe panse dan zot leker: “Tomem Christ, Garson Bondie vivan.” Mazinn Jésus pe fer enn sourir ek pe felisit Pierre. Apre sa, li rapel Pierre ki se pa gras-a enn zom ki li’nn konpran sa. Se Jéhovah ki’nn permet bann ki vremem ena lafwa pou konpran enn parmi bann pli gran verite ki existe, setadir lidantite Lemesi, ouswa Christ, ki boukou ti pe atann depi bien lontan!​—Lir Matthieu 16:16, 17.

14. Ki bann privilez bien inportan Jésus ti donn Pierre?

14 Bann ansien profesi koz lor Christ kouma enn ros ki bann konstrikter ti pou rezete. (Ps. 118:22; Luc 20:17) Jésus pe fer referans ar sa bann profesi-la kan li revele ki Jéhovah pou etabli enn kongregasion lor sa ros ki Pierre inn fek idantifie la. Apre sa, li donn Pierre bann privilez bien inportan dan sa kongregasion-la. Jésus pa donn li enn pli gran pozision ki bann lezot zapot kouma sertin panse, me li donn li plis responsabilite. Li donn Pierre “bann lakle rwayom.” (Mat. 16:19) Pierre gagn privilez pou donn trwa kategori dimounn, setadir (1) bann Zwif, (2) bann Samaritin ek (3) bann non-Zwif, posibilite pou rant dan Rwayom Bondie.

15. Kifer Pierre ti koz dan enn fason sever ar Jésus, ek ki li’nn dir li?

15 Me selman, plitar Jésus dir ki bann ki’nn gagn boukou, pou demann zot osi boukou, ek sa finn konfirme dan ka Pierre. (Luc 12:48) Jésus kontign revel bann verite inportan lor so rol antan ki Mesi. Li dir par exanp ki biento li pou al Jérusalem, kot li pou bizin soufer ek mor. Pierre pa kapav tann sa. Li amenn Jésus enn kote, ek li koz ar li dan enn fason sever: “To bizin bon avek tomem, Segner; non to pa pou konn sa sor-la.”​—Mat. 16:21, 22.

16. Kouma Jésus inn koriz Pierre, ek ki nou kapav aprann ar so bann parol?

 16 Pierre ena bann bon lintansion, li panse li pe ed Jésus, me li etone kan Jésus reponn li. Jésus tourn so ledo ar Pierre, get bann lezot disip​—ki kitfwa pe pans parey kouma Pierre​—ek li dir: “Pas deryer mwa, Satan! To enn obstak ki kapav fer mwa tonbe, parski to pa pans bann panse Bondie, me bann panse bann zom.” (Mat. 16:23; Marc 8:32, 33) Se enn bon leson pou nou tou azordi. Li bien fasil pou les fason panse bann dimounn fer nou bliye fason panse Jéhovah. Si sa ariv nou, mem si nou ena bann bon lintansion, nou kapav pe ankouraz enn dimounn pou fer volonte Satan olie volonte Bondie. Me, kouma Pierre inn reazir?

17. Ki Jésus ti pe rod dir kan li ti dir Pierre “pas deryer mwa”?

17 Pierre kone ki Jésus pa pe pran li pou Satan Lediab. Apre tou, Jésus pa’nn koz avek Pierre parey kouma li’nn koz avek Satan. Avek Satan li ti dir: “Sorti la ale”; me avek Pierre li dir: “Pas deryer mwa.” (Mat. 4:10) Jésus pa pe rezet sa zapot ki ena bann bon kalite la. Me li pe zis koriz so move fason panse. Li kler ki Pierre ti bizin aret vinn enn obstak devan so Met, setadir ki bar so larout. Okontrer, li ti bizin pas deryer so Met ek soutenir li antan ki so disip.

Se zis si nou aksepte disiplinn avek limilite ek nou tir leson ki nou pou kapav vinn pli pros ar Jésus Christ ek so Papa, Jéhovah

18. Kouma Pierre inn montre li fidel, ek kouma nou kapav imit li?

18 Eski Pierre diskite, ankoler, ouswa boude? Non; avek limilite li aksepte koreksion. Ankor enn fwa, li montre so fidelite. Tou bann ki swiv Christ bizin koreksion detanzantan. Me se zis si nou aksepte disiplinn avek imilite ek nou tir leson, ki nou pou kapav vinn pli pros ar Jésus ek so Papa, Jéhovah.​—Lir Proverbes 4:13.

Pierre finn res fidel mem kan li’nn gagn disiplinn

Jésus Rekonpans So Fidelite

19. Ki kitsoz fer bann disip etone, ek ki Pierre pe panse dan so leker?

19 Deswit apre, Jésus dir enn kitsoz ki fer zot etone: “Vremem mo dir zot, sertin ki isi zame pa pou gout lamor, avan ki dabor zot trouv Garson limanite vini dan so rwayom.” (Mat. 16:28) Pena dout ki sa soulev enn-ta kestion dan latet Pierre: Ki Jésus pe rod dir? Kitfwa dan so leker Pierre pe dir ki li pa  pou gagn okenn privilez spesial akoz sa disiplinn ki li’nn fek gagne la.

20, 21. Ki Pierre inn trouve, ek ki sa inn permet li pou konpran?

20 Me anviron enn semenn plitar, Jésus amenn Jacques, Jean, ek Pierre “lao lor enn montagn”​—kitfwa lor Montagn Hermôn, ki trouv 25 kilomet pli lwin. Sirman inn tar aswar, akoz sa, sa trwa zom-la pe kas kou. Me alor ki Jésus pe priye, enn kitsoz arive; enn sel kout zot somey mont lor pie.​—Mat. 17:1; Luc 9:28, 29, 32.

21 La, zis devan zot, zot trouv Jésus koumans sanze. So figir koumans eklere, li pe briye kouma soley. So bann linz vinn telman blan ki zot kas lizie. Apre sa, de dimounn aparet ar Jésus; enn ki reprezant Moïse ek lot-la, Éliya. Zot pe koz avek Jésus lor “so depar ki li ti pou bizin akonpli dan Jérusalem.” Li kler ki zot pe koz lor lamor ek rezireksion Jésus. Asterla ki  Pierre al konpran ki li’nn fer enn gran erer kan li’nn dir ki Jésus pa ti pou soufer ek mor!​—Luc 9:30, 31.

22, 23. (a) Kouma Pierre montre ki li ena lantouziasm ek ki li pa per pou exprim li? (b) Ki lot rekonpans Pierre, Jacques, ek Jean gagne sa lanwit-la?

22 Pierre pa pe kapav tini anplas, li bizin partisip dan sa vizion extraordiner la ouswa transfigirasion. Li paret ki letan Moïse ek Éliya pe kit Jésus, Pierre aret zot. Li dir: “Ansegnan, li bon ki nou isi. Alor anou fer trwa latant. Enn pou twa, enn pou Moïse, ek enn pou Éliya.” Bien sir, se zis enn vizion, ek sa de serviter Jéhovah la finn mor depi bien-bien lontan, alor pa ti bizin mont okenn latant pou zot. Pierre pa ti ena okenn lide ki li ti pe dir. Eski to pa apresie enn zom koumsa, ki ena lantouziasm ek pa per pou exprim so santiman?​—Luc 9:33.

Jésus finn rekonpans Pierre, Jacques, ek Jean kan li’nn fer zot gagn enn vizion extraordiner

23 Pierre, Jacques, ek Jean gagn enn lot rekonpans sa lanwit-la. Enn niaz forme ek kouver zot lor sa montagn-la. Enn lavwa sorti dan sa niaz-la; se lavwa Jéhovah ek Li dir: “Limem mo Garson, limem ki mo finn swazir. Ekout li.” Lerla vizion-la arete ek toule trwa retrouv zot tousel avek Jésus lor sa montagn-la.​—Luc 9:34-36.

24. (a) Ki lefe transfigirasion ti ena lor Pierre? (b) Dan ki fason sa vizion-la kapav ed nou?

24 Sa transfigirasion-la ti koumadir enn kado ki Pierre ti gagne ek pou nou osi parey! Plizir dizenn lane plitar, Pierre ekrir lor privilez ki li ti gagne sa lanwit-la pou vinn enn ‘temwin bote extraordiner Jésus.’ Li ti gagn enn ti lide kouma Jésus pou ete dan so laglwar antan ki Lerwa dan lesiel. Sa vizion-la finn konfirm realizasion boukou profesi dan Parol Bondie ek finn fortifie lafwa Pierre pou ki li kapav andir lezot leprev dan lavenir. (Lir 2 Pierre 1:16-19.) Li kapav ena mem lefe lor nou si parey kouma Pierre, nou res fidel anver Met ki Jéhovah inn etabli pou nou. Alor, anou aprann avek li, nou aksepte so disiplinn, ek nou swiv li avek limilite, zour apre zour.

^ par. 6 Sa lafoul-la sanz lide bien-bien vit. Lavey, zot ti dir avek boukou lantouziast ki Jésus li profet Bondie, asterla zot inn fini sanz lide.​—Jean 6:14.

^ par. 11 Sa group-la finn kit Lamer Galilée ki trouv 210 met anba nivo lamer. Zot inn mars 50 kilomet, atraver bann rezion ki extra zoli, pou ariv dan enn landrwa ki trouv 350 met oter.