Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion

Introdiksion

“Imit bann dimounn ki erit bann promes, gras-a lafwa ek pasians.”​—HÉBREUX 6:12.

1, 2. (a) Kouma enn sirveyan sirkonskripsion ti konsider bann personaz Biblik? (b) Kifer to ti pou kontan fer kamarad ar zot?

“KAN li koz lor bann personaz Biblik, mo ena linpresion li pe koz lor so bann bon kamarad ki li’nn kone depi lontan.” Se seki enn ser ti dir apre ki li’nn ekout diskour enn sirveyan sirkonskripsion ki aze. Li ena rezon, parski sa frer-la finn telman etidie ek ansegn Labib pandan plizir dizenn lane, ki sa bann serviter Jéhovah la finn vinn koumadir so bann bon kamarad, bann dimounn ki li’nn kone toutlong so lavi.

2 Sirman to’si to ti pou bien kontan fer kamarad ar plizir sa bann personaz Biblik la! Me eski to konsider zot kouma to bann bon kamarad? Eski zot reel pou twa? Mazine kouma sa ti pou ete pou pas letan avek zot, pou koz ar zot, ek pran letan pou konn bann zom ek bann fam kouma Noé, Abraham, Ruth, Éliya, ek Esther. Mazinn linflians ki zot ti kapav ena lor to lavi. Mazinn bann bon konsey, bann lankourazman ki zot ti kapav donn twa!​—Lir Proverbes 13:20.

3. (a) Kouma nou kapav tir profi ar lexanp bann zom ek bann fam ki ti ena lafwa? (b) Ki bann kestion nou pou examine?

3 Biensir, kan pou ena “rezireksion bann dimounn ki zis,” nou pou ena posibilite pou devlop sa kalite lamitie-la ar zot. (Actes 24:15) Me, depi asterla mem nou kapav tir profi ar zot lexanp. Kouma? Lapot Paul dir: “Imit bann dimounn ki erit bann promes, gras-a lafwa ek pasians. (Héb. 6:12) Ki ete lafwa ek kifer nou bizin li? Kouma nou kapav imit bann fidel serviter Bondie dan lepase? Se seki nou pou al gete kan nou pou examinn lavi sa bann zom ek fam ki ti ena lafwa la.

Ki Ete Lafwa ek Kifer Nou Bizin Li?

4. Ki bann dimounn panse lor lafwa, ek kifer zot pe fer erer?

4 Lafwa se enn zoli kalite ki bien atiran. Bann zom ek bann fam ki mansione dan sa liv-la, ti konsider lafwa kouma enn kalite ki ena enn gran valer. Azordi, boukou dimounn pa kone vremem ki savedir vre lafwa. Zot panse ki se zis krwar dan enn kitsoz lizie ferme. Me zot pe fer erer. Lafwa li pa zis enn santiman; li plis ki zis krwar dan enn kitsoz. Krwar enn kitsoz lizie ferme, sa li kapav bien danzere. Nou kapav ena enn santiman zordi me demin sa santiman-la inn disparet. Anplis, zis krwar an Bondie sa li pa  ase, parski mem “bann demon krwar ek zot tranble.”​—Jacq. 2:19.

5, 6. (a) Lor ki de kalite kitsoz ki nou pa trouve, nou lafwa li santre? (b) Ki kantite solid fondman nou lafwa bizin solid? Donn enn lexanp.

5 Vre lafwa li plis ki tousala. Get definision ki Labib done lor lafwa. (Lir Hébreux 11:1.) Paul dir ki lafwa li santre lor de kalite kitsoz ki invizib. Premie-la se bann realite ki existe asterla ki “nou pa trouve.” Avek nou lizie fizik nou pa trouv bann realite ki existe dan lesiel​—kouma Jéhovah, so Garson, ouswa so Rwayom ki pe regne dan lesiel. Deziem-la se “bann kitsoz ki nou pe atann pou arive”​—bann levennman ki pankor arive. Azordi, nou pa kapav trouv lemond nouvo ki Rwayom Bondie pou etabli biento. Me, eski savedir ki nou lafwa dan sa de kalite kitsoz-la, li pena okenn fondman?

6 Okontrer! Paul ti explike ki vre lafwa ena enn fondman solid. Kan li dir ki lafwa se kan “nou sir ki bann kitsoz ki nou pe atann pou arive,” li servi enn expresion ki vedir osi enn “kontra.” Fer koumadir enn dimounn desid pou donn twa enn lakaz. Li met kontra lakaz-la dan to lame ek li dir twa: “Ala to nouvo lakaz.” Li pa pe rod dir ki asterla to pou viv lor sa bout papie-la. Seki li pe rod dir se ki sa dokiman legal-la li enn prev telman solid ki koumadir sa kontra-la samem lakaz-la. Li parey osi pou nou lafwa. Nou lafwa dan bann promes Bondie li baze lor bann prev telman solid, ki koumadir sa bann promes-la finn fini realize.

7. Ki vre lafwa inplike?

7 Alor, vre lafwa li inplik enn konfians bien solid ek enn konviksion bien ferm lor tou seki nou kone lor Jéhovah. Lafwa fer nou trouv Jéhovah kouma enn Papa ki kontan nou, ek fer nou ena konfians ki tou seki Li’nn promet pou realize. Me, vre lafwa inplik plis ki sa. Enn kreatir ki vivan bizin fer kitsoz, li bizin manze pou li viv. Lafwa osi parey, parski san bann aksion, lafwa li mor.​—Jacq. 2:26.

8. Kifer lafwa inportan sa kantite-la?

8 Kifer lafwa inportan sa kantite-la? Paul donn nou enn bon repons. (Lir Hébreux 11:6.) Nou pa kapav vinn pros ar Jéhovah, ni fer Li plezir si nou pena lafwa. Pli bon ek pli gran proze ki enn kikenn kapav realize se: Vinn pros ar Jéhovah, nou Papa ki dan lesiel ek glorifie Li. Me san lafwa nou pa kapav fer sa.

9. Kouma Jéhovah finn montre ki Li kone ki nou bizin ena lafwa?

9 Jéhovah kone kifer nou bizin ena lafwa. Akoz sa Li’nn donn nou bann lexanp pou montre nou kouma nou kapav devlop ek montre nou lafwa. Dan kongregasion, Jéhovah inn etabli bann zom fidel ki pran latet. Zot enn lexanp ek enn benediksion pou  nou. So Parol dir: “Imit zot lafwa.” (Héb. 13:7) Me pena zis zot. Paul ti koz lor enn “gran lafoul temwin,” bann zom ek bann fam lepok lontan ki’nn les enn lexanp extraordiner akoz zot lafwa. (Héb. 12:1) Se sir ki sa lalis ki Paul fer dan Hébreux sapit 11 la, li pa konple. Dan Labib ena boukou zistwar bann zom ek bann fam, zenn ek aze, ki sorti dan diferan lanvironnman, ki’nn manifeste lafwa toutlong zot lavi. Sa bann serviter Jéhovah la ena boukou pou ansegn nou, nou ki pe viv dan enn lepok kot bann dimounn an zeneral pena lafwa.

Kouma Nou Kapav Devlop enn Lafwa Parey Kouma Lezot?

10. Kouma nou letid personel kapav ed nou pou imit bann serviter fidel ki mansione dan Labib?

10 Fode to obzerv enn dimounn bien pou to kapav imit li. Amezir to lir sa liv-la to pou remarke ki nou finn fer boukou resers pou ed twa obzerv sa bann zom ek fam ki ti ena lafwa la. Kifer to pa fer parey to’si ek fer inpe plis resers lor zot? Dan to letid personel, servi bann zouti ki to ena pou fouy dan Labib. Medit lor seki to pe etidie, ek esey mazinn landrwa ek lanvironnman kot sa bann zistwar-la finn deroule. Trouv seki pe pase, tann bann tapaz, santi bann bon parfin. Pli inportan ankor, esey disern santiman bann dimounn ki inplike. Met twa dan zot plas ek esey konpran zot. Amezir to fer sa, zot pou vinn reel pou twa, to pou koumans konn zot​—sertin pou mem vinn koumadir to bann bon kamarad.

11, 12. (a) Kouma to kapav vinn kamarad ar Abram ek Saraï? (b) Ki bienfe to kapav gagne kan to examinn lexanp Hanna, Éliya, ek Samuel?

11 Amezir to aprann konn sa bann serviter Jéhovah la, to pou anvi imit zot. Anou pran enn lexanp. Fer koumadir to’nn gagn enn nouvo responsabilite. Lorganizasion Jéhovah pe demann twa fer plis dan enn sertin laspe to minister. Kitfwa li demann twa pou al dan enn teritwar kot bizin plis proklamater, ouswa pou esey lezot metod predikasion ki to pa tro alez ouswa to pa tro abitie fer. Alor ki to pe reflesi ek priye lor to nouvo responsabilite, kifer to pa medit lor lexanp Abram? Li ek Saraï ti dispoze pou kit tou konfor ki ti ena dan Our. Rezilta: Zot finn gagn boukou benediksion. Amezir ki to swiv zot lexanp, pena dout ki to pou ena santiman ki asterla to pe konn zot ankor pli bien.

12 Ki to pou fer si to santi twa dekouraze parski enn kikenn bien pros ar twa pe minn to lavi, ek to pa anvi al renion? Si to reflesi lor lexanp Hanna, kouma li pa’nn les move latitid Peninna anpes li servi Jéhovah, sa kapav ed twa pou kone ki to bizin fer. Ek kitfwa to pou trouv Hanna kouma enn bon kamarad. Ki to pou fer si to ena santiman ki  to pa vo nanye? Kitfwa to pou vinn pli pros ar Éliya si to examinn sitiasion ki li’nn bizin fer fas ek fason ki Jéhovah finn rekonfort li. Zenn, eski dan lekol to bann kamarad pe fer presion lor twa pou fer bann kitsoz imoral? Alor, gete kouma Samuel inn reisi fer fas ar move linflians bann garson Éli, ek sa pou fer twa vinn pli pros ar li.

13. Kifer kan nou imit lafwa bann personaz Biblik sa pa vedir ki nou zis enn imitater? Explike.

13 Si nou imit lafwa sa bann personaz Biblik la, eski savedir ki nou zis enn imitater, ki nou lafwa pena vremem valer devan Jéhovah? Okontrer! Rapel ki Parol Bondie ankouraz nou pou imit bann dimounn ki ena lafwa. (1 Cor. 4:16; 11:1; 2 Thess. 3:7, 9) Anplis, sertin personaz ki nou pou etidie dan sa liv-la, zotmem zot finn imit bann ki ti la avan zot. Par exanp, kan nou examinn Sapit 17, nou pou remarke ki Marie finn repran bann parol Hanna. Sa montre bien ki li ti konsider Hanna kouma enn lexanp. Eski savedir ki Marie ti ena mwins lafwa ki Hanna? Okontrer, lexanp Hanna inn ed li pou fer so lafwa vinn pli for, koumsa li’nn kapav fer so prop repitasion devan Jéhovah.

14, 15. (a) Sit sertin karakteristik sa liv-la? (b) Kouma to kapav bien servi sa liv-la?

14 Finn fer sa liv-la pou ed twa fortifie to lafwa. Bann sapit ki ena ladan sorti dan enn seri lartik “ Imitez leur foi ” ki’nn paret dan Latour Degard 2008-2013 an Franse. Me ena lezot nouvo kitsoz ki’nn azoute. Dan sak sapit ena bann kestion ki kapav ed nou pou diskit ek aplik seki nou’nn aprann. Ena osi boukou zimaz bien kolore ek bien detaye ki finn kree zis pou sa piblikasion-la. Nou finn osi agrandi ek amelior bann zimaz ki ti deza existe. To pou trouv osi bann map ek enn tablo avek bann dat ki kapav bien itil. Liv Imit Zot Lafwa li enn zouti ki pou ed nou dan nou letid personel, familial, ek dan Letid Biblik Kongregasion. Boukou fami sirman pou bien kontan pou lir sa bann zistwar-la ansam.

15 Nou swete ki sa liv-la ed twa imit lafwa bann fidel serviter Jéhovah dan lepase. Nou swete osi ki sa ed twa pou ena enn lafwa pli solid amezir ki to vinn pli pros ar to Bondie Jéhovah!