Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT SIS

Li’nn Ouver So Leker ar Bondie dan Lapriyer

Li’nn Ouver So Leker ar Bondie dan Lapriyer

1, 2. (a) Kifer Hanna ti tris alor ki li ti pe prepar li pou so vwayaz? (b) Ki nou kapav aprann ar zistwar Hanna?

HANNA pe esey konsantre li lor bann preparasion pou so vwayaz dan lespwar ki sa pou sanz so lespri. Sa ti bizin enn moman zwaye. Kouma toule lane, Elqana, so mari, abitie amenn tou so fami pou al ador Jéhovah dan tabernak ki trouv dan Shilo. Jéhovah ti anvi ki sa bann moman-la zot bien zwaye. (Lir Deutéronome 16:15.) Depi li tipti, sirman Hanna ti bien kontan partisip dan sa bann fet-la. Me, sa bann dernie lane-la, bann kitsoz inn sanze.

2 Hanna bien rekonesan ki li ena enn mari ki bien kontan li. Me selman, Elqana, ena enn lot madam. Li apel Peninna, ek li paret ki sel kitsoz ki ena dan so latet, se minn lavi Hanna. Mem pandan sa bann fet ki sipoze bien zwaye la, Peninna trouv enn mwayin pou fer Hanna perdi tou so lazwa. Kouma? Pli inportan ankor, kouma lafwa Hanna ed li pou fer fas ar sa sitiasion ki paret kouma enn montagn la? Si to pe fer fas ar bann problem ki pe fer twa perdi tou to lazwa, nou sir ki zistwar Hanna pou tous twa boukou.

“Kifer To Leker Pe Fermal?”

3, 4. Ar ki de gran problem Hanna ti fer fas, ek kifer sak problem ti difisil?

3 Labib montre nou ki Hanna ti bizin fer fas ar de gran problem. Lor premie-la, li ti ena zis enn tigit kontrol; me lor segon-la, li pa ti ena okenn kontrol. Premie problem: So mari ti ena enn deziem madam ki ti deteste li. Deziem problem: li ti steril. Pou ninport ki madam ki anvi gagn zanfan, sa se enn sitiasion bien difisil. Me, pou enn madam ki ti viv dan lepok ek dan kiltir Hanna, sa sitiasion-la ti terib. Sak fami ti kont lor zot desandan pou port zot nom. Devan lizie bann dimounn, li ti enn gran laont ek enn gran dezoner si enn fam pa ti kapav gagn zanfan.

4 Si pa ti ena Peninna, Hanna ti pou kapav gagn kouraz pou siport sa fardo-la. De madam dan enn lakaz, zame ti enn bon kitsoz, parski bien souvan sa ti kree bann konpetision, lager, ek  sagrin. Sa pratik-la ti bien diferan avek prinsip ki Jéhovah ti etabli dan zardin Éden, setadir ki enn zom bizin ena enn sel madam. (Gen. 2:24) Labib pa koz an bien lor poligami. An realite, kan nou examinn seki pase dan lakaz Elqana, nou trouv bien dega ki sa fer.

5. Kifer Peninna anvi ki Hanna soufer, ek kouma li bles Hanna?

5 Elqana pli kontan Hanna. Dapre tradision Zwif, se avek Hanna ki li’nn marye an premie ek apre plizir lane li’nn marye avek Peninna. Enn kitsoz ki nou sir se ki Peninna extra zalou Hanna, ek trouv tou mwayin pou fer li soufer. Konpare avek Hanna, li, li gagn zanfan enn deryer lot ek li servi sa kont Hanna. Sak fwa ki li gagn enn zanfan, li santi li ankor pli siperyer ki Hanna. Olie ki li met li dan plas Hanna ek rekonfort li, li met kouto dan so ple. Labib dir ki Peninna ti minn lavi Hanna “zis pou fer li dekonserte.” (1 Sam. 1:6) Peninna fer tousala par expre. Li anvi bles Hanna, ek li reisi.

Hanna ti steril, ek sa ti bien afekte li, me Peninna ti fer tou pou fer Hanna santi li pli tris ankor

6, 7. (a) Malgre bann zefor ki Elqana fer pou rekonfort Hanna, pou ki rezon sirman Hanna pa’nn rakont li tou? (b) Eski savedir ki Jéhovah ti ankoler avek Hanna parski li pa ti gagn zanfan? Explike. (Get not.)

6 Sak lane, lafami bizin vwayaze pou al Shilo, dan tabernak. Pou Peninna, samem pli bon lokazion ki li ena pou fatig Hanna. Elqana donn sak zanfan, setadir ‘tou bann garson ek bann tifi’ Peninna, bann porsion sakrifis pou ofer Jéhovah. Parkont Hanna gagn enn porsion spesial ek sa fer Peninna zalou. Alor Peninna fer so vantar avek Hanna ek sak fwa fer li rapel ki li pa kapav gagn zanfan. Sa telman fatig Hanna ki li plore ek mem perdi lapeti. Elqana trouve ki so madam pa bien. Alor li esey rekonfort li. Li dir li: “Hanna, kifer to pe plore, ek kifer to pa pe manze? Kifer to leker pe fermal? Eski mo pa vo boukou plis ki dis garson pou twa?”​—1 Sam. 1:4-8.

7 Antouka, Elqana reisi konpran ki se parski Hanna pa kapav gagn zanfan ki li tris. Pena dout ki sa bann bon parol-la ena boukou linportans pou Hanna. * Me Elqana pa koz ditou lor bann move aksion Peninna. Labib pa dir osi ki Hanna inn koz sa avek li. Kitfwa Hanna panse ki si li devwal seki Peninna pe fer, sa kapav agrav so sitiasion. Eski Elqana vremem pou kapav sanz kitsoz? Eski sa pa pou  ogmant laenn ki Peninna ena pou Hanna, ek eski so bann zanfan ek so bann serviter osi pa pou fer parey? Eski lerla, Hanna pa pou santi li ankor pli rezete dan so prop lakaz?

Hanna ti tourn ver Jéhovah pou gagn rekonfor kan li ti pe gagn maltrete dan lakaz

8. Kan to fer fas ar enn linzistis, ouswa kan kikenn mal azir anver twa, kifer sa rasir twa ki Jéhovah Li enn Bondie ki kontan lazistis?

8 Nou pa kone vremem si Elqana ti konpran ki lefe bann move aksion Peninna ti ena, me seki nou sir se ki Jéhovah Li, Li ti trouv tou seki ti pe arive. So Parole rakont nou tou seki finn pase. Alor, sa li enn lavertisman pou ninport kisannla ki pran plezir pou fer bann ti kitsoz zis par zalouzi ouswa laenn. Me, bann dimounn inosan ki kontan lape parey kouma Hanna, zot, zot kapav gagn rekonfor. Kouma zot pou gagn sa rekonfor-la? Se kan zot gard dan zot lespri ki Bondie lazistis pou koriz tou kitsoz dan ler ek fason ki Li’nn prevwar. (Lir Deutéronome 32:4.) Kitfwa Hanna ti konn sa, parski se ver Jéhovah ki li’nn tourne pou gagn led.

“So Figir Ti Nepli Paret Trakase”

9. Ki leson nou kapav aprann ar lexanp Hanna ki ti dispoze pou al Shilo mem si li ti kone kouma so rival ti pou tret li?

9 Ena boukou tapaz boner gramatin dan lakaz. Zot tou, mem bann zanfan, pe prepar zot. Lafami bizin vwayaz plis ki 30 kilomet. Zot bizin marse enn ouswa de zour pou travers rezion Éphraïm kot ena boukou kolinn pou al dan Shilo. * Hanna fini kone kouma so rival pou tret li. Malgre sa, li pa res lakaz. Li les enn zoli lexanp pou tou bann adorater Jéhovah zordi. Fode zame nou les move kondwit enn kikenn anpes nou ador Jéhovah. Si nou fer sa, nou pa pou gagn bann benediksion ki an realite nou bien bizin pou nou kapav andire.

10, 11. (a) Kifer Hanna al dan tabernak kouma li gagn enn lokazion? (b) Kouma Hanna devid so leker ar so Papa dan lapriyer?

10 Apre enn long zourne lor sa larout ki fer zigzag la, finalman zot ariv Shilo. Lavil-la zis devan zot, lor enn kolinn antoure ar lezot kolinn ki pli ot. Amezir ki zot pe al ver sa lavil-la, Hanna pe reflesi ki li pou kapav dir Jéhovah. Kouma zot arive, zot pran enn repa. Me Hanna li, kouma li gagn enn lokazion, li leve li al dan tabernak. Gran Pret Éli pe asiz pre kot montan laport tanp. Me Hanna pa mem remark li parski so lespri konsantre zis lor so Bondie. Isi, dan tabernak, li sir ki pou ena kikenn ki pou ekout li. Si personn pa kapav konpran exakteman seki li resanti, so Papa ki dan lesiel, Li, Li konpran. So tristes telman gran ki so lagorz koumans sere, li pa kapav tini, li koumans plore.

 11 So lekor tranble telman li pe plore, anmemtan li pe koz ar Jéhovah dan so leker. So lalev pe bouz-bouze amezir ki li pe pronons bann mo dan so lespri pou exprim so sagrin. Li priye enn bon bout letan, li devid so leker ar so Papa. Me li pa zis demann Jéhovah realiz gran dezir ki li ena pou gagn enn zanfan. Li pa anvi zis gagn benediksion Bondie, me li anvi osi donn Jéhovah tou seki li ena. Alor li fer enn promes: Si li gagn enn garson, li pou donn sa garson-la Jéhovah pou ki li servi Li toutlong so lavi.​—1 Sam. 1:9-11.

12. Parey kouma lexanp Hanna montre nou, ki nou bizin rapel konsernan lapriyer?

12 An rapor avek lapriyer, Hanna les enn bon lexanp pou tou bann serviter Jéhovah. Avek boukou lamour, Jéhovah invit so pep pou ouver zot leker ar Li, san ezite. Li anvi nou dir Li tou seki fatig nou parey kouma enn zanfan devid so leker ar so Papa ki li fer full konfians. (Lir Psaume 62:8; 1 Thessaloniciens 5:17.) Get seki lapot Pierre ti inspire pou ekrir lor bann lapriyer ki nou fer avek Jéhovah. Se bann parol ki bien rekonfortan: “Zet tou zot traka lor Li, parski Li interese ar zot.”​—1 Pierre 5:7.

13, 14. (a) Kifer vit-vit Éli inn tir enn move konklizion lor Hanna? (b) Par fason ki Hanna reponn, kouma eski li les nou enn gran lexanp lafwa?

13 Bann imin pa kapav konpran lezot ek ena konpasion parey kouma Jéhovah. Alor ki Hanna pe plore ek pe priye, enn sel kout enn lavwa fer li gagn sok. Se gran pret Éli ki pe obzerv li. Li dir Hanna: “Ziska kan to pou konport twa kouma enn madam ki’nn sou? Tir divin-la devan twa.” Éli ti trouv Hanna pe plore, so lalev pe bouz-bouze, ek dan ki leta li ti ete. Olie ki li demann li ki’nn arive, vit-vit li tir konklizion ki Hanna ti’nn sou.​—1 Sam. 1:12-14.

14 Nou kapav mazine kouma Hanna so leker fermal kan enn dimounn kouma Éli, ki ena enn gran pozision koumsa inn port enn fos lakizasion kont li, sirtou dan enn moman kot li ti santi-li bien angwase! Me ankor enn fwa Hanna les nou enn gran lexanp lafwa. Li pa’nn les linperfeksion enn zom rant ant li ek so ladorasion pou Jéhovah. Avek respe, li reponn Éli ek explik li so sitiasion. Éli realize ki li’nn fer erer, ek kitfwa lor enn ton inpe pli kalm li dir Hanna: “Al anpe, ek ki Bondie Israël donn twa seki to’nn demann Li.”​—1 Sam. 1:15-17.

15, 16. (a) Kouma Hanna inn santi li apre ki li’nn devid so leker ar Jéhovah ek ador Li dan tabernak? (b) Kouma nou kapav swiv lexanp Hanna kan nou pe lite kont bann santiman negatif?

15 Kouma Hanna finn santi li apre ki li’nn devid so leker ar Jéhovah ek ki li’nn ador Li dan tabernak? Labib dir: “Madam-la ti ale, li ti manze ek so figir ti nepli paret trakase.” (1 Sam. 1:18)  The Jerusalem Bible tradir sa verse-la koumsa: “Pa ti ena tristes lor so figir.” Hanna inn soulaze. Dan enn sertin sans, koumadir li’nn pran tou traka ki ti ena lor so zepol, li’nn zet sa lor enn zepol ki pli for ek pli larz, setadir lor zepol so Papa ki dan lesiel. (Lir Psaume 55:22.) Eski ena enn problem ki tro lour pou Li? Non​—pa finn ena, pena, ek zame pa pou ena!

16 Kan nou santi nou dekouraze, deprime, ek koumadir ena enn pwa lor nou leker, li bon nou swiv lexanp Hanna ek devid nou leker ar Jéhovah, nou Bondie, “ki ekout lapriyer.” (Ps. 65:2) Si nou fer sa avek lafwa, nou osi nou pou trouve ki “lape Bondie ki depas tou panse,” pou ranplas sa tristes ki nou ena la.​—Phil. 4:6, 7.

“Nou Bondie Kouma enn Gran Ros ek Pena Personn Kouma Li”

17, 18. (a) Kouma Elqana finn montre ki li ti dakor avek promes ki Hanna ti fer? (b) Ki Peninna ti nepli kapav fer?

17 Landemin gramatin, Hanna retourn tabernak avek Elqana. Sirman li’nn rakont Elqana tou seki li’nn demann Jéhovah ek promes ki li’nn fer. Dapre Lalwa Mozaik, enn mari ti gagn drwa kennsel promes ki so madam ti fer san so lakor. (Nomb. 30:10-15) Me sa zom fidel-la pa’nn fer sa. Okontrer, zot toulede zot ador Jéhovah ansam, apre sa zot retourn kot zot.

18 Kan eski Peninna rann li kont ki so bann parol nepli ena okenn lefe lor Hanna? Labib pa dir nanye lor la. Me lexpresion “nepli paret trakase,” fer nou konpran ki depi sa zour-la, Hanna ti dan lazwa. So lespri ti nepli tourmante. Antouka, bien vit Peninna finn realize ki so bann parol blesan ti koumadir delo lor bredsonz. Labib pa remansionn so nom ankor.

19. Ki benediksion Hanna gagne, ek kouma li montre ki li kone kotsa, sa benediksion-la sorti?

19 Amezir ki bann mwa pase, lape lespri ki Hanna resanti grandi ek transforme an enn lazwa extraordiner. Li tom ansint! Mem si li dan lazwa, zame li bliye, mem pou enn segonn, kotsa benediksion-la sorti. Kan so garson ne, li deside pou apel li Samuel, ki vedir “Nom Bondie” ouswa invok nom Bondie parey kouma Hanna ti fer. Sa lane-la, li pa al Shilo avek Elqana ek tou so fami. Pandan trwa-z-an li res lakaz avek Samuel ziska ki Samuel nepli bwar avek li. Biento so ti garson ki li bien kontan pou kit li. Alor, li koumans prepar li parski li kone ki sa zour-la, li pou bizin boukou kouraz.

20. Kouma Hanna ek Elqana tini promes ki zot ti fer Jéhovah?

20 Pena dout ki sa separasion-la bien difisil. Biensir, Hanna  kone ki Samuel pou bien dan Shilo; li paret ki se bann madam ki servi dan tabernak ki pou okip li. Me Samuel ankor bien zenn. Ki mama pa ti pou kontan ki so zanfan res touletan devan so lizie? Malgre sa, se pa par lobligasion ki Hanna ek Elqana amenn zot garson dan tabernak, me se avek enn leker ranpli ar rekonesans. Zot ofer enn sakrifis ek zot amenn Samuel devan Éli. Zot rapel li promes ki Hanna ti fer de-trwa lane avan.

Hanna ti enn vre benediksion pou so garson, Samuel

21. Kouma lapriyer ki Hanna fer montre ki so lafwa bien profon? (Get osi lankadre “ De Lapriyer Bien Spesial.”)

21 Lerla, Hanna fer enn lapriyer. Remarke ki Bondie finn trouv bon pou fer ekrir sa dan so Parol ki inspire. Amezir ki ou lir sa lapriyer-la dan 1 Samuel 2:1-10, dan sak fraz ou pou trouve ki kantite profon so lafwa ti profon. Li loue Jéhovah parski, dan enn fason extraordiner, Li servi so pwisans, setadir so kapasite ki personn pena, pou abes bann ki ena lorgey. Li servi sa pwisans-la osi pou beni bann ki pas mizer, ek pou tir lavi ouswa mem pou sap enn kikenn dan lamor. Li loue so Papa parski Li enn Bondie ki zis, ki fidel ek ki sin dan enn fason ki pa kapav konpare. Hanna ti ena rezon pou dir: “Nou Bondie kouma enn gran ros ek pena personn kouma Li.” Nou kapav fer Jéhovah full konfians parski zame Li pa sanze. Li enn refiz pou bann ki pas mizer ek ki tourn ver Li pou gagn led.

22, 23. (a) Kifer nou kapav sir ki amezir ki Samuel ti pe grandi li ti kone ki so bann paran ti kontan li? (b) Kouma Jéhovah ti beni Hanna ankor?

22 Ti Samuel ena enn mama ki ena enn gran lafwa an Jéhovah, sa se enn gran privilez ki li ena. Amezir ki li grandi, sirman li mank so mama, me zame li pa santi li abandone. Sak lane, Hanna al Shilo ek amenn enn ti palto san mans pou servis ki Samuel fer dan tabernak. Sak  pwin sa palto-la exprim lamour ki li ena pou so garson. (Lir 1 Samuel 2:19.) Nou kapav mazinn li pe met sa palto nef-la lor so garson, pe dres palto-la bien lor li, ek pe get so garson avek boukou lamour alor ki li pe dir li bann parol bien ankourazan. Ena enn mama kouma Hanna, li enn benediksion pou Samuel. Kan li grandi, li osi li’nn vinn enn benediksion pa zis pou so bann paran me osi pou Israël an antie.

23 Hanna osi pa ti santi li abandone. Jéhovah ti beni li ek li’nn kapav gagn sink zanfan ankor avek Elqana. (1 Sam. 2:21) Me pli gran benediksion ki kitfwa li’nn gagne, se bon relasion ki li ena avek so Papa, Jéhovah, ek sa relasion-la inn vinn pli for avek letan. Nou swete ki twa osi amezir ki to imit lafwa Hanna, to lafwa vinn pli for!

^ par. 7 Mem si Labib dir ki Jéhovah “ti ferm vant Hanna,” pena okenn prev ki montre ki Bondie pa ti donn so faver sa fam ki fidel ek inb la. (1 Sam. 1:5) Parfwa kan Labib dir ki Bondie inn fer sertin levennman arive, savedir ki Li’nn permet sa sitiasion-la pandan enn tan.

^ par. 9 Li posib ki Rama, lavil kot Elqana finn grandi, se lavil ki ti apel Arimathée dan lepok Jésus. Kitfwa, se lor sa posibilite lamem ki zot inn baze pou fer sa lestimasion-la.