Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT DISET

“Gete! Momem Esklav Jéhovah!”

“Gete! Momem Esklav Jéhovah!”

1, 2. (a) Ki premie parol sa viziter-la dir Marie? (b) Kifer nou kapav dir ki Marie ti retrouv li koumadir devan enn lakrwaze?

MARIE gagn enn sok kan li trouv sa viziter-la rant dan so lakaz. Viziter-la pa’nn vinn zwenn ni so papa ni so mama; li’nn vinn zwenn li! Antouka, li pa enn kikenn ki res dan Nazareth; sa se sir. Dan enn ti lavil koumsa, fasil remark enn etranze. Me sannla la, pli fasil pou remark li ankor. Fason ki li koz ar Marie, zame personn pa finn koz ar li koumsa. Li dir li: “Bonzour, twa ki finn gagn enn gran faver, Jéhovah avek twa.”​—Lir Luc 1:26-28.

2 Se koumsa ki Labib prezant nou Marie, tifi Héli, ki res dan lavil Nazareth, dan Galilée. Nou fer so konesans alor ki li retrouv li koumadir devan enn lakrwaze. Li fianse avek Joseph, enn sarpantie. Joseph pena boukou kas, me li ena boukou lafwa. Kitfwa, Marie ti fini panse kouma so lavi ti pou ete. Li ti pou ena enn ti lavi bien sinp avek Joseph; li ti pou soutenir li ek elve zot bann zanfan ansam. Me asterla, li retrouv li devan sa viziter-la. Anplis, viziter-la ena enn mision ki sorti kot Bondie pou li, enn responsabilite ki pou sanz so lavi net.

3, 4. Pou nou kapav konn Marie pli bien, ki li bon nou iniore, ek lor ki kitsoz nou bizin konsantre?

3 Boukou kapav etone kan zot trouve ki Labib pa donn enn kantite detay lor Marie. Li donn zis enn-de ti detay lor so pase, pa gran zafer lor so personalite, ek li pa dir nanye lor so laparans. Pourtan, sa tigit kitsoz ki Parol Bondie dir lor li la, revel nou boukou.

4 Si nou anvi konn Marie bien, nou bizin pa aret nou lor seki diferan relizion ansegne lor li. Fode pa nou les bann tablo ek bann skilptir ki boukou inn fer lor Marie, inflians fason nou trouv li. Nou bizin inior osi bann lansegnman konplike ki donn sa madam bien inb la bann gran-gran tit kouma “Mama Bondie” ek “Larenn Lesiel.” Anou konsantre plito lor seki Labib dir  vremem. Li ed nou konpran pli bien ki kalite lafwa Marie ti ena ek kouma nou kapav imit li.

Enn Anz Vizit Li

5. (a) Ki nou aprann kan nou get fason ki Marie finn reazir kan anz Gabriel finn koz ar li? (b) Ki leson inportan nou kapav aprann lor Marie?

5 Sa viziter-la, pa ti enn zom. Li ti enn anz, anz Gabriel. Marie “bien boulverse” kan li tann anz-la dir li: “Twa ki finn gagn enn gran faver.” Li koumans poz limem enn kantite kestion. (Luc 1:29) Gagn faver kisannla? Marie pa ti atann pou gagn faver bann dimounn. Me anz-la pe koz lor faver Bondie Jéhovah. Mem si sa ti bien inportan pou Marie, li pa ti atann ki Bondie oblize donn li so faver. Parey kouma Marie, anou fer zefor pou rod faver Bondie. Fode zame nou devlop lorgey ek panse ki nou deza ena So faver. Si nou fer sa, nou pou aprann enn leson bien inportan ki Marie ti bien konpran: Jéhovah pa kontan bann dimounn orgeye. Okontrer, Li kontan ek Li soutenir bann dimounn ki ena limilite.​—Jacq. 4:6.

Marie pa ti atann ki Bondie oblize donn li so faver

6. Ki privilez inkrwayab, anz-la inn ofer Marie?

6 Marie pou bizin limilite, parski anz-la inn ofer li enn privilez inkrwayab. Anz-la explike ki li pou donn nesans enn zanfan ki pou vinn dimounn pli inportan lor later. Gabriel dir: “Jéhovah pou donn li tronn David, so papa, ek li pou regn lor lakaz Jacob pou touletan, ek so rwayom pa pou fini zame.” (Luc 1:32, 33) Marie sirman konn promes ki Bondie ti fer avek David plis ki mil an avan, setadir, ki enn so desandan pou regne pou touletan. (2 Sam. 7:12, 13) Mazinn enn kout: Li pou vinn mama enn kikenn ki lepep Bondie pe atann depi plizir siek, setadir Lemesi!

Anz Gabriel ti donn Marie enn privilez ki pa kapav konpare

7. (a) Ki nou aprann lor Marie kan nou examinn kestion ki li’nn poze? (b) Ki leson bann zenn kapav aprann lor Marie zordi?

Me pa fini, anz-la dir li ki so garson pou apel “Garson Bondie ki Pli Gran.” Kouma enn fam lor later kapav donn nesans garson Bondie? Non, fran, fran, kouma Marie ti pou kapav donn nesans enn zanfan? Li ti fianse avek Joseph, me zot pa ti ankor marye. Marie pa ezite pou poz sa kestion-la: “Kouma sa kapav arive, alor ki zame mo’nn gagn relasion avek enn zom?” (Luc 1:34) Remarke ki Marie pa onte pou dir ki li ankor vierz. Gard so pirte, se enn kitsoz ki ena boukou valer pou li.  Azordi, boukou zenn prese pou gagn bann relasion sexiel, ek zot mem boufonn bann ki ankor vierz. Wi, lemond inn devir anba-lao, li’nn bien sanze, me pa Jéhovah. (Mal. 3:6) Parey kouma dan lepok Marie, Jéhovah ankor touzour kontan bann ki respekte so bann prinsip moral.​—Lir Hébreux 13:4.

8. Mem si Marie ti inparfe, kouma li ti pou kapav gagn enn zanfan ki parfe?

Mem si Marie ti enn fidel serviter Jéhovah, li ti inparfe. Kouma li pou kapav donn nesans Garson Bondie, enn zanfan parfe? Anz Gabriel explike: “Lespri sin pou vinn lor twa, ek pwisans sa Kikenn ki Pli Gran-la pou kouver twa avek so lonbraz. Se akoz sa osi ki pou apel sa zanfan-la, Sin, Garson Bondie.” (Luc 1:35) Sin vedir “pir,” “sakre.” Normalman, bann zanfan erit linperfeksion zot paran. Me dan sa ka-la, Jéhovah pou fer enn mirak ki zame pa’nn arive ek ki zame pa pou arive ankor. Li pou transfer lavi so Garson ki dan lesiel, dan vant Marie. Apre sa, Li pou servi so lafors aktif, ouswa so lespri sin, pou ‘kouver Marie avek so lonbraz,’ setadir protez sa zanfan-la ek anpes li gagn mem enn ti tras pese. Eski Marie inn krwar promes sa anz-la? Kouma li’nn reazir?

Repons Marie

9. (a) Ki verite bien inportan, boukou dimounn pa reisi sezi lor Marie? (b) Dan ki fason Gabriel inn fortifie lafwa Marie?

9 Boukou dimounn, mem sertin spesialis lor relizion Kretien, gagn difikilte pou krwar ki enn vierz inn kapav donn nesans enn zanfan. Tou sa aprann zot inn aprann-la, zot pa’nn reisi sezi enn sinp verite bien inportan. Kouma Gabriel inn dir: “Pena okenn parol ki inposib pou Bondie.” (Luc 1:37) Marie ti enn zennfi ki ti ena enn gran lafwa, alor li pa ti ena okenn dout lor bann parol ki Gabriel ti dir li. Me sa pa vedir ki li’nn aksepte sa, lizie ferme. Me kouma tou dimounn ki bien reflesi, li ti bizin bann prev, enn baz solid pou so lafwa. Gabriel ti fini prepar li pou sa. Marie ti ena enn fami ki ti apel Élisabeth, ki pa ti kapav gagn zanfan ek ki ti aze. Gabriel dir Marie ki li’nn tom ansint gras-a mirak Bondie!

10. Kifer sitiasion Marie pa ti fasil ditou?

10 Ki Marie pou fer asterla? Li’nn gagn enn mision ek prev ki montre ki Bondie pou fer tou seki Gabriel inn dir. Me sa pa vedir ki tou pou fasil. Li retrouv li devan enn sitiasion bien konplike. Enn kote, li fianse avek Joseph. Eski Joseph pou touzour anvi marye ar li kan li aprann ki li ansint? Lot kote, sa mision ki li’nn gagne la koumadir enn montagn pou li. Li pou bizin  sarye dan so vant, sa kikenn ki ena plis valer pou Bondie la, so prop Garson ki Li bien kontan! Tanki li pou ankor enn tibaba san okenn defans, li pou bizin pran li swin ek protez li dan sa move lemond-la. Enn gran responsabilite, pa vre?

11, 12. (a) Parfwa, kouma sertin zom for, ki ti ena enn gran lafwa, finn reazir kan Bondie finn donn zot bann gran responsabilite? (b) Ki nou kapav aprann ar repons ki Marie ti donn Gabriel?

11 Labib montre ki mem bann zom for ki ti ena enn gran lafwa, parfwa finn ezite pou aksepte bann mision difisil ki Bondie ti donn zot. Moïse ti panse ki li pa konn koz bien kouma bizin pou vinn portparol Bondie. (Ex. 4:10) Jérémie ti tir pretex ki li “ankor enn zenn garson,” setadir li tro zenn pou aksepte responsabilite ki Bondie ti donn li. (Jér. 1:6) Ek Yona li, li’nn sove devan so responsabilite! (Yona 1:3) Me ki Marie pou fer?

12 Zordi, sa bann parol bien sinp me ki ranpli ar limilite ek lobeisans la, ankor touzour rezone dan lespri bann dimounn. Li dir Gabriel: “Gete! Momem esklav Jéhovah! Ki tou seki to’nn dir pou mwa, realize dapre to parol!” (Luc 1:38) Sa mo esklav-la fer referans ar pli tipti servant ki kapav ena, ki ti met tou so lavi dan lame so met. Se koumsa ki Marie konsider limem devan so Met, Jéhovah. Li kone ki li an sekirite dan so lame ek ki Jéhovah fidel anver bann ki fidel ar Li. Li kone osi ki Jéhovah pou beni li si li fer tou seki li kapav pou ranpli sa responsabilite difisil ki li’nn gagne la.​—Ps. 18:25.

Marie ti kone ki li an sekirite dan lame Jéhovah, so Bondie ki fidel

13. Kifer lexanp Marie bien itil pou nou?

13 Parfwa seki Bondie demann nou pou fer kapav paret difisil, kitfwa mem inposib. Me, dan so Parol, Li donn nou boukou rezon pou fer Li konfians, pou met nou lavi dan so lame, parey kouma Marie ti fer. (Prov. 3:5, 6) Eski nou pou swiv so lexanp? Si nou fer sa, Jéhovah pou rekonpans nou, ek nou lafwa pou vinn ankor pli for.

Kot Élisabeth

14, 15. (a) Ki’nn arive kan Marie inn met lipie kot Élisabeth ek Zekaria? (b) Ki nou aprann lor Marie kan nou examinn Luc 1:46-55?

14 Seki Gabriel inn dir lor Élisabeth, bien ankouraz Marie. Kisannla kapav pli konpran li ki Élisabeth? Marie degaze al dan rezion kot ena bann montagn dan Juda, enn vwayaz ki pran  apepre trwa ou kat zour. Se laba mem ki Élisabeth reste. So misie se pret Zekaria. Deswit kouma Marie met lipie kot zot, Jéhovah donn li enn prev ki fer so lafwa vinn pli for. Kouma Élisabeth tann lavwa Marie, deswit sa zanfan ki dan so vant-la koumans bouze telman li kontan. Élisabeth ranpli ar lespri sin ek li apel Marie “mama mo Segner.” Bondie finn fer Élisabeth kone ki garson Marie pou vinn so Segner, Lemesi. Anplis, inspire par Bondie, li felisit Marie pou so lafwa ek so lobeisans kan li dir: “Sa kikenn ki’nn krwar la li ere li osi.” (Luc 1:39-45) An realite, tou seki Jéhovah inn anons Marie, pou vinn vre!

Lamitie ki ti ena ant Marie ek Élisabeth ti enn benediksion pou toulede

15 Apre sa, Marie koze. Kan nou lir Parol Bondie, nou kapav  trouv exakteman bann parol ki li’nn prononse. (Lir Luc 1:46-55.) Dan tou seki Marie finn dir, samem fwa li finn koz pli boukou, ek sa aprann nou boukou lor li. Avek enn leker ranpli ar rekonesans, li loue Bondie parski Li’nn donn li enn gran privilez ek enn gran loner pou donn nesans Lemesi. Li ena enn gran lafwa dan kapasite ki Jéhovah ena pou abes bann ki orgeye, bann ki pwisan, ek ed bann dimounn inb ek pov, ki fer zefor pou servi Li. So bann parol montre osi ki li konn bien bann Lekritir, parski apepre 20 fwa li sit bann Lekritir Ebre! *

16, 17. (a) Dan ki domenn nou kapav imit Marie ek so garson? (b) Ki nou aprann ar lamitie ki Marie ek Élisabeth ti ena?

16 Li kler ki Marie ti medit boukou lor Parol Bondie. Avek tou sa konesans ki li ti ena la, li ti kapav exprim so prop panse. Me avek limilite, li’nn prefer sit seki bann Lekritir dir. Sa garson ki ti pe grandi dan so vant la pou manifeste sa mem latitid-la plitar. Li pou dir: “Seki mo ansegne pa sorti ar mwa, me sorti kot Bondie ki’nn avoy mwa.” (Jean 7:16) Alor, anou demann noumem: ‘Eski mo ena mem respe pou Parol Bondie? Ouswa eski mo prefer ansegn mo prop lide?’ Dan sa domenn-la, Marie inn les nou enn bon lexanp.

17 Pandan apepre trwa mwa, Marie res kot Élisabeth. Pena dout ki sa de madam-la finn bien ankouraz zot kamarad. (Luc 1:56) Sa zoli zistwar-la rapel nou ki lamitie li kapav enn vre benediksion. Si nou fer kamarad avek bann dimounn ki vremem kontan nou Bondie, Jéhovah, nou pou vinn pli pros ar Li. (Prov. 13:20) Finalman, inn ariv ler pou Marie retourn kot li. Me, ki Joseph pou dir kan li aprann ki li ansint?

Marie ek Joseph

18. Ki Marie dir Joseph, ek kouma Joseph ti reazir?

18 Nou sir ki Marie pa’nn atann ki tou dimounn remarke ki li ansint, pou li dir sa Joseph. Me sirman, ziska dernie ler, li pe demann limem kouma sa zom respektab, ki ena lakrint pou Jéhovah la, pou reazir kan li aprann sa. Malgre sa, li rakont li tou seki finn pase. Vremem, Joseph bien boulverse. Li bien anvi krwar Marie, me li ena linpresion ki Marie inn tronp li. Labib pa dir ki’nn travers dan so lespri sa ler-la. Li zis dir ki Joseph inn deside pou divors ar li, parski sa lepok-la, si de dimounn ti fianse se koumadir zot inn fini marye. Me Joseph pa anvi fer  enn gran skandal ni fer Marie gagn enn gran dezoner devan zot tou. Alor li prefer divors avek li an sekre. (Mat. 1:18, 19) Sirman Marie so leker kase kan li trouv sa zom ki li bien kontan la boulverse koumsa. Me, li pa ankoler avek Joseph.

19. Kouma Jéhovah ed Joseph pou kone ki li bizin fer?

19 Lerla, Jéhovah ed Joseph pou kone ki li bizin fer. Dan enn rev, enn anz dir li ki se gras-a enn mirak ki Marie inn tom ansint. Aster ki Joseph so leker inn kler, li fer seki Marie finn fer depi koumansman​—li azir an-akor avek volonte Jéhovah. Li marye avek Marie, ek prepar limem pou asim responsabilite extraordiner ki li’nn gagne pou elve Garson Jéhovah.​—Mat. 1:20-24.

20, 21. Ki bann koup ek bann ki pe pans pou marye kapav aprann ar Marie ek Joseph?

20 Bann koup, ek bann ki pe pans pou marye, kapav aprann boukou ar sa koup ki’nn viv preske 2,000 an avan la. Pena dout ki Joseph bien kontan ki li’nn ekout Jéhovah, kan li trouv so zenn madam pe asim so rol mama bien kouma bizin. Sirman Joseph finn trouv linportans pou kont lor Jéhovah touletan. (Ps. 37:5; Prov. 18:13) Pena dout ki sa sef fami-la finn touletan fer bien atansion ek finn montre li bon, sak fwa ki li’nn ena pou pran bann desizion pou so fami.

21 Marie li, li’nn aksepte pou marye ar Joseph, mem si li’nn dout li. Ki sa aprann nou? Koumansman, Joseph ti gagn difikilte pou krwar Marie. Me avek pasians li’nn les Joseph limem deside ki pou fer, parski se li ki ti pou vinn sef lafami plitar. Sa sitiasion-la finn aprann li pou ena pasians, ek se enn bon leson pou tou bann ser zordi. Finalman, tou sa bann levennman-la finn aprann Joseph ek Marie linportans pou ena bann konversasion fran ek onet.​—Lir Proverbes 15:22.

22. Ki fondman, Joseph ek Marie finn donn zot maryaz, ek ki ti pe atann zot devan?

22 Pena dout ki Joseph ek Marie finn donn zot lavi maryaz pli bon fondman ki kapav ena. Zot toulede ti kontan Jéhovah ek zot ti anvi fer Li plezir antan ki bann bon paran ki responsab. Biensir, ti ena boukou benediksion ki ti pe atann zot, me bann difikilte osi. Zot ti ena responsabilite pou elve Jésus, ki ti pou vinn pli gran personaz ki’nn viv lor later.

^ par. 15 Li paret ki Marie ti sit bann parol Hanna, enn madam ki ti ena lafwa, ki Jéhovah ti beni kan Li ti donn li enn zanfan.​—Get lankadre “De Lapriyer Bien Spesial,” dan Sapit 6.