Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT NEF

Li’nn Azir Avek Bon Zizman

Li’nn Azir Avek Bon Zizman

1-3. (a) Kifer fami Abigaïl ti an danze? (b) Ki nou pou aprann lor Abigaïl?

ABIGAÏL trouve kouma sa zenn garson-la pe panike. Li pe tranble kouma enn fey ek li ena rezon. Apepre 400 solda deza lor larout, zot pe vinn isi, ek zot bien deside pou touy tou bann zom dan lakaz Nabal. Pou ki rezon?

2 Tou inn koumanse avek Nabal, mari Abigaïl. Parey kouma li abitie, li’nn koz brit ek li’nn maltret enn kikenn. Me sann fwa-la li’nn tom lor move dimounn: Li’nn maltret sef enn latroup solda bien antrene ek bien fidel. Akoz sa, enn zenn serviter Nabal, kitfwa enn berze, inn vinn get Abigaïl, dan lespwar ki li pou kapav trouv enn mwayin pou sap zot. Me, ki enn sel madam pou kapav fer kont enn larme solda?

Ki enn sel madam pou kapav fer kont enn larme solda?

3 Dabor, anou fer plis konesans avek Abigaïl. Ki kalite dimounn li ti ete? Kouma sa problem-la inn leve? Ek ki nou kapav aprann ar lafwa ki li’nn manifeste?

Li “Ti Ena Bon Zizman ek Li Ti Bien Zoli”

4. Ki kalite dimounn Nabal ti ete?

4 Abigaïl ek Nabal pa fer enn bon per. Zame Nabal pa ti pou kapav gagn enn pli bon madam ki Abigaïl. Me Abigaïl li, li retrouv li avek pli pir mari ki kapav existe. Nabal pran li pou enn kikenn ki bien inportan parski li bien ris. Me, kouma lezot konsider li? Labib pa koz li an bien; bien rar Labib koz koumsa lor enn kikenn. So nom mem vedir “Pena Lespri,” ouswa “Bet.” Nou pa kone si se so bann paran ki’nn donn li sa nom-la, ouswa si se enn nom gate ki li’nn gagne plitar. Antouka, li port bien so nom! Li enn ‘brit ki pena enn bon fason azir.’ Li enn dominer, enn soular;  akoz sa zot tou per li ek personn pa kontan li.​—1 Sam. 25:2, 3, 17, 21, 25.

5, 6. (a) Parmi bann kalite ki Abigaïl ti ena, ki kalite to pli kontan? (b) Pou ki rezon kitfwa Abigaïl finn marye avek enn vorien kouma Nabal?

Me Abigaïl li, li tou lekontrer Nabal. So nom mem vedir “Mo Papa Finn Fer Limem Gagn Lazwa.” An zeneral, enn papa bien fier kan li ena enn zoli tifi. Me li pli fier ankor kan li rann li kont ki so tifi ena bann zoli kalite. Bien souvan, kan enn kikenn li bien zoli, li pa trouv sa inportan pou devlop bann kalite kouma bon zizman, sazes, kouraz, ek lafwa. Me, Abigaïl pa koumsa. Labib dir nou ki li ena bon zizman ek bote, toulede.​—Lir 1 Samuel 25:3.

6 Sertin kapav dir: ‘Kouma enn tifi intelizan kouma li, finn kapav marye avek enn vorien koumsa?’ Li bon nou rapel ki dan lepok Biblik, laplipar maryaz ti aranze. Me mem si maryaz-la pa ti aranze, lakor bann paran ti bien inportan. Eski bann paran Abigaïl ti ankouraz ouswa mem ti aranz sa maryaz-la parski zot ti inpresione ar dibien ek pozision ki Nabal ti ena? Eski zot ti trouv sa kouma enn mwayin pou sorti dan zot lamizer? Sa nou pa kone. Me seki nou kone, se ki tou sa rises ki Nabal ti ena la, pa’nn fer li vinn enn bon mari.

7. (a) Ki bann paran bizin evit fer si zot anvi ki zot zanfan trouv maryaz dan enn bon fason? (b) Ki Abigaïl ti bien deside pou fer?

7 Bann paran ki ena sazes pran letan pou ed zot zanfan pou konsider maryaz dan enn bon fason. Zot pa obliz zot zanfan pou marye zis pou kas, ni zot met presion lor bannla pou zot koumans frekante alor ki zot ankor tro zenn pou asim responsabilite bann adilt. (1 Cor. 7:36) Abigaïl inn fini marye avek Nabal aster, inn tro tar pou li pans lor tousala. Me selman, antan ki madam Nabal, li bien deside pou adapte li ar sa sitiasion difisil-la.

“Li’nn Kriy ar Zot ek Li’nn Maltret Zot”

8. Kisannla Nabal ti maltrete, ek kifer seki li ti fer ti enn kitsoz bien bet?

8 Seki Nabal fek fer, finn rann sitiasion Abigaïl pli difisil ankor. Sa kikenn ki li’nn maltrete la se David, enn fidel serviter Jéhovah. Profet Samuel ti vers delwil lor latet David pou montre ki se Jéhovah ki’nn swazir li pou pran plas lerwa Saül. (1 Sam. 16:1, 2, 11-13) Saül ti zalou David, ek li ti rod touy li. Akoz sa, David finn bizin sove, al kasiet dan dezer avek so 600 solda.

9, 10. (a) Dan ki kondision David ek so bann zom ti bizin lite pou sirviv? (b) Kifer Nabal ti bizin apresie seki David ek so bann zom ti pe fer? (Get osi not paragraf 10.)

9 Nabal res dan Maôn. Me li travay ek li ena bann terin dan  Karmel, enn lavil pa tro lwin. * Sa de lavil-la trouv dan oter. Se bann landrwa kot ena boukou lerb, seki bien apropriye pou fer lelvaz bann mouton, ek zisteman Nabal ena 3,000 mouton. Me toutotour, ena bann terin ki pa kiltive. Dan lesid ena gran dezer Parân. Dan les, larout ki al ver Lamer Morte (Lamer Salée) travers bann gran terin vid kot ena bann kavern ek bann ravin. Se dan sa bann rezion lamem ki David ek so bann zom pe bizin lite pou sirviv. Sirman zot bizin lasas pou gagn zot ti bouse-manze ek zot bizin andir boukou sitiasion difisil. Souvan zot krwaz bann berze ki gard bann troupo Nabal.

10 Kouma sa bann solda bien debrouyar la tret bann berze Nabal? Detanzantan zot bien kapav kokin enn ti mouton, me zot pa fer li. Okontrer, zot vinn kouma enn miray ki protez bann troupo Nabal ek so bann serviter. (Lir 1 Samuel 25:15, 16.) Sa bann berze-la ek zot troupo bizin fer fas ar boukou danze. Bann zanimo sovaz pa manke, ek parski frontier sid Israël bien pre, bann bandi ek bann voler souvan atak zot. *

11, 12. (a) Kouma David finn koz ar Nabal? (b) Fason ki Nabal ti reazir avek David pa ti bon, kifer?

11 Devet pa fasil pou nouri tou sa bann zom-la dan dezer. Akoz sa, enn zour David avoy dis mesaze kot Nabal pou demann li so led. Li swazir enn bon moman: lepok kot tir lalenn lor bann mouton. An zeneral, se enn lepok kot tou dimounn amize ek fer bann don pou montre zot zenerozite. David reflesi bien avan li koze; li servi bann expresion kouma “silteple” pou montre so respe. Li prezant limem kouma “to garson David,” kitfwa par respe pou Nabal, ki pli aze. Kouma Nabal reazir?​—1 Sam. 25:5-8.

12 So disan bwi! “Li’nn kriy ar zot ek li’nn maltret zot,” se seki sa berze ki nou ti mansione dan lintrodiksion la finn dir Abigaïl. Nabal bien peng, alor li koumans kriye for-for: “Eski mo bizin pran mo dipin, mo delo ek laviann mo bann zanimo ki mo’nn touye . . . ek donn sa bann zom ki mo pa mem kone kot zot sorti?” Apre sa, li tret David kouma enn nanye ditou, ek konpar li ar enn serviter ki’nn kit so met, inn sove inn ale. Pena dout ki Nabal deteste David parey kouma Saül. Ni Nabal ni Saül pa trouv David parey kouma Jéhovah. An realite, Jéhovah Li, Li kontan  David, ek Li konsider li kouma fitir lerwa Israël, pa kouma enn esklav rebel.​—1 Sam. 25:10,11, 14.

13. (a) Kan David finn tann seki Nabal finn dir, ki so premie reaksion? (b) Kan nou examinn prinsip ki trouv dan Jacques 1:20, ki nou aprann lor reaksion David?

13 Kan bann mesaze anons David seki Nabal inn dir, David extra ankoler. Li donn sa lord-la: “Pran zot lepe zot tou!” Li osi li pran so lepe, ek pran 400 zom pou al atak Nabal. Li fer serman pou touy tou zom dan lakaz Nabal. (1 Sam. 25:12, 13, 21, 22) Nou kapav konpran so koler, me fason ki li montre sa koler-la, li pa bon. Labib dir: “Koler enn dimounn pa akonpli lazistis Bondie.” (Jacq. 1:20) Me, kouma Abigaïl pou kapav sap bann dimounn ki res dan so lakaz?

“Mo Beni To Bon Zizman”

14. (a) Ki premie pa Abigaïl inn fini fer pou koriz sa sitiasion-la? (b) Ki diferans ena ant Nabal ek Abigaïl, ek ki leson pratik nou kapav tire? (Get not.)

14 Dan enn sertin fason, Abigaïl inn fini fer premie pa pou koriz sa sitiasion-la. Li pa’nn fer kouma so mari. Okontrer, li’nn dispoze pou ekoute. Get seki sa zenn serviter-la dir lor so met: “Li enn tro gran vorien pou kapav koz ar li.” * (1 Sam. 25:17) Nabal panse ki pli inportan ki li pena, akoz sa malerezman li pa’le ekout personn. Azordi, boukou dimounn arogan parey kouma li. Me sa zenn serviter-la kone ki Abigaïl li, li diferan, ek se sirman pou sa rezon lamem ki li’nn vinn get li pou regle sa problem-la.

Abigaïl pa’nn fer kouma Nabal, okontrer li, li’nn dispoze pou ekoute

15, 16. (a) Kouma Abigaïl inn montre ki li parey kouma sa fam kapab ki dekrir dan liv Proverbes la? (b) Kifer nou kapav dir ki Abigaïl pa’nn rebele kont lotorite so mari?

15 Abigaïl reflesi ek azir deswit. Labib dir: “Deswit Abigaïl degaze.” Dan sa zistwar-la, kat fwa nou trouv verb “degaze” kan pe koz lor Abigaïl. Pou David ek so bann zom, li prepar enn gran kado: dipin, divin, mouton, bann lagrin ki’nn griye, bann gato rezin, ek bann gato fig. Parey kouma sa fam kapab ki liv Proverbes dekrir la, Abigaïl kone ki kitsoz ena kot li. Anplis, se avek serye ki li okip so lakaz. (Prov. 31:10-31) Li donn sa kado-la so  bann serviter ek dir zot al devan, apre sa li vinn deryer, li tousel. Labib dir: “Me li pa dir Nabal, so mari, nanye.”​—1 Sam. 25:18, 19.

16 Eski Abigaïl pe rebele kont lotorite so mari? Non. Rapel ki Nabal ti maltret David, zom ki Jéhovah Limem ti swazir, ek akoz sa boukou inosan ti kapav trouv lamor. Si Abigaïl res lebra krwaze, eski li osi li pa pou ena enn par responsabilite ladan? Dan sa ka-la, li bizin fer so soumision anver Bondie pas avan soumision anver so mari.

17, 18. (a) Ki Abigaïl finn fer ek finn dir kan li’nn zwenn David? (b) Kifer so bann parol ti tous David?

17 Li pa tarde pou zwenn David ek so bann zom. La ankor, li degaze desann lor so bourik ek li tom dan lipie David. (1 Sam. 25:20, 23) Apre sa, li devid so leker avek David, li sipliy li pou ena mizerikord anver so mari ek anver bann dimounn ki res dan so lakaz. Kifer so bann parol tous David?

“Silteple donn to esklav permision pou koz dan to zorey”

18 Li blam limem pou tou seki finn arive ek li demann David pou pardonn li. Li realist ek li rekonet ki so mari bien bet, parey kouma so nom inplike. Par la, kitfwa li pe rod dir ki si David pini enn zom koumsa, se koumadir li pe abes limem. Li dir David ki li fer li konfians. Li kone ki li enn reprezantan Bondie, ki fer “bann lager Jéhovah.” Li kone osi ki Bondie inn promet David pou vinn lerwa, parski li dir: “Vremem [Jéhovah] pou fer twa vinn sef lor Israël.” Anplis, li sipliy David pou pa fer enn kitsoz ki pou met enn det disan lor so latet, seki kapav vinn “enn obstak ki fer [li] tonbe”​—setadir ki pou fer li gagn bann remor plitar. (Lir 1 Samuel 25:24-31.) Se bann parol bien tousan, pa vre?

19. Kouma David reazir apre ki li’nn ekout Abigaïl, ek kifer li’nn felisit li?

19 Kouma David reazir? Li aksepte kado Abigaïl ek li dir: “Mo beni Jéhovah, Bondie Israël, ki’nn avoy twa pou vinn zwenn mwa zordi! Ek mo beni to bon zizman, ek mo beni twa parski zordi to’nn anpes mwa al ziska fer enn krim.” David felisit Abigaïl parski li pa’nn tarde pou vinn zwenn li, ek li’nn anpes li fer enn krim. Li dir Abigaïl: “Retourn anpe kot twa!” Avek limilite, li azoute: “Mo’nn ekout to parol.”​—1 Sam. 25:32-35.

‘Gete, Ala To Esklav’

20, 21. (a) Kouma Abigaïl inn kit enn bon lexanp kan li’nn dispoze pou retourn kot so mari? (b) Kouma Abigaïl finn montre kouraz ek bon zizman ankor enn fwa?

20 Sakenn al so kote. Me Abigaïl pa kapav bliye konversasion ki li’nn gagne avek David. Ena enn bel diferans ant David, ki bon ek fidel, ek so mari, ki enn brit! Me li pa kontign pans lor la. Labib dir nou: “Plitar, Abigaïl vinn kot Nabal.” Li retourn kot li pli  determine ankor pou fer tou seki li kapav pou asim so responsabilite antan ki madam Nabal. Li bizin dir Nabal ki li’nn donn David ek so bann zom enn kado. Nabal ena drwa pou kone. Abigaïl bizin dir li osi ki zot finn evit enn gran danze. Si Nabal al aprann sa par labous enn lot dimounn, li pou gagn enn pli gran laont ankor. Me, Abigaïl pa kapav dir li sa asterla. Li pe fete kouma enn lerwa ek li’nn sou dernie degre.​—1 Sam. 25:36.

Avek kouraz, Abigaïl inn dir Nabal seki li’nn fer pou sap so lavi

21 Ankor enn fwa avek kouraz ek bon zizman, Abigaïl atann landemin gramatin. Nabal inn desoule, ek li ena tou so lespri pou konpran seki Abigaïl ena pou dir li. Pourtan se kan li dan sa leta lamem ki li pli danzere. Malgre sa, Abigaïl rakont li tou seki finn pase. Sirman li pe atann ki Nabal pou exploze ek pou mem bat li. Me, Nabal res asize koumadir li’nn gagn enn sezisman.​—1 Sam. 25:37.

22. (a) Ki’nn ariv Nabal? (b) An rapor avek violans domestik, ki sa zistwar-la aprann nou?

22 Ki’nn ariv li? “So leker finn mor andan li, ek limem li’nn vinn koumadir enn ros.” Li posib ki li’nn gagn enn atak. Li mor dis zour apre, me pa zis pou bann rezon medikal. Labib dir: “Jéhovah ti touy Nabal.” (1 Sam. 25:38) Sa exekision-la ti zis. Pandan tou sa letan ki li’nn marye la, Abigaïl so lavi ti enn kosmar, me asterla li’nn libere. Li vre ki zordi Jéhovah pa fer mirak, Li pa fer bann exekision koumsa. Me, sa rapel nou ki Jéhovah trouve kan kikenn pe fer dominer ar so konzwin ouswa mem pe bat li. Pena okenn ka violans domestik ki Jéhovah pa trouve. Pena bare, kan ler pou arive, Li pou amenn lazistis.​—Lir Luc 8:17.

23. (a) Ki lot benediksion Abigaïl inn gagne? (b) Kouma nou kone ki Abigaïl pa’nn devlop lorgey apre ki li’nn marye ar David?

23 Abigaïl inn reisi sap dan enn maryaz malere. Me, ena enn lot benediksion ki pe atann li. Kan David aprann ki Nabal inn mor, li avoy bann mesaze pou al demann lame Abigaïl. Lerla Abigaïl reponn: “Gete mo segner, to esklav pe prezant li kouma enn servant pou lav lipie to bann serviter.” Li kler ki Abigaïl pa’nn devlop lorgey kan li’nn aprann ki li pou vinn madam David. Okontrer, li mem propoz pou vinn servant bann serviter David! Ankor enn fwa li degaze, li prepar li vit-vit pou al kot David.​—1 Sam. 25:39-42.

24. (a) Avek ki difikilte Abigaïl ti pou bizin fer fas dan so nouvo lavi? (b) Kouma David ek Jéhovah ti konsider Abigaïl?

 24 Eski lafin sa zistwar-la li parey kouma lafin bann fim kot zot viv ere touletan ansam, san okenn problem? Non, lavi Abigaïl pa ti touletan fasil avek David parski David ti deza marye avek Ahinoam. Mem si sa lepok-la Bondie ti permet poligami, pena dout ki sa sitiasion-la ti bien difisil pou bann fam fidel. Anplis, David pa ti ankor vinn lerwa. Avan ki sa arive, zot ti pou bizin fer fas ar boukou obstak ek boukou leprev. Me amezir ki Abigaïl inn ed ek inn soutenir David ziska lafin so lavi, ek inn mem gagn enn zanfan avek li, li’nn rann li kont ki li ena enn mari ki konn so valer ek ki protez li. Enn fwa, David finn mem sap li kan bann dimounn ti kidnap li! (1 Sam. 30:1-19) Dan sa domenn-la, David inn imit nou Bondie Jéhovah, ki kontan ek apresie bann fam fidel ki ena bon zizman ek kouraz.

^ par. 9 Sa lavil Karmel la li trouv dan Lesid, lor frontier dezer Parân. Fode pa nou fer konfizion ant sa lavil-la ek Mont Carmel ki trouv dan lenor kot profet Éliya plitar inn fer enn konfrontasion avek bann profet Baal. (Get Sapit 10.)

^ par. 10 Pou David, protez sa bann proprieter-la ek zot troupo, se koumadir enn servis ki li pe fer pou Jéhovah. Proze ki Jéhovah ti ena sa lepok-la, se fer bann desandan Abraham, Isaac, ek Jacob res dan sa pei-la. Alor, protez sa pei-la kont bann bandi ek bann voler se koumadir enn form servis sakre.

^ par. 14 Dan enn sans literal, sa expresion ki sa zenn serviter-la servi vedir “enn garson bélial (pa vo nanye).” Dan lezot Labib, fason ki zot inn tradir sa expresion-la fer nou konpran ki Nabal ti enn kikenn “ki pa anvi ekout personn” akoz sa “pa ti kapav koz ar li.”