Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT ENN

“Mem Si Li’nn Mor, Li Ankor Pe Koze”

“Mem Si Li’nn Mor, Li Ankor Pe Koze”

1. Kifer Adam ek Ève ek zot zanfan pa ti kapav rant dan zardin Éden, ek ki pli gran dezir Abel?

ABEL lev so lizie ek get so troupo mouton ki pe manz lerb lor enn kolinn. Li get inpe pli lwin, ek la, dan enn distans li trouv enn ti lalimier pe eklere. Li kone ki ete sa. Se laba mem ki ena enn lam dife ki kontign tourne ek ki blok lantre zardin Éden. Enn tan, so bann paran ti res laba, me asterla, ni zot, ni zot bann zanfan pa gagn drwa met lipie dan sa zardin-la. Pe koumans fer nwar. Abel santi enn ti-labriz dan so seve alor ki li lev latet pou get lesiel. Li pe pans so Kreater. Kitfwa li pe demann limem: ‘Eski enn zour relasion ki ena ant bann dimounn ek Bondie pou ameliore?’ Samem pli gran dezir Abel!

2-4. Dan ki sans Abel koz ar nou zordi?

2 Abel pe koz ar twa zordi. Eski to tann li? Kitfwa to pou dir: ‘Inposib sa.’ Boukou letan finn pase depi ki sa deziem garson Adam la inn mor. Inn gagn 6,000 an depi ki so lekor inn vinn lapousier. Labib limem dir ki bann mor “pa konn nanye.” (Eccl. 9:5, 10) Anplis, Labib pa sit mem enn sel parol Abel. Alor, kouma li kapav koz ar nou?

3 Pourtan Bondie ti inspir lapot Paul pou ekrir sa bann parol-la lor Abel: “Gras-a sa, mem si li’nn mor, li ankor pe koze.” (Lir Hébreux 11:4.) Gras-a ki kitsoz? Gras-a so lafwa. Abel limem premie dimounn ki’nn devlop sa kalite extraordiner la. Li’nn manifeste enn lafwa telman for ki so lexanp li vivan. Li’nn kit enn bon lexanp pou nou zordi. Si nou aprann ar so lexanp ek nou imit so lafwa, lerla koumadir vremem nou pou tann Abel pe koz ar nou.

Mem si Labib pa donn boukou detay lor li, ki nou aprann lor Abel ek lor so lafwa? Anou gete.

Li’nn Grandi Lepok “Fondasion Lemond”

5. Ki Jésus ti pe rod dir kan li ti fer enn lien ant “fondasion lemond” ek Abel? (Get not osi.)

5 Abel finn ne enn tipe apre kreasion bann premie imin.  Plitar, kan Jésus ti koz lor sa lepok-la, li ti apel sa “fondasion lemond.” (Lir Luc 11:50, 51.) Li kler ki isi sa mo ‘lemond-la’ reprezant bann dimounn ki ena lesperans pou libere ar pese. Mem si Abel ti katriem dimounn ki’nn existe, devan lizie Bondie, limem premie ki ti merit gagn delivrans ar pese. * Abel inn grandi parmi bann dimounn ki pa ti donn li enn bon lexanp.

6. Kouma bann paran Abel ti ete, ek ki zot inn fer?

6 Alor ki lemond fek pran nesans, enn gran tristes fini koumans regne lor limanite. Bann paran Abel, Adam ek Ève, sirman ti bann zoli dimounn ki ti ena tou zot lafors. Me zot ti fer enn gran erer, ek zot ti bien konsian seki zot ti fer. Koumansman, zot ti parfe, zot ti ena lavi pou touletan devan zot. Me, zot finn dezobeir Jéhovah ek Jéhovah finn met zot deor dan Paradi. Zot pa finn pans seki zot bann desandan ti pou bizin plitar. Zot finn pans zis zot tousel, zis zot prop dezir ek se koumsa ki zot finn perdi enn lavi parfe, ek lavi eternel.​—Gen. 2:15–3:24.

7, 8. Ki Ève ti dir kan Caïn ti ne, ek ki li ti pe panse kan li ti dir sa?

7 Andeor zardin, lavi Adam ek Ève ti bien-bien dir. Pourtan kan zot premie zanfan ne, zot apel li Caïn, ki vedir “Kitsoz Ki’nn Prodir,” ek Ève dir: “Mo finn prodir enn zom avek led Jéhovah.” Kan Ève pe dir sa, kitfwa li pe pans promes ki Jéhovah ti fer dan zardin. Li ti anonse ki enn fam ti pou prodir enn “desandans” ki  ti pou detrir sa kikenn ki ti anbet Adam ek Ève-la. (Gen. 3:15; 4:1) Kitfwa Ève pe panse ki se limem sa fam-la ek ki Caïn li “desandans” ki Bondie ti promet.

8 Si vremem li’nn pans sa, li ti dan lerer. Li posib ki, amezir ki Caïn grandi, Adam ek Ève ranpli so latet avek sa bann lide-la. Sa pa finn ed li pou lite kont lorgey ki tou imin inparfe ena. Plitar, Ève gagn enn deziem garson, me sa fwa-la li pa flat li kouma li’nn flat Caïn. Zot apel li Abel, ki kitfwa vedir “Vaper,” ouswa “Dan Vid.” (Gen. 4:2) Eski zot swazir sa nom-la parski zot ena mwins lespwar dan Abel, konpare ar Caïn? Kitfwa.

9. Ki leson bann paran kapav tire ar lexanp nou bann premie paran?

9 Bann paran kapav aprann boukou ar zot lexanp. Paran, par ou bann parol ek ou bann aksion, eski ou nouri lorgey, lanbision dan leker ou bann zanfan, ek pous zot pou vinn egois? Ouswa eski ou ansegn zot pou kontan Jéhovah ek pou rod so lamitie? Malerezman, nou bann premie paran pa’nn asim zot responsabilite kouma bizin. Malgre sa, ti ena enn lespwar pou zot bann desandan.

Kouma Abel Finn Devlop Lafwa?

10, 11. Ki travay Caïn ek Abel ti desid pou fer, ek ki kalite Abel ti devlope?

10 Amezir ki sa de garson-la grandi, sirman Adam montre zot kouma travay pou ki zot kapav nouri zot fami. Caïn desid pou vinn enn planter, ek Abel, enn berze.

11 Selman, Abel li, li fer enn kitsoz boukou pli inportan. Amezir bann lane pase, li devlop lafwa. Plitar, dan liv Hébreux, lapot Paul koz lor sa zoli kalite-la. Reflesi enn kou! Lor later, Abel pa ti kapav swiv lexanp personn. Me, kouma li’nn kapav devlop lafwa an Jéhovah? Anou examinn trwa baz solid ki’nn ed li pou devlop enn gran lafwa.

12, 13. Kouma Abel so lafwa finn vinn pli for kan li’nn obzerv kreasion Jéhovah?

12 Kreasion Jéhovah. Li vre ki Jéhovah ti modi later. Pie pikan ek move lerb ti pouse partou. Akoz sa li ti difisil pou kiltiv later. Malgre sa, later ti prodir ase manze pou nouri fami Abel. Pa ti ena malediksion lor okenn zanimo, ni lor bann montagn, lak, larivier, ek lamer. Pa ti ena malediksion osi lor lesiel, niaz, soley, lalinn, ek bann zetwal. Partou kot Abel gete, li trouv bann prev ki montre gran lamour, sazes, ek bonte Jéhovah, Kreater tou kitsoz. (Lir Romains 1:20.) Nou sir ki se avek enn leker ranpli ar rekonesans ki Abel medit lor tousala ek se sa ki’nn fer so lafwa vinn pli for.

Atraver kreasion, Abel ti dekouver enn Kreater ki ena lamour, ek sa ti enn baz solid pou so lafwa

 13 Pena dout ki Abel pran letan pou reflesi lor so relasion avek Jéhovah. Mazinn Abel pe okip so troupo. Enn berze touletan pe bizin rode kotsa lerb pli ver, kotsa ena pli bon delo, kotsa ena pli bon plas pou repoze. Akoz sa li bizin marse boukou; li bizin amenn so bann zanimo lor bann kolinn, travers bann vale, ek mem bann larivier. Parmi tou bann zanimo ki Jéhovah inn kree, li paret ki bann mouton zot bann zanimo ki bizin plis proteksion. Koumadir zot finn kree dan enn fason kot zot bizin bann dimounn pou gid zot ek protez zot. Eski Abel santi ki li osi li bizin enn Kikenn ki pli saz ek ki pli pwisan ki ninport ki dimounn, pou gid li, protez li, ek pran li swin? Pena dout ki li’nn koz lor la dan lapriyer plizir fwa, ek se koumsa ki so lafwa inn kontign grandi.

14, 15. Lor ki kitsoz Abel ti kapav medite an rapor avek seki Jéhovah ti anonse?

14 Seki Jéhovah ti anonse. Adam ek Ève sirman finn explik zot bann garson ki finn pase dan zardin Éden ek kifer Jéhovah finn tir zot laba. Alor, Abel ti ena boukou kitsoz pou medite.

15 Jéhovah ti dir ki later pou modi. Abel trouv bann pie pikan ek bann move lerb pouse, parey kouma Jéhovah ti dir. Jéhovah ti anonse ki Ève pou soufer pandan so groses ek kan li pou gagn zanfan. Kan so bann frer ek ser ne, ankor enn fwa Abel trouve ki seki Jéhovah finn dir li vre. Jéhovah ti fini trouve ki Ève ti pou rod dan enn fason exazere, lamour ek latansion so mari, me ki Adam li, li ti pou dominn so fam. Abel trouv tousala pase devan so lizie. Dan sak sitiasion, Abel rann li kont ki bann parol Jéhovah zot realize exakt pou exakt. Sa se bann bon rezon ki ti pous Abel pou ena lafwa dan promes ki Jéhovah ti fer konsernan enn “desandans” ki enn zour pou repar tou bann dega ki finn koumanse an Éden.​—Gen. 3:15-19.

16, 17. Ki Abel finn aprann ar lexanp bann seribin?

16 Bann serviter Jéhovah. Lor later, Abel pa trouv okenn bon  lexanp ki li kapav swiv. Me sa lepok-la, apart bann dimounn, ena osi lezot kreatir intelizan. Kan Jéhovah ti tir Adam ek Ève dan zardin, Li ti fer sir ki ni bannla, ni zot desandans pa rant dan sa zardin-la. Alor devan lantre, Jéhovah ti met bann seribin​—bann anz ki ena enn gran pozision​—ek enn lepe avek enn lam dife ki kontign tourne.​—Lir Genèse 3:24.

17 Mazine ki ti-Abel resanti kan li trouv sa bann seribin-la. Mem si zot ena enn lekor imin, Abel kapav trouve ki zot extra pwisan. Anplis, kan li trouv sa “lepe” avek enn lam dife ki kontign tourne la, li resanti enn lakrint ek enn gran respe. Amezir ki Abel grandi, zame li’nn trouv sa bann seribin-la perdi pasians ek kit zot pos parski zot fatige ar zot travay. Lanwit-lizour, lane apre lane, dizenn lane apre dizenn lane, sa bann kreatir intelizan ek pwisan la pa bouz enn pous. Se koumsa ki Abel aprann ki Jéhovah ena bann serviter ki zis ek fidel. Atraver zot lexanp, Abel finn kapav trouve ki savedir res fidel ek obeir Jéhovah, enn kitsoz ki li pa’nn trouve dan so prop fami. Pena dout ki lexanp sa bann anz-la ti fortifie so lafwa.

Toutlong so lavi, Abel ti kapav trouve ki bann seribin ti bann serviter Jéhovah ki fidel ek obeisan

18. Ki bann kitsoz nou ena pou fortifie nou lafwa zordi?

18 Jéhovah ti fer kone kisannla Li ete atraver so kreasion, bann kitsoz ki Li ti anonse, ek atraver lexanp So bann anz. Kan Abel ti medit lor tousala, so lafwa ti vinn ankor pli for. Eski dan enn sertin sans so lexanp pa pe koz ar nou zordi? Zenn, eski sa pa donn twa lasirans ki twa osi to kapav devlop enn vre lafwa an  Jéhovah mem si bann manb to fami pena enn bon kondwit? Nou zordi, nou ena boukou plis kitsoz pou fortifie nou lafwa: Nou kapav obzerv tou sa kreasion ki ena otour nou la, nou ena Labib an antie, ek nou ena osi boukou lexanp bann fidel serviter Jéhovah.

Enn Pli Bon Sakrifis

19. Avek letan, ki verite bien inportan Abel arive konpran?

19 Amezir ki so lafwa an Jéhovah vinn pli for, Abel anvi montre sa par bann aksion. Me, ki enn sinp imin kapav donn Kreater liniver? Li kler ki Bondie pa bizin ni led, ni kado bann dimounn. Avek letan, Abel konpran enn verite bien inportan: Si, avek bann bon mobil, li ofer Jéhovah seki pli bon, pena dout ki so bon Papa pou bien kontan.

Abel ti ofer so sakrifis avek lafwa, me Caïn non

20, 21. Ki ofrand Caïn ek Abel finn ofer Jéhovah, ek kouma Jéhovah ti reazir?

20 Alor Abel desid pou ofer de-trwa mouton. Li swazir so bann pli bon zanimo, bann premie-ne. Li ofer osi seki li, li panse bann meyer parti sa zanimo-la. Antretan, Caïn osi desid pou ofer enn parti so rekolt pou gagn benediksion ek faver Jéhovah. Me li pena bann bon mobil kouma Abel. Sa diferans-la vinn bien kler kan sa de frer la prezant zot sakrifis.

21 Li posib ki toulede garson servi bann lotel ek dife pou ofer zot sakrifis. Kitfwa zot fer sa osi dan enn plas kot bann seribin trouv zot. Sa lepok-la, bann seribin ti bann sel reprezantan Jéhovah lor later. Jéhovah reazir! Labib dir: “Jéhovah ti pe get Abel ek so lofrand avek faver.” (Gen. 4:4) Kouma Jéhovah montre so faver? Labib pa dir nanye lor la.

22, 23. Kifer Jéhovah ti aksepte sakrifis Abel?

22 Kifer Jéhovah donn Abel so faver? Eski se akoz so sakrifis? Li vre ki Abel prezant Bondie enn zanimo vivan, ek li vers so disan, ki reprezant lavi ki ena boukou valer. Eski Abel ti realize ki kantite valer so sakrifis ti pou ena plitar? Plizir siek apre, Bondie ti servi sakrifis enn ti mouton ouswa enn lagno san defo pou reprezant sakrifis So prop Garson ki parfe. Labib apel li “Lagno Bondie,” ki pou vers so disan inosan. (Jean 1:29; Ex. 12:5-7) Me sa lepok-la, Abel pa ti konn tousala, li pa ti konpran sa.

23 Enn kitsoz ki nou sir se ki Abel ofer pli bon zanimo ki li ena. Jéhovah pa zis apresie sakrifis Abel, me li apresie Abel limem. Se so lamour pou Jéhovah ek so vre lafwa, ki’nn pous li pou fer sa sakrifis-la.

24. (a) Kifer nou dir ki problem-la pa ti avek ofrand Caïn? (b) Dan ki fason Caïn parey kouma boukou dimounn dan nou lepok?

 24 Me nou pa kapav dir mem zafer lor Caïn. Jéhovah “pa ti get Caïn ek so sakrifis avek faver.” (Gen. 4:5) Problem-la pa ti avek ofrand Caïn, parski plitar Lalwa Bondie ti permet ki bann dimounn ofer bann prodwi later. (Lév. 6:14, 15) Me Labib dir ki “bann aksion [Caïn] ti move.” (Lir 1 Jean 3:12.) Parey kouma boukou dimounn dan nou lepok, Caïn ti panse ki li kapav fer sanblan li kontan Bondie. Me, bien vit, so bann aksion inn montre ki li pa ti ena enn vre lafwa ek enn vre lamour pou Jéhovah.

25, 26. Ki lavertisman Jéhovah donn Caïn, ek pourtan ki Caïn fer?

25 Kan Caïn trouve ki li pa pe gagn faver Jéhovah, eski li tir leson ar lexanp Abel? Non. So disan bwi telman li ena laenn pou so frer. Jéhovah trouv seki pe pase dan so leker ek avek pasians, Li esey rezonn avek li. Li averti Caïn ki li pe pran enn move semin ki pou fer li komet enn pese grav. Li promet pou donn Caïn “grander” setadir so faver, si li sanz so fason azir.​—Gen. 4:6, 7.

26 Me Caïn pa pran kont lavertisman Jéhovah. Li invit so ti-frer ki fer li konfians, pou al mars-marse dan karo. Laba Caïn atak Abel ek touy li. (Gen. 4:8) Dan enn sertin sans, Abel limem premie dimounn ki’nn viktim persekision akoz so lafwa. Limem premie martir. Mem si li’nn mor, so zistwar pa fini lamem.

27. (a) Kifer nou sir ki Abel pou resisite? (b) Ki nou bizin fer pou nou reisi zwenn Abel?

27 Dan enn sans sinbolik, disan Abel ti pe kriye ver Jéhovah pou reklam vanzans ouswa lazistis. Ek Jéhovah inn fer sir ki Abel gagn lazistis kan Li’nn pini Caïn pou so krim. (Gen. 4:9-12) Me pli inportan ankor, lexanp lafwa Abel pe koz ar nou zordi. Konpare ar bann dimounn ki ti viv sa lepok-la, Abel pa’nn viv boukou letan​—anviron san-t-an. Me malgre sa, li’nn amenn enn lavi ki ti fer Jéhovah plezir. Li’nn mor avek santiman ki Jéhovah, so Papa ki dan lesiel kontan li, ek donn li so faver. (Héb. 11:4) Nou sir ki li an sekirite dan memwar Jéhovah, ek ki li pe atann so rezireksion lor later, ki pou vinn enn paradi. (Jean 5:28, 29) Eski to pou fer so konesans dan Paradi? To pou kapav si to bien deside pou ekout Abel ki “ankor pe koze” ek to imit so lafwa extraordiner.

^ par. 5 Lexpresion “fondasion lemond” inplik lide gagn bann zanfan. Alor, li ena enn rapor avek bann premie desandan imin. Me kifer Jésus ti fer enn lien ant “fondasion lemond” ek Abel, me pa Caïn, alor ki Caïn ti premie imin ki ti ne? Par bann desizion ki li’nn pran, ek bann aksion ki li’nn fer, Caïn inn montre dan enn fason bien kler ki volonterman li’nn rebele kont Jéhovah. Alor, li lozik pou dir ki Caïn, parey kouma so bann paran, pa pou gagn delivrans pou so bann pese, ek li pa pou resisite.