Imit Zot Lafwa

Kouma nou kapav tir profi kan nou examinn lexanp Biblik bann zom ek bann fam ki ti ena lafwa?

Kronolozi

Kronolozi ek bann map pou ed twa trouve kan ek kotsa bann personaz Biblik ti viv.

Let Komite Santral

Komite Santral ankouraz zot tou pou lir sa liv-la ek etidie li personelman ouswa an fami, parski zot pou gagn boukou bienfe.

Introdiksion

Dan Labib ena vre zistwar bann zom ek fam fidel. Kouma nou kapav tir profi ar zot lexanp?

ABEL

“Mem Si Li’nn Mor, Li Ankor Pe Koze”

Ki nou kapav aprann lor Abel mem si Labib pa koz boukou lor li?

NOÉ

Li “Ti Mars Avek Vre Bondie”

Ki bann difikilte Noé ek so madam ti gagne pou elve zot zanfan? Kouma zot inn montre ki zot ena lafwa kan zot inn konstrir lars?

ABRAM

“Papa Tou Bann ki Ena Lafwa”

Kouma Abram inn montre lafwa? Dan ki fason to ti pou kontan imit lafwa Abraham?

RUTH

“Kot To Pou Ale, Mo Pou Ale”

Kifer Ruth ti dispoze pou kit so fami ek so pei? Ki bann kalite inn fer li ena valer devan Jéhovah?

RUTH

“Enn Madam Ki Ena enn Gran Valer”

Kifer maryaz Ruth ek Boaz li enn maryaz inportan? Ki nou aprann ar lexanp Ruth ek Naomi konsernan lafami?

HANNA

Li’nn Ouver So Leker ar Bondie dan Lapriyer

Lafwa ki Hanna ti ena an Zeova inn ed li fer fas ar enn sitiasion ki ti paret inposib.

SAMUEL

Li’nn “Kontign Grandi Pre Kot Jéhovah”

Kifer Samuel pa’nn konn enn lanfans normal? Ki’nn ed so lafwa grandi kan li ti dan tabernak?

SAMUEL

Li’nn Persevere Mem Si Li’nn Gagn Bann Desepsion

Nou tou nou bizin fer fas ar bann difikilte ek bann desepsion. Ki nou aprann ar perseverans Samuel?

ABIGAÏL

Li’nn Azir Avek Bon Zizman

Ki nou aprann ar fason ki Abigaïl ti fer fas ar enn lavi maryaz difisil?

ÉLIYA

Li’nn Defann Vre Ladorasion

Kouma nou kapav imit Éliya kan nou zwenn bann ki pa dakor avek seki Labib ansegne?

ÉLIYA

Li’nn Obzerve, ek Li’nn Atann

Alor ki li ti pe atann Zeova realiz so promes, kouma profet Éliya inn montre ki li kont lor Zeova dan lapriyer?

ÉLIYA

Li’nn Gagn Konsolasion Avek So Bondie

Ki bann levennman inn telman dekouraz Éliya ki li ti mem demann lamor?

YONA

Li’nn Aprann ar So Bann Erer

Eski to kapav konpran laper ki Yona ti resanti kan li ti gagn sa mision-la? So zistwar aprann nou bann leson ki ena boukou valer lor pasians Jéhovah ek so mizerikord.

YONA

Li’nn Aprann Ki Ete Mizerikord

Kouma zistwar Yona kapav ed nou pou examinn noumem dan enn fason onet?

ESTHER

Li’nn Riske So Lavi pou Pep Bondie

Pou montre enn lespri sakrifis ek lamour parey kouma Esther, nou bizin ena lafwa ek kouraz.

ESTHER

Li Ti Ena Sazes, Kouraz, ek enn Lespri Sakrifis

Kouma larenn Esther ti azir an faver Jéhovah ek so pep?

MARIE

“Gete! Momem Esklav Jéhovah!”

Kouma repons ki Marie ti donn anz Gabriel montre so lafwa? Ki lezot kalite li ti ena ankor?

MARIE

Li’nn ‘Gard Tou Sa Bann Parol-la dan So Leker’

Seki ti ariv Marie dan Bethléhem ti fortifie so lafwa dan bann promes Zeova.

JOSEPH

Enn Bon Papa ek enn Zom Ki Ena Lafwa

Dan ki bann fason Joseph ti protez so fami? Kifer li ti amenn Marie ek Jésus dan Lezip?

MARTHE

“Mo’nn Krwar”

Mem dan enn moman maler, kouma Marthe ti montre ki li ena enn gran lafwa?

PIERRE

Li’nn Lite Kont Laper ek Bann Dout

Bann dout kapav ena enn gran pouvwar ek fer nou koule. Pierre inn fer fas ar so bann dout ek so laper pou swiv Jésus.

PIERRE

Li’nn Res Fidel Devan Bann Leprev

Kouma lafwa ek fidelite Pierre inn ed li pou aksepte disiplinn Jésus?

PIERRE

Li’nn Aprann ki Savedir Pardon Avek So Met

Kouma Jésus ti ansegn Pierre ki savedir pardon? Kouma Jésus ti montre ki li’nn pardonn Pierre?

Konklizion

Kouma nou kapav fortifie nou lafwa & gard nou lesperans bien kler dan nou lespri?