Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 4

Kifer Nou’nn Fer Traduction du monde nouveau?

Kifer Nou’nn Fer Traduction du monde nouveau?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Enn bout maniskri Symmaque kot ena nom Bondie dan Psaume 69:31, dan trwaziem ouswa katriem siek nou lepok

Bondie anvi ki tou dimounn gagn “konesans exakt lor laverite.” (1 Timothée 2:3, 4) Akoz sa, pandan plizir dizenn lane, bann Temwin Jéhovah finn servi, inprim, ek distribie plizir version Labib. Avek letan, nou finn trouve ki nou bizin prodir enn nouvo tradiksion ki pou ed bann dimounn pou gagn sa konesans-la. Ala kifer, an 1950 nou finn koumans distribie Traduction du monde nouveau, an Angle, an plizir volim. Nou finn tradir sa Labib-la dan enn langaz modern, dan enn fason exakt, fidel, ek dan plis ki 130 lang.

Enn Labib ki fasil pou konpran. Bann langaz sanze avek letan. Dan boukou tradiksion Labib, nou trouv bann lexpresion ki pa kler ouswa ki nepli servi zordi, ek ki difisil pou konpran. Anplis, bann dimounn finn dekouver bann ansien maniskri ki pli exakt ek ki pli pros ar bann maniskri orizinal. Gras-a sa, nou finn kapav konpran pli bien bann lang ki finn servi pou ekrir Labib, setadir Ebre, Arameen, Grek.

Enn tradiksion ki fidel ar Parol Bondie. Pou res fidel ar text orizinal, bann tradikter Labib pa finn pran okenn liberte pou sanz Parol Bondie ki inspire. Me, laplipar version Labib pa servi nom Bondie, Jéhovah.

Enn Labib ki donn loner Bondie ki’nn fer ekrir li. (2 Samuel 23:2) Parey kouma nou trouve dan foto anba, nom Jéhovah ti aparet preske 7,000 fwa dan bann pli vie maniskri Labib. Bann tradikter Traduction du monde nouveau finn remet nom Bondie dan plas kot li ti aparet. (Psaume 83:18) Gras-a tou sa bann lane resers la, zordi nou ena enn Labib ki zoli pou lir ek ki anmemtan transmet panse Bondie dan enn fason bien kler. Ki ou ena Traduction du monde nouveau dan ou lang ouswa non, nou ankouraz ou pou pran labitid pou lir Parol Jéhovah sak zour.Josué 1:8; Psaume 1:2, 3.

  • Kifer nou ti bizin fer enn nouvo tradiksion Labib?

  • Si enn kikenn anvi konn volonte Bondie, ki labitid li bizin pran?