Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 7

Ki Bienfe Nou Gagne kan Nou Asiste Bann Renion?

Ki Bienfe Nou Gagne kan Nou Asiste Bann Renion?

Nouvelle-Zélande

Japon

Ouganda

Lituanie

Dan premie siek, bann Kretien ti sant bann kantik, priye, lir, ek diskit lor bann Lekritir pandan bann renion. Zot pa ti pratik okenn seremoni. (1 Corinthiens 14:26) Se koumsa mem ki nou bann renion deroule.

Enn lansegnman ki baze lor Labib ek ki pratik. Pandan week-end, sak kongregasion reini pou ekout enn diskour Biblik ki dir 30 minit. Sa diskour-la explik nou kouma Labib kapav ed nou dan nou lavi toulezour. Li koz osi lor lepok kot nou pe viv. Nou tou nou ankouraze pou swiv dan nou prop Labib. Apre diskour, ena Letid “Latour Degard” ki dir enn-er-tan. Pandan sa renion-la, bann manb kongregasion kapav partisip dan enn diskision baze lor enn lartik dan edision letid Latour Degard. Sa renion-la ed nou pou aplik bann konsey Labib dan nou lavi. Plis ki 110,000 kongregasion bann Temwin Jéhovah dan lemond antie etidie sa mem lartik-la anmemtan.

Led pou amelior nou kapasite pou ansegne. Nou osi reini enn lapremidi dan lasemenn pou enn renion an trwa parti ki apel Nou Lavi Kretien ek Nou Minister. Sa renion-la baze lor Kaye Renion Nou Lavi Kretien ek Nou Minister ki sorti toule mwa. Premie parti sa renion-la, Bann Trezor dan Parol Bondie, ed nou pou familiariaz nou avek parti Labib ki kongregasion bizin lir alavans. Dan deziem parti, Amelior To Minister, ena bann demonstrasion ki montre nou kouma pou koz lor Labib avek lezot. Enn frer pou donn nou bann konsey ki pou ed nou amelior nou kapasite pou lir ek koze. (1 Timothée 4:13) Dernie parti, Nou Lavi Kretien, examinn bann fason pratik pou aplik bann prinsip Labib dan nou lavi toulezour. Sa inplik enn size partisipasion lasistans ki pou ogmant nou konesans lor Labib.

Kan ou asiste nou bann renion, pena dout ki ou pou inpresione par bon lansegnman Labib ki ou pou gagne.Isaïe 54:13.

  • Kouma nou bann renion deroule?

  • Ki renion ou ti pou kontan asiste?