Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 3

Kouma Laverite Finn Refer So Laparision?

Kouma Laverite Finn Refer So Laparision?

Bann Etidian Labib, ver 1870

Premie nimero Latour Degard, 1879

Latour Degard zordi

Labib ti anonse ki apre lamor Christ, bann fos ansegnan ti pou leve parmi bann premie Kretien ek ti pou deform laverite ki ena dan Labib. (Actes 20:29, 30) Avek letan, samem ki finn arive. Sa bann fos ansegnan-la finn melanz bann lide ki sorti dan bann relizion payin avek bann lansegnman Jésus. Se koumsa ki enn fos relizion Kretien finn devlope. (2 Timothée 4:3, 4) Alor, kouma nou kapav sir ki nou’nn konpran bien seki Labib ansegne vremem?

Ler inn arive pou Jéhovah fer konn laverite. Jéhovah ti predir ki pandan ‘lepok lafin, vre konesans pou an-abondans.’ (Daniel 12:4) An 1870, enn ti group dimounn ki ti pe rod laverite, ti konpran ki lansegnman boukou Legliz pa ti baze lor Labib. Alor, zot finn koumans fer bann resers pou kone ki vremem Labib ti ansegne dan koumansman, ek Jéhovah inn ed zot pou fer sa.

Bann dimounn sinser ti etidie Labib an profonder. Zordi nou pe servi mem metod ki sa bann Etidian Labib-la ti servi pou etidie: Zot ti examinn Labib size par size. Kan zot ti gagn difikilte pou konpran enn pasaz, zot ti rod lezot verse ki ti kapav explik sa pasaz-la. Enn fwa ki zot finn tom lor enn konklizion ki an-akor avek leres bann Lekritir, zot ti ekrir li. Sa metod-la, setadir les Labib explik li par limem, inn permet zot redekouver laverite lor nom Bondie, lor so Rwayom, so proze pou bann dimounn ek later, kondision bann dimounn mor, ek lesperans lor rezireksion. Zot bann resers inn liber zot ar boukou fos pratik ek krwayans.Jean 8:31, 32.

An 1879, bann Etidian Labib inn konpran ki’nn ariv ler pou fer bann dimounn partou lor later konn laverite. Alor, sa mem lane-la, zot inn koumans prodir enn magazinn ki apel Latour Degard Pe Anons Rwayom Jéhovah, an Angle, enn magazinn ki nou ankor pe pibliye. Azordi, nou pe partaz bann verite Biblik avek bann dimounn dan 240 pei ek dan plis ki 750 lang. Zame inn arive ki vre konesans inn vinn an-abondans sa kantite-la kouma zordi!

  • Apre lamor Christ, ki’nn ariv laverite ki ena dan Labib?

  • Ki finn permet nou redekouver laverite ki ena dan Parol Bondie?