Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi?

Nou trouv bann Temwin Jéhovah dan lemond antie ek zot sorti dan diferan ras ek diferan kiltir. Ki kitsoz ki finn fer nou vinn enn sel?

Ki Volonte Bondie?

Bondie anvi ki tou dimounn dan lemond antie konn so volonte. Ki so volonte, ek kisannla pe ansegn sa lezot zordi?

Ki Kalite Dimounn Bann Temwin Jéhovah Ete?

Komie Temwin Jéhovah ou kone? Ki ou vremem kone lor nou?

Kifer Nou Port Nom Temwin Jéhovah?

Anou get trwa rezon kifer nou finn adopte sa nom-la.

Kouma Laverite Finn Refer So Laparision?

Kouma nou kapav sir ki nou bien konpran seki Labib ansegne?

Kifer Nou’nn Fer Traduction du monde nouveau?

Ki kitsoz fer ki sa tradiksion Parol Bondie la, li inik?

Ki Bienfe Ou Pou Gagne kan Ou Pou Asiste Nou Bann Renion?

Nou zwenn ansam pou etidie Labib ek pou ankouraz sakenn nou kamarad. Nou pou bien kontan pou akeyir ou!

Ki Bienfe Nou Gagne kan Nou Frekant Lezot Kretien?

Parol Bondie ankouraz nou pou frekant bann frer ek ser. Aprann kouma ou kapav tir profi ar sa frekantasion-la.

Ki Bienfe Nou Gagne kan Nou Asiste Bann Renion?

Eski ou’nn deza demann oumem ki pase dan nou lasal? Pena dout ki ou pou inpresione par kalite lansegnman baze lor Labib ki ou pou gagne laba.

Kifer Nou Abiy Nou Bien pou Nou Bann Renion?

Eski Bondie interese ar nou fason abiye? Aprann bann prinsip Labib ki gid nou pou fer bann swa konsernan linz ek kwafir.

Kouma Nou Kapav Bien Prepar Nou pou Nou Bann Renion?

Kan ou prepar ou alavans pou nou bann renion, sa pou ed ou pou tir plis profi.

Ki Ete Ladorasion an Fami?

Aprann kouma sa dispozision-la kapav ed ou pou vinn pli pros avek Bondie ek osi vinn pli pros ar sak manb dan lafami.

Kifer Nou Asiste Bann Lasanble?

Toule lane, nou zwenn ansam pou sa trwa levennman spesial la. Kouma ou kapav tir profi ar sa bann rasanbleman-la.

Kouma Nou Travay Predikasion Li Organize?

Nou swiv lexanp ki Jésus inn lese kan li ti lor later. Ki bann metod predikasion ena?

Ki Ete enn Pionie?

Sertin Temwin pas 30, 50 ouswa mem plis lertan par mwa pou prese. Ki motiv zot pou fer sa?

Ki Bann Lekol Ena pou Bann Pionie?

Ki formasion spesial bann ki donn tou zot letan pou prese lor Rwayom gagne?

Ki Rol Bann Ansien dan Kongregasion?

Bann ansien zot bann zom ki bien kalifie lor plan spiritiel ki pran latet dan kongregasion. Ki led zot done?

Ki Rol Bann Asistan Ministeryel?

Bann asistan ministeryel ede pou ki tou mars bien dan kongregasion. Aprann kouma zot travay bien itil.

Kouma Bann Sirveyan Sirkonskripsion Ed Nou?

Kifer bann sirveyan sirkonskripsion vizit bann kongregasion? Kouma ou kapav tir profi ar zot vizit?

Kouma Nou Ed Nou Bann Frer Ki Pas par Bann Katastrof?

Kan ena enn katastrof, nou organize vit-vit pou donn enn led pratik ek osi pou rekonfort bann ki’nn afekte lor plan spiritiel ek moral. Dan ki fason?

Kisannla Lesklav Fidel ek Saz?

Jésus ti promet ki li pou swazir enn esklav pou donn nouritir spiritiel dan ler ki bizin. Kouma li pou fer sa?

Kouma Komite Santral Fonksione Zordi?

Dan premie siek, enn ti group ansien ek zapot ti form enn komite santral pou kongregasion Kretien. Eski zordi osi li parey?

Ki Ete enn Béthel?

Béthel se enn plas inik, ki ena enn lobzektif bien inportan. Aprann plis lor bann ki servi laba.

Ki Travay Fer dan enn Biro Nasional?

Nou kontan pou akeyir bann dimounn pou vizit ninport ki biro nasional. Nou invit ou pou vinn vizite!

Kouma Nou Ekrir ek Nou Tradir Nou Bann Piblikasion?

Nou fer bann piblikasion dan plis ki 750 lang. Kifer nou fer sa zefor-la?

Kouma Nou Travay Mondial Li Finanse?

Konsernan finans, kouma nou lorganizasion diferan ar lezot relizion?

Kifer ek Kouma Nou Konstrir Nou Bann Lasal?

Kifer plas kot nou ador Jéhovah li apel Lasal bann Temwin Jéhovah? Aprann plis kouma sa bann batiman bien sinp la ed nou bann kongregasion.

Kouma Nou Antretenir Nou Lasal?

Kan nou Lasal prop ek bien antretenir, sa donn laglwar nou Bondie. Ki bann dispozision finn pran pou antretenir nou Lasal?

Kifer Ena enn Bibliotek dan Lasal Bann Temwin Jéhovah?

Eski ou ti pou kontan fer bann resers pou ogmant ou konesans lor Labib? Vizit bibliotek Lasal bann Temwin Jéhovah.

Ki Ou Kapav Trouve lor Nou Sit Internet?

Ou kapav aprann plis lor nou ek lor nou bann krwayans. Ou kapav osi gagn repons pou ou bann kestion lor Labib.

Eski Ou Pou Fer Volonte Jéhovah?

Bondie Jéhovah vremem kontan ou. Kouma ou kapav montre ki ou anvi fer Li plezir dan ou lavi toulezour?