Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 13

Bann Proklamater Rwayom Bondie Amenn Zot Ka Devan Lakour

Bann Proklamater Rwayom Bondie Amenn Zot Ka Devan Lakour

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Parey kouma Jésus ti anonse, bann opozan servi lalwa pou aret laktivite predikasion

1, 2. (a) Ki bann sef relizie ti reisi fer konsernan laktivite predikasion, me kouma bann zapot ti reazir? (b) Kifer bann zapot ti refiz obeir linterdiksion pou prese?

NOU dan Jérusalem, enn tipe apre la Pentecôte lan 33 Nou Lepok. Sa fer zis de-trwa semenn depi ki kongregasion Kretien existe. Li kler ki pou Satan, se enn moman apropriye pou azir. Avan ki kongregasion vinn for, li anvi detrir li. Deswit, Satan diriz bann levennman pou ki bann sef relizie interdi laktivite predikasion lor Rwayom Bondie. Selman, avek kouraz bann zapot kontign prese, ek boukou dimounn “krwar dan Lesegner.”​—Actes 4:18, 33; 5:14.

Bann zapot ti kontan “parski ti’nn ziz zot dign pou gagn dezoner akoz so nom”

2 Bann sef relizie bien ankoler ek zot atak bann Kretien ankor enn fwa​—sa fwa-la zot fer met tou bann zapot dan prizon. Selman, pandan lanwit, enn anz Jéhovah ouver bann laport prizon, ek boner gramatin, bann zapot rekoumans zot laktivite predikasion! Ankor enn fwa, bann solda vinn aret zot ek amenn zot devan bann sef relizie ki akiz bann zapot ki zot pe dezobeir linterdiksion pou prese. Avek kouraz, bann zapot dir: “Nou bizin obeir Bondie kouma enn sef plito ki bann zom.” Sa bann dirizan-la telman ankoler ki zot anvi “touy” bann zapot. Me dan sa moman kritik la, Gamaliel, enn ansegnan Lalwa ki zot tou bien respekte, met an gard sa bann dirizan-la. Li dir: “Fer atansion . . . Pa mel zot avek sa bann zom-la, me les zot.” Inkrwayab me vre: Bann sef relizie swiv so konsey ek larg bann zapot. Ki sa bann zom fidel la fer? Avek kouraz, zot “ansegn ek anons bonn nouvel san arete lor Christ, setadir Jésus.”​—Actes 5:17-21, 27-42; Prov. 21:1, 30.

3, 4. (a) Ki metod Satan inn servi depi lontan pou atak bann serviter Bondie? (b) Ki nou pou examine dan sa sapit-la ek dan de prosin sapit?

3 Seki ti pase an lan 33 Nou Lepok ti premie ka kot bann lotorite ti atak kongregasion Kretien dan enn fason ofisiel, me pa dernie fwa. (Actes 4:5-8; 16:20; 17:6, 7) Dan nou lepok, Satan pe ankor inflians bann ki opoze ar vre ladorasion pou ki zot pous bann gouvernman pou interdi nou laktivite predikasion. Bann opozan finn met tou sort kalite akizasion lor bann serviter Bondie. Zot dir ki nou trouble lape​—ki nou pous bann dimounn pou fer dezord. Zot dir osi ki nou rebel kont bann lotorite ek ki nou bann reprezantan komersial ​—bann marsan. Dan bann moman apropriye, nou bann frer finn prouve devan lakour ki sa bann akizasion-la fos. Ki rezilta zot finn gagne? Ki lefe sa bann zizman-la ena lor ou personelman, mem si sa finn pase ena plizir dizenn lane? Anou examinn de-trwa ka pou gete kouma sa finn permet bann Temwin “defann ek fer rekonet bonn nouvel devan lalwa.”​—Phil. 1:7.

4 Dan sa sapit-la, nou pou examine kouma nou finn defann nou liberte pou prese. Dan de prosin sapit nou pou examinn sertin ka ki nou finn bizin defann devan lakour pou nou kapav res separe ar lemond ek pou viv dapre bann prinsip Biblik.

Eski Zot Bann Dimounn Ki Trouble Lape, Ouswa Bann Ki Defann Rwayom Bondie?

5. Alafin bann lane 1930, kifer lapolis ti aret bann proklamater, ek ki bann frer responsab ti fer?

5 Alafin bann lane 1930, bann lavil ek bann leta partou an Amérique ti anvi obliz bann Temwin Jéhovah pou gagn bann permi pou zot kapav prese. Me nou bann frer pa ti fer aplikasion pou gagn sa bann permi-la. Zot ti kone ki gouvernman kapav kennsel enn permi, me ki okenn gouvernman pena drwa anpes bann Kretien obeir komannman ki zot inn gagne ar Jésus pou pres mesaz lor Rwayom Bondie. (Marc 13:10) Lapolis ti aret plizir santenn proklamater parski zot pa ti ena sa permi-la. Alor, bann frer ki responsab dan lorganizasion ti deside pou defann zot devan lakour. Zot ti anvi montre ki bann lotorite finn met bann restriksion ilegal lor drwa ki bann Temwin ena pou pratik zot relizion dan enn fason lib. An 1938, ti ariv enn levennman extraordiner ki ti fer nou gagn enn viktwar legal inportan. Ki ti arive?

6, 7. Ki ti ariv fami Cantwell?

6 Newton Cantwell, ki ti ena 60 an, so madam Esther ek zot bann garson, Henry, Russell ek Jesse ti bann pionie spesial. Mardi gramatin, le 26 Avril 1938, zot ti pe prepar zot pou al prese dan lavil New Haven, dan Connecticut. An realite, zot ti kone ki zot pa ti pou retourn vit. Kifer? Plizir fwa lapolis finn aret zot, alor zot ti atann ki sa arive ankor enn fwa. Pourtan, sa pa ti dekouraz zot pou sorti predikasion. Zot ti ariv New Haven dan de loto. Dan loto ki Newton ti kondir, ti ena bann piblikasion Biblik ek bann fonograf, alor ki Henry, ki ti ena 22 an, ti kondir enn loto avek enn oparler. Plitar, kouma zot ti pe panse, lapolis ti vinn aret zot.

7 An premie, lapolis ti aret Russell ki ti ena 18 an, apre, zot ti aret Newton ek Esther. Depi enn distans, Jesse, ki ti ena 16 an, ti pe get lapolis amenn so bann paran ek so frer. Henry ti pe prese dan enn lot landrwa dan lavil, alor Jesse ti res tousel. Kanmem, li ti pran so fonograf ek li ti kontign  prese. De misie, ki ti Katolik, ti aksepte pou ekout lanrezistreman diskour Frer Rutherford. Tem sa diskour-la ti “Bann Lennmi.” Me seki zot ti tande ti fer zot telman ankoler ki zot ti anvi bat Jesse. Jesse ti gard so kalm ek li ti kit zot, me enn tipe apre, enn lapolis ti vinn aret li. Alor, Jesse osi ti retrouv li dan stasion lapolis. Lapolis pa ti met okenn sarz kont ser Cantwell, me zot ti akiz frer Cantwell ek so de garson. Selman, zot ti libere lor kosion mem zour.

8. Kifer lakour ti dir ki Jesse Cantwell ti pe trouble lape?

8 De-trwa mwa plitar, an Septam 1938, fami Cantwell ti konparet devan lakour New Haven. Newton, Russell ek Jesse ti kondane parski zot ti pe demann bann donasion san enn permi. Anplis, mem si zot ti fer apel devan Lakour Siprem Connecticut, bann ziz ti trouve ki Jesse ti koupab parski li ti pe trouble lape. Kifer? Parski sa de zom Katolik ki ti ekout so lanrezistreman-la, ti vinn temwagne devan lakour; zot ti dir ki sa diskour-la ti insilte zot relizion ek ti provok zot. Pou kennsel sa bann desizion-la, bann frer responsab ti fer apel devan Lakour Siprem l’Amérique, pli gran lakour dan sa pei-la.

9, 10. (a) Ki zizman Lakour Siprem l’Amérique ti rande dan ka fami Cantwell? (b) Ki bienfe nou ankor pe gagne gras-a sa desizion-la?

9 Apartir 29 Mars 1940, Ziz Charles Hughes ek wit lezot ziz ki ti so bann asosie, ti ekout bann argiman ki Frer Hayden  Covington, avoka bann Temwin Jéhovah, ti prezante. * Kan reprezantan leta Connecticut ti prezant so bann argiman pou prouve ki bann Temwin Jéhovah zot bann dimounn ki trouble lape, enn ziz ti demann li: “Eski li pa vre ki dan lepok Jésus Christ, pa tou dimounn ti aksepte so mesaz?” Lerla avoka-la ti reponn: “Wi, ek si mo rapel bien mo Labib, li dir osi seki ti ariv Jésus parski li ti anons sa mesaz-la.” Sa ti enn bon reflexion! San ki sa avoka-la ti rann li kont, li ti asosie bann Temwin ar Jésus, ek gouvernman ar bann ki ti kondann Jésus. Le 20 Me 1940, tou bann ziz sa Lakour-la ti rann enn zizman an faver bann Temwin.

Hayden Covington (devan, omilie), Glen How (agos), ek lezot pe kit enn tribinal apre enn viktwar legal

10 Ki lefe sa desizion-la ti ena? Sa finn plis protez drwa ki bann dimounn ena pou pratik zot relizion pou ki okenn lotorite dan enn pei, dan enn leta, ouswa dan enn lavil, pa servi lalwa pou limit sa liberte-la. Anplis, Lakour finn trouve ki Jesse pa ti ena enn kondwit ki ti ‘enn menas pou lape ek lord.’ Alor, sa desizion-la ti montre dan enn fason kler ki bann Temwin Jéhovah zot pa bann dimounn ki trouble lape. Se enn viktwar extraordiner pou bann serviter Bondie, pa vre? Kouma eski nou ankor gagn bann bienfe gras-a sa viktwar-la? Enn avoka ki enn Temwin Jéhovah dir: “Liberte ki nou ena pou pratik nou relizion san ki nou bizin per ki ena bann restriksion inzis lor la, permet nou zordi pou partaz enn mesaz lespwar ar bann dimounn dan landrwa kot nou reste.”

Eski Zot Bann Dimounn Ki Rebel Kont Lotorite, Ouswa Bann Ki Proklam Laverite?

La haine ardente du Québec pour Dieu, pour Christ et pour la liberté, est un sujet de honte pour tout le Canada

11. Ki kanpagn nou bann frer ti fer dan Canada, ek kifer?

11 Pandan bann lane 1940, bann Temwin Jéhovah dan Canada ti fer fas ar enn gran lopozision. Alor, an 1946, bann frer ti fer enn kanpagn 16 zour pou fer kone ki gouvernman pa ti pe respekte zot drwa pou pratik zot relizion. Pou denons sa, zot ti distribie enn trak kat paz ki ti apel La haine ardente du Québec pour Dieu, pour Christ et pour la liberté, est un sujet de honte pour tout le Canada. Sa trak-la ti denons an detay bann manifestasion violan ki bann pret ti organize, britalite lapolis, ek violans lafoul anver nou bann frer dan Québec. Sa trak-la ti dir ki ti “pe kontign aret bann Temwin Jéhovah dan enn fason ilegal. Ena apepre 800 akizasion kont bann Temwin Jéhovah dan Grand Montréal.”

12. (a) Kouma nou bann opozan ti reazir ar kanpagn ki ti fer ar enn trak? (b) Ki sarz ti met lor nou bann frer? (Get osi not.)

12 Maurice Duplessis, Premie Minis Québec, ti bien pros avek Kardinal Villeneuve. Sa Premie Minis-la ti bien ankoler parski bann Temwin ti distribie sa trak-la ek li ti fer “enn lager san pitie” kont zot. Bann akizasion ti double, li ti sorti 800 pou vinn 1,600. Enn ser pionie ti dir: “Nou ti aret konte komie fwa lapolis ti aret nou, telman sa ti arive souvan.” Lapolis  ti aret bann Temwin ki ti pe distribie bann trak ek ti akiz zot ki zot ti pe distribie “bann trak kont gouvernman.” *

13. Ki bann premie Temwin ki ti al devan lakour parski swadizan zot ti pe rebele kont gouvernman, ek ki desizion lakour ti pran?

13 An 1947, Frer Aimé Boucher ek so de tifi Gisèle 18 an ek Lucille 11 an, ti bann premie Temwin ki ti al devan lakour parski swadizan zot ti pe rebel kont gouvernman. Zot ti distribie trak Haine ardente du Québec pre ar zot laferm, dan bann kolinn dan sid Québec. Me li ti bien difisil pou konsider zot kouma bann dimounn ki ti pe trouble lape ek ki ti pe rebele kont lalwa. Frer Boucher ti ena enn gran limilite ek ti bien dous, li ti okip so ti laferm ek detanzantan, li ti al dan lavil lor so saret. Pourtan, so fami finn andir sertin move tretman ki sa trak-la ti mansione. Pena dout ki fami Boucher ti inosan, me ziz ki ti pe tret sa ka-la, ti deteste bann Temwin. Alor, li ti refiz rekonet ki fami Boucher ti inosan. Li ti dan kote bann ki ti akiz bann Temwin ek li ti dir ki sa trak-la ti ankouraz rebelion. Alor, dapre sa ziz-la: Li enn krim pou dir laverite! Aimé ek Gisèle ti kondane parski swadizan, zot ti pe ankouraz rebelion kont gouvernman ek Lucille ti pas de zour dan prizon. Bann frer ti fer apel devan Lakour Siprem Canada, pli gran lakour dan pei, ki ti aksepte pou ziz sa ka-la.

14. Kouma bann frer dan Québec ti reazir pandan persekision?

14 Pandan sa letan-la, nou bann frer ek ser dan Québec ti pe kontign pres mesaz lor Rwayom Bondie avek kouraz. Bann persekision pa ti arete ek pli ale ti pe vinn pli violan, me sa pa ti anpes nou bann frer ek ser gagn bann bon rezilta dan zot minister. Pandan kat-r-an, apre ki zot ti koumans fer kanpagn avek sa trak-la an 1946, kantite bann Temwin dan Québec ti sorti 300 pou vinn 1,000! *

15, 16. (a) Kouma Lakour Siprem Canada ti ziz ka ki konsern fami Boucher? (b) Ki lefe sa viktwar-la ti ena lor nou bann frer ek lor lezot?

15 An Zin 1950, nef ziz ki ti form parti dan Lakour Siprem Canada, ti examinn ka Aimé Boucher. Sis mwa plitar, le 18 Desam 1950, Lakour ti rann enn zizman an faver bann Temwin Jéhovah. Kifer? Frer Glen How, enn parmi nou bann avoka, ti explike ki Lakour ti aksepte seki bann avoka ki ti defann bann Temwin, ti dir. Dapre sa bann avoka-la, enn dimounn koupab rebelion kont gouvernman kan li ankouraz violans ouswa li pous lezot pou rebel kont gouvernman. Selman, dan trak ki fami Boucher ti pe distribie “pa ti ena nanye ki ti insit bann dimounn pou revolte ek li ti zis enn fason legal pou exprim [zot].” Frer How ti azoute: “Mo ti trouve personelman kouma Jéhovah ti donn nou laviktwar.” *

16 Zizman ki Lakour Siprem ti rande, ti vremem enn gran viktwar pou Rwayom Bondie. Gras-a sa viktwar-la, pa ti bizin ziz 122 lezot Temwin ki ti dan mem sitiasion. Anplis, sa desizion Lakour la ti donn bann sitwayen Canada ek osi bann pei ki form parti dan Commonwealth, liberte pou dir seki zot panse lor fason ki gouvernman pe dirize. Finalman, gras-a sa  viktwar-la, Legliz ek gouvernman Québec ti aret atak liberte ki bann Temwin Jéhovah ena pou pratik zot relizion. *

Bann Marsan, Ouswa Bann Proklamater Zele?

17. Kouma sertin gouvernman esey kontrol nou laktivite predikasion?

17 Parey kouma bann premie Kretien, bann serviter Jéhovah zordi pa “fer komers ar Parol Bondie.” (Lir 2 Corinthiens 2:17.) Kanmem, sertin gouvernman esey servi bann lalwa dan domenn komers pou kontrol nou bann aktivite. Anou examinn de ka ki finn pase lakour an rapor avek sa size-la.

18, 19. Kouma bann lotorite dan Danemark ti esey aret laktivite predikasion?

18 Danemark. Le 1Oktob 1932, enn lalwa ti dir ki li ilegal pou vann bann piblikasion san enn permi. Me nou bann frer pa ti fer aplikasion pou gagn sa permi-la. Landemin, sink proklamater ti al pres enn zourne dan Roskilde, enn lavil ki ti trouv inpe plis ki 30 kilomet dan lwes Copenhague, kapital Danemark. Alafin lazourne, enn proklamater, August Lehmann, pa ti retourne. Lapolis ti aret li parski swadizan li ti pe vann bann marsandiz san permi.

19 Le 19 Desam 1932, August Lehmann ti prezant devan lakour. Li ti rekonet ki li ti al kot bann dimounn pou propoz bann piblikasion Biblik, me li pa aksepte ki li ti pe fer komers. Lakour ti dakor avek li ek ti dir: “[August Lehmann] . . . kapav pran limem swin lor plan finansie, [li] pa’nn gagn okenn lavantaz finansie ek li pa ti ena sa lintansion-la, me okontrer sa laktivite-la finn kout li larzan.” Lakour ti donn bann Temwin rezon ek ti dir ki pa kapav konsider laktivite ki Frer Lehmann ti fer “kouma enn komers.” Selman, bann adverser pep Bondie ti bien deside pou aret laktivite predikasion partou dan pei. (Ps. 94:20) Zot ti amenn sa ka-la devan Lakour Siprem Danemark. Kouma nou bann frer ti reazir?

20. Ki desizion Lakour Siprem Danemark ti pran, ek kouma nou bann frer ti reazir?

20 Semenn avan ki ka Frer Lehmann ti pou pas Lakour Siprem, bann Temwin Jéhovah dan Danemark ti ogmant zot laktivite dan predikasion. Mardi le 3 Oktob 1933, Lakour Siprem ti fer konn so desizion. Li ti dakor avek zizman premie lakour, setadir ki August Lehmann pa ti dezobeir lalwa. Gras-a sa zizman-la, nou bann frer ek ser ti lib pou kontign zot laktivite. Pou montre zot rekonesans pou viktwar ki Jéhovah ti donn zot, bann frer ek ser ti ogmant zot laktivite predikasion ankor plis. Depi sa viktwar legal la, nou bann frer dan Danemark finn kapav kontign zot laktivite predikasion san okenn problem avek bann lotorite.

Bann Temwin ki ena kouraz, dan Danemark, dan bann lane 1930

21, 22. Ki desizion Lakour Siprem l’Amérique ti pran dan ka Frer Murdock?

21 Amérique. Dimans le 25 Fevriye 1940, lapolis ti aret Robert Murdock, ki ti enn pionie, ek set lezot Temwin pandan ki zot ti pe prese dan Jeannette, enn lavil pre ar  Pittsburgh, dan Pennsylvanie. Bann lotorite ti kondann zot parski zot ti pe propoz bann piblikasion san ki zot ti’nn aste enn permi pou fer sa. Bann Temwin ti fer apel devan Lakour Siprem l’Amérique ki ti aksepte pou ziz sa ka-la.

22 Le 3 Me 1943, Lakour Siprem ti anons so zizman an faver bann Temwin. Lakour ti dir ki li pa ti neseser pou gagn enn permi parski sa ti pou obliz enn kikenn pey “enn tax pou profit enn drwa ki garanti par Konstitision.” Lakour ti rezet zizman ki lavil Pennsylvanie ti rande ek ti dir ki sa ti “limit liberte lapres, ek liberte [bann dimounn] pou pratik zot relizion.” Ziz William Douglas ti exprim seki mazorite ziz ti panse. Li ti dir ki laktivite bann Temwin Jéhovah “se plis ki prese, se plis ki distribie bann liv relizie. Se toulede ansam.” Li ti azoute: “Sa laktivite relizie la ena mem linportans ki ladorasion ek predikasion ki fer dan bann legliz.”

23. Kifer bann viktwar ki nou ti gagne an 1943 zot inportan pou nou zordi?

23 Sa zizman Lakour Siprem la se enn gran viktwar legal pou bann serviter Bondie. Sa ti montre seki nou ete vremem​—bann minis Kretien, pa bann dimounn ki fer komers. Sa zour-la an 1943, devan Lakour Siprem, bann Temwin Jéhovah ti gagn 12 viktwar lor 13 ka, parmi ena ka Murdock. Pa  tro lontan, ti servi sa bann viktwar-la kouma bann referans dan bann ka kot nou bann adverser ti konteste nou drwa pou pres mesaz Rwayom Bondie an piblik ek lakaz par lakaz.

“Nou Bizin Obeir Bondie Kouma enn Sef Plito ki Bann Zom”

24. Kouma nou reazir kan enn gouvernman interdi nou laktivite predikasion?

24 Antan ki bann serviter Jéhovah, nou bien kontan kan bann gouvernman donn nou liberte pou pres Rwayom Bondie. Selman, kan enn gouvernman interdi nou laktivite, nou zis sanz nou bann metod, me nou kontign prese. Parey kouma bann zapot, “nou bizin obeir Bondie kouma enn sef plito ki bann zom.” (Actes 5:29; Mat. 28:19, 20) Me kanmem, nou fer apel ar lazistis pou tir interdiksion ki ena lor nou laktivite. Anou get de lexanp.

25, 26. Kifer bann Temwin finn prezant zot ka devan Lakour Siprem Nicaragua, ek ki ti arive?

25 Nicaragua. Le 19 Novam 1952, Donovan Munsterman, enn misioner ek serviter biro nasional, ti al Biro Imigrasion dan Managua, kapital Nicaragua. Kapitenn Arnoldo García, ki ti sef servis imigrasion, ti fer apel li. Sa kapitenn-la ti dir Donovan ki bann Temwin Jéhovah dan Nicaragua pa “ti gagn drwa kontign pres zot bann doktrinn ek fer zot bann laktivite relizie.” Frer Munsterman ti demann li kifer. Lerla kapitenn-la ti explike ki bann Temwin pa ti ena permision Minister Larelizion pou kontign zot laktivite. Li ti dir osi ki sertin ti akiz zot ki zot ti bann kominist. Kisannla ki ti akiz zot? Bann pret Katolik.

Bann frer dan Nicaragua, pandan interdiksion

26 Deswit, Frer Munsterman ti get Minister Larelizion ek osi Prezidan Anastasio Somoza García, me dan vid. Alor, bann frer ti pran bann prekosion. Zot ti ferm bann Lasal kot  fer renion ek zot ti zwenn dan bann ti group. Zot ti aret predikasion lor semin, me kanmem zot ti kontign pres Rwayom Bondie. Zot ti osi demann Lakour Siprem Nicaragua pou kennsel sa interdiksion-la. Bann lagazet ti fer enn gran piblisite lor sa linterdiksion-la ek osi lor seki bann frer ti demann Lakour, ek Lakour ti aksepte pou examinn sa ka-la. Ki finn arive apre? Le 19 Zin 1953, tou bann ziz ti rann enn zizman an faver bann Temwin ek Lakour Siprem ti pibliye sa zizman-la. Lakour ti trouve ki sa interdiksion-la ti kont bann lalwa ki ti garanti liberte ki bann dimounn ena pou exprim zot, pou azir dapre zot konsians, ek pou koz lor zot bann krwayans. Li ti osi donn lord pou retabli bann relasion ant gouvernman Nicaragua ek bann Temwin.

27. Kifer bann dimounn dan Nicaragua ti etone par desizion Lakour Siprem, ek kouma bann frer ti konsider sa viktwar-la?

27 Bann abitan Nicaragua ti bien etone ki Lakour Siprem ti pran enn desizion an faver bann Temwin. Avan sa, telman bann pret ti ena enn gran linflians ki Lakour Siprem ti evite gagn dezakor avek zot. Ek osi, bann reprezantan gouvernman ti telman pwisan ki Lakour pa ti oze al kont zot desizion. Nou bann frer ti sir ki si zot ti gagn sa viktwar-la se gras-a proteksion zot Lerwa ek parski zot ti’nn kontign prese.​—Actes 1:8.

28, 29. Omilie bann lane 1980, ki sanzman ti ena dan Zaïre?

28 Zaïre. Omilie bann lane 1980, ti ena apepre 35,000 Temwin dan Zaïre. Zordi sa pei-la apel République démocratique du Congo. Pou fer fas ar lakrwasman konsernan bann aktivite lor Rwayom Bondie, biro nasional ti konstrir bann nouvo batiman. An Desam 1985, ti ena enn lasanble internasional dan Kinshasa, kapital sa pei-la, ek 32,000 delege ki ti sorti dan lezot pei, ti rasanble dan stad lavil. Me zis apre, sitiasion ti koumans sanze pou bann serviter Jéhovah. Ki ti arive?

29 Dan sa lepok-la, Frer Marcel Filteau, enn misioner ki sorti Québec, dan Canada, ti pe servi dan Zaïre. Li ti konn persekision ki bann Temwin ti gagne anba gouvernman Duplessis dan Canada. Li ti rakont seki ti arive dan Zaïre: “Le 12 Mars 1986, bann frer responsab ti gagn enn let ki ti dir ki asosiasion bann Temwin Jéhovah dan Zaïre ti ilegal.” Sa interdiksion-la ti signe par Mobutu Sese Seko, prezidan pei.

30. Ki desizion inportan bann manb Komite Biro Nasional ti bizin pran, ek ki zot ti deside pou fer?

30 Landemin, ti fer sa lanons-la dan radio: “Nou pou nepli tann koz lor bann Temwin Jéhovah dan [Zaïre].” Deswit apre, enn gran persekision ti koumanse. Bann opozan ti detrir bann Lasal kot nou fer renion, ti kokin seki nou bann frer ti ena, ti aret zot, ti met zot dan prizon ek ti bat zot. Zot ti mem met bann zanfan Temwin dan prizon. Le 12 Oktob 1988, gouvernman ti sezi bann dibien ki lorganizasion ti ena ek bann militer ti vinn res dan batiman biro nasional.  Bann frer responsab ti ekrir enn let Prezidan Mobutu, me zot pa ti gagn okenn repons. Bann manb Komite Biro Nasional ti ena enn gran desizion pou pran: “Eski nou ti bizin fer apel Lakour Siprem, ouswa nou ti bizin atann?” Timothy Holmes, ki ti misioner ek osi kordinater Komite Biro Nasional sa lepok-la, rapel: “Nou ti tourn nou ver Jéhovah pou gagn sazes ek direksion.” Apre ki zot ti koz lor la ek zot ti priye Jéhovah, bann frer dan komite ti panse ki li pa ti enn bon moman pou pran bann aksion legal. Okontrer, zot ti pran kont bann frer ek ser ek zot ti rod bann mwayin pou kontign laktivite predikasion.

“Pandan ki sa ka-la ti pe pas lakour, nou ti trouve kouma Jéhovah ti kapav sanz bann levennman”

31, 32. Ki gran desizion Lakour Siprem Zaïre ti pran, ek li lefe sa ti ena lor nou bann frer?

31 Plizir lane ti pase. Ti ena mwins presion lor bann Temwin. Dan pei osi, ti ena enn pli gran respe pou drwa bann dimounn. Komite Biro Nasional ti deside ki ti’nn ariv ler pou konteste interdiksion ki ti ena lor zot laktivite devan Lakour Siprem dan Zaïre. Seki extraordiner, Lakour Siprem ti aksepte pou examinn sa ka-la. Alor, le 8 Zanvie 1993, preske set an apre interdiksion, Lakour ti trouve ki seki gouvernman ti fer kont bann Temwin ti ilegal, ek zot ti tir interdiksion ki ti ena lor zot laktivite. Sa ti paret inkrwayab! Bann ziz ti riske zot lavi kan zot ti kennsel enn desizion ki prezidan zot pei ti pran! Frer Holmes dir: “Pandan ki sa ka-la ti pe pas lakour, nou ti trouve kouma Jéhovah ti kapav sanz bann levennman.” (Dan. 2:21) Sa viktwar-la ti fortifie lafwa nou bann frer. Zot ti konpran ki Lerwa, Jésus, ti pe diriz so bann serviter pou zot kone kan ek kouma pou azir.

Bann Temwin dan République démocratique du Congo kontan ki zot lib pou ador Jéhovah

 32 Apre ki ti nepli ena interdiksion, gouvernman ti permet biro nasional pou fer bann misioner rant dan pei, pou konstrir bann nouvo batiman ek pou inport bann piblikasion Biblik. * Bann serviter Bondie dan lemond antie bien kontan pou trouve kouma Jéhovah protez spiritialite so pep!​—Is. 52:10.

“Se Jéhovah Ki Ed Mwa”

33. Ki nou finn aprann ar sa bann viktwar legal ki bann serviter Bondie finn gagne la?

33 Sa bann viktwar legal ki bann serviter Jéhovah finn gagne la, prouve ki Jésus finn tini so promes: “Mo pou donn zot bann parol ek sazes ki tou zot bann adverser ansam pa pou kapav reponn ni kontredir.” (Lir Luc 21:12-15.) Parfwa, li kler ki Jéhovah finn fer bann zom parey kouma Gamaliel protez so pep ouswa Li finn pous bann ziz ek bann avoka ki ena kouraz pou defann lazistis. Jéhovah pa finn permet ki bann opozan reisi dan zot latak. (Lir Isaïe 54:17.) Lopozision pa kapav aret travay Bondie.

34. Kifer bann viktwar legal ki nou finn gagne zot telman extraordiner, ek ki sa prouve? (Get osi lankadre “ Bann Gran Viktwar Legal Ki’nn Fer Predikasion Progrese.”)

34 Kifer bann viktwar legal ki nou finn gagne, zot extraordiner? Reflesi lor la: Bann Temwin Jéhovah zot pena enn pozision inportan ni enn gran linflians. Nou pa vote, nou pa partisip dan bann kanpagn politik ek nou pa rod inflians bann politisien. Anplis, sertin parmi nou ki pas lakour, zot konsidere kouma bann dimounn ‘ordiner, ki pena enn gran linstriksion.’ (Actes 4:13) Alor, pena okenn rezon pou ki bann ziz ed nou ek pran nou par kont nou bann adverser relizie ek politik. Pourtan, plizir fwa zot finn rann bann zizman dan nou faver! Nou bann viktwar legal prouve ki nou pe mars “devan lizie Bondie, ansam avek Christ.” (2 Cor. 2:17) Alor, parey kouma Paul, nou osi nou dir: “Se Jéhovah ki ed mwa, mo pa pou per.”​—Héb. 13:6.

^ par. 9 Sa ka-la: Cantwell kont Leta Connecticut ti premie ka parmi 43 ka kot Frer Hayden Covington finn defann bann frer devan Lakour Siprem l’Amérique. Li ti mor an 1978. Dorothy, so madam ti res fidel ziska so lamor an 2015, laz 92 an.

^ par. 12 Sa akizasion-la ti baze lor enn lalwa ki ti etabli an 1606. Dapre sa lalwa-la, bann manb ziri gagn drwa kondann enn dimounn si zot ti panse ki li finn dir bann parol ki pous lezot pou rebele​—mem si seki li finn dir, vre.

^ par. 14 An 1950, ti ena 164 serviter aplintan dan Québec​—parmi ti ena 63 ki ti sorti Lekol Guiléad ek ki ti aksepte pou vinn servi dan sa pei-la malgre ki zot ti kone ki zot ti bizin fer fas ar enn gran lopozision.

^ par. 15 Frer Glen How ti enn avoka ki ti ena boukou kouraz ek ki ti bien efikas. Depi 1943 ziska 2003, li ti defann plizir santenn ka ki ti inplik bann Temwin Jéhovah dan Canada ek dan lezot pei.

^ par. 16 Pou gagn plis ransegnman lor sa ka-la, get lartik « La bataille n’est pas la vôtre, mais celle de Dieu » dan Réveillez-vous ! 22 Avril 2000, paz 18-24.

^ par. 32 Finalman, bann militer ti kit batiman biro nasional, me bann Temwin ti fini konstrir bann nouvo batiman dan enn lot landrwa.