Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 15

Batay Legal Pou Nou Gagn Liberte pou Ador Bondie

Batay Legal Pou Nou Gagn Liberte pou Ador Bondie

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Kouma Christ finn ed so bann disip pou lite pou ki gouvernman rekonet zot lor plan legal ek donn zot drwa pou obeir bann lalwa Bondie

1, 2. (a) Ki prev ou ena ki ou enn sitwayen Rwayom Bondie? (b) Kifer parfwa bann Temwin Jéhovah bizin lite pou gagn liberte pou pratik zot relizion?

ESKI ou enn sitwayen Rwayom Bondie? Pena okenn dout lor la, parski ou enn Temwin Jéhovah! Me ki prev ou ena ki ou enn sitwayen Rwayom Bondie? Se pa enn kart idantite ni enn dokiman ofisiel. Seki prouve ki nou enn sitwayen Rwayom Bondie se fason ki nou ador Jéhovah. Vre ladorasion pa inplik zis nou bann krwayans. Li inplik osi nou bann aksion, setadir obeir bann lalwa Rwayom Bondie. Nou ladorasion tous tou bann domenn dan nou lavi, parmi ena fason ki nou elve nou bann zanfan ek osi bann tretman medikal ki nou aksepte ouswa nou refize.

2 Malerezman, nou pe viv dan enn lemond ki pa touzour respekte nou pozision antan ki bann sitwayen Rwayom Bondie, ek ki pa touzour les nou obeir bann lalwa sa Rwayom-la. Sertin gouvernman finn esey anpes nou ador nou Bondie ouswa zot finn mem esey fer nou disparet. Parfwa, bann disip Christ finn bizin lite pou zot gagn liberte pou obeir bann lalwa zot Lerwa Mesianik. Eski sa bizin etonn nou? Non. Bann serviter Jéhovah dan lepok Biblik souvan finn bizin lite pou zot kapav lib pou ador Jéhovah.

3. Ki lalit pep Bondie ti bizin fer dan lepok Larenn Esther?

3 Par exanp, dan lepok Larenn Esther, bann serviter Bondie ti bizin lite pou zot kontign existe. Kifer? Parski, Hamân, enn move Premie Minis, ti dir Assuérus, Lerwa Perse, ki bizin touy tou bann Zwif ki ti pe viv dan so rwayom parski zot “lalwa [ti] diferan ar lalwa tou lezot pep.” (Est. 3:8, 9, 13) Eski Jéhovah ti abandonn so bann serviter? Non. Okontrer, Li ti beni bann zefor ki Esther ek Mordekaï ti fer kan zot ti al get Lerwa Assuérus pou protez pep Bondie.​—Est. 9:20-22.

4. Ki nou pou examine dan sa sapit-la?

4 Ki nou kapav dir lor nou lepok? Parey kouma nou finn trouve dan sapit avan, bann gouvernman finn parfwa atak bann Temwin Jéhovah. Dan sa sapit-la, nou pou gete kouma sertin gouvernman finn esey anpes nou ador Jéhovah dan trwa domenn: (1) nou drwa pou existe kouma enn organizasion ek pou ador Jéhovah dan nou fason, (2) nou liberte pou  swazir bann tretman medikal ki an-akor avek bann prinsip Biblik, ek (3) drwa bann paran pou elve zot bann zanfan an-akor avek bann prinsip Jéhovah. Dan sak domenn, nou pou trouve kouma bann fidel serviter Jéhovah finn lite avek kouraz pou protez zot drwa antan ki sitwayen Rwayom Mesianik. Nou pou trouve osi kouma Jéhovah finn beni zot zefor.

Nou Lite pou ki Gouvernman Rekonet Nou lor Plan Legal ek pou Gagn Bann Liberte Fondamantal

5. Ki bann bienfe bann vre Kretien gagne kan rekonet zot lor plan legal?

5 Eski bann gouvernman imin bizin rekonet nou lor plan legal pou nou kapav ador Jéhovah? Non. Me, kan zot rekonet nou lor plan legal, li pli fasil pou nou ador Jéhovah​—par exanp, pou nou rasanble dan bann Lasal kot nou fer renion ek lasanble, pou inprim bann piblikasion Biblik ek inport zot, ek pou pres bonn nouvel avek lezot, san problem. Dan boukou pei, bann Temwin Jéhovah anrezistre dan enn fason ofisiel ek zot ena mem liberte pou pratik zot relizion parey kouma bann lezot relizion ofisiel. Me ki finn arive kan bann gouvernman finn refiz anrezistre nou dan enn fason ofisiel ouswa finn esey limit nou bann liberte fondamantal?

6. Ki difikilte bann Temwin Jéhovah dan Australie inn gagne dan koumansman bann lane 1940?

6 Australie. Dan koumansman bann lane 1940, gouverner zeneral l’Australie ti dir ki nou bann krwayans “fer ditor” bann zefor ki zot ti fer pou partisip dan lager. Zot ti interdi nou relizion. Bann Temwin pa ti gagn drwa fer renion ouswa prese an piblik. Gouvernman ti fer ferm Béthel ek zot ti sezi bann Lasal kot nou fer renion. Nou pa ti mem gagn drwa ena bann piblikasion Biblik. Pandan plizir lane, nou finn fer nou bann laktivite an sekre, me apre, nou finn gagn enn soulazman. Le 14 Zin 1943, Lakour Siprem l’Australie ti kennsel sa interdiksion-la.

7, 8. Ki lalit nou bann frer dan Russie ti bizin fer pandan plizir lane pou zot gagn liberte pou pratik zot relizion?

7 Russie. Pandan plizir dizenn lane, dan lepok kominist, bann Temwin Jéhovah pa ti gagn drwa pratik zot relizion. Finalman, an 1991, zot ti anrezistre dan enn fason ofisiel. Me, apre ki l’Union Soviétique ti disparet, Fédération Russie ti anrezistre nou dan enn fason ofisiel an 1992. Selman, zis apre, nou bann adverser​—sirtou bann ki asosie ar Legliz Ortodox an Russie​—ti agase kan zot ti trouve ki bann Temwin pe ogmante bien vit. Nou bann adverser ti met sink sarz lor nou ant 1995 ek 1998. A sak fwa, lakour pa ti trouv okenn prev kont nou. Nou bann opozan pa ti aret la, an 1998, zot ti met nou devan lakour pou interdi nou relizion. Bann Temwin ti gagn zot ka premie kout, me zot bann opozan ti fer apel ek an Me 2001, zot ti perdi zot ka. An Oktob mem lane, ti re-ziz zot ka. An 2004, gouvernman ti kennsel asosiasion legal ki bann Temwin ti servi dan Moscou ek ti interdi zot bann laktivite.

 8 Zis apre sa, ti ena enn gran persekision kont bann Temwin. (Lir 2 Timothée 3:12.) Zot ti bizin fer fas ar plizir latak ek zot bann adverser ti maltret zot. Ti konfiske zot bann piblikasion, ek li ti bien difisil pou zot lwe ouswa konstrir bann lasal pou zot fer renion. Mazine seki nou bann frer ek ser ti resanti kan zot ti pas par sa bann leprev-la! An 2001, bann Temwin ti demann la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pou examinn zot ka, ek an 2004, zot ti donn lezot ransegnman sa lakour-la. An 2010, CEDH ti rann so zizman. Lakour ti trouve ki gouvernman Russie pa ti anvi ki bann Temwin Jéhovah pratik zot relizion ek se akoz sa ki li ti interdi zot. Alor, CEDH ti kennsel desizion bann lakour dan Russie parski pa ti ena okenn prev ki bann Temwin ti koupab. Anplis, CEDH ti note ki sa interdiksion-la ti ena lobzektif pou priv bann Temwin Jéhovah ar zot bann drwa legal. Li ti rann enn zizman ki ti soutenir drwa bann Temwin Jéhovah pou pratik zot relizion. Mem si plizir lotorite dan Russie pa ti aplik desizion CEDH, bann serviter Jéhovah dan sa pei-la ti bien ankouraze par bann viktwar koumsa.

Titos Manoussakis (Get paragraf 9)

9-11. An Grèce, kouma pep Jéhovah finn lite pou gagn drwa ador Jéhovah ansam dan bann renion, ek ki rezilta sa finn amene?

9 Grèce. An 1983, Titos Manoussakis ti lwe enn lasal dan Héraklion, an Crète, pou ki enn ti group Temwin Jéhovah fer zot renion. (Héb. 10:24, 25) Me deswit apre, enn pret Ortodox ti al lapolis ek ti port plint kont zot. Li ti proteste parski bann Temwin ti pe servi sa lasal-la pou fer renion. Kifer li pa ti kontan? Zis parski krwayans bann Temwin Jéhovah diferan ar krwayans Legliz Ortodox! Bann lotorite ti pourswiv Titos Manoussakis ek trwa lezot Temwin. Sa bann frer-la ti bizin pey enn lamann ek fer de mwa prizon. Antan ki bann sitwayen Rwayom Bondie, bann Temwin ti ena santiman ki sa zizman-la pa ti respekte zot drwa pou pratik zot relizion. Alor, zot ti kontign zot batay legal ziska ki finalman, zot ti prezant zot ka devan CEDH.

10 An 1996, CEDH ti rann enn zizman ki personn pa ti pe atann ek ki ti fer nou bann adverser gagn enn gran sok. Lakour ti note ki “bann Temwin Jéhovah zot ‘enn relizion ofisiel,’ an-akor avek lalwa Grek.” CEDH ti dir ki bann lakour mwin inportan ti pran bann desizion ki ti “afekte direkteman liberte relizion bann [Temwin Jéhovah].” Anplis, Lakour ti note ki se pa gouvernman Grèce ki ti bizin “deside si krwayans enn relizion ouswa bann mwayin ki sa relizion-la servi pou exprim so krwayans, zot legal.” Alor, sa Lakour-la ti kennsel kondanasion ki ti ena lor bann Temwin ek ti redonn zot liberte pou pratik zot relizion!

11 Eski sa viktwar-la ti regle bann problem ki bann Temwin ti pe gagne pou pratik zot relizion an Grèce? Malerezman,  non. An 2012, dan lavil Kassandreia, apre 12 an batay legal, lakour ti regle enn lot ka ki parey avek ka Titos Manoussakis. Sa fwa-la, se enn pret Ortodox ki ti pourswiv bann Temwin. Conseil d’État, pli gran lakour administrasion ki ena an Grèce, ti rann enn zizman dan faver bann Temwin Jéhovah. Dan so zizman, sa Conseil-la ti fer referans ar liberte relizion ki garanti par Konstitision Grek. Li ti osi kennsel lakizasion ki plizir fwa finn fer kont bann Temwin ki swadizan zot pa enn relizion ofisiel. Lakour ti fer sa remark-la: “Doktrinn bann ‘Temwin Jéhovah’ zot pa enn sekre, alor, zot pratik enn relizion ofisiel.” Bann manb kongregasion Kassandreia ti bien kontan ki zot kapav anfin fer zot renion dan zot Lasal.

12, 13. Kouma an France sertin opozan ti prepar “maler o-nom lalwa,” ek avek ki rezilta?

12 France. Sertin opozan pep Bondie pa ti ezite pou “prepar maler o-nom lalwa.” (Lir Psaume 94:20.) Par exanp, omilie bann lane 1990, bann lotorite ti fer enn lodit lor finans Association Les Témoins de Jéhovah (ATJ), enn asosiasion legal ki bann Temwin Jéhovah servi an France. Plitar, Minis Bidze ti dir pou ki rezon vremem ti fer sa lodit-la: “Apre sa lodit-la, ti pou kapav ferm [ATJ] ouswa pourswiv sa asosiasion-la . . . pou ki li perdi so stabilite ouswa pou obliz li aret so bann aktivite dan nou teritwar.” Mem si zot pa ti ena okenn repros pou fer bann Temwin Jéhovah, lotorite ki kontrol tax ti inpoz enn tax exazere lor ATJ. Si sa taktik-la ti reisi, nou bann frer pa ti pou kapav fer nanye, zot ti pou oblize ferm zot biro nasional ek vann tou zot bann batiman pou zot kapav pey sa gro tax-la. Sa ti enn gran sok pou bann Temwin, me zot pa ti bes lebra. Zot ti denons sa linzistis-la, ek finalman, an 2005, zot ti prezant zot ka devan CEDH.

13 Le 30 Zin 2011, CEDH ti rann so zizman. Li ti trouve ki, apar bann ka bien rar, liberte relizion bizin anpes gouvernman pou zize si krwayans enn relizion ouswa fason ki sa relizion-la exprim so bann krwayans, zot legal ouswa non. Sa Lakour-la ti dir osi ki “sa tax-la . . . ti pou koup bann resours bien inportan sa asosiasion-la, ek lerla, li pa ti pou kapav donn so bann manb liberte pou pratik zot relizion kouma bizin.” Tou bann ziz sa Lakour-la ti rann enn zizman an faver bann Temwin Jéhovah! Bann serviter Jéhovah ti bien kontan kan gouvernman Franse ti retourn larzan ki li ti sezi ar ATJ, ek osi bann lintere. An-akor avek zizman CEDH, gouvernman Franse ti osi lev ipotek ki li ti met lor bann batiman biro nasional an France.

Priye regilierman pou ou bann frer ek ser ki pe soufer akoz bann lalwa inzis ki ena kont zot

14. Kouma ou kapav fer ou par pou defann nou drwa pou ador Jéhovah?

14 Parey kouma dan lepok Esther ek Mordekaï, bann serviter Jéhovah finn bizin lite pou ador Jéhovah dan fason ki Li demande. (Est. 4:13-16) Eski ou kapav fer ou par dan sa lalit-la? Wi. Kouma? Kan ou priye regilierman pou ou bann frer ek  ser ki pe soufer akoz bann lalwa inzis ki ena kont zot. Sa bann lapriyer-la kapav ed boukou nou bann frer ek ser ki pe pas par bann leprev ouswa bann persekision. (Lir Jacques 5:16.) Eski Jéhovah ekout sa bann lapriyer-la? Nou pena okenn dout lor la kan nou get bann viktwar legal ki nou finn gagne!​—Héb. 13:18, 19.

Liberte pou Swazir enn Tretman Medikal ki An-Akor Avek Nou Bann Krwayans

15. Ki bann kitsoz pep Bondie pran an konsiderasion konsernan disan?

15 Parey kouma nou ti trouve dan sapit 11, bann sitwayen Rwayom Bondie finn gagn bann konsey Biblik presi pou zot pa mal servi disan. Zordi, boukou dimounn aksepte bann transfizion disan. (Gen. 9:5, 6; Lév. 17:11; lir Actes 15:28, 29.) Me nou, nou pa aksepte bann transfizion disan. Selman, nou anvi gagn bann pli bon tretman medikal posib pou nou ek pou bann dimounn ki nou kontan, tanki sa bann tretman-la pa kont bann lalwa Bondie. Bann lakour siprem dan boukou pei rekonet ki bann dimounn gagn drwa aksepte ouswa refiz enn tretman medikal dapre zot konsians ouswa zot bann krwayans relizie. Selman, dan sertin pei, bann serviter Jéhovah finn gagn boukou difikilte dan sa domenn-la. Anou get de-trwa lexanp.

16, 17. Kouma enn ser dan Japon ti gagn sok akoz tretman ki li ti gagne, ek kouma Jéhovah finn reponn so bann lapriyer?

16 Japon. Misae Takeda, enn ser ki ti res Japon, ti ena 63 an ek li ti bizin fer enn gran loperasion. Li ti enn sitwayen fidel Rwayom Bondie, akoz sa, li ti fer so dokter bien konpran ki li pa’le enn tretman ki ena disan. Pourtan, de-trwa mwa apre, li ti gagn enn sok kan li ti aprann ki so dokter ti fer enn transfizion avek li pandan so loperasion. Ser Takeda ti ena santiman ki zot ti fer li ditor ek zot ti tronp li. An Zin 1993, li ti pourswiv bann dokter ek osi lopital. Sa ser-la ti trankil ek li ti ena enn lavwa dous, me li ti ena enn lafwa extraordiner. Kan li ti devan lakour, li ti donn enn gran temwaniaz avek kouraz devan enn lasal ranpli ar dimounn. Li ti res debout pandan plis ki enn-er-tan malgre enn move lasante. Enn mwa avan ki Ser Takeda mor, li ti al lakour enn dernie fwa pou temwagne. Eski nou pa admir kouraz ek lafwa sa ser-la? Ser Takeda ti dir ki li ti sipliy Jéhovah touletan pou beni so lalit. Li ti sir ki Jéhovah ti pou reponn so bann lapriyer. Eski vremem Jéhovah inn reponn li?

17 Trwa-z-an apre lamor Ser Takeda, Lakour Siprem Japon ti rann enn zizman dan so faver. Zot ti konfirme ki li pa ti bizin gagn enn transfizion disan kont so volonte, alor ki li ti bien explike avan ki tretman li ti anvi. Le 29 Fevriye 2000, Lakour ti dir ki enn pasian “gagn drwa deside” dan bann sitiasion koumsa ek sa drwa-la form parti dan “bann drwa  personel ki bizin respekte.” Nou bien rekonesan anver Ser Takeda parski li ti bien determine pou defann so liberte pou swazir enn tretman medikal ki an-akor avek so konsians ki forme par Labib. Gras-a sa, bann Temwin dan Japon kapav asterla gagn bann tretman medikal san ki zot bizin per ki donn zot enn transfizion disan kont zot volonte.

Pablo Albarracini (Get paragraf 18 ziska 20)

18-20. (a) Kouma enn Lakour dan Argentine ti konfirm drwa ki enn dimounn ena pou refiz bann transfizion disan dan enn dokiman medikal? (b) Kouma nou kapav montre nou soumision ar Christ an rapor avek transfizion disan?

18 Argentine. Kouma bann sitwayen Rwayom Bondie prepar zot kan zot bizin pran enn desizion medikal si arive zot inkonsian? Nou kapav sarye avek nou enn dokiman medikal ki pou koz dan nou plas. Se seki Pablo Albarracini, ti fer. An Me 2012, li ti dan enn landrwa kot bann voler ti atak li ek li ti gagn plizir kout bal. Li ti inkonsian kan ti amenn li lopital ek lerla, li pa ti kapav explik so pozision konsernan bann transfizion disan. Selman, li ti ena avek li enn dokiman kot ti ena bann instriksion medikal ki li ti signe plis ki kat-r-an avan. Mem si so leta ti grav ek ki bann dokter ti panse ki bizin donn li enn transfizion pou sov so lavi, lekip medikal ti dakor pou respekte so volonte. Me, papa Pablo, ki pa enn Temwin Jéhovah, ti al rod enn papie ar lakour pou met disan ar Pablo.

19 Deswit, avoka ki ti reprezant madam Pablo ti fer apel. De-trwa-z-er-tan apre, lakour ti kennsel lord ki enn lakour mwin inportan ti done ek ti donn lord pou respekte volonte Pablo, kouma li ti demande dan so dokiman medikal. Papa Pablo ti fer apel ar Lakour Siprem Argentine. Selman, konsernan bann instriksion medikal kot Pablo ti dir ki li refiz enn transfizion disan, Lakour Siprem ti dir ki “pena okenn rezon pou doute ki [Pablo ti] donn sa bann instriksion-la avek disernman, li ti kone seki li ti pe fer ek personn pa ti fors li.” Lakour ti dir: “Sak adilt ki kapav [asim so responsabilite], ena posibilite pou donn bann instriksion an-avans lor [so] lasante, ek li kapav aksepte ouswa rezet sertin tretman medikal . . . Dokter ki pran an sarz enn pasian bizin aksepte sa bann instriksion-la.”

Eski ou finn ranpli ou dokiman medikal?

20 Depi sa, Frer Albarracini finn retrouv so lasante. Li ek so madam zot bien kontan ki li ti’nn ranpli sa dokiman medikal la. Kan Frer Albarracini ti pran sa dispozision sinp me inportan la, li ti montre ki li ti soumet ar Christ, Lerwa dan Rwayom Bondie. Eski ou ek ou fami finn fer parey?

April Cadoreth (Get paragraf 21 ziska 24)

21-24. (a) Kouma Lakour Siprem Canada inn arive rann enn zizman inportan konsernan bann miner ki refiz enn transfizion disan? (b) Kouma sa ka-la kapav ankouraz bann zenn serviter Jéhovah?

21 Canada. An zeneral, bann lakour rekonet ki bann paran ena drwa pou deside ki pli bon tretman pou zot zanfan. Parfwa, bann lakour finn mem dir ki bizin respekte desizion medikal enn miner ki ena matirite. Dan Canada, enn miner se enn zenn ki ena mwins ki 16 an. Anou examinn seki ti ariv April Cadoreth. Kan li ti ena 14 an, April ti admet lopital parski li ti fer enn lemorazi intern bien grav. De-trwa mwa  avan, li ti ranpli enn kart medikal (Advance Medical Directive) kot ena bann instriksion ki li refiz transfizion disan mem dan enn ka irzan. Dokter ki ti an sarz pa ti pran sa an konsiderasion. Li ti gagn enn papie lakour ek li ti fer enn transfizion ar April. Plitar, April ti konpar sa lexperyans-la kouma enn viol.

22 April ek so bann paran ti amenn sa ka-la devan lakour. Zot pa ti dakor avek lalwa ki ti otoriz bann dokter pou met disan avek li. Apre de-z-an, Lakour Siprem Canada ti examinn zot ka. Dan enn sertin fason, April ti perdi, me zis parski Lakour pa ti sanz sa lalwa-la. Me Lakour ti ranbours April so bann fre ek ti rann enn zizman dan faver April. Lakour ti osi rann enn zizman dan faver lezot miner ki ena matirite pou swazir zot tretman medikal, dapre drwa ki zot ena. Lakour ti dir: “An seki konsern bann tretman medikal, bann zenn ki ena mwins ki 16 an, bizin gagn drwa pou exprim zot lopinion lor enn tretman medikal presi ek montre ki zot ena liberte pou panse ek ase matirite.”

 23 Seki ti ariv April ti enn ka inportan parski Lakour Siprem ti rann enn zizman lor drwa legal bann miner ki ena matirite. Avan sa, enn lakour dan Canada ti kapav donn lord ki enn zenn mwins ki 16 an gagn enn tretman medikal si lakour ti trouve ki sa tretman-la li dan lintere sa zanfan-la. Me apre sa zizman-la, lakour pa kapav donn lord pou ki enn zenn mwins ki 16 an gagn enn tretman medikal kont so volonte san ki avan finn donn li lokazion pou montre ki li ena ase matirite pou pran so prop desizion.

“Mo bien kontan ki mo finn ena enn ti par pou esey glorifie nom Bondie ek prouve ki Satan enn manter”

24 Eski li ti vo lapenn pou lite lor plan legal, pandan trwa-z-an? April dir: “Wi!” Zordi, April pe fer pionie permanan ek li an bonn sante. Li dir: “Mo bien kontan ki mo finn ena enn ti par pou esey glorifie nom Bondie ek prouve ki Satan enn manter.” Lexanp April montre ki bann zenn Kretien kapav pran pozision avek kouraz ek montre ki zot bann vre sitwayen Rwayom Bondie.​—Mat. 21:16.

Liberte pou Elve Bann Zanfan An-Akor Avek Bann Prinsip Jéhovah

25, 26. Ki sitiasion parfwa arive kan enn koup divorse?

25 Jéhovah finn konfie bann paran responsabilite pou elve bann zanfan an-akor avek so bann prinsip. (Deut. 6:6-8; Éph. 6:4) Sa responsabilite-la pa fasil, me sa kapav vinn ankor pli difisil kan enn koup divorse. Li kapav arive ki bann paran ena bann lopinion bien diferan lor fason pou elve zot zanfan. Par exanp, enn paran Temwin kapav bien anvi ki so zanfan elve dapre bann prinsip Biblik, alor ki sa paran ki pa Temwin-la kitfwa pa dakor avek li. Bien-sir, Temwin-la bizin rekonet ki akoz so divors, nepli ena okenn lien ant li ek so konzwin. Selman, bann relasion ant paran ek zanfan pa sanze.

26 Li posib ki sa paran ki pa Temwin la fer enn demars lakour pou li gagn lagard so zanfan pou ki sa zanfan-la pa elve kouma enn Temwin Jéhovah. Sertin pretann ki sa kalite ledikasion-la fer ditor bann zanfan. Zot dir ki sa relizion-la priv bann zanfan Temwin, parski zot pa kapav fer laniverser ek lezot fet ek si zot malad, zot pa pou gagn enn transfizion disan ki “pou sov zot lavi.” Erezman, laplipar lakour get lintere enn zanfan olie ki zot zize si relizion enn paran li danzere ouswa non. Anou get de-trwa lexanp.

27, 28. Kouma Lakour Siprem Ohio ti reazir ar lakizasion ki sa fer ditor enn zanfan si li elve kouma enn Temwin Jéhovah?

27 Amérique. An 1992, Lakour Siprem Ohio, ti examinn enn ka kot enn papa ki pa Temwin ti pretann ki sa ti pou fer ditor so garson si li ti elve kouma enn Temwin Jéhovah. Enn lakour mwin inportan ti dakor pou donn papa-la lagard so garson. Jennifer Pater, mama garson-la, ti gagn drwa vizit so garson. Selman, li pa ti gagn drwa “ansegn [li] krwayans bann Temwin Jéhovah ouswa fer li gagn kontak avek sa bann  krwayans-la dan ninport ki fason.” Dapre sa lord-la, Ser Pater pa ti mem kapav koz avek Bobby, so garson, lor Labib ouswa lor bann prinsip moral! Eski ou kapav mazine seki li ti resanti? Jennifer ti bien afekte, me plitar li ti dir ki sa finn ed li pou ena pasians ek pou atann Jéhovah azir. Li ti dir: “Jéhovah ti touzour pre kot mwa.” Avek led lorganizasion Jéhovah, so avoka ti fer apel Lakour Siprem Ohio.

28 Lakour Siprem pa ti dakor avek desizion ki sa lakour mwin inportan la ti pran. Lakour Siprem ti dir ki “bann paran ena enn drwa fondamantal pou donn enn ledikasion zot bann zanfan, parmi ena drwa pou ansegn zot bann prinsip moral ek relizie.” Lakour ti dir osi ki, si pa kapav prouve ki krwayans bann Temwin Jéhovah reprezant enn danze pou lasante fizik ek mantal enn zanfan, lakour pa kapav limit drwa enn paran pou gagn lagard so zanfan akoz relizion sa paran-la. Lakour Siprem pa finn trouv okenn prev ki krwayans relizie bann Temwin Jéhovah kapav fer ditor lasante mantal ek fizik enn zanfan.

Boukou lakour finn zize ki bann paran Temwin kapav gagn lagard zot zanfan

29-31. Kifer enn ser dan Danemark ti perdi lagard so tifi, ek ki desizion Lakour Siprem Danemark ti pran?

29 Danemark. Anita Hansen ti gagn mem difikilte kan so ex-mari ti al lakour pou gagn lagard Amanda, zot tifi set an. Mem si an lan 2000, lakour distrik ti donn Ser Hansen lagard so tifi, papa Amanda ti fer apel devan enn lakour pli  inportan. Sa lakour-la ti kennsel desizion lakour distrik ek ti donn papa Amanda lagard. Lakour ti dir ki si bann paran ena bann dezakor akoz zot krwayans relizie, papa-la pou dan enn pli bon pozision pou deside ki bizin fer. Savedir ki Ser Hansen ti perdi lagard Amanda parski li ti enn Temwin Jéhovah!

30 Dan sa leprev-la, Ser Hansen ti telman boulverse ki li pa ti kone ki pou demande dan so lapriyer. Plitar li rakonte: “Me bann panse ki trouv dan Romains 8:2627 ti bien rekonfort mwa. Mo ti touletan ena santiman ki Jéhovah ti konpran seki mo ti anvi dir Li. Li ti trouv mo sitiasion ek Li ti touzour avek mwa.”​—Lir Psaume 32:8; Isaïe 41:10.

31 Ser Hansen ti fer apel Lakour Siprem Danemark. Dan so zizman, Lakour ti dir: “Bizin deside kisannla pou gagn lagard dapre enn analiz presi lor seki pou pli bon pou zanfan-la.” Anplis, Lakour ti azoute ki sa desizion-la bizin depann lor fason ki sak paran fer fas ar zot dezakor, ek pa lor “doktrinn ek lopinion” bann Temwin Jéhovah. Ser Hansen ti bien soulaze kan Lakour ti rekonet ki li kapav asim so responsabilite antan ki paran, ek ti redonn li lagard Amanda.

32. Kouma la Cour européenne des droits de l’homme ti protez bann paran Temwin Jéhovah kont diskriminasion?

32 Plizir pei an Europe. Dan sertin ka, se pa zis lakour siprem dan bann pei ki finn ziz bann zafer ki konsern lagard bann zanfan. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) osi finn examinn sertin ka. Dan de ka, CEDH finn trouve ki dan sertin pei, bann lakour mwin inportan finn fer preferans ant bann paran zis akoz zot relizion. CEDH ti dir ki sa tretman-la se enn diskriminasion ek ki “pa kapav aksepte ki ena preferans [dan zizman] zis akoz diferans relizion.” Enn mama Temwin Jéhovah ti soulaze ki CEDH ti donn li rezon. Li ti dir: “Sa ti fer mwa bien soufer kan ti akiz mwa ki mo pe fer ditor mo bann zanfan, alor ki tou seki mo ti pe esey fer se donn zot seki mo ti panse pli bon pou zot: enn ledikasion an-akor avek bann prinsip Biblik.”

33. Kouma bann paran Temwin kapav aplik prinsip ki trouv dan Philippiens 4:5?

33 Biensir, bann paran Temwin ki fer fas ar bann difikilte legal konsernan zot drwa pou ansegn zot zanfan bann prinsip Labib, esey montre zot rezonab. (Lir Philippiens 4:5.) Parey kouma zot kontan ki zot ena drwa pou ansegn zot zanfan bann prinsip Biblik, alor zot bizin rekonet ki enn paran ki pa Temwin osi gagn drwa, si li anvi, asim so responsabilite antan ki paran. Kouma enn paran Temwin montre ki responsabilite ki li ena pou ansegn so zanfan, li inportan?

34. Kouma zordi bann paran Kretien kapav gagn bann bienfe ar lexanp bann Zwif ki ti viv dan lepok Nehémia?

34 Enn lexanp dan lepok Nehémia donn nou enn leson. Bann Zwif ti pe travay dir pou repar ek rekonstrir bann miray Jérusalem. Zot ti kone ki sa ti pou protez zot ek zot fami kont bann lennmi ki ti res otour zot. Pou sa rezon-la, Nehémia ti ankouraz zot pou “lager pou zot frer, zot garson ek zot  tifi, zot madam ek zot lakaz.” (Neh. 4:14) Pou sa bann Zwif-la, li ti vo lapenn fer sa lager-la. Zordi osi parey, bann Temwin Jéhovah fer boukou zefor pou elve zot bann zanfan dan laverite. Zot kone ki ena boukou move linflians ki fer presion lor zot zanfan dan lekol ek dan zot landrwa. Sa bann linflians-la kapav mem rant dan lakaz atraver bann media. Paran, pa bliye ki li vo lapenn ki ou lager pou donn ou garson ek ou tifi enn bon lanvironnman kot zot pou kapav progrese lor plan spiritiel.

Nou Ena Konfians ki Jéhovah Soutenir Vre Ladorasion

35, 36. Ki bienfe bann Temwin Jéhovah inn gagne parski zot finn lite pou fer rekonet zot bann drwa legal, ek ki ou determine pou fer?

35 Pena okenn dout ki Jéhovah finn beni bann zefor ki so lorganizasion inn fer pou lite pou zot gagn liberte pou pratik zot relizion. Gras-a sa bann batay legal la, souvan bann serviter Bondie finn kapav donn enn gran temwaniaz dan bann lakour ek devan boukou dimounn. (Rom. 1:8) Enn lot bienfe ki sa bann batay legal la inn amene se ki sa inn ranfors bann drwa sivil boukou dimounn ki pa Temwin Jéhovah. Selman, antan ki bann serviter Jéhovah, nou pa rod reform lasosiete; nou pa interese osi pou rod gagn rezon pou nou prop lintere. Me, si bann Temwin Jéhovah finn al lakour pou fer rekonet zot drwa, se avan tou pou bien etabli ek pou favoriz vre ladorasion.​—Lir Philippiens 1:7.

36 Nou kapav aprann boukou leson ar lafwa nou bann frer ek ser ki finn lite pou gagn liberte pou ador Jéhovah. Nou pa pran sa pou enn kitsoz banal, me nou bizin akord enn gran valer ar zot lexanp! Anou res fidel nou osi, ek kontign ena konfians ki Jéhovah pe soutenir nou travay ek pe donn nou lafors neseser pou fer so volonte.​—Is. 54:17.