Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 4

Jéhovah Glorifie So Nom

Jéhovah Glorifie So Nom

PWIN PRINSIPAL SA SAPIT-LA

Pep Bondie donn nom Bondie linportans ki li merite

1, 2. Kouma Traduction du monde nouveau glorifie nom Bondie?

MARDI gramatin, le 2 Desam 1947, ti fer fre me letan ti bon. Dan Béthel Brooklyn, New York, enn ti group frer ki ena lesperans pou al dan lesiel ti koumans enn gran travay. Sa travay-la ti demann boukou zefor, me zot ti fer li pandan 12 an. Finalman, Dimans 13 Mars 1960, zot ti konplet dernie parti enn nouvo tradiksion Labib. Trwa mwa plitar, 18 Zin 1960, dan enn gran lasanble dan Manchester, an Angleterre, Frer Nathan Knorr ti prezant dernie volim Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau, an Angle. Frer Knorr ti exprim bien santiman tou bann manb sa lasanble-la kan li ti dir: ‘Zordi, se enn gran zour pou bann Temwin Jéhovah dan lemond antie!’ Enn karakteristik spesial sa nouvo tradiksion-la ti fer bann Temwin bien kontan​—li servi nom personel Bondie plizir fwa.

Les Écritures grecques chrétiennes. Traduction du monde nouveau, an Angle, ti paret an 1950 dan lasanble Accroissement de la théocratie (Agos: Yankee Stadium, New York; drwat: Ghana)

2 Boukou tradiksion Labib pa servi nom Bondie. Me bann serviter Jéhovah ki ena lesperans pou al dan lesiel, ti pran pozision kont plan ki Satan ti ena pou fer bann dimounn bliye nom Bondie. Dan lintrodiksion Traduction du monde nouveau ki ti paret sa zour-la, nou kapav lir: “Li normal ki sa tradiksion-la retabli nom Bondie dan plas ki li bizin ete.” Wi, Traduction du monde nouveau servi nom personel Bondie, Jéhovah, plis ki 7,000 fwa. Sa tradiksion-la finn vremem glorifie nom Jéhovah, nou Papa ki dan lesiel!

3. (a) Ki nou bann frer ti konpran konsernan sinifikasion nom Bondie? (b) Kouma nou bizin konpran Exode 3:13, 14? (Get lankadre “ Sinifikasion Nom Bondie.”)

3 Avan, bann Etidian Labib ti panse ki nom Bondie vedir: “Mo seki mo ete.” (Ex. 3:13, 14, King James Version) Alor, Latour Degard 1Zanvie 1926 ti fer sa remark-la: “Nom Jéhovah vedir ki Li existe par Limem, . . . Li enn Kikenn ki pena koumansman ek ki pena lafin.” Selman, kan bann tradikter Traduction du monde nouveau ti koumans zot travay, Jéhovah ti ed so bann serviter pou konpran ki so nom pa vedir ki Li zis existe par Limem me pli inportan, ki Li enn Bondie ki ena enn proze ek ki azir. Zot ti aprann ki, dan  enn fason literal, nom Jéhovah vedir “Li Fer Arive.” Wi, Li ti fer liniver ek bann kreatir intelizan existe, ek Li kontign fer so volonte ek so proze vinn enn realite. Me kifer li telman inportan ki nom Bondie glorifie, ek kouma nou kapav fer nou par pou glorifie sa nom-la?

Nom Bondie Sanktifie

4, 5. (a) Ki nou pe demande kan nou priye: “Ki to nom sanktifie”? (b) Kouma ek kan Jéhovah pou sanktifie so nom?

4 Jéhovah anvi ki so nom glorifie. An realite, proze prinsipal Jéhovah se sanktifie so nom. Se premie kitsoz ki Jésus ti demande dan lapriyer Notre Père kan li ti dir: “Ki to nom sanktifie.” (Mat. 6:9) Kan nou fer sa lapriyer-la, ki nou pe demande?

5 Parey kouma nou ti aprann dan sapit 1 sa liv-la, kan nou dir: “Ki to nom sanktifie,” se enn parmi trwa kitsoz dan lapriyer Notre Père ki ena enn rapor avek proze Jéhovah. Sa de lezot kitsoz-la se: “Ki to Rwayom vini. Ki to volonte fer.” (Mat. 6:10) Alor, parey kouma nou demann Jéhovah pou azir pou ki so Rwayom vini ek so volonte fer, nou demann Li osi pou azir pou sanktifie so nom. Savedir ki nou pe demann Jéhovah pou azir pou tir tou dezoner ki’nn zete lor so nom depi rebelion an Éden. Kouma Jéhovah reponn sa lapriyer-la? Li dir: “Vremem, mo pou sanktifie mo gran nom ki finn sali parmi bann nasion.” (Ézék. 36:23; 38:23) Kan pou ena Har-Maguédôn ek kan Jéhovah pou tir tou mesanste, Li pou sanktifie so nom devan tou so kreasion.

6. Kouma nou kapav fer nou par pou sanktifie nom Bondie?

6 Toutlong listwar, Jéhovah inn permet so bann serviter fer zot par pou sanktifie so nom. Biensir, nou pa kapav fer nom Jéhovah vinn pli sakre. Li deza sakre, setadir sin, dan enn fason parfe. Alor kouma nou kapav sanktifie sa nom-la? Isaïe dir: “Jéhovah, Sef bann larme, se Limem ki zot bizin konsider kouma sin.” Ek Jéhovah Limem ti dir konsernan so pep: “Zot pou sanktifie mo nom . . . , ek zot pou ena enn gran lakrint ek respe pou Bondie Israël.” (Is. 8:13; 29:23) Savedir ki nou sanktifie nom Bondie kan nou konsider li kouma enn nom diferan ek pli gran ki tou lezot nom, kan nou respekte seki li reprezante, ek kan nou ed lezot pou konsider li kouma sin. Nou montre sirtou nou lakrint ek nou respe pou nom Bondie kan nou rekonet Jéhovah kouma nou Sef ek nou obeir Li avek tou nou leker.​—Prov. 3:1; Rév. 4:11.

Prepare pou Port ek pou Glorifie Nom Bondie

7, 8. (a) Kifer sa ti pran letan avan ki pep Bondie kapav port so nom? (b) Ki nou pou examine asterla?

7 Bann serviter Bondie dan nou lepok inn servi so nom dan zot piblikasion depi 1870. Par exanp, Latour Degard  Out 1879 ek Cantiques de l’Épouse, enn liv kantik ki ti pibliye mem lane, mansionn nom Jéhovah. Kanmem, li paret ki avan ki Jéhovah ti permet so pep pou port so nom sakre an piblik, Li ti veye ki zot ranpli bann kondision pou gagn sa gran privilez-la. Kouma Jéhovah ti prepar sa bann premie Etidian Labib-la pou port so nom?

8 Kan nou get seki’nn arive ver lafin bann lane 1800 ek koumansman 1900, nou trouve kouma Jéhovah inn ed so bann serviter pou konpran pli bien bann verite inportan an rapor avek so nom. Anou examinn trwa parmi sa bann verite-la.

9, 10. (a) Kifer bann premie lartik Latour Degard ti met laksan lor Jésus? (b) Ki sanzman ti ena depi 1919 ek apre, ek ki rezilta finn gagne? (Get osi lankadre “ Kouma Latour Degard Finn Glorifie Nom Bondie?”)

9 Premierman, bann serviter Jéhovah ti koumans bien konpran linportans nom Bondie. Sa bann premie Etidian Labib fidel la ti konsider la ranson kouma lansegnman prinsipal ki ena dan Labib. Se enn rezon kifer souvan Latour Degard ti met laksan lor Jésus. Par exanp, pandan premie lane, sa peryodik-la ti mansionn nom Jésus dis fwa plis ki nom Jéhovah. Konsernan sa bann premie Etidian Labib la, Latour Degard 15 Mars 1976 ti fer remarke ki zot ti donn Jésus “enn tro gran linportans.” Selman, kan ti’nn ariv ler, Jéhovah ti ed zot pou trouve ki Labib donn nom personel Bondie enn gran linportans. Ki lefe sa ti ena lor bann Etidian Labib? Sirtou depi 1919 ek apre, sa mem lartik Latour Degard la ti dir: “Zot ti koumans donn enn pli gran loner Jéhovah, Papa Lemesi.” An realite, depi 1920 ziska 1929, Latour Degard ti mansionn nom Bondie plis ki 6,500 fwa!

10 Kan nou bann frer ti donn nom Jéhovah linportans ki li merite, zot ti montre zot lamour pou nom Bondie. Parey kouma Moïse dan lepase, zot ti koumans “fer konn nom Jéhovah.” (Deut. 32:3; Ps. 34:3) An-retour, parey kouma Jéhovah promet dan Labib, Li ti remark lamour ki zot ti ena pou so nom ek Li ti donn zot so faver.​—Ps. 119:132; Héb. 6:10.

11, 12. (a) Ki sanzman ti ena dan nou bann piblikasion zis apre 1919? (b) Lor ki kitsoz Jéhovah ti atir latansion so bann serviter, ek kifer?

11 Deziemman, bann vre Kretien ti bien konpran travay ki Bondie ti’nn konfie zot. Zis apre 1919, bann frer ki ti ena lesperans pou al dan lesiel ek ki ti responsab dan lorganizasion, ti examinn profesi Isaïe. Apre sa, ti ena enn gran sanzman dan bann lartik ki ti ena dan nou bann piblikasion. Kifer sa sanzman-la ti enn “nouritir dan ler ki bizin”?​—Mat. 24:45.

12 Avan 1919, zame Latour Degard ti examinn an detay sa bann parol Isaïe la: “‘Zot mo bann temwin,’ se seki Jéhovah dir, ‘wi mo serviter ki mo finn swazire.’” (Lir Isaïe 43:10-12.) Me zis apre 1919, nou bann piblikasion ti koumans  pran kont sa text Labib-la. Zot ti ankouraz tou bann Kretien ki ti ena lesperans pou al dan lesiel, pou partisip dan travay ki Jéhovah ti donn zot, setadir pou rann temwaniaz lor Li. An realite, dan enn peryod sis an selman (1925-1931) ti examinn Isaïe sapit 43 dan 57 diferan nimero Latour Degard, ek sak nimero ti aplik bann parol Isaïe ar bann vre Kretien. Li kler ki pandan sa bann lane-la, Jéhovah ti pe atir latansion so bann serviter lor travay ki zot ti bizin fer. Kifer? Dan enn sertin fason, pou ki kapav “teste zot avan, konsernan zot kapasite.” (1 Tim. 3:10) Avan ki zot ti kapav port nom Bondie, sa bann Etidian Labib la ti bizin montre Jéhovah par zot travay, ki zot ti vremem so bann Temwin.​—Luc 24:47, 48.

13. Dapre Parol Bondie ki kestion pli inportan bizin regle?

13 Trwaziemman, pep Jéhovah ti konpran linportans pou sanktifie nom Bondie. Pandan bann lane 1920, zot ti konpran ki sanktifikasion nom Bondie se kestion pli inportan ki bizin regle. Kouma Parol Bondie montre sa verite inportan la? Anou get de lexanp. Pou ki rezon prinsipal Bondie ti sov bann Izraelit dan l’Égypte? Jéhovah ti dir: “Pou ki mo nom proklame partou lor later.” (Ex. 9:16) Ek kifer Jéhovah ti montre so mizerikord anver bann Izraelit kan zot ti rebele kont Li? Ankor enn fwa, Jéhovah ti dir: “Mo finn azir akoz mo nom, pou ki li pa sali devan lizie bann nasion.” (Ézék. 20:8-10) Ki bann Etidian Labib ti aprann ar sa bann resi-la ek lezot resi Biblik?

14. (a) Ver lafin bann lane 1920, ki pep Bondie ti konpran? (b) Kan bann Etidian Labib ti konpran pli bien profesi Isaïe, ki lefe sa ti ena lor laktivite predikasion? (Get osi lankadre “ Enn Bon Rezon pou Prese.”)

14 Enn tipe avan 1930, pep Bondie ti konpran sinifikasion seki Isaïe ti dir ena apepre 2,700 an. Li ti dir konsernan Jéhovah: “Se koumsa ki to finn diriz to pep, pou fer to nom vinn bien zoli.” (Is. 63:14) Bann Etidian Labib ti konpran ki seki ti pli inportan, se sanktifikasion nom Bondie, pa delivrans personel bann dimounn. (Is. 37:20; Ézék. 38:23) An 1929, an de-trwa mo, liv Prophétie ti atir latansion lor sa verite-la ek ti dir: “Nom Jéhovah se size ki pli inportan devan tou kreasion.” Sa sanzman-la ti pous bann serviter Bondie ankor plis pou rann temwaniaz lor Jéhovah ek pou efas tou seki bann dimounn inn dir pou gat repitasion nom Bondie.

15. (a) Dan bann lane 1930, ki nou bann frer ti’nn bien konpran? (b) Ki ti’nn ariv ler pou fer?

15 O-koumansman bann lane 1930, nou bann frer ti bien konpran linportans nom Bondie, travay ki Bondie ti’nn donn zot, ek kestion ki pli inportan ki bizin regle. Asterla, ti’nn ariv ler pou Jéhovah donn so bann serviter privilez pou port so nom an piblik. Pou trouve kouma sa inn arive, anou examinn sertin levennman ki’nn arive dan lepase.

 Jéhovah Swazir ‘enn Pep pou So Nom’

16. (a) Dan ki fason extraordiner Jéhovah glorifie so nom? (b) Dan lepase, ki pep ti port nom Bondie an premie?

16 Enn fason extraordiner kouma Jéhovah glorifie so nom se kan Li’nn swazir enn pep lor later pou port so nom. Depi 1513 Avan Nou Lepok, nasion Israël ti reprezant Jéhovah antan ki so pep. (Is. 43:12) Selman, zot pa ti respekte lalians ki zot ti ena avek Bondie, ek an 33 Nou Lepok, zot ti perdi relasion spesial ki zot ti ena avek Li. Enn tipe apre, Jéhovah “finn pran kont bann nasion pou tir enn pep parmi zot pou so nom.” (Actes 15:14) Sa nouvo pep ki Bondie ti swazir la apel “Israël Bondie,” se bann Kretien ki ena lesperans pou al dan lesiel ki sorti dan diferan nasion.​—Gal. 6:16.

17. Ki Satan ti reisi fer?

 17 Ver lan 44 Nou Lepok, Bondie ti “fer bann disip [Christ] port nom Kretien.” (Actes 11:26) O-koumansman, sa nom-la ti partikilie, parski li ti fer referans zis ar bann vre Kretien. (1 Pierre 4:16) Selman, parey kouma parabol Jésus lor dible ek move lerb ti montre, Satan ti reisi aplik nom “Kretien” ar tou bann swadizan Kretien. Alor, pandan plizir siek, pa ti kapav vremem fer diferans ant bann vre Kretien ek bann swadizan Kretien. Me sa ti koumans sanze dan “lepok rekolt” ki ti koumanse an 1914. Kifer? Parski bann anz ti koumans separ bann swadizan Kretien ar bann vre Kretien.​—Mat. 13:30, 39-41.

18. Ki ti ed nou bann frer pou trouve ki zot ti bizin enn nouvo nom?

18 Apre ki ti etabli lesklav fidel an 1919, Jéhovah ti ed so pep pou konpran ki travay Li ti’nn donn zot pou fer. Bien vit zot ti trouve ki predikasion port-an-port ti fer zot diferan ar tou bann swadizan Kretien. Kan zot ti realiz sa, zot pa ti tarde pou konpran ki zot nom “Etidian Labib” pa ti ase pou montre ki zot diferan. Lobzektif prinsipal ki zot ti ena dan zot lavi, se pou donn loner ek laglwar nom Bondie, pa zis pou etidie Labib. Alor, ki nom ti pou apropriye pou travay ki zot ti pe fer? Zot ti gagn repons sa kestion-la an 1931.

Program lasanble, 1931

19, 20. (a) Ki rezolision ti prezante dan enn lasanble an 1931 ek ki’nn fer bann frer bien kontan? (b) Kouma nou bann frer ti reazir kan zot ti pran enn nouvo nom?

19 An Ziliet 1931, apepre 15,000 Etidian Labib ti asiste enn lasanble dan Columbus, Ohio, an Amérique. Lor program lasanble ti ena de let​—J ek W. Zot ti demann zotmem: ‘Ki sa bann let-la vedir?’ Lerla, Dimans 26 Ziliet, Frer Joseph Rutherford ti prezant enn rezolision kot ti ena sa deklarasion bien inportan la: “Nou anvi ki bann dimounn konn nou ek apel nou par sa nom-la, setadir, Temwin Jéhovah.” Lerla zot tou dan lasistans ti konpran sinifikasion let “JW”​—Jehovah’s Witnesses (Temwin Jéhovah), enn nom Biblik ki baze lor Isaïe 43:10.

20 Apre ki zot ti tann sa rezolision-la, bann asistan ti kriye ek ti aplodi bien for pandan enn bon moman. Ti ena enn gran lazwa dan Columbus ek bann dimounn ti kapav tann sa atraver radio, mem dan bann pei bien lwin! Ernest ek Naomi Barber an Australie, ti dir: “Kan bann asistan ti aplodi bien for an Amérique, bann frer dan Melbourne ti extra kontan ek ti kontign aplodi. Zame nou pa pou bliye sa!” *

Nom Bondie Pe Glorifie Partou Lor Later

21. Kouma sa nouvo nom-la ti donn bann Temwin plis lafors pou prese?

21 Kan bann serviter Bondie ti pran nom Temwin Jéhovah, sa ti donn zot plis lafors pou partisip dan predikasion. Edward ek Jessie Grimes, enn koup pionie ki viv an  Amérique ek ki ti asiste lasanble dan Columbus an 1931, ti dir: “Nou ti kit lakaz kouma bann Etidian Labib, me nou ti retourne kouma bann Temwin Jéhovah. Nou ti kontan ki nou ti ena enn nom ki ti ed nou pou glorifie nom nou Bondie.” Apre sa lasanble-la, sertin Temwin ti servi enn nouvo metod pou glorifie nom Bondie. Kan zot ti al prese, zot ti montre enn kart pou prezant zot. Lor sa kart-la ti ena sa mesaz-la: “Mo enn Temwin JÉHOVAH ki pe pres Rwayom JÉHOVAH nou Bondie.” Wi, pep Bondie ti fier pou port nom Jéhovah, ek zot ti pre pou proklam sinifikasion sa nom-la partou.​—Is. 12:4.

“Nou ti kit lakaz kouma bann Etidian Labib, me nou ti retourne kouma bann Temwin Jéhovah”

22. Ki montre ki pep Bondie ena enn lidantite ki fer zot diferan?

22 Boukou lane finn pase depi ki Jéhovah finn motiv nou bann frer ki ena lesperans pou al dan lesiel pou aksepte sa nom ki fer zot diferan-la. Eski depi 1931 Satan finn reisi kasiet lidantite pep Bondie? Eski li’nn kapav anpes bann dimounn fer diferans ant nou ek bann lezot relizion? Non! Okontrer, nou lidantite antan ki temwin Bondie bien kler, bien plis ki avan. (Lir Mika 4:5; Malaki 3:18.) An realite, telman ena enn gran lien ant nou ek nom Bondie, ki zordi, kouma enn dimounn servi sa nom-la, deswit bann dimounn idantifie li kouma enn Temwin Jéhovah. Bann fos relizion ki parey kouma enn ranze montagn pa kapav kasiet vre ladorasion ki finn “etabli pli ot ki tou bann montagn.” (Is. 2:2) Dan nou lepok, ladorasion Jéhovah ek so nom sakre, pe vremem gagn enn gran laglwar.

23. Dapre Psaume 121:2, ki verite inportan lor Jéhovah ankouraz nou ankor plis?

23 Se vremem ankourazan pou kone ki Jéhovah pou protez nou kont bann latak ki nou pe gagne ar Satan asterla ek dan lavenir! (Ps. 121:5) Nou ena bann bon rezon pou ena mem santiman ki enn ekrivin Psaume ki ti ekrir: “Ere sa nasion ki so Bondie li Jéhovah, le pep ki Li’nn swazir pou so leritaz.”​—Ps. 33:12.

^ par. 20 Get Sapit 7, paz 72-74, pou gagn plis ransegnman lor fason ki zot ti pe servi radio.